Postup : 2011/2586(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0197/2011

Předložené texty :

B7-0197/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/05/2011 - 12.3

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 123kWORD 84k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0193/2011
16. 3. 2011
PE459.743v01-00
 
B7-0197/2011/rev.

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑000018/2011 a B7‑000038/2011

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií


João Ferreira za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií  
B7‑0197/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dohody o partnerství v odvětví rybolovu se mají zakládat na realizaci ekonomických a sociálních cílů v oblasti rybolovu prostřednictvím úzké spolupráce ve vědecké a technické oblasti a za podmínek, které zajišťují udržitelné využívání rybolovných zdrojů,

 

B.   vzhledem k tomu, že spolupráce musí vycházet ze společného zájmu a iniciativ a opatření, která ať prováděna společně, či každou stranou samostatně, se vzájemně doplňují a jsou v souladu s politikou,

 

C.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu včetně souvisejícího průmyslu hraje významnou úlohu v hospodářském a sociálním rozvoji jak ve třetích zemích, tak v členských státech,

 

D.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu má pro hospodářství Mauritánie velký význam; vzhledem k tomu, že představuje 10 % HDP a 35 % až 50 % vývozu této země a že podílem ve výši 29 % přispívá rovněž do státního rozpočtu,

 

E.   vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu v Mauritánii spravuje přibližně 45 000 přímých a nepřímých pracovních míst a že představuje 36 % celkového počtu pracovních míst v této zemi, přičemž 31 % těchto pracovních míst spadá do oblasti drobného rybolovu a 12 % do oblasti průmyslového rybolovu,

 

F.   vzhledem k tomu, že EU má dohody v oblasti rybolovu s Mauritánií od roku 1987 a že od roku 1996 prostřednictvím dohody o spolupráci získaly tyto dohody rozměr významné spolupráce, včetně konkrétních cílů v oblasti spolupráce na udržitelném rozvoji odvětví rybolovu v Mauritánii,

 

G.  vzhledem k tomu, že dohoda o rybolovu mezi EU a Mauritánií je z finančního hlediska nejvýznamnější dohodou ze všech dohod o rybolovu, které EU podepsala,

 

H.  vzhledem k tomu, že různé položky podpory stanovené v různých dohodách o rybolovu mezi EU a Mauritánií byly nedostatečně konkretizovány,

 

I.    vzhledem k tomu, že s výjimkou přístavu Nouadhibou na severu země neexistuje na více než 700 kilometrech atlantského pobřeží jediný rybolovný přístav,

 

J.    vzhledem k tomu, že z důvodu slabého rozvoje odvětví rybolovu v Mauritánii je tato země připravena o kapitálový zisk, který by získala, pokud by své rybolovné zdroje využívala sama (včetně procesů transformace a prodeje ryb),

 

K.  vzhledem k tomu, že pokud by se tento rozvoj v odvětví rybolovu konkretizoval, jeho výsledkem by byl hospodářský a sociální rozvoj Mauritánie, který by vedl k tvorbě pracovních míst a podpořil by autonomii, suverenitu a nezávislost,

 

L.   vzhledem k tomu, že Evropská komise dosud nepředložila hodnocení ex post týkající se dohody v oblasti rybolovu s Mauritánií,

 

M.  vzhledem k tomu, že neexistující prostředky kontroly a dozoru na moři mohou podporovat nadměrné využívání rybolovných zdrojů a zmenšení biologické rozmanitosti,

 

1.   lituje, že významná část cílů dohody o partnerství v odvětví rybolovu nebyla uskutečněna; domnívá se, že nedostatečná realizace těchto cílů, zejména v oblasti vědecké a technické spolupráce, neumožnila udržitelný rozvoj odvětví rybolovu v Mauritánii;

 

2.   uznává, že nebyly uspokojivě realizovány následující položky podpory odvětví rybolovu v Mauritánii: modernizace a rozvoj pobřežního rybolovu a drobného rybolovu a průmyslu souvisejícího s rybolovem; rozvoj přístavních infrastruktur a zlepšení podmínek vykládky ryb; rozvoj projektů akvakultury; zlepšení kontroly a dohledu na moři;

 

3.   považuje za nezbytné přistoupit k vyčerpávajícímu hodnocení příčin nedostatečné realizace konkrétních cílů dohody o partnerství v odvětví rybolovu, zejména pokud jde o rozvojovou spolupráci a o různé položky podpory v odvětví rybolovu v Mauritánii; zdůrazňuje, že na tomto hodnocení by se měly podílet mauritánské orgány;

 

4.   vyzývá k co nejrychlejší podpoře EU při budování odpovídajících zařízení pro vykládku ryb na centrálním a jižním pobřeží Mauritánie tak, aby ryby ulovené v mauritánských vodách byly vykládány ve vnitrostátních přístavech a nikoli mimo tuto zemi, jak se v současnosti často stává;

 

5.   domnívá se, že rozvoj odvětví rybolovu v Mauritánii (včetně odlovu a procesu transformace a komercializace) nejen stimuluje hospodářský rozvoj země, ale může také přinést významné výhody, pokud jde o kvalitu a bezpečnost zásobování potravinami, neboť podpoří spotřebu ryb u obyvatelstva, a to za dostupné ceny;

 

6.   upozorňuje, že dohody o partnerství v odvětví rybolovu obecně se často omezovaly na přesun finančních prostředků do třetích zemí výměnou za právo využívat jejich rybolovné zdroje, přičemž dohoda o partnerství v odvětví rybolovu s Mauritánií toho byla dobrým příkladem; upozorňuje na skutečnost, že toto restriktivní pojetí dohod o partnerství v odvětví rybolovu je v rozporu s jejich duchem a s jejich konkrétními cíli;

 

7.   zdůrazňuje, že dohody o partnerství v odvětví rybolovu musí ve střednědobém horizontu podporovat udržitelné využívání vlastních zdrojů ze strany třetí země jak pro její vnitřní spotřebu, tak pro vývoz tím, že jí tak umožní mít prospěch z bohatství vytvořeného a zachovaného v dané zemi;

 

8.   domnívá se, že využívání zdrojů třetí země ze strany zahraničních majitelů plavidel, včetně majitelů pocházejících z EU, se musí omezit na zdroje, které nevyužije obyvatelstvo dané země;

 

9.   upozorňuje na naléhavou nutnost dbát na řádné střednědobé a dlouhodobé zachování mořských ekosystémů; žádá o výrazné posílení spolupráce s Mauritánií také v této oblasti;

 

10. požaduje vypracování a uplatňování odpovídajících ukazatelů, které umožní dohlížet na realizaci cílů dohod o partnerství v odvětví rybolovu v období jejich uplatňování; zdůrazňuje, že tato kontrola vyžaduje efektivní přijetí opravných postupů, které musí být stanoveny spolu se třetí zemí, a to vždy, když se zjistí odchýlení od daných cílů;

 

11. naléhavě žádá Evropskou komisi, aby neprodleně předložila hodnocení ex post dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauritánií a rovněž ostatních dohod o partnerství v odvětví rybolovu;

 

12. domnívá se, že dohodám o rybolovu mezi EU a třetími zeměmi musí předcházet široká diskuse, která umožní efektivní účast obyvatelstva a sociálních organizací těchto různých zemí a spojí vnitrostátní parlamenty s Evropským parlamentem, čímž zajistí demokratický a transparentní charakter jednání v rámci fungování orgánů každé země;

 

13. zdůrazňuje právo jednotlivých zemí udělit prioritu rozvoji vlastního odvětví rybolovu a vlastního trhu spolu s kontrolou dováženého zboží a zároveň stanovit minimální kvalitativní a technická kritéria a bojovat proti dumpingu;

 

14. požaduje zavedení spravedlivějších a vyváženějších hospodářských vztahů, které podpoří boj proti hluboké nespravedlnosti a sociálním nerovnostem, proti hladu, nemocem a chudobě;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Mauritánie.

Poslední aktualizace: 18. března 2011Právní upozornění