Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0300/2011

Předložené texty :

B7-0300/2011

Rozpravy :

OJ 09/05/2011 - 236

Hlasování :

PV 12/05/2011 - 12.5

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 107kWORD 67k
9. 5. 2011
PE465.607v01-00
 
B7-0300/2011

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0306/2011, B7‑0307/2011, B7‑0308/2011, B7‑0310/2011, B7‑0311/2011 a B7‑0313/2011

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o krizi evropského odvětví rybolovu v důsledku zvýšení cen ropy


Britta Reimers za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o krizi evropského odvětví rybolovu v důsledku zvýšení cen ropy  
B7‑0300

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimisv odvětví rybolovu,

–   s ohledem na zelenou knihu ze dne 12. listopadu 2008 nazvanou „Na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti“,

–   s ohledem na sdělení Komise KOM(2020)639 nazvané „Energie 2020 – strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii“,

–   s ohledem na své usnesení B6-0308/2008 ze dne 19. června 2008 o krizi v odvětví rybolovu v důsledku rostoucích cen pohonných hmot,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že je v zájmu Evropské unie podporovat činnost v odvětví rybolovu nejen za účelem zachování udržitelnosti tohoto odvětví a zaměstnanosti v něm, ale také za účelem zajištění zásobování potravinami z rybolovného odvětví v Unii,

B.  vzhledem k tomu, že energie představuje důležitou složku provozních nákladů odvětví rybolovu a náklady na činnost rybářů jsou proto vysoce závislé na cenách ropy,

C. vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize má dopad zejména na průmyslové odvětví a malé a střední podniky a ohrožuje aktivitu a zaměstnanost v primárních i sekundárních odvětvích,

D. vzhledem k tomu, že politické krize v Maghrebu a na Blízkém východě vedly k nárůstu cen ropy; vhledem k tomu, že další vývoj cen ropy zůstává v důsledku pokračující politické nestability v arabském světě nadále nejistý,

E.  vzhledem k tomu, že nedávné zvýšení cen ropy má dopad na ekonomickou životaschopnost rybolovného sektoru a působí mnohým rybářům obavy, pokud jde
o dorovnání těchto dodatečných nákladů,

F.  vzhledem k tomu, že tyto problémy doprovází úbytek populací ryb a složitá pravidla pro zachování a řízení zdrojů EU, které je obtížné uplatňovat v praxi,

G. vzhledem k tomu, že tržní ceny produktů rybolovu jsou narušeny rozsáhlým dovozem
z třetích zemí, na něž se nevztahuje povinnost řídit se stejně přísnými normami EU, pokud jde o pracovní podmínky, udržitelnost životního prostředí nebo postupy v oblasti hygieny, a také přílivem levných dovážených produktů z nelegálního rybolovu,

H. vzhledem k tomu, že Komise členským státům umožňuje na základě nařízení Komise (ES) č. 875/2007 poskytovat společnostem zabývajícím se rybolovem podporu de minimis ve výši až 30 000 EUR na jednoho příjemce za období tří let,

1.  vyjadřuje rybářům EU podporu a vyzývá Komisi a Radu, aby učinily vhodná opatření na podporu rybářských činností;

2.  žádá Komisi, aby vysvětlila, zda nařízení z roku 2008 umožňující přidělení podpory de minimis mělo kýžený dopad a zda byly zachovány rovnocenné podmínky;

3.  žádá Komisi, aby navrhla akční plán účinných opatření na pomoc rybářům při stabilizaci nebo snižování jejich provozních nákladů, aniž by přitom došlo k jakémukoli dlouhodobému narušení v rámci trhu EU;

4.  žádá Komisi, aby neprodleně navrhla na evropské i vnitrostátní úrovni investice do nových technologií s cílem zvýšit energetickou účinnost rybolovných plavidel a snížit závislost rybářů na fosilních palivech;

5.  žádá Komisi, aby navrhla akční plán pro pobřežní regiony, v nichž se aktivně provádí rybolov, s cílem zmírnit výkyvy na trzích, jako je nárůst cen ropy;

6.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, organizacím výrobců a zástupcům evropského odvětví rybolovu.

 

Poslední aktualizace: 11. května 2011Právní upozornění