Postup : 2011/2586(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0197/2011

Predkladané texty :

B7-0197/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2011 - 12.3

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 124kWORD 75k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.743v01-00
 
B7-0197/2011/rev.

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑000018/2011 a B7‑000038/2011

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o dohode o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou


João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou  
B7‑0197/2011/rev.

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže základom dohôd o partnerstve v odvetví rybolovu má byť dosiahnutie hospodárskych a sociálnych cieľov prostredníctvom úzkej spolupráce vo vedeckej a technickej oblasti a za podmienok, ktoré zabezpečia udržateľné využívanie rybolovných zdrojov,

B.  keďže spolupráca sa má zakladať na vzájomnom záujme a vzájomnom dopĺňaní iniciatív a činností realizovaných buď spoločne alebo každou zo strán a má zabezpečovať súlad medzi politikami,

C. keďže odvetvie rybolovu vrátane súvisiacich priemyselných odvetví zohráva v hospodárskom a sociálnom rozvoji tretích krajín, ale aj členských štátov významnú úlohu,

D. keďže odvetvie rybolovu má pre hospodárstvo Mauritánie veľký význam, pričom predstavuje 10 % HDP krajiny a 35 % až 50 % objemu jej vývozu a podielom 29 % prispieva do jej štátneho rozpočtu,

E.  keďže odvetvie rybolovu v Mauritánii vytvára približne 45 000 priamych a nepriamych pracovných miest a predstavuje 36 % celkového počtu pracovných miest v krajine, pričom 31 % týchto pracovných miest spadá do tradičného rybolovu a 12 % do priemyselného rybolovu,

F.  keďže EÚ udržiava s Mauritániou dohody v odvetví rybolovu od roku 1987 a keďže od roku 1996 tieto dohody získali vďaka dohode o spolupráci významný rozmer spolupráce vrátane konkrétnych cieľov v oblasti spolupráce zameranej na udržateľný rozvoj odvetvia rybolovu v Mauritánii,

G. keďže dohoda v odvetví rybolovu medzi EÚ a Mauritániou je z finančného hľadiska najdôležitejšou dohodou spomedzi všetkých dohôd v odvetví rybolovu, ktoré EÚ podpísala,

H. keďže jednotlivé možnosti pomoci zakotvené v jednotlivých dohodách v odvetví rybolovu medzi EÚ a Mauritániou boli využité veľmi nedostatočne,

I.   keďže okrem prístavu Nouadhibou na severe krajiny sa pozdĺž vyše 700-kilometrového atlantického pobrežia nenachádza ani jeden rybársky prístav,

J.   keďže v dôsledku slabého rozvoja odvetvia rybolovu v Mauritánii je táto krajina pripravená o zisky, ktoré by nadobudla, ak by svoje rybolovné zdroje využívala sama (vrátane procesov spracovania a predaja rýb),

K. keďže v prípade, že by k uvedenému rozvoju odvetvia rybolovu došlo, viedlo by to k  hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Mauritánie, pretože by sa vytvorilo viac pracovných miest, podporila by sa sebestačnosť, zvrchovanosť a nezávislosť,

L.  keďže Európska komisia zatiaľ nepredložila hodnotenie ex post dohody v odvetví rybolovu uzavretej s Mauritániou,

M. keďže absencia prostriedkov kontroly a dohľadu na mori môže viesť k nadmernému využívaniu rybolovných zdrojov a k zníženiu biodiverzity,

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že významná časť cieľov dohody o partnerstve v odvetví rybolovu nebola dosiahnutá; nazdáva sa, že nedostatočným plnením týchto cieľov, predovšetkým v oblasti vedeckej a technickej spolupráce, sa neumožnil trvalo udržateľný rozvoj odvetvia rybolovu v Mauritánii;

2.  uznáva, že v rámci pomoci venovanej odvetviu rybolovu v Mauritánii neboli uspokojivo realizované tieto línie podpory: modernizácia a rozvoj drobného pobrežného a tradičného rybolovu a priemyselných odvetví súvisiacich s rybolovom; rozvoj prístavných infraštruktúr a zlepšenie podmienok pre vykládku rýb; rozvoj projektov akvakultúry; zlepšenie kontroly a dohľadu na mori;

3.  považuje za dôležité vypracovať rozsiahle a dôkladné hodnotenie príčin nedostatočného plnenia cieľov stanovených v dohode o partnerstve v odvetví rybolovu, predovšetkým pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu a jednotlivé línie pomoci venovanej odvetviu rybolovu v Mauritánii; zdôrazňuje, že do tohto hodnotenia by sa mali zapojiť mauritánske orgány;

4.  zasadzuje sa za čo najurýchlenejšiu podporu EÚ pri budovaní vhodných zariadení na vykládku ulovených rýb na centrálnom a južnom pobreží Mauritánie, aby ryby ulovené v mauritánskych vodách boli vykladané vo vnútroštátnych prístavoch, a nie v zahraničí, ako sa to v súčasnosti často stáva;

5.  nazdáva sa, že rozvoj odvetvia rybolovu v Mauritánii (vrátane samotného rybolovu a procesov spracovania a komercializácie) nielen povzbudzuje hospodársky rozvoj krajiny, ale môže zároveň priniesť významné výhody aj z hľadiska kvality a bezpečnosti zásobovania potravinami a zároveň podporí spotrebu rýb u obyvateľstva, a to za dostupné ceny;

6.  poznamenáva, že dohody o partnerstve v odvetví rybolovu ako také sa mnohokrát obmedzili na prevod finančných prostriedkov do tretích krajín výmenou za právo využívať ich rybolovné zdroje, pričom dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu s Mauritániou je jedným z príkladov uvedenej situácie; upozorňuje na skutočnosť, že tento obmedzený pohľad dohôd o partnerstve v odvetví rybolovu odporuje ich duchu a cieľom v nich vyjadrených;

7.  zdôrazňuje, že zo strednodobého hľadiska majú dohody o partnerstve v odvetví rybolovu podporovať udržateľné využívanie vlastných zdrojov treťou krajinou, či už pre jej vnútornú spotrebu, ako aj na vývoz, čím jej umožnia mať prospech z vytvoreného bohatstva, ktoré zostane v danej krajine;

8.  nazdáva sa, že využívanie zdrojov tretích krajín zahraničnými majiteľmi lodí, medzi nimi aj majiteľmi pochádzajúcimi z EÚ, sa musí obmedziť na zdroje, ktoré obyvateľstvo samotnej krajiny nevyužilo;

9.  upozorňuje na to, že vzniká naliehavá potreba zabezpečiť zo strednodobého až dlhodobého hľadiska dobrú mieru zachovania morských ekosystémov; presadzuje potrebu významne posilniť spoluprácu s Mauritániou aj v tomto smere;

10. zasadzuje sa za rozvoj a uplatňovanie primeraných ukazovateľov, ktoré by umožnili sledovať plnenie cieľov dohôd o partnerstve v odvetví rybolovu počas ich uplatňovania; zdôrazňuje, že toto sledovanie si vyžaduje účinné prijatie nápravných postupov, ktoré treba skoordinovať s treťou krajinou, a to vždy, keď sa zistí odklon od určených cieľov;

11. naliehavo žiada Európsku komisiu, aby bezodkladne sprístupnila hodnotenie ex-poste dohody o partnerstve v odvetví rybolovu medzi EÚ a Mauritániou, ako aj ostatných dohôd o partnerstve v odvetví rybolovu;

12. obhajuje názor, že dohodám v oblasti rybolovu medzi EÚ a tretími krajinami by mala predchádzať široká diskusia, ktorá umožní obyvateľstvu a sociálnym organizáciám jednotlivých krajín skutočnú účasť a do ktorej sa zapoja národné parlamenty a Európsky parlament, čím sa zabezpečí demokratický prístup a transparentnosť rokovaní v rámci fungovania inštitúcií každej krajiny;

13. zdôrazňuje, že krajiny majú právo uprednostniť rozvoj svojho odvetvia rybolovu a svojho trhu a kontrolovať dovezený tovar, pričom uplatnia minimálne kritéria kvality a technické kritériá a prostriedky boja proti dumpingu;

14. zasadzuje sa o nadviazanie spravodlivejších a rovnoprávnejších hospodárskych vzťahov, ktoré podporia boj proti hlbokej nespravodlivosti a sociálnym rozdielom, proti hladu, chorobám a chudobe.

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, ako aj vláde Mauritánie.

 

Posledná úprava: 18. marca 2011Právne oznámenie