Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0227/2011

Teksty złożone :

B7-0227/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/04/2011 - 8.14
CRE 06/04/2011 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 126kWORD 66k
24.3.2011
PE459.756v01-00
 
B7-0227/2011

zgodnie z art. 88 ust. 2 i ust. 4 lit. b) Regulaminu


dotyczący projektu rozporządzenia Komisji w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności oraz rozwoju i zdrowia dzieci


Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu rozporządzenia Komisji w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności oraz rozwoju i zdrowia dzieci;  
B7‑0227/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006(1) z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności,

–   uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności oraz rozwoju i zdrowia dzieci,

–   uwzględniając art. 5a ust. 3 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2),

–   uwzględniając art. 88 ust. 2 i ust. 4 lit. b) Regulaminu,

A. mając na uwadze, że roszczenia dotyczące rozwoju i zdrowia dzieci związane z etykietowaniem produktów spożywczych mogą zostać uznane zgodnie z procedurą określoną w art. 15, 16, 17 i 19 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, pod warunkiem, że spełniają one wymogi określone m.in. w art. 3, 5 i 6 tego rozporządzenia,

B.  mając na uwadze, że zgodnie z wyjaśnieniem w punkcie 10 preambuły do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 środki spożywcze promowane przy użyciu oświadczeń mogą być postrzegane przez konsumentów jako posiadające większe wartości odżywcze, fizjologiczne lub inne zalety zdrowotne niż podobne lub inne artykuły, do których nie dodano składników odżywczych lub innych substancji, a to może zachęcić konsumentów do podejmowania decyzji mających bezpośredni wpływ na ich całkowite spożycie poszczególnych składników odżywczych lub innych substancji w sposób, który może być niezgodny z zaleceniami wynikającymi z badań naukowych,

C. mając na uwadze, że punkt 14 preambuły do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 wskazuje na konieczność zapewnienia, iż dla substancji, do których odnosi się oświadczenie, uzyskano potwierdzenie ich korzystnego działania odżywczego i fizjologicznego; mając na uwadze, że w punkcie 17 preambuły do tego rozporządzenia mówi się również, że oświadczenie powinno zostać naukowo uzasadnione z uwzględnieniem ogółu dostępnych danych naukowych i poprzez ocenę mocy naukowej dowodów,

D. mając na uwadze, że punkt 23 preambuły do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stwierdza jasno, że na stosowanie oświadczeń zdrowotnych we Wspólnocie powinno się zezwalać jedynie po dokonaniu oceny naukowej spełniającej najwyższe możliwe standardy,

E.  mając na uwadze, że wymogi określone między innymi w art. 3, 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zostały wprowadzone z myślą o realizacji tych celów; mając na uwadze, że procedura określona między innymi w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 ma na celu zapewnienie spełnienia tych wymogów,

F.  mając na uwadze, że art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że informacje o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych nie mogą wprowadzać w błąd,

G. mając na uwadze, że art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, iż składnik odżywczy lub inna substancja, do której odnosi się oświadczenie, musi posiadać udowodnione korzystne działanie odżywcze lub fizjologiczne potwierdzone na podstawie ogólnie uznanych dowodów naukowych; mając na uwadze, że art. 6 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że informacje o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych opierają się na ogólnie uznanych dowodach naukowych, które je uzasadniają,

H. mając na uwadze, że art. 17 ust. 1 wymaga, by Komisja, podejmując decyzję w sprawie ewentualnego umieszczenia oświadczenia w unijnym wykazie dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych, uwzględniła opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), wszelkie odnośne przepisy prawa unijnego, a także inne uzasadnione czynniki mające znaczenie dla omawianej sprawy,

I.   mając na uwadze, że projekt rozporządzenia Komisji w sprawie udzielania lub odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności oraz rozwoju i zdrowia dzieci stanowi, że oświadczenia zdrowotne wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia zostaną dodane do unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych, załączonego do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006,

J.   mając na uwadze, że według projektu rozporządzenia Komisji oświadczenie, iż „przyjmowanie kwasu dokozaheksaenowego (DHA) przyczynia się do normalnego rozwoju wzroku niemowląt do 12 miesiąca życia” jest jednym z oświadczeń, które mają zostać dodane do unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń,

K. mając na uwadze, że zgodnie z ogólnie uznanymi dowodami naukowymi DHA zawarte w mleku matki przyczynia się do rozwoju wzroku niemowląt,

L.  mając na uwadze, że syntetyczne DHA dodane do preparatów do żywienia niemowląt oraz innej żywności przeznaczonej dla niemowląt należy jednak do innego środowiska biologicznego niż mleko matki, które jest żywą substancją specyficzną dla gatunku ludzkiego, zawierającą koenzymy i współczynniki pozwalające na optymalną pracę tłuszczów,

M. mając na uwadze, że opinie przekazane Komisji przez EFSA stwierdzają, że panel nie mógł wysnuć wniosku o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywaniem przez niemowlęta preparatów do początkowego i dalszego żywienia zawierających dodatek DHA a funkcją wzroku bez rozpatrzenia analiz, które są zastrzeżone przez wnioskodawcę(3),

N. mając na uwadze, że EFSA nie przedstawiono żadnych badań analizujących wpływ spożywania suplementów DHA na funkcje wzroku, począwszy od wieku sześciu miesięcy, u niemowląt otrzymujących od urodzenia preparat bez suplementu(4),

O. mając na uwadze, że w systematycznym przeglądzie dowodów odnoszących się do DHA i rozwoju neurologicznego niemowląt opublikowanym przez Cochrane Library w 2008 r.(5) wykazano, że podawanie niemowlętom urodzonym w terminie preparatów do żywienia, wzbogaconych DHA lub innymi podobnymi długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi, nie przynosi udowodnionych korzyści, jeżeli chodzi o rozwój wzroku, postrzegania czy wzrost fizyczny,

P.  mając na uwadze, że sprawozdanie opublikowane przez Kathy Kennedy i in. w British Medical Journal w czerwcu 2010 r.(6) dowodzi, że dziesięć lat po przyjmowaniu preparatów wzbogaconych w DHA dziewczęta odznaczały się średnio większą wagą i miały wyższe ciśnienie krwi,

Q. mając na uwadze zapotrzebowanie na dalsze badania ewentualnego pozytywnego i negatywnego wpływu suplementów DHA przed uznaniem za korzystne stosowania DHA w preparatach do dalszego żywienia niemowląt i w żywności dla niemowląt,

R.  mając na uwadze, że oświadczenia zdrowotne dotyczące DHA oraz rozwoju wzroku, o których mowa w projekcie rozporządzenia Rady, mogą zatem być mylące, a co za tym idzie – sprzeczne z art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w świetle celów określonych w punkcie 10 preambuły do tego rozporządzenia,

S.  mając na uwadze, że w środowiskach naukowych nie ma zdecydowanej zgody w kwestii wpływu preparatów wzmocnionych DHA na niemowlęta, co jest sprzeczne z wymogami określonymi w art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w świetle celów określonych w punktach 10, 14, 17 i 23 preambuły do tego rozporządzenia,

1.  jest zdania, że projekt rozporządzenia Komisji w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności oraz rozwoju i zdrowia dzieci nie jest zgodny z celem i treścią rozporządzenia (WE) nr 1924/2006;

2.  sprzeciwia się przyjęciu projektu rozporządzenia Komisji;

3.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 404 z 30.12.06, s. 9.

(2)

Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(3)

Dziennik Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (2009) 941, s. 3-14.

(4)

Dziennik Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (2009) 941, s. 11-14.

(5)

Simmer K, Patole S, Rao S,. ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’, Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, wydanie 1.

(6)

Kathy Kennedy, Sarah Ross, Elizabeth B Isaacs, i in., ‘The 10-year follow-up of a randomised trial of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants: effects on growth and blood pressure’, Arch Dis Child 2010 95: 588-595 pierwotnie opublikowane w internecie w dniu 1 czerwca 2010 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2011Informacja prawna