Procedură : 2011/2586(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0194/2011

Texte depuse :

B7-0194/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2011 - 12.3

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 127kWORD 88k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.739v01-00
 
B7-0194/2011

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7‑0018/2011

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la negocierile privind reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania


Ulrike Rodust în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la negocierile privind reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania  
B7‑0194/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a Comisiei în vederea deschiderii de negocieri în numele Uniunii Europene pentru reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Mauritania(1),

–   având în vedere Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, pentru perioada cuprinsă între 1 august 2008 și 31 iulie 2012(2),

–   având în vedere Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania(3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1801/2006 al Consiliului din 30 noiembrie 2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania(4),

–   având în vedere Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS),

–   având în vedere Codul de conduită al FAO pentru un pescuit responsabil,

–   având în vedere sinteza procesului-verbal convenit al reuniunii comitetului mixt care a avut loc la Nouakchott între 22 și 25 martie 2010(5),

–   având în vedere poziția comitetului consultativ regional pentru flota de lungă distanță (LDRAC) cu privire la Cartea verde privind reforma PAC(6),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în timp ce actualul Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania este în vigoare din 2006 și se va prelungi în mod automat în 2012, protocolul aferent va trebui să fie renegociat;

B.  întrucât o parte importantă din navele industriale naționale și externe deopotrivă încă folosesc echipamente de pescuit neselective, ceea ce constituie un motiv de îngrijorare în ceea ce privește sustenabilitatea activităților de pescuit în apele mauritane;

C.  întrucât articolele 61 și 62 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării precizează în mod clar că acordurile de pescuit reglementează doar surplusurile și nu trebuie să conducă la o supraexploatare a resurselor marine;

D.  întrucât punctul 6.18 din Codul de conduită al FAO pentru un pescuit responsabil face apel către state să protejeze dreptul pescarilor și al lucrătorilor din domeniul pescuitului, mai ales al celor care desfășoară activități de pescuit de subzistență, la scară mică și artizanal, la un mijloc de subzistență sigur și echitabil, precum și la un acces preferențial, dacă este cazul, în zonele de pescuit tradiționale și la resursele din apele aflate sub jurisdicția țării lor;

E.  întrucât se pare că APP a contribuit la supraexploatarea unor stocuri, în special a celui de caracatiță, conducând, prin urmare, la reducerea posibilităților de pescuit pentru pescarii mauritani care desfășoară activități la scară mică și dând naștere unor avantaje concurențiale neloiale pentru industria UE ca urmare a subvenționării taxelor de acces pentru navele UE;

F.  întrucât institutul mauritan pentru cercetare oceanografică și pescuit (IMROP) a comunicat niveluri ridicate de capturi accidentale, mai ales în cazul traulerelor pentru cefalopode;

G.  întrucât investițiile mauritane plătite din contribuția UE sunt, în general, orientate pe un termen prea scurt pentru a asigura construcția unei infrastructuri locale viabile pentru debarcarea și prelucrarea peștelui;

H.  întrucât flota de pescuit mauritană se află într-o condiție precară, majoritatea navelor provenind din China, fiind foarte vechi și nerespectând standarde stricte de securitate și igienă;

I.   întrucât, în conformitate cu actualul protocol, proprietarii de nave trebuie să plătească doar un procent scăzut din costurile de acces;

J.   întrucât în prezent Parlamentul European și populația în general nu au acces suficient la informații referitoare la punerea în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului și a protocolului aferent,

Observații generale

1.  salută propunerea Comisiei Europene de a se deschide negocierile privind reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania;

2.  salută propunerea Comisiei Europene ca în acord să se introducă o clauză referitoare la drepturile omului;

3.  subliniază faptul că Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) dintre UE și Mauritania ar trebui să fie menținut, deoarece poate fi reciproc avantajos va fi ajustat și pus în aplicare în mod corect; în acest scop, este necesar ca FPA să cuprindă mecanisme eficiente de supraveghere pentru a se asigura că fondurile alocate pentru dezvoltare și în special pentru construirea infrastructurii în sectorul pescuitului sunt utilizate în mod corespunzător;

4.  invită Comisia să se asigure că noul protocol nu este contrar Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, ci contribuie la atingerea acestora;

5.  invită Comisia să se asigure că echipajele sunt instruite în mod corespunzător și că sunt respectate toate condițiile sociale, în special în ceea ce privește obiectivul primordial de eliminare a muncii copiilor;

6.  invită Comisia să faciliteze integrarea Mauritaniei în economia globală, inclusiv prin promovarea unor condiții echitabile de muncă pentru salariații din acest sector și prin crearea unui mediu care să încurajeze investițiile private și să asigure dezvoltarea unui sector privat dinamic, viabil și competitiv, în special printr-un cadru care să sprijine investițiile europene și transferul de tehnologii;

Durabilitate

7.  solicită insistent Comisiei să se asigure că activitățile de pescuit care intră sub incidența Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului îndeplinesc aceleași criterii de durabilitate pe care le îndeplinesc activitățile de pescuit în apele UE; în plus, invită autoritățile mauritane și Comisia să se asigure toate navele (din UE, din Mauritania sau din țări terțe) care desfășoară activități de pescuit în apele mauritane respectă criterii stricte de durabilitate;

8.  invită Comisia să inițieze un dialog cu Mauritania în scopul de a ajuta această țară să-și dezvolte în continuare o politică responsabilă în domeniul pescuitului, care să îndeplinească atât cerințele de conservare, cât și obiectivul de a promova dezvoltarea economică a resurselor halieutice;

9.  invită Comisia să ia măsuri urgente pentru reducea capturilor accidentale de către navele europene care pescuiesc în apele mauritane;

10. salută angajamentul Comisiei de a se asigura că posibilitățile de pescuit pentru navele din UE nu depășesc surplusul de resurse halieutice în apele Mauritania din cadrul randamentului maxim durabil;

11. invită Comisia ca la estimarea surplusurilor să ia în considerare concluziile grupului de lucru FAO referitoare la peștii pelagici mici în largul Africii de Nord-Vest;

12. invită Comisia ca înainte de încheierea protocolului să îi prezinte Parlamentului European informații detaliate privind situația și surplusurile tuturor stocurilor importante;

13. invită Comisia să se asigure că se respectă Codul de conduită FAO pentru pescuit responsabil, în special în ceea ce privește angajamentul de a li se acorda acces preferențial la resursele din apele mauritane pescarilor care desfășoară activități de pescuit artizanal;

14. invită Comisia să se asigure că sunt respectate angajamentele UE cu privire la debarcările în Mauritania și declarațiile de captură;

15. invită Comisia să lanseze inițiative pentru îmbunătățirea infrastructurii pentru debarcare și a serviciilor de valoare adăugată ale Mauritaniei pentru a îmbunătăți impactul APP asupra economiei locale;

16. invită Comisia să îmbunătățească cunoștințele științifice și tehnice cu privire la zonele de pescuit în cauză, ținând seama de lucrările de pe teren care se efectuează sau care sunt necesare la nivelul regional corespunzător și luând în considerare impactul probabil al activităților de pescuit asupra mediului;

Guvernanță și contribuție financiară

17. invită Comisia și guvernul Mauritaniei să înceapă un dialog real, cu participarea tuturor părților interesate care desfășoară activități de pescuit în apele mauritane, pentru analizarea măsurilor necesare pentru ca pescuitul în Mauritania să devină durabil, pentru a asigura alinierea APP la celelalte politici ale UE, cum ar fi politica de dezvoltare, și pentru a asigura dezvoltarea durabilă a sectorului pescuitului din Mauritania;

18. solicită Comisiei să ia în considerare modificarea sistemului de finanțare pentru a stabili într-un mod echitabil nivelul posibilităților de pescuit pentru navele UE și al contribuției financiare a UE; propune, prin urmare, negocierea nivelului contribuției financiare pe baza nevoii Mauritaniei de a dezvolta un sector durabil al pescuitului și servicii de valoare adăugată, în timp ce nivelul posibilităților de pescuit ar trebui negociat pe baza surplusului de resurse halieutice din cadrul randamentului maxim durabil;

19. salută intenția comitetului consultativ regional pentru flota de lungă distanță de a face o distincție clară între costurile de acces pentru flota UE (care ar urma să fie suportate la un nivel acceptabil de către proprietarii de nave și care ar reprezenta un procent echitabil din valoarea capturilor) și contribuția financiară la ajutoarele de dezvoltare efectuată în cadrul APP; invită, prin urmare, Comisia Europeană să reechilibreze nivelul taxelor proprietarilor de nave;

20. salută intenția comitetului consultativ regional pentru flota de lungă distanță de a elabora a strategii, în colaborare cu autoritățile mauritane și cu UE, pentru gestionarea durabilă a resurselor halieutice, astfel cum sunt definite de către Mauritania, în special luând în considerare programele de dezvoltare elaborate la nivel național și/sau regional cu asistența UE pe baza unor acorduri de cooperare sau de asociere;

21. invită Comisia să încurajeze o mai bună guvernanță globală a pescuitului la nivel financiar și politic, în special prin întărirea capacităților Mauritaniei și prin combaterea corupției și a pescuitului ilegal, nereglementat și nedeclarat;

Transparență

22. invită Comisia și Consiliul să permită participarea unor observatori din partea Parlamentului European la reuniunile comitetului mixt, pentru a se asigura că punerea în aplicare a protocolului face obiectul scrutinului parlamentar;

23. invită Comisia și guvernul mauritan să se asigure că societatea civilă, în special reprezentanții pescarilor mauritani care desfășoară activități de pescuit la scară mică, participă la reuniunile comitetului mixt și la procesul de elaborare și punere în aplicare a noului protocol;

24. solicită Comisiei să pună la dispoziția publicului rapoartele de evaluare din trecut și din viitor privind punerea în aplicare a APP, precum și rapoartele privind utilizarea contribuției financiare;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Mauritaniei.

(1)

SEC(2011)137 final.

(2)

JO L 203, 31.7.2008, p. 4.

(3)

JO L 343, 8.12.2006, p. 4.

(4)

JO L 343, 8.12.2006, p. 1-3.

(5)

a se introduce referința.

(6)

a se introduce referința.

Ultima actualizare: 18 martie 2011Notă juridică