Postup : 2011/2586(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0194/2011

Predkladané texty :

B7-0194/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2011 - 12.3

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 83k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.739v01-00
 
B7-0194/2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0018/2011

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o rokovaniach o obnove protokolu k dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou


Ulrike Rodust v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o rokovaniach o obnove protokolu k dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou  
B7‑0194/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom obnoviť protokol k dohode o partnerstve v oblasti rybolovu s Mauritániou(1),

–   so zreteľom na protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012(2),

–   so zreteľom na Dohodu o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou(3),

–   so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1801/2006 z 30. novembra 2006 o uzavretí Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou(4),

–   so zreteľom na dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 (UNCLOS),

–   so zreteľom na Kódex správania pre zodpovedný rybolov FAO,

–   so zreteľom na súhrn schváleného záznamu zo schôdze spoločného výboru, ktorá sa konala od 22. do 25. marca 2010 v Nouakchotte(5),

–   so zreteľom na stanovisko Regionálneho poradného výboru pre diaľkové flotily (Long-distance Regional Advisory Committee – LDRAC) týkajúcu sa Zelenej knihy o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva(6),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže súčasná dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou sa uplatňuje od roku 2006 a bude automatický obnovená v roku 2012, zatiaľ čo sa bude musieť opätovne prerokovať je príslušný protokol,

B.  keďže významná časť vnútroštátnych, ako aj zahraničných priemyselných plavidiel naďalej využíva neselektívnu výstroj, ktorá je dôvodom pre obavy v súvislosti s udržateľnosťou rybolovných činností v mauritánskych vodách,

C. keďže v článkoch 61 a 62 dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve sa jasne uvádza, že dohody v sektore rybolovu by mali pokrývať iba prebytky a nemali by viesť k nadmernému využívaniu morských zdrojov,

D. keďže v bode 6.18 Kódexu správania FAO pre zodpovedný rybolov sa štáty vyzývajú, aby chránili práva rybárov a pracovníkov v rybnom hospodárstve, najmä tých, ktorí sa venujú rybolovu na zabezpečenie živobytia a drobnému a remeselnému rybolovu, na bezpečné a spravodlivé živobytie a v prípade potreby aj na prednostný prístup k tradičným loviskám a zdrojom vo vodách v ich vnútroštátnej jurisdikcii,

E.  keďže dohoda o spolupráci v sektore rybolovu podľa všetkého prispievala k nadmernému využívaniu niektorých populácií, najmä chobotníc, čím obmedzila možnosti rybolovu pre mauritánskych drobných rybárov a viedla k nespravodlivej hospodárskej výhode pre priemysel EÚ z dôvodu dotovaných poplatkov za prístup pre plavidlá EÚ,

F.  keďže mauritánsky inštitút pre oceánografický výskum a rybné hospodárstvo (IMROP) podáva správy o vysokých úrovniach vedľajších úlovkoch, najmä čo sa týka plavidiel s vlečnými sieťami zameraných na hlavonožcov,

G. keďže mauritánske investície platené z príspevku EÚ majú sklon byť príliš krátkodobo zamerané na to, aby umožnili vytvoriť životaschopnú miestnu infraštruktúru na vykládku a spracovanie rýb,

H. keďže mauritánska rybolovná flotila je v biednom stave, pretože väčšina plavidiel je čínskeho pôvodu, sú staré a nespĺňajú prísne bezpečnostné a hygienické normy,

I.   keďže podľa súčasného protokolu musia majitelia plavidiel platiť iba relatívne malú časť nákladov na prístup,

J.   keďže Európsky parlament a všeobecná verejnosť majú v súčasnosti nedostatočný prístup k informáciám týkajúcim sa uplatňovania dohody o spolupráci v sektore rybolovu a príslušného protokolu,

Všeobecné úvahy

1.  víta návrh Európskej komisie otvoriť rokovania o obnove protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou;

2.  víta návrh Európskej komisie začleniť do dohody doložku o ľudských právach;

3.  zdôrazňuje, že dohoda o partnerstve v sektore rybolovu (DPR) medzi EÚ a Mauritániou by sa mala zachovať, keďže môže byť vzájomne prospešná v prípade jej prispôsobenia a správneho uplatňovania; v záujme toho treba, aby DPR obsahovala účinný mechanizmus dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby sa prostriedky určené na rozvoj a najmä na budovanie infraštruktúry v sektore rybolovu využívali správne;

4.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že nový protokol nebude v rozpore s rozvojovými cieľmi tisícročia, ale skôr bude prispievať k plneniu týchto cieľov;

5.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby boli posádky náležite vyškolené a aby sa dodržiavali všetky sociálne podmienky; vyjadruje osobitné znepokojenie v súvislosti s hlavným cieľom odstrániť detskú prácu;

6.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila začleňovanie Mauritánie do celosvetového hospodárstva okrem iného podporovaním spravodlivých podmienok zamestnávania pre zamestnancov v tomto sektore a vytváraním prostredia, ktoré povzbudzuje súkromné investície a zabezpečuje rozvoj dynamického, udržateľného a konkurencieschopného súkromného sektora, najmä prostredníctvom siete podporujúcej európske investície a transfer technológií;

Udržateľnosť

7.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rybolovné činnosti, ktoré spadajú do rámca dohody o partnerstve v sektore rybolovu, spĺňajú tie isté kritériá udržateľnosti ako rybolovné činnosti vo vodách EÚ; okrem toho žiada mauritánske orgány a Komisiu zabezpečiť, aby všetky plavidlá vykonávajúce rybolovnú činnosť v mauritánskych vodách (či už z EÚ, Mauritánie alebo z tretích krajín) plnili prísne kritéria udržateľnosti;

8.  žiada Komisiu, aby zaviedla dialóg s Mauritániou s cieľom pomôcť krajine ďalej rozvíjať zodpovednú politiku v oblasti rybného hospodárstva, ktorá spĺňa požiadavky na ochranu a zároveň jej cieľ podporovať hospodársky rozvoj zdrojov rybného hospodárstva;

9.  žiada Komisiu, aby prijala urgentné opatrenia na zníženie vedľajších úlovkov európskych plavidiel loviacich v mauritánskych vodách;

10. víta záväzok Komisie zabezpečiť, aby možnosti rybolovu pre plavidlá EÚ nepresahovali prebytky rybného hospodárstva v mauritánskych vodách v rámci maximálneho udržateľného výnosu;

11. vyzýva Komisiu, aby pri odhadovaní prebytkov zohľadnila zistenia pracovnej skupiny FAO pre malé pelagické druhy v severozápadnej Afrike;

12. žiada Komisiu, aby poskytla Európskemu parlamentu detailné informácie týkajúce sa stavu a prebytku všetkých významných populácií pred uzatvorením protokolu;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dodržiavanie Kódexu správania pre zodpovedný rybolov FAO, najmä v súvislosti so záväzkom udeliť preferenčný prístup remeselným rybárom k zdrojom v mauritánskym vodám;

14. žiada Komisiu, aby zabezpečila dodržiavanie záväzku EÚ týkajúceho sa vykládok v Mauritánii a hlásenia o úlovkoch;

15. žiada Komisiu, aby vyvinula iniciatívy na zlepšenie mauritánskej infraštruktúry pre nakládky a zariadenia na pridávanie hodnoty s cieľom zvýšiť vplyv DPR na miestne hospodárstvo;

16. žiada Komisiu, aby zlepšila vedecké a technické poznatky o príslušnom rybnom hospodárstve, pričom treba zohľadniť prácu, ktorá sa v tomto odvetví vykonáva a ktorú bude treba vykonávať na príslušnej regionálnej úrovni, ako aj pravdepodobný vplyv rybolovných činností na životné prostredie,

Správa a finančný príspevok

17. žiada Komisiu a vládu Mauritánie, aby začali skutočný dialóg so zapojením všetkých zúčastnených strán, ktoré vykonávajú rybolovnú činnosť v mauritánskych vodách, s cieľom posúdiť kroky, ktoré sú potrebné na dosiahnutie udržateľnejšieho mauritánskeho rybného hospodárstva, aby zosúladili DPR s ostatnými politikami EÚ, ako je rozvojová politika, a zabezpečili udržateľný rozvoj mauritánskeho odvetvia rybného hospodárstva;

18. žiada Komisiu, aby zvážila úpravu súvisiacej schémy financovania s cieľom spravodlivo stanoviť úroveň rybolovných možností pre plavidlá EÚ a finančný príspevok EÚ; navrhuje preto prerokovať výšku finančného príspevku na základe mauritánskych potrieb rozvíjať udržateľné odvetvie rybného hospodárstva a budovať zariadenia na pridávanie hodnoty, zatiaľ čo úroveň rybolovných možností by sa mala prerokovať na základe prebytku zdrojov rybného hospodárstva v rámci maximálneho udržateľného výnosu;

19. víta odhodlanie Regionálneho poradného výboru pre diaľkové flotily jasne rozlišovať medzi nákladmi na prístup (ktoré majú pokrývať v prijateľnej výške majitelia plavidiel a ktoré predstavujú spravodlivý podiel hodnoty úlovkov) a finančným príspevkom v rámci DPR k rozvojovej pomoci; žiada preto Európsku komisiu, aby vyvážila výšku poplatkov majiteľov plavidiel;

20. víta odhodlanie Regionálneho poradného výboru pre diaľkové flotily rozvíjať v spolupráci s mauritánskymi orgánmi a EÚ stratégie pre udržateľné riadenie rybného hospodárstva vymedzené Mauritániou, najmä prostredníctvom zohľadňovania rozvojových programov vypracovaných na vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni s pomocou EÚ v súlade s dohodami o spolupráci alebo o pridružení;

21. žiada Komisiu, aby viac posilňovala globálne riadenie rybného hospodárstva na finančnej a politickej úrovni, najmä posilňovaním budovania kapacít Mauritánie, bojovaním proti korupcii a nezákonnému, neregulovanému a neohlásenému rybolovu;

Transparentnosť

22. žiada Komisiu a Radu, aby umožnili pozorovateľom Európskeho parlamentu zúčastňovať sa schôdzí spoločného výboru s cieľom zabezpečiť, aby uplatňovanie protokolu podliehalo parlamentnej kontrole;

23. žiada Komisiu a vládu Mauritánie, aby zabezpečili účasť občianskej spoločnosti, najmä zástupcov mauritánskych drobných rybárov, na schôdzach spoločného výboru, ako aj zapojenie do postupov ustanovovania a uplatňovania nového protokolu;

24. žiada Komisiu, aby verejne sprístupnila doterajšie, ako aj budúce hodnotiace správy týkajúce sa uplatňovania DPR, ako aj správy o využívaní finančného príspevku;

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Mauritánie.

(1)

SEK (2011)137 v konečnom znení.

(2)

Ú. v. EÚ L 203, 31.7.2008, s.4.

(3)

Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 4.

(4)

Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 1 až 3.

(5)

Odkaz sa uvedie.

(6)

Odkaz sa uvedie.

Posledná úprava: 18. marca 2011Právne oznámenie