Процедура : 2011/2599(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0229/2011

Внесени текстове :

B7-0229/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4

Приети текстове :

P7_TA(2011)0149

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 81k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0228/2011
30.3.2011
PE459.762v01-00
 
B7-0229/2011

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави (9-13 май 2011 г.)


Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga, Alf Svensson от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави (9-13 май 2011 г.)  
B7‑0229/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид критериите, определени от Комитета на ООН по политиката за развитие за определяне на най-слабо развитите държави (НРД),

–   като взе предвид Парижката декларация за най-слабо развитите държави от септември 1990 г.,

–   като взе предвид доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), озаглавен "Най-слабо развитите държави" - Доклад 2002 г. - Избягване на капана на бедността,

–   като взе предвид Брюкселската програма за действия (BpoA) за НРД, приета на Третата конференция на ООН относно НРД през май 2001 г.,

–   като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН относно изпълнението на програмата за действия за НРД за десетилетието 2001-2010 г.(A/65/80),

–   като взе предвид резолюция на ОСООН 63/227 от 2009 г. относно изпълнението на Брюкселската програма за действия за най-слабо развитите държави за десетилетието 2001-2010 г.,

–   като взе предвид резолюция на ОСООН 64/213 от 2010 г. относно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави,

–   като взе предвид инициативата на ЕС под надслов "Всичко освен оръжие",

–   като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище на ООН относно ЦХР през септември 2010 г.,

–   като взе предвид работния документ на персонала на Европейската комисия от 16 февруари 2011 г. относно позицията на ЕС предвид на Четвъртата конференция на ООН относно НРД,

–   като взе предвид Споразумението от Котону и свързаните с него протоколи относно търговията,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че през 1971 г. ООН призна НРД като най-бедния и слаб сегмент на международната общност; и като има предвид, че броят на НРД е почти удвоен - от 25 на 49 - считано от създаването на тази категория държави,

Б.  като има предвид, че международната общност установи три програми за действие след 1981 г. за мобилизиране на глобална подкрепа за социалноикономическото развитие на НРД,

В.  като има предвид, че третата конференция на ООН относно НРД прие 10-годишна програма, определяща мерки, които да се приложат от НРД и техните партньори за развитие с цел намаляване на крайната бедност и хроничното гладуване чрез целенасочена намеса във взаимно обвързани области,

Г.  като има предвид, че с оглед на края на Брюкселската програма ОСООН свика Четвърта конференция на ООН относно НРД в Истанбул с цел обмен на най-добри практики и поуки, определяне на политики и предизвикателства, пред които НРД ще бъдат изправени през следващото десетилетие, и необходимите мерки,

Д.  като има предвид, че само три страни - Ботсуана, Кабо Верде и Малдивите - излязоха от категорията НРД през изминалото десетилетие,

Е.  като има предвид, че въпреки някои широкообхватни политически реформи НРД не успяха да реагират по отношение на изпитваната липса на административни и финансови ресурси,

Ж. като има предвид, че финансовата и икономическа криза, както и кризите в областта на продоволствената сигурност и енергетиката, доказаха извънредната уязвимост на НРД по отношение на външни шокове и допълнително повлияха върху тяхното човешко развитие,

З.  като има предвид, че половината от населението на НРД - което представлява над 800 милиона души - не може да упражнява своите основни права и да задоволи основните си потребности по отношение на продоволствена сигурност и самодостатъчност; като има предвид, че в НРД се съчетават много фактори на бедност, включително липса на образователна, здравна и социална инфраструктура, както и голяма уязвимост по отношение на природни бедствия,

И. като има предвид, че средният индекс за човешко развитие се повиши само от 0,34 на 0,39 в периода между 2000 и 2010 г.; и средно статистическите НРД отговарят само на два, от общо седем, показателя от ЦХР,

Й. като има предвид, че въпреки увеличаването на ОПР, помощите остават много под целта от 0,2%, установена в Брюкселската програма за действия, и повечето от НРД все още са изправени пред крайна бедност, липса на производствен капацитет и нарастваща безработица,

К. като има предвид, че икономическата стагнация произтича основно от политическата нестабилност, граждански вълнения, лошо управление и корупция; и с оглед на това, че близо една трета от НРД са или са били засегнати от жестоки конфликти,

Л. като има предвид, че разпоредбите на Договора от Лисабон и решението, одобрено от Съвета през май 2005 г., включват съгласувана политика в областта на търговията и сътрудничеството за развитие, изменението на климата, транспорта, енергетиката, продоволствената сигурност, миграциите, както и общите политики в областта на селското стопанство и рибарството,

М. като има предвид, че подкрепата за устойчивото развитие означава подкрепа за здравеопазването, образованието и обучението, насърчаване на демокрацията и принципа на правовата държава, зачитане на правата на човека и основните свободи, които са съществени компоненти на политиката за развитие на ЕС,

1.  приветства решението на ОСООН за организиране на Четвъртата конференция относно най-слабо развитите държави през май 2011 г. като възможност за международната общност да препотвърди глобалния ангажимент за мерки по отношение на потребностите на НРД и да мобилизира допълнителни мерки в тяхна полза;

2.  призовава за обстойна оценка на Брюкселската програма за действия и счита, че новата програма трябва да донесе конкретни резултати, с ясни цели и показатели, основани на ефикасни и прозрачни механизми за наблюдение и проследяване;

3.  изтъква, че по принцип помощ от ЕС за развитие следва да бъде достъпна за всички развиващи се страни, но че НРД трябва да получат специално внимание, тъй като изкореняването на бедността остава основна цел;

4.  припомня целта за излизане от категорията НРД и изтъква рамката, установена от срещата на високо равнище за ЦХР през септември 2010 г. за ускоряване на премахването на бедността, създаване на устойчив и приобщаващ икономически растеж и изграждане на капацитет;

5.  отново потвърждава значението на постигането на целта за ОПР от 0,15 на 0,20% от БНД за НРД, като за тази цел се мобилизират вътрешни ресурси и, като допълнителна мярка, иновативни механизми за финансиране;

6.  счита, че ЕС, като най-голям донор на помощ за развитие, трябва да продължи да води в мерките за подкрепа за НРД като приеме обща позиция и като усъвършенства механизмите за сътрудничество с партньорите си, които са НРД, по начин, който насърчава взаимната отчетност и реципрочни задължения;

7.  припомня, че дългосрочната цел за сътрудничество за развитие трябва да създаде условията за устойчиво икономическо развитие; следователно изтъква необходимостта от идентифициране на потребностите и стратегиите, диверсификация и подготовка за либерализация чрез насърчаване на производството, доставките и капацитета за търгуване и чрез повишаване на възможността на НРД да привличат инвестиции;

8.  изтъква, че правителствата на НРД трябва да организират прехода към по-диверсифицирано производство; призовава ЕС да подкрепи партньорите при изграждането на техния капацитет да водят съгласуван процес на управление на развитието, тъй като е изключително важно да се гарантира отговорността на НРД за собствения им процес на развитие;

9.  изтъква необходимостта от нови мерки за интегриране на НРД в глобалната икономика и подобряване на достъпа им до пазарите на ЕС; призовава Комисията да увеличи свързаните си с търговията помощи за подпомагане на най-бедните страни при справянето им с конкуренцията, възникваща вследствие на либерализацията на пазарите;

10. повтаря, че инициативата на ЕС, озаглавена "Всичко освен оръжие", следва да продължи да представлява крайъгълен камък в отношенията между ЕС и НРД, като предлага свободен достъп без квоти до стоките на НРД; изтъква, че системата е изградена с нови по-прости и ориентирани към развитието правила за произхода за Общата система за преференции на ЕС, които следва да улеснят търговията от НРД;

11. счита, че всички развити страни и повечето от утвърдените в икономически план страни следва да отворят пазарите си за продукти от НРД чрез сходни инициативи;

12. осъзнава, че инициативата "Всичко освен оръжие" не е постигнала в пълна степен първоначалните си цели и следователно качеството и обемът на търговията от НРД към пазара на ЕС са под очакваното, в частност поради липсата на подходящи свързани с търговията и пристанищни инфраструктури; застъпва се за развитието на такива инфраструктури, които остават от ключово значение за повишаване на капацитета в областта на търговията;

13. изтъква значението на регионалната търговия и регионалната интеграция като ключови фактори за разширяване на перспективите и размера на пазарите на НРД; във връзка с това, изтъква, че балансирани и широкообхватни СИП (Споразумения за икономическо партньорство) могат да окажат особена подкрепа за насърчаване на растежа и улесняване на капацитета на търгуване;

14. изтъква значението на регионалното сътрудничество и по-голямата ангажираност на всички участници, включително национални и регионални участници, национални парламенти, гражданското общество и частния сектор;

15. призовава към отдаване на приоритет на продоволствената сигурност и производствения капацитет в селското стопанство в НРД, чрез ефективни мерки в областта на нестабилността на цените, регулирани цени на суровините, защита и управление на уязвимостта на НРД;

16. припомня, че мирът и сигурността са от ключово значение за ефективността на политиките за развитие и че ЕС следва да има по-добре координиран подход с цел справяне с въпросите, свързани със стабилността в НРД, и подкрепа за усилията за придобиване на капацитет за изграждане на мирни, демократични и приобщаващи държави;

17. призовава ЕС и неговите партньори, които са НРД, да засилят сътрудничеството в насърчаване на доброто управление, демокрацията, правата на човека и равенството между половете;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

Последно осъвременяване: 1 април 2011 г.Правна информация