Procedură : 2011/2586(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0193/2011

Texte depuse :

B7-0193/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2011 - 12.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 110kWORD 81k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.738v01-00
 
B7-0193/2011

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7‑0018/2011

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Mauritania


Carmen Fraga Estévez în numele Grupului PPE

Rezoluţia Parlamentului European privind reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Mauritania  
B7‑0193/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–    având în vedere anexa II la Acordul-cadru dintre Parlamentul European şi Comisie din 20 februarie 2010,

–   având în vedere Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a Comisiei în vederea deschiderii de negocieri în numele Uniunii Europene pentru reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Mauritania (SEC(2011)137 final),

–   având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE şi Republica Islamică Mauritania (B7 0015/2011),

–   având în vedere protocolul actual, care expiră la 31 decembrie 2012,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât protocolul actual la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Republica Islamică Mauritania expiră la 31 iulie 2012, iar Comisia Europeană intenţionează să lanseze negocieri în vederea reînnoirii acestuia, pentru care a solicitat deja Consiliului un mandat ferm;

B.  întrucât articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede în mod clar condiţiile în care Parlamentul European ar trebui asociat la deciziile privind acordurile din domeniul pescuitului, ceea ce legitimează dorinţa Parlamentului European de a colabora la acest proces prezentându-şi priorităţile în ceea ce priveşte noile protocoale ce urmează a fi renegociate;

C. întrucât sectorul pescuitului reprezintă un pilon de primă importanţă al economiei din Mauritania, contribuie la realizarea a 10% din PIB, reprezintă între 35% şi 50% din exporturile ţării, asigură 29% din veniturile la bugetul naţional şi creează, în mod direct sau indirect, 45 000 de locuri de muncă;

D. întrucât Acordul cu Mauritania este unul dintre ultimele patru acorduri mixte cu ţări terţe, fiind în această privinţă esenţial pentru flotele UE, şi este extrem de important pentru furnizarea de produse pescăreşti pe piaţa Uniunii Europene, foarte deficitară în acest domeniu;

E.  întrucât, conform acordurilor succesive, posibilităţile de pescuit s-au redus, dar contribuţiile financiare şi taxele pe care trebuie să le achite armatorii au crescut; întrucât pentru unele categorii de produse pescăreşti, posibilităţile nu sunt complet exploatate din cauza unor probleme legate de normele tehnice, de taxele ridicate şi de inspecţiile la bord;

F.  întrucât protocoalele succesive semnate cu Mauritania au permis progrese substanţiale în sprijinirea dezvoltării sectorului pescuitului în Mauritania, în conservarea stocurilor halieutice şi în îmbunătăţirea controlului, chiar dacă există încă aspecte care mai trebuie consolidate şi clarificate, printre care operarea sistemelor de supraveghere prin satelit a navelor, partajarea informaţiilor privind inspecţiile la bord şi promovarea anumitor infrastructuri pentru încurajarea mai multor investiţii comunitare în Mauritania;

G. întrucât este necesar, la negocierea posibilităţilor de pescuit conform noului protocol, să se ţină seama de relaţiile sectorului pescuitului din Mauritania cu ţări terţe care exploatează de asemenea posibilităţile de pescuit din zona economică exclusivă a Mauritaniei prin acorduri bilaterale sau private;

H. întrucât obiectivele principale ale noului protocol, prezentate în proiectul de mandat, sunt consolidarea dialogului privind politica sectorială pentru încurajarea punerii în aplicare a unei politici responsabile în domeniul pescuitului, dezvoltarea industriei pescuitului în Mauritania şi sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a acesteia, conform obiectivelor sale de dezvoltare;

I.   întrucât anexa II la Acordul-cadru reglementează transmiterea către Parlament şi tratarea informaţiilor confidenţiale, astfel cum sunt definite la punctul 1.2, din partea Comisiei, în cadrul exercitării prerogativelor şi competenţelor Parlamentului; întrucât cele două instituţii acţionează în conformitate cu îndatoririle reciproce de cooperare loială, în spirit de încredere reciprocă deplină şi respectând cu stricteţe dispoziţiile pertinente din tratate,

1.  împărtăşeşte punctul de vedere exprimat de Comisie în legătură cu acordurile anterioare din domeniul pescuitului, conform căruia durata protocolului ar trebui să fie cât mai mare, pentru a permite o mai bună planificare a activităţilor comerciale, pentru a asigura o mai bună continuitate şi a încuraja proiectele de investiţii comunitare, pentru a furniza un cadru stabil şi măsuri continue de sprijinire a industriei şi a politicilor sectoriale din domeniul pescuitului în Mauritania, precum şi pentru a permite continuarea cercetării ştiinţifice cu privire la starea resurselor;

2.  solicită ca posibilităţile de pescuit să ţină seama de nevoile reale ale flotelor şi îşi subliniază, în acest sens, îngrijorarea cu privire la aşa-numita tendinţă a „peştilor de hârtie”, care a dus la abuzarea sistemului de compensaţii financiare; acest lucru ar permite evitarea subutilizării care ar putea pune în pericol continuitatea anumitor categorii de produse halieutice, o mai bună urmărire a datelor privind capturile şi a stării resurselor, precum şi respectarea pe deplin a disciplinei bugetare;

3.  insistă asupra primirii de informaţii şi cifre fiabile cu privire la posibilităţile de pescuit ale ţărilor terţe în apele Mauritaniei, acesta fiind un element crucial de care trebuie să se ţină seama în timpul negocierilor, pentru a se putea identifica surplusul de resurse care poate fi pus la dispoziţia UE;

4.  este de părere că Comitetul ştiinţific comun, care este responsabil cu evaluarea stării resurselor şi cu formularea de recomandări pe baza acestor evaluări, ar trebui să dispună de resursele umane şi materiale necesare pentru a-şi îndeplini în mod adecvat sarcinile şi solicită Comisiei să vegheze asupra exercitării adecvate a acestei funcţii;

5.  solicită Comisiei să negocieze simultan posibilităţile de pescuit pentru diferite categorii de vase şi măsurile tehnice care trebuie aplicate în fiecare caz, pentru a se evita subutilizarea şi situaţiile în care pescuitul se dovedeşte imposibil din motive tehnice, ceea ce duce la pierderi de venit substanţiale;

6.  consideră, din aceleaşi motive, că perioadele de repaus biologic descrise în noul protocol ar trebui să se bazeze strict pe criterii ştiinţifice, fără elemente discriminatorii, şi să aibă drept unic scop gestionarea durabilă a resurselor;

7.  consideră că sunt extrem de necesare compensaţiile financiare pentru sprijinirea politicilor sectoriale din domeniul pescuitului, având în vedere investiţiile semnificative pe care urmează să le facă atât sectorul industrial, cât şi autorităţile din Mauritania pentru a asigura dezvoltarea adecvată a sectorului, şi solicită Comisiei să se asigure că această contribuţie este investită eficient şi corespunzător;

8.  subliniază necesitatea îmbunătăţirii infrastructurii sectorului pescăresc din Mauritania (porturi, depozite, instalaţii frigorifice etc.), de exemplu prin curăţarea epavelor şi extinderea importantului port Nouadibou; consideră că aceste ameliorări sunt necesare şi pentru mai buna funcţionare a activităţii flotei UE şi este dispus să faciliteze fluxurile de investiţii;

9.  trebuie, cu toate acestea, să recunoască importantele investiţii realizate şi continuate în Mauritania atât de UE, cât şi de unele state membre, dar îndeamnă la eforturi mai mari din partea Comisiei şi a statelor membre pentru o mai bună coordonare a contribuţiei financiare, în vederea unei colaborări reale în domeniul dezvoltării şi pentru evitarea suprapunerii eforturilor din lipsă de coordonare;

10. îndeamnă Comisia să le solicite autorităţilor din Mauritania să prezinte garanţii cu privire la modul în care interpretează măsurile de supraveghere, acesta fiind aspectul cel mai problematic al protocolului actual, în pofida eforturilor UE; reafirmă, în special, că toate vasele comunitare sunt echipate cu sisteme de supraveghere prin satelit şi că acesta trebuie să fie instrumentul de determinare a poziţiei lor şi că sistemele alternative, cum ar fi estimarea vizuală aproximativă a distanţei până la coastă ar trebui interzise, întrucât nu s-au dovedit fiabile şi nici capabile să asigure flotei securitate juridică;

11. îşi exprimă îngrijorarea legată de inspecţiile ilegale la bordul vaselor comunitare efectuate de autorităţile din Mauritania, care constituie o problemă recurentă şi flată în legătură cu cele prezentate la punctul precedent; subliniază nerespectarea de către autorităţile din Mauritania a capitolului VI din Anexa II la protocol, în special a punctului 3 privind procedurile în cazul inspecţiilor la bordul navelor;

12. subliniază că este necesar ca PE să fie implicat pe deplin atât în procesul de negociere, cât şi în monitorizarea pe termen lung a funcţionării noului protocol, pentru a respecta obligaţiile prevăzute de TFUE cu privire la informarea completă şi promptă a Parlamentului; îşi reafirmă convingerea că Parlamentul European ar trebui să fie reprezentat în cadrul şedinţelor comitetelor mixte prevăzute de acordurile din domeniul pescuitului şi insistă asupra beneficiilor pentru toate părţile implicate a participării sectorului în cauză la şedinţele comitetelor mixte, având în vedere experienţa de care dispune;

13. solicită Comisiei să informeze Parlamentul European, în timp util, cu privire la evaluarea ex-post a protocolului actual, pentru a-i permite să dispună de suficiente elemente pentru evaluarea protocolului şi pentru identificarea problemelor persistente;

14. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi guvernului mauritan.

Ultima actualizare: 18 martie 2011Notă juridică