Postup : 2011/2586(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0195/2011

Predkladané texty :

B7-0195/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2011 - 12.3

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 124kWORD 80k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.741v01-00
 
B7-0195/2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0018/2011

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o rokovaniach o obnove dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o rokovaniach o obnove dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou  
B7‑0195/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982, najmä na články 61 až 62,

–   so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1801/2006 z 30. novembra 2006 o uzavretí Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou,

–   so zreteľom na správu zo štvrtej schôdze vedeckého podvýboru Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), ktorá sa konala v ghanskej Accre 24. až 26. októbra 2005,

–   so zreteľom na článok 208 ZFEÚ,

–   so zreteľom na návštevu Výboru pre rybné hospodárstvo v Mauritánii uskutočnenú v novembri 2010,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa medzinárodného práva sa rybné hospodárstvo musí riadiť tak, aby sa umožnilo „udržanie alebo obnovenie lovených druhov na úrovniach, ktoré môžu zabezpečiť maximálne udržateľný výťažok, ktorý je určený príslušnými faktormi ekonomiky a životného prostredia“,

B.  keďže platnosť súčasného protokolu k dohode o spolupráci v sektore rybolovu s Mauritániou sa skončí 31. júla 2012 a bude potrebné ho opätovne prerokovať, aby plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ mohli ďalej prevádzkovať svoju činnosť v mauritánskych vodách,

C. keďže Výbor pre rybné hospodárstvo počas svojej nedávnej návštevy Mauretánie nedokázal objasniť viaceré dôležité otázky súvisiace s politikou rybného hospodárstva v krajine vrátane stavu populácií a úrovne rybolovných činností vykonávaných flotilou Mauritánie a inými flotilami,

D. keďže už dlhší čas existujú dôkazy o vyčerpaní viacerých populácií v mauritánskych vodách,

E.  keďže veľa rokov preukázateľne pretrváva konflikt medzi plavidlami EÚ a mauritánskymi plavidlami vrátane flotíl pre pobrežný a drobný rybolov, čo sa týka prístupu k výnosnému rybolovu hlavonožcov,

1.  trvá na tom, že akýkoľvek dohodnutý prístup pre plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou EÚ, k lovu rýb vo vodách Mauritánie musí byť založený na zásade nadmerných zásob, ako sa uvádza v dohovore OSN o morskom práve; domnieva sa najmä, že musí existovať aktuálne, podrobné a dôkladné posúdenie všetkých populácií, v súvislosti s ktorými sa požaduje prístup alebo pri ktorých je pravdepodobný výlov ako vedľajší úlovok, a že akýkoľvek prístup EÚ musí vychádzať z tých množstiev, ktoré nedokáže vyloviť flotila Mauritánie;

2.  konštatuje so značným znepokojením, že v najnovšej správe zo schôdze vedeckého podvýboru výboru CECAF konanej v roku 2005 sa uvádza, že v tom čase boli všetky populácie malých hlavonožcov plne vyčerpané a väčšina populácií druhov žijúcich na morskom dne bola nadmerne využitá, pričom časť týchto populácií sa naplno využila; poznamenáva, že pracovná skupina FAO pre malé pelagické druhy v severozápadnej Afrike dospela v roku 2010 k záverom, že došlo k zhoršeniu situácie, pričom dve populácie malých pelagických druhov (stavridy a makrely) sú v súčasnosti lovené nadmerne;

3.  domnieva sa, že ak sa požadujú akékoľvek zníženia v dôsledku nadmerného výlovu populácií, v prvom rade by sa mal znížiť počet plavidiel z tretích krajín (EÚ a iných krajín), pričom by sa malo začať s tými flotilami, ktoré najviac poškodzujú životné prostredie;

4.  domnieva sa, že v záujme transparentnosti by sa mali zverejňovať informácie o akýchkoľvek dvojstranných dohodách prerokovaných s Mauritániou vrátane okrem iného hodnotení ex post, mien plavidiel, ktoré majú povolenie loviť ryby na základe dohody, a ich kvót (podľa potreby), úlovkov uskutočnených v rámci dohody, akýchkoľvek záznamov o porušení príslušných nariadení, ako aj správ o vykonávaní viacročného odvetvového programu;

5.  domnieva sa, že všetky plavidlá loviace ryby vo vodách Mauritánie na základe dohody, a to bez ohľadu na ich veľkosť, by mali byť vybavené systémom VMS a že signály o polohe by sa mali vysielať priamo mauritánskym orgánom v reálnom čase; je tiež presvedčený, že protokol by mal stanoviť, že v prípade zlyhania systému VMS na plavidle si toto plavidlo musí nechať systém opraviť do dvoch týždňov alebo sa mu musí pozastaviť platnosť povolenia loviť ryby až do vykonania opravy;

6.  domnieva sa, že plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ by mali uplatňovať normy selektívnosti, ktoré sú prinajmenšom rovnako prísne ako normy vzťahujúce sa na plavidlá prevádzkujúce svoju činnosť vo vodách EÚ v porovnateľných podmienkach rybolovu (ako sú selektívne mriežky, dielce so štvorcovými okami, veľkosť a tvar hákov atď.);

7.  domnieva sa, že v prípade spoločných populácií s inými štátmi západnej Afriky sa musia úrovne prístupu k rybolovu vo vodách Mauritánie dohodnúť s prihliadnutím na úrovne rybolovu vo vodách iných štátov a že v konečnom dôsledku by sa EÚ mala snažiť skôr o prerokovanie dohody o regionálnom partnerstve než viacerých dvojstranných dohôd;

8.  domnieva sa, že finančné prostriedky vyplatené ako náhrada za prístup k populáciám rýb vo vodách Mauritánie musia byť jednoznačne oddelené od finančnej pomoci pre viacročný sektorový program pre oblasť rybolovu v Mauritánii, v rámci čoho akékoľvek zníženie rybolovných príležitostí nesmie viesť k zníženiu platieb EÚ pre viacročný program;

9.  je presvedčený, že finančná podpora pre viacročný program pre oblasť rybolovu v Mauritánii musí byť v súlade s potrebami Mauritánie z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja rybolovu, najmä čo sa týka riadenia rybného hospodárstva (výskum, kontrola, mechanizmy zapojenia zúčastnených strán, infraštruktúra atď.), ako stanovuje rámec spolupráce a rozvoja medzi EÚ a Mauritániou; domnieva sa, že finančná pomoc v rámci dohody o spolupráci by mala podporovať a posilňovať ciele EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce v záujme implementácie právneho záväzku EÚ týkajúceho sa súdržnosti politík rozvoja podľa článku 208 ZFEÚ;

10. je presvedčený, že viacročný odvetvový program by vzhľadom na skutočnosť, že je dôležitý pre tvorbu pracovných miest, potravinovú bezpečnosť atď., mal venovať osobitnú pozornosť podpore vytvorenia rámca, ktorý povedie k environmentálne a sociálne udržateľnému odvetviu maloobjemového rybolovu (vykonávanie mauritánskeho plánu riadenia pobrežného rybolovu, podpora vytvárania pridanej hodnoty na miestnej úrovni, dohľad a kontrola atď.);

11. domnieva sa, že Komisia by mala zaujať proaktívnejší prístup v rámci plánovania, vykonávania a hodnotenia viacročného odvetvového programu;

12. nabáda Komisiu, aby v kontexte rozvojovej spolupráce prerokovala s Mauritániou cieľ zabezpečiť, aby všetky kvóty alebo úsilie pridelené mauritánskymi orgánmi tak jej vnútroštátnym flotilám, ako aj flotilám tretích krajín (EÚ a ďalšie krajiny) boli v súlade s dlhodobým plánom riadenia, ktorý zaručí, že takéto populácie zostanú na úrovniach vyšších ako úrovne, ktoré sú schopné vyprodukovať maximálny udržateľný výnos;

13. blahoželá Komisii v súvislosti s jej financovaním programu dohľadu v podregióne vrátane Mauritánie a nabáda ju, aby poskytla finančnú a inú podporu aj programom zameraným na vedecký výskum;

14. trvá na tom, že pre flotilu Mauritánie pre drobný rybolov musí byť vyhradená pobrežná zóna primeranej veľkosti a že akékoľvek vniknutie do tejto oblasti musí vyústiť do okamžitého odňatia práva na rybolov v prípade porušujúceho plavidla;

15. poznamenáva, že podľa článku 208 ZFEÚ musí byť politika EÚ v oblasti rybného hospodárstva v Mauritánii v súlade s politikou EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce;

16. je presvedčený, že morské zdroje mauritánskej výhradnej hospodárskej zóny by sa mali využívať ako prostriedok na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti mauritánskych spoločenstiev a na splnenie rozvojových cieľov tisícročia;

17. trvá na tom, aby v prípade, že nedošlo k obnoveniu prístupu niektorých plavidiel EÚ k určitým druhom rybolovu kvôli obavám z nadmerného využívania alebo zo zhoršenia stavu životného prostredia, museli EÚ a Mauritánia vypracovať a zrealizovať program pre riadenie nadmerne uskutočňovaného rybolovu vrátane ustanovení, ktoré zabránia plavidlám zapojeným do takéhoto rybolovu, aby pokračovali v činnosti v rámci iných režimov;

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky požiadavky súvisiace s informovaním o rybolovných činnostiach a úlovkoch, ako aj o miestnych vykládkach úlovkov budú v plnom rozsahu dodržané a že nesplnenie tejto povinnosti povedie k pozastaveniu činnosti dotknutého plavidla;

19. podporuje začlenenie doložky o ľudských právach;

20. nabáda Mauritániu, aby ratifikovala príslušné medzinárodné nástroje rybného hospodárstva, ako je dohoda o opatreniach prístavných štátov a dohoda OSN o populáciách rýb;

21. vyzýva Komisiu a Radu, aby poslancom EP umožnili zúčastňovať sa ako pozorovatelia na rokovacích zasadnutiach a schôdzach spoločného výboru;

22. domnieva sa, že Európsky parlament by mal udeliť svoj súhlas iba v prípade, že sa všetky uvedené hľadiská v plnej miere začlenia do protokolu.

Posledná úprava: 18. marca 2011Právne oznámenie