Διαδικασία : 2011/2570(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0161/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0161/2011

Συζήτηση :

PV 09/03/2011 - 15
CRE 09/03/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2011 - 9.4
CRE 10/03/2011 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 175kWORD 119k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0158/2011
2.3.2011
PE459.698v01-00
 
B7-0161/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της 16ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την ανασκόπηση του 2011


Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της 16ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την ανασκόπηση του 2011  
B7‑0161/20111

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), και ειδικότερα το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη τρίτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(1), το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την ανάπτυξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ΕΕ(2), καθώς και τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναφορικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(3), της 29ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(4), της 9ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών(5), της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (14-16 Σεπτεμβρίου 2005)(6), και της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2008 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα(7),

–   έχοντας υπόψη τα επείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/251 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC),

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες τακτικές και ειδικές συνόδους του UNHRC, καθώς και τους προηγούμενους γύρους της παγκόσμιας περιοδικής ανασκόπησης (UPR - Universal Periodic Review),

–   έχοντας υπόψη την δέκατη έκτη σύνοδο του UNHRC και τον ενδέκατο γύρο της παγκόσμιας περιοδικής ανασκόπησης (UPR), ο οποίος πρόκειται να διεξαχθεί από τις 2 έως τις 13 Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη την ανασκόπηση του UNHRC που θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του 2011,

–   έχοντας υπόψη τις θεσμικές μεταβολές που επήλθαν με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και συγκεκριμένα την συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τον διορισμό Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5 και τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το UNHRC αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα που ειδικεύεται στα οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου και ένα ειδικό φόρουμ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός του συστήματος του ΟΗΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι έχει επιφορτιστεί την σημαντική αποστολή και ευθύνη της ενίσχυσης της προαγωγής, προστασίας και διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο το πλανήτη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασκόπηση του UNHRC θα ακολουθήσει δύο οδούς στο πλαίσιο των οποίων το καθεστώς του σώματος θα συζητηθεί στη Νέα Υόρκη και οι διαδικασίες στη Γενεύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτοχρόνως, όλοι οι διεθνείς παράγοντες θα χρειαστεί να εργαστούν για να πάψουν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και για να μην αντιμετωπίζονται πλέον τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με επιλεκτικά και πολιτικοποιημένα κριτήρια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της κρατικής κυριαρχίας και της εσωτερικής δικαιοδοσίας δεν είναι πλέον δυνατό να χρησιμοποιούνται για να προφυλάσσουν τα κράτη από την αξιολόγηση των επιδόσεών τους στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών γενικά και του UNHCR ειδικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα προσέγγιση την οποία ενσαρκώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) πρέπει να αποτελέσει τον καταλύτη που θα επιτρέψει στην Ένωση να δρα με πλέον αποτελεσματικό και αναγνωρίσιμο τρόπο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων με συνεκτικό, συνεπή και αποδοτικό τρόπο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση διεύθυνσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εντός της EEAS,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μεταβεί στη Γενεύη κατά τη διάρκεια της δέκατης έκτης συνόδου του UNHRC, όπως συνέβη και σε προηγούμενα χρόνια για τις συνόδους του UNHRC και, παλαιότερα, για τον πρόδρομο του UNHRC, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

1.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα της δέκατης έκτης συνόδου του UNHRC και ιδίως της ανασκόπησης του UNHRC, η οποία προσφέρει μοναδική ευκαιρία αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο το Συμβούλιο έχει ασκήσει τα καθήκοντά του και επιτρέπει στο ίδιο το Συμβούλιο να βελτιώσει τις μεθόδους εργασίας του προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο και να απαντά με πιο συστηματικό τρόπο στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασκόπησης του UNHRC έχουν διοριστεί δύο ισότιμοι διαμεσολαβητές, το Μαρόκο και το Λιχτενστάιν·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη της δέκατης έκτης τακτικής συνόδου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες και έκθεση σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και διεξοδικές συναντήσεις σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους φετινούς διορισμούς ειδικών εισηγητών σε αυτά τα καίριας σημασίας θέματα και λαμβάνει υπό σημείωση τις εκθέσεις που πρόκειται να υποβάλουν οι ειδικοί εισηγητές σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων και σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεισφέρουν ενεργά σε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα διεύθυνση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και τάσσεται υπέρ της σύστασης Ομάδας Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της ΕΕ (COHOM), η οποία θα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προερχόμενους και από τα 27 κράτη μέλη, θα εδρεύει στις Βρυξέλλες διότι οι Βρυξέλλες προσφέρονται για την παρακολούθηση των πολιτικών της ΕΕ και θα συμβάλλει στην διοργάνωση της πολυμερούς συνεργασίας σε σχέση με την διμερή·

5.  τάσσεται υπέρ του διορισμού ειδικού εκπροσώπου υψηλού επιπέδου της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει εκ νέου ότι είναι ανάγκη να εκπονηθούν έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

6.  τονίζει τη μεγάλη σημασία της υποστήριξης κοινών θέσεων εκ μέρους της ΕΕ ως προς τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την δέκατη έκτη σύνοδο και καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πρακτική της ΕΕ που μπορεί να περιγραφεί ως μετάδοση «ενός μηνύματος, αλλά με πολλές φωνές», πρακτική που έχει αποδώσει καλώς τα προηγούμενα έτη με διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ όπως εκείνη εναντίον της θανατικής ποινής·

Το έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

7.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιταχθούν ενεργητικά σε οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης του καθολικού, αδιαίρετου και αλληλένδετου χαρακτήρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να παροτρύνουν ενεργά το UNHRC προκειμένου να επιδείξει την ίδια προσοχή στις κάθε είδους διακρίσεις, περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, αναπηρίας και θρησκείας ή πεποιθήσεων·

8.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά αυτό που εκτιμά ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προσπάθεια του UNHRC να επιτελέσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την αποστολή του, δηλαδή την «ομαδοποίηση» που συχνά κυριαρχεί και την επίδρασή της στην επιλογή των κρατών και των γεγονότων με τα οποία αποφασίζει το UNHRC να ασχοληθεί· διατυπώνει εκ νέου την άποψή του ότι η ικανότητα του UNHRC να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, έγκαιρα και αποδοτικά τις καταστάσεις που ανακύπτουν σε διάφορες χώρες αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εξουσίας και της αξιοπιστίας του·

9.  πιστεύει ότι το UNHRC πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένο για να αντιμετωπίζει τόσο τις χρόνιες όσο και τις έκτακτες καταστάσεις, ενδεχομένως μέσω της επέκτασης της χρήσης των μέσων που έχει ήδη στη διάθεσή του, όπως π.χ. με το να χρησιμοποιεί τις επιτροπές όχι μόνο κατά τη διάρκεια αλλά και μεταξύ των συνόδων καθώς και με το να διοργανώνει συνόδους μακριά από τη Γενεύη· εκφράζει την απογοήτευσή του διότι σε πολλές περιπτώσεις το UNHRC δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει άμεσα και χωρίς χρονοτριβή σοβαρές καταστάσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι στερείται των κατάλληλων μέσων και τάσσεται υπέρ της ιδέας ανεξάρτητων μηχανισμών κινητοποίησης· εκτιμά ότι πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά η δημιουργία ειδικών μηχανισμών εντός του UNHRC προκειμένου να υπάρχει άμεση αντίδραση σε κρίσεις με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως π.χ. εκείνες της Τυνησίας, της Αιγύπτου, του Ιράν και της Λευκορωσίας·

10. επαναλαμβάνει τη θέση του όσον αφορά την έννοια της «δυσφήμησης θρησκειών» και, μολονότι αναγνωρίζει την ανάγκη να εξετασθεί ενδελεχώς το πρόβλημα των διακρίσεων εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, θεωρεί εντούτοις ότι δεν ενδείκνυται η ένταξη της έννοιας αυτής στο πρωτόκολλο περί συμπληρωματικών κανόνων για τον ρατσισμό, τις φυλετικές διακρίσεις, την ξενοφοβία και τις παντός είδους διακρίσεις·

11. χαιρετίζει την πρωτοβουλία (των ΗΠΑ) κατάθεσης πρότασης ειδικής έκθεσης χώρας με θέμα το Ιράν· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ταχθούν ανεπιφύλακτα υπέρ της σύστασης Ειδικού Μηχανισμού για το Ιράν· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την EEAS να συντονίσουν την συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοινού ενδιαφέροντος χωρίς να παραιτείται μολαταύτα η ΕΕ του δικαιώματος να ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία για λόγους αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποστολή υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Τυνησία, η οποία διήρκεσε από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2011· τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της πλήρους εφαρμογής των συστάσεων αυτής· διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του περί σύστασης ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής για να διερευνήσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν μετά την 17ης Δεκεμβρίου 2010 και κατά τη διάρκεια των γεγονότων·

13. τάσσεται υπέρ της αποστολής αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) στην Αίγυπτο προκειμένου να αξιολογήσει την εν γένει κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την αλλαγή στην ηγεσία της χώρας·

14. χαιρετίζει την συναινετική έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη κατά την διάρκεια της15ης Ειδικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, με το οποίο καταδικάζονται οι κατάφωρες και συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν στη Λιβύη και επισημαίνει ότι ορισμένες συνιστούν ενδεχομένως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· ζητεί την αποστολή ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής στη Λιβύη για να διερευνήσει όλες τις καταγγελίες περί παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν στη χώρα και συνιστά στην Γενική Συνέλευση να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Λιβύης από το UNHRC·

15. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας περιφερειακού γραφείου της OHRHC στην περιοχή της Μεσογείου·

16. χαιρετίζει την κατόπιν πρωτοβουλίας της Νιγηρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σύγκλιση της 14ης Ειδικής Συνόδου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ακτή του Ελεφαντοστού όπως διαμορφώθηκε μετά το πέρας των προεδρικών εκλογών του 2010, Συνόδου που καταδίκασε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απηύθυνε έκκληση σε όλες τις παρατάξεις να σεβαστούν απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών όπως αναγνωρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να αναγνωρίσουν την εξουσία του νεοεκλεγμένου Προέδρου, Alassane Ouattara· τάσσεται υπέρ της απόφασης της Αφρικανικής Ένωσης να συστήσει επιτροπή αρχηγών κρατών για να υπάρξει ειρηνική και βάσει διαπραγματεύσεων επίλυση της μετεκλογικής κρίσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού·

17. λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις των ειδικών εισηγητών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μυανμάρ/ Βιρμανία και καλεί εκ νέου την ΕΕ να λάβει δημοσίως θέση υπέρ της δημιουργίας εξεταστικών επιτροπών των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την αξιολόγηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες και κατά πόσον συνιστούν ενδεχομένως αυτές εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας της ΛΔ Κορέας με τον ειδικό εισηγητή και ζητεί να παραταθεί η εντολή του ειδικού εισηγητή για τη Μυανμάρ/ Βιρμανία·

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, ενώ τα κριτήρια ένταξης στο UNHRC όπως καθορίστηκαν με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 60/251 προϋποθέτουν απόλυτη συνεργασία με το όργανο, η τρέχουσα πρακτική των σε εθελοντική βάση υποσχέσεων είχε ετερόκλητα και ανεπαρκή αποτελέσματα· διατυπώνει εκ νέου την άποψη ότι όλα τα μέλη πρέπει να έχουν στη πράξη διαρκείς προσκλήσεις συμμετοχής σε ειδικές διαδικασίες ως ελάχιστη προϋπόθεση ένταξης και τούτο πέραν της αδιαμφισβήτητης και τεκμηριωμένης αφοσίωσής τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη γνήσιου ανταγωνισμού των υποψηφίων στην εκλογική διαδικασία· ζητεί να καταργηθεί η δυνατότητα περιφερειακών ομάδων να παρουσιάζουν προκαθορισμένη σειρά υποψηφίων για ένταξη στο UNHRC·

19. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και την EEAS να συμμετάσχουν με ενεργητικότητα στην ανασκόπηση για το 2011 του UNHRC προκειμένου να ενισχύσουν την ορθή διεκπεραίωση της αποστολής του· επισημαίνει ότι το UNHRC πρέπει να κλίνει περισσότερο προς την κατεύθυνση ενός έγκαιρης προειδοποίησης αποτρεπτικού μηχανισμού και θεωρεί ότι η εμπειρογνωμοσύνη των ειδικών εισηγητών πρέπει να αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό· διατυπώνει εκ νέου την άποψη ότι απαιτείται μια διαφανής και ανοιχτή προς όλες τις κατευθύνσεις διαδικασία ανασκόπησης που θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και όλων των υπολοίπων ενδιαφερομένων παραγόντων· καλεί την EEAS να ενημερώνει την υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανασκόπηση·

20. διατυπώνει εκ νέου την άποψή του ότι η ανασκόπηση οφείλει να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια μετατροπής του καθεστώτος της OHCHR προκειμένου να εξομοιωθεί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών διότι κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην χρηματοδότηση και κατά συνέπεια στην ανεξαρτησία της· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο διορισμό Βοηθού Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα ηγηθεί του γραφείου της OHCHR στην Νέα Υόρκη· εκτιμά ότι αυτό το γεγονός θα συμβάλλει στην ενίσχυση των επαφών, του διαλόγου και της διαφάνειας μεταξύ Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του UNHCR· υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης προκειμένου να παραμείνουν τα περιφερειακά γραφεία της OHCHR σε λειτουργία και να συνεχίσουν το επιτόπιο έργο τους·

21. εμμένει στην ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης των ειδικών διαδικασιών καθώς επίσης και στην διασφάλιση της δυνατότητας του UNHRC να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω ειδικών ανά χώρα ψηφισμάτων και εντολών επισημαίνει την σημασία του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών, αστικών ή πολιτικών· παρατηρεί με ανησυχία ότι ο μηχανισμός καταγγελιών, ένας μοναδικός στον κόσμο μηχανισμός που απευθύνεται στα θύματα, έχει να επιδείξει πενιχρά αποτελέσματα σε σχέση με τον μεγάλο όγκο καταγγελιών που έχει δεχτεί· επισημαίνει ότι πρόκειται για θέμα που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της ανασκόπησης του UNHRC·

Παγκόσμια περιοδική ανασκόπηση

22. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της παγκόσμιας περιοδικής ανασκόπησης διότι πρόκειται για κοινή διαδικασία για όλες τις κυβερνήσεις που υποβάλλει όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών σε ίση μεταχείριση και όμοιο έλεγχο, αν και οι χώρες πρέπει να δεχτούν να υποβληθούν σε αυτήν επί εθελοντικής βάσης και επίσης επί εθελοντικής βάσης επιλέγουν να υλοποιήσουν τις συστάσεις ή όχι· υπενθυμίζει ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 θα έχει ολοκληρωθεί η ανασκόπηση με αυτή τη διαδικασία όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών·

23. εμμένει στην ανάγκη να δημιουργηθεί εντός του UNHRC χώρος για την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να εδραιωθεί η συμμετοχή της στο διάλογο και να διανοιχτούν νέες ευκαιρίες διαλόγου με συγκεκριμένα κράτη για μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)·

24. τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των ΜΚΟ στην παγκόσμια περιοδική ανασκόπηση μέσω της αναγνώρισης του δικαιώματος υποβολής γραπτών συστάσεων προς εξέταση από την ομάδα εργασίας και μέσω της συμμετοχής στις διαβουλεύσεις·

25. φρονεί ότι η παγκόσμια περιοδική ανασκόπηση παρέχει στα κράτη τη δυνατότητα να αναλάβουν δεσμεύσεις τήρησης των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχρεώσεων τους και συμμόρφωσης με τα συμπεράσματα των οργάνων των διεθνών συνθηκών και των ειδικών διαδικασιών·

26. διατυπώνει εκ νέου την απτή ανάγκη να στρέφονται οι συστάσεις ολοένα και περισσότερο προς τα αποτελέσματα και ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή στην παγκόσμια περιοδική ανασκόπηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να λαμβάνουν διαβεβαιώσεις ότι αποτελεί η παγκόσμια περιοδική ανασκόπηση αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης· εκτιμά ότι είναι δυνατή η ενσωμάτωση της ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης στη διαδικασία της παγκόσμιας περιοδικής ανασκόπησης μέσω ειδικών που θα την παρακολουθούν και θα παρουσιάζουν σύνοψη και ανάλυση αυτής κατά τη διάρκεια της έγκρισης της τελικής έκθεσης·

27. εκφράζει τη λύπη του διότι ο πρώτος κύκλος ανασκόπησης ορισμένων χωρών δεν στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών περί διαφανούς, μη επιλεκτικής και μη συγκρουσιακής διαδικασίας· αναγνωρίζει σχετικά τον θετικό ρόλο που ανέλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην προσπάθεια διάβρωσης της «νοοτροπίας της ομαδοποίησης»· παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν τεχνική βοήθεια για καταστεί δυνατή η υλοποίηση των συστάσεων·

28. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στην ανασκόπηση του UNHRC προκειμένου να μην υπάρξει κενό μεταξύ πρώτου και δεύτερου κύκλου και προκειμένου να επικεντρώνεται ο δεύτερος κύκλος στην εφαρμογή και στην συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις συστάσεις· συντάσσεται με την άποψη ότι τα κράτη μέλη που υποβάλλονται στην παγκόσμια περιοδική ανασκόπηση οφείλουν να παρέχουν σαφείς απαντήσεις σε κάθε σύσταση και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των συστάσεων της ομάδας εργασίας· παρατηρεί ότι η εκπόνηση ενδιάμεσης έκθεσης όσον αφορά το στάδιο υλοποίησης μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία·

Ειδικές διαδικασίες

29. επαναλαμβάνει ότι οι ειδικές διαδικασίες βρίσκονται στο επίκεντρο του μηχανισμού του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει ότι η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του UNHRC ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στηρίζεται στη συνέργια με τις ειδικές διαδικασίες και στην πλήρη εφαρμογή των συμπερασμάτων τους επισημαίνει σχετικά ότι η εδραίωση της αλληλουχίας και αλληλεξάρτησης των ειδικών διαδικασιών με το Συμβούλιο είναι ουσιώδους σημασίας·

30. καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας των ειδικών διαδικασιών μέσω της ανάθεσης καθηκόντων εποπτείας των ειδικών διαδικασιών σε κυβερνήσεις· τονίζει δε ότι οποιαδήποτε μορφή ελέγχου θα πολιτικοποιούσε και θα κατέστρεφε την αποτελεσματικότητα του συστήματος·

31. επαναλαμβάνει ότι οι ανά χώρα εφαρμοζόμενες ειδικές διαδικασίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της επιτόπιας κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι εξαιτίας των καίριων χαρακτηριστικών που τις διακρίνουν, όπως είναι η περιοδικότητα και η εξειδίκευση, οι ανά χώρα εντολές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την παγκόσμια περιοδική ανασκόπηση·

32. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαφυλάξουν την ακεραιότητα και το αίσθημα ευθύνης του UNHRC κατά την ανασκόπηση, μέσω της παροχής στήριξης στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων που προκύπτουν από τις ειδικές διαδικασίες, επιπροσθέτως των υπολοίπων αναγκαίων ενεργειών όπως είναι η υιοθέτηση κριτηρίων επιλογής και ενός πλέον αμερόληπτου μηχανισμού διορισμών που στηρίζεται στο ιστορικό, στις ικανότητες, στα προσόντα και στην εμπειρία των υποψηφίων· συντάσσεται με την πρόταση που έχει υποβληθεί από ΜΚΟ περί ενίσχυσης της ικανότητας έγκαιρης προειδοποίησης για την κινητοποίηση των ειδικών διαδικασιών μέσω μηχανισμού αυτόματης ενεργοποίησης της διαδικασίας εξέτασης μιας κατάστασης από το UNHRC·

Ανάμειξη της ΕΕ

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμμετοχή της ΥΕ/ΑΠ της ΕΕ στην δέκατη έκτη σύνοδο του UNHRC·

34. συνιστά στην EEAS και συγκεκριμένα στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στην Γενεύη και στη Ν. Υόρκη να εργαστούν για να αυξήσουν την συνεκτικότητα, την προβολή και την αξιοπιστία της δράσης της ΕΕ στο UNHRC μέσω της περαιτέρω διεύρυνσης της διαπεριφερειακής συνεργασίας και δη μέσω της προσέγγισης των μετριοπαθών κρατών σε όλες τις ομάδες·

35. διατυπώνει εκ νέου την υποστήριξή του για την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στις εργασίες του UNHRC από την ίδρυσή του, υποστήριξη που εκφράστηκε μέσω της προώθησης ή της συμπροώθησης ψηφισμάτων, δηλώσεων, παρέμβασης στους αμφίδρομους διαλόγους και στις συζητήσεις· γνωρίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση στους κόλπους του UNHRC των καταστάσεων που ανακύπτουν σε διάφορες χώρες και επισημαίνει την μεγάλη σημασία που έχει η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων·

36. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράπλευρη εκδήλωση που διοργάνωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ για να τιμήσει την 25η επέτειο από την καθιέρωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· ζητεί να υπάρξει επαφή με τους κύριους εμπνευστές του ψηφίσματος για να εξευρεθεί και να παρουσιαστεί εναλλακτική λύση ως προς το ψήφισμα περί δυσφήμησης·

37. τάσσεται υπέρ της κοινής πρωτοβουλίας ΕΕ και GRULAC (ομάδα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής) για ένα ψήφισμα σχετικά με τα παιδιά που ζουν και εργάζονται στο δρόμο·

38. συντάσσεται με την διαπεριφερειακή δήλωση που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με τα δικαιώματα για τις λεσβίες, τους ομοφυλοφίλους, τους αμφιφυλοφίλους και τα τρανσεξουαλικά άτομα (LGBT)·

39. τάσσεται υπέρ της ανανέωσης της εντολής του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ; καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθούν οι εντολές όλων των ειδικών διαδικασιών και απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση για την ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40. εκφράζει τη λύπη του διότι μια δευτερογενής συνέπεια των προσπαθειών της ΕΕ να επιδιώκει τη συναίνεση είναι να εμφανίζεται ότι αποδέχεται τον μετριασμό των επιδιώξεών της· φρονεί ότι πρέπει η ΕΕ να είναι πιο τολμηρή στην προβολή και στην υποστήριξη ψηφισμάτων για συγκεκριμένες χώρες·

41. παρατηρεί με ανησυχία ότι η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να ασκήσει αποτελεσματική επιρροή εντός του ευρύτερου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να θέσει η ΕΕ το UNHRC μεταξύ των προτεραιοτήτων της, να επιτύχει καλύτερο συντονισμό των κρατών μελών και να επιδιώξει συμπράξεις/συμμαχίες με σημαντικούς περιφερειακούς παράγοντες και με όλα τα μετριοπαθή κράτη προκειμένου να υπερκεράσει τη λογική των ομαδοποιήσεων που επικρατεί εντός του UNHRC·

42. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι από πρακτική άποψη να υπάρχει μια μεγαλύτερη και με σημαντικούς πόρους αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Γενεύη και στην Ν. Υόρκη· τονίζει ότι οι εξελίξεις στη Γενεύη και στην Ν. Υόρκη πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με έμφαση στη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού αλλά και στην ανάγκη καλών αμφίδρομων σχέσεων μεταξύ διμερών και πολυμερών μηχανισμών·

43. εκφράζει τη λύπη του διότι το ψήφισμα που κατατέθηκε εξ ονόματος της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2010 με σκοπό την ανάδειξη του «θεσμικού χαρακτήρα» της για λόγους συνοχής με τις νέες θεσμικές διευθετήσεις που επιβάλλει η Συνθήκη της Λισαβόνας ανεβλήθη· υπενθυμίζει ότι ο εν λόγω υπό ανάδειξη θεσμικός χαρακτήρας θα έδινε στην ΕΕ την δυνατότητα να εκπροσωπείται από ορισμένο φυσικό πρόσωπο (τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ή την Ύπατη Εκπρόσωπο), να ομιλεί με μία φωνή και θα αύξανε την προβολή και την επιρροή της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγετικού παράγοντα· επιμένει στην ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλει η ειδική ομάδα της EEAS για να προωθήσει την έγκριση του ψηφίσματος σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ·

44. αναθέτει στην αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στην δέκατη έκτη σύνοδο του UNHRC να διατυπώσει όλους τους προβληματισμούς που εκφράζονται στο παρόν ψήφισμα· καλεί την αντιπροσωπεία να υποβάλει έκθεση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την επίσκεψή της και θεωρεί απαραίτητο να συνεχιστεί η αποστολή αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχετικές συνεδριάσεις του UNHRC·

45. καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εσωτερικές τους πολιτικές ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει λόγος για δύο μέτρα και δύο σταθμά, ιδίως ενόψει της εν εξελίξει προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ECHR), δεδομένου ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα εξασθενούσε σημαντικά η θέση της ΕΕ στους κόλπους του UNHRC·

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της 64ης Γενικής Συνέλευσης, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην ομάδα εργασίας ΕΕ-ΟΗΕ που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0036.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0021.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0097.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P5_TA(2004)0037.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0237.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0362.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου