Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0236/2011

Внесени текстове :

B7-0236/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.2

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 133kWORD 78k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0236/2011
4.4.2011
PE459.772v01-00
 
B7-0236/2011

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония


Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj, Jean-Pierre Audy от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония   
B7‑0236/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по енергетика от 28 февруари и 21 март,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 март,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно 10-та и 15-та годишнина от ядрената авария в Чернобил,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че неотдавнашното земетресение, което взе хиляди жертви в Североизточна Япония, доведе до затварянето на няколко японски действащи ядрени реактора, а последвалото цунами с височина на приливните вълни над 10 метра разруши не само съществуващите електроразпределителни мрежи, но също и аварийните електроснабдителни системи и електроснабдителните системи за неотложни ситуации на атомната електроцентрала „Фукушима 1“; като има предвид, че произтеклата от това липса на охладителен капацитет доведе до прегряване на някои от ядрените горивни елементи и до стопяване на части на ядрото на реактора; като има предвид, че МААЕ окачестви тези събития като тежка авария (6-та степен) по международната скала INES,

Б.  като има предвид, че в светлината на изброените събития е необходимо преосмисляне на стандартите за ядрена безопасност в Европа;

В.  като има предвид, че съставът на енергийния баланс в ЕС остава в областта на компетентност на държавите-членки, но същевременно ядрената безопасност е въпрос от международен интерес и затова може по-добре да бъде разглеждана като въпрос от регулаторната компетентност на ЕС,

Г.  като има предвид, че по данни на Комисията делът на ядрената енергетика за 2008 г. е представлявал 13,4% от брутното вътрешно потребление на енергия в ЕС, който се очаква да нарасне до 15% през 2030 г. при нормално развитие на нещата,

Д. като има предвид, че в доклада „Проект Европа 2030“ от май 2010 г., изготвен от групата за размисъл, сформирана от Европейския съвет, се изтъква необходимостта европейците да се ангажират в сериозна дискусия относно необходимостта от безопасна ядрена енергия в Европа и се подчертава, че Европа не може да си позволи да изостави този източник на енергия,

1.  приветства бързата реакция на Комисията след сериозните събития в Япония чрез започване на оценки на риска и безопасността на инсталациите за ядрена енергия в цяла Европа, (т.нар. стрес тестове), в сътрудничество с държавите-членки; приветства подкрепата на Европейския съвет за всеобхватни и прозрачни оценки на риска и безопасността, както и за преразглеждане на рамката за ядрената безопасност;

2.  призовава Комисията да гарантира, че тези оценки ще се извършат до края на тази година по независим и координиран начин от компетентни органи (или органи по безопасността) за всички съществуващи и планирани ядрени инсталации в ЕС; подчертава, че оценките следва да се основават на хармонизиран строг модел на оценка, който обхваща всички видове мислими рискове в реалистичен европейски сценарий като например земетресения, наводнения или неочаквани събития като терористични нападения и атаки в киберпространството или самолетни катастрофи; подчертава необходимостта от пълно ангажиране на групата на европейските регулатори по ядрена безопасност (ENSREG) и експертния опит на Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори (WENRA) в разработването на оценките на риска и безопасността;

3.  подчертава, че в случай че ядрена централа не издържи стрес теста следва да бъдат гарантирани незабавни действия от страна на засегнатите държави-членки, включително временно спиране на дейността или окончателно закриване на въпросната централа;

4.   призовава Комисията и държавите-членки да предприемат всички усилия, за да гарантират, че тези стрес тестове, както и стандартите за по-нататъшната ядрена безопасност, сигурност и управление на отпадъците ще се прилагат не само в ЕС, но също и към вече построени или планирани ядрени електроцентрали в съседни на ЕС трети държави, както и в международен план изобщо; изразява увереност, че в това отношение ЕС ще използва напълно международните организации и органи; призовава ЕС и държавите-членки да започнат разискване в рамките на МААЕ с цел установяване на по-солидна международна рамка за ядрена безопасност; призовава държавите-членки с ядрени инсталации да включат съседните държави-членки в надзора на безопасността;

5.  припомня, че през април 2009 г. Европейският парламент гласува за подсилване на директивата за ядрената безопасност, в това число за превръщането на принципите за безопасност на МААЕ в законово, а не в доброволно изискване; изразява съжаление, че държавите-членки не вземат предвид изразената от Европейския парламент загриженост; отбелязва, че към днешна дата не всички държави-членки са въвели изцяло преразгледаната директива за ядрената безопасност в своето национално законодателство; потвърждава значението на истинското сътрудничество за директивата за ядрените отпадъци и управлението на изразходваното гориво и призовава Съвета сериозно да разгледа основните искания на Европейския парламент;

6.  призовава Комисията до края на годината да представи предложение за преразглеждането на директивата в областта на ядрената безопасност, основано на резултатите от извършваните в момента оценки на риска и безопасността, като вземе предвид задълбочените анализи на ядрената авария в Япония и като установи нови хармонизирани стандарти за ядрена безопасност; призовава това предложение да бъде хармонизирано с възможно най-високите прилагани стандарти и да гарантира постоянното им подобряване;

7.  изразява загриженост относно сведения, че дружеството, експлоатиращо Фукушима, е информирало регулиращите органи за няколко случая на неуспех при инспекции малко преди да настъпи ядрената авария в централата; иска от Комисията с оглед на подобни потенциални регулаторни неуспехи да анализира ефективността, компетентността и независимостта на регулаторния надзор в Европа и да предложи подобрения, където е необходимо; изисква от Комисията за тази цел да разгледа възможностите за създаване на регулаторен орган на ЕС за ядрена безопасност въз основа на рамката на WENRA и с необходимата компетентност, за да се гарантира общ подход към ядрената безопасност;

8   призовава за интегриран подход за култура на безопасността, който да включва стандарти за безопасност, силен и независим регулаторен орган, подходящи финансови и човешки ресурси, както и адекватна информация за гражданите;

9.  изисква от Комисията да укрепи и засили сътрудничеството между европейските органи за ядрена безопасност;

10. приветства предложението на Комисията за удължаване на рамковата програма на Евратом за ядрени изследвания и дейности по обучението, така че да обхване 2012 и 2013 г., тъй като тя представлява важен принос за подобряване на резултатите в сферата на ядрената безопасност и радиационната защита; иска в следващата МФР да фигурира амбициозна изследователска програма по ядрена безопасност и управление на отпадъците; подчертава, че с оглед на вероятното нарастване на бъдещото потребление на електроенергията, термоядреният синтез би могъл да допринесе значително за производството на електроенергия и топлоенергия; затова изисква спазване на международните ангажименти на ЕС;

11. изисква пълно използване на световния географски обхват на Инструмента за сътрудничество за ядрена безопасност (NSCI), например за финансиране на действия с Япония, както и засилено сътрудничество между NCSI и международния център за сеизмична безопасност на МААЕ;

12. подчертава, че ядрената енергия понастоящем е незаменима за гарантиране на нисковъглеродно енергоснабдяване в Европа; подчертава още по-голямото значение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници след неотдавнашните събития; призовава държавите-членки да ускорят прилагането на Плана за енергийна ефективност и разгръщането на устойчиви нисковъглеродни технологии като улавяне и съхраняване на въглеродния диоксид и възобновяеми енергийни източници; изисква от Комисията, както и от ENTSO-E, ENTSO-G и ACER, да наблюдават отблизо възможното развитие на нещата и да си направят необходимите заключения от него, особено по отношение на изискванията за разработване на мрежата и на други последици;

13. призовава Европейската комисия и държавите-членки да положат всички необходими усилия за модернизиране и разширяване на европейската енергийна инфраструктура и за презгранично свързване на мрежите, за да се избегне възможно прекъсване на електрозахранването, което може да доведе до разрушителни аварии като настъпилата неотдавна в Япония;

14. подчертава значението на технологиите за енергийно съхраняване и интелигентни мрежи, с които да може да се запази надеждността на доставките в бъдеще;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и регулаторните агенции на ЕС, органи и мрежи, посочени в настоящата резолюция.

Последно осъвременяване: 6 април 2011 г.Правна информация