Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0125/2011

Внесени текстове :

B7-0125/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 6.4

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 73k
10.2.2011
PE459.657v01-00
 
B7-0125/2011

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Египет


Fiorello Provera, Niki Tzavela, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Jaroslav Paška от името на групата EFD

Резолюция на Европейския парламент относно Египет  
B7‑0125/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Евро-Средиземноморското сътрудничество;

−   като взе предвид своите резолюции относно положението на християнските общности,

−   като взе предвид Декларацията от Барселона от ноември 1995 г.,

−   като взе предвид неотдавнашните изявления на Европейския съвет и на върховния представител/заместник-председател по въпросите на външната политика и политиката на сигурност относно положението в Египет,

−   като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

−   като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

−   като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права, ратифициран от Египет през 1982 г.,

−   като взе предвид Международната конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените ,

−   като взе предвид член 110 от своя правилник,

A. като има предвид, че след свалянето от власт на президента на Тунис Зин ал Абидин бен Али на 14 януари, хиляди египтяни излязоха по улиците на страната на 25 януари в протест срещу режима на Хосни Мубарак и на управляващата Национална демократична партия,

Б.  като има предвид, че поне 300 души бяха убити и много повече ранени при уличните сблъсъци между полицията и демонстраторите, протестиращи против управлението на Мубарак,

В.  като има предвид, че египетските военни сили продължават да охраняват правителствените сгради, посолствата и други институции в столицата Кайро, като има предвид, че от 25 януари насам хиляди протестиращи се събраха около площад Tahrir в центъра на Кайро,

Г.  като има предвид, че председателят Мубарак се съгласи с това да се оттегли от властта през септември 2011 г , както и с това неговият син Гамал да не се кандидатира за поста за следващите избори,

Д. като има предвид, че наскоро назначеният вицепрезидент Omar Suleiman се опита да влезе в диалог с редица опозиционни групи, включително с Мюсюлманското братство, което се счита за фундаменталистка организация,

Е.  като има предвид, че на 5 февруари неизвестни нападатели взривиха газопровод, минаваш през областта El-Arish в Северен Синай в Египет, доставящ газ за Йордания и Израел,

Ж. като има предвид, че през изминалата година броят на имигрантите в Турция се покачи от 500 000 на 2 500 000, в резултат на безвизовия режим за Турция, предоставен на Ливан, Египет и Йордания,

З.  като има предвид, че поради неотдавнашните размирици в арабския свят, по-специално в Египет и Тунис, броят на влизащите в Турция имигранти ще се увеличи и е вероятно тези имигранти да напуснат Турция и да се опитат да влязат нелегално в Европейския съюз, през гръцките граници,

1.  изразява сериозното си безпокойство по отношение на влошаващото се положение в Египет и осъжда най-строго насилието и всичко онези, които употребяват и насърчават враждебни действия;

2.  изразява крайното си безпокойство от изгледите за радикализиране на политическия пейзаж в Египет и последиците от това за условията на живот на жените и на християните, както и на други уязвими малцинства;

3.  призовава египетските органи на властта да удовлетворят исканията на египетския народ посредством политически реформи; приканва всички участващи страни да демонстрират въздържаност, да избягват по-нататъшното насилие и да стартират плавен преход към съставянето на правителство с широко представителство;

4.  подкрепя виждането на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, че демокрацията не е просто възможността за гласуване и провеждане на избори, че европейската история илюстрира нуждата от изграждане на същинска демокрация, а не само фасада на такава, както и че предварителните условия за това са зачитането на правовата държава, свободата на изразяване, независимата съдебна система и безпристрастната администрация;

5.  счита, че процесът на преход трябва да бъде проведен незабавно и в съответствие със задълженията на Египет спрямо международното законодателство и международните му ангажименти, а именно мирното споразумение с Израел; подчертава, че отношенията на ЕС с Египет трябва да се базират сега и в бъдеще на споразумението за асоцииране; изтъква, че всяко нарушение от страна на Египет на неговите международни ангажименти ще доведе до последствия за отношенията му с Европейския съюз;

6.  изтъква правото на всички граждани на свободни и мирни демонстрации, при надлежна защита от страна на правоприлагащите органи, и осъжда опитите за ограничаване на свободния поток на информация, включително нападенията и методите на сплашване, насочени срещу журналисти и срещу защитници на правата на човека; изтъква, че демократичните стремежи на гражданите следва да бъдат посрещнати с диалог и политически реформи, при пълно зачитане на правата на човека и на основните свободи и посредством свободни и справедливи избори; призовава всички страни да се включат в конструктивен диалог за постигането на тази цел;

7.  подкрепя виждането на Европейския съвет, че Европейският съюз трябва да предостави пълната си подкрепа за процеса на преход към демократично управление, плурализъм, по-добри възможности за икономически просперитет и социално приобщаване;

8.  счита, че укрепването на регионалната стабилност в Средиземноморието е от ключово значение за предотвратяване на миграционните потоци към Европа и призовава Върховния представител да разработи пакет от мерки, целящ да предостави помощта на Европейския съюз за процесите на преход и преструктуриране (укрепване на демократичните институции, насърчаване на демократичното управление и социалната справедливост и подкрепа при подготовката и провеждането на свободни и справедливи избори), както и да съчетае европейската политика за съседство и Съюза за Средиземноморието, с оглед постигането на тези цели;

9.  призовава Турция да престане да настоява за въпроса за безвизовия режим на достъп до ЕС, в контекста на преговорите за присъединяване; настоятелно призовава за запазване на визовите изисквания за турските граждани;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на парламента и правителството на Египет, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на средиземноморските страни, членове на Съюза за Средиземноморието, на председателя на Евросредиземноморската парламентарна асамблея и на Съвета и Комисията.

Последно осъвременяване: 14 февруари 2011 г.Правна информация