Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0352/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0352/2011

Keskustelut :

OJ 07/06/2011 - 132

Äänestykset :

PV 09/06/2011 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 112kWORD 67k
6.6.2011
PE465.657v01-00
 
B7-0352/2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Sudanista ja Etelä-Sudanista: tilanne vuoden 2011 kansanäänestyksen jälkeen


Gabriele Zimmer, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sudanista ja Etelä-Sudanista: tilanne vuoden 2011 kansanäänestyksen jälkeen  
B7‑0352/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Sudanista,

–   ottaa huomioon vuonna 2005 tehdyn Sudania koskevan kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1978 (2011),

–   ottaa huomioon 31. tammikuuta 2011 annetun Afrikan unionin julistuksen,

–   ottaa huomioon 17. toukokuuta 2011 annetun Euroopan unionin neuvoston päätöksen 9953/11,

–   ottaa huomioon kesäkuussa 2011 esitetyn Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Etelä-Sudanin kansanäänestys järjestettiin 9.–15. tammikuuta 2011 ja että 98 prosenttia eteläsudanilaisista äänestäjistä valitsi irtautumisen Pohjois-Sudanista,

B.  ottaa huomioon, että Etelä-Sudanin odotetaan julistautuvan virallisesti itsenäiseksi 9. heinäkuuta 2011,

C. ottaa huomioon, että Etelä-Sudan on yksi maailman köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä maista, jonka lapsikuolleisuusluvut ovat maailman korkeimpien ja koulutusindikaattorit maailman matalimpien joukossa,

D. ottaa huomioon, että joitakin kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen kohtia ei ole toteutettu ajoissa tai pantu vielä täytäntöön, mukaan lukien kansanäänestykset Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin osavaltioissa sekä kansanäänestys Abyein alueella,

E.  ottaa huomioon, että edelleen on ratkaistavana tärkeitä kysymyksiä, kuten rajojen merkitseminen, kansalaisuus (koskee etenkin lukuisia pohjoisesta palaavia eteläsudanilaisia), öljytulojen jakaminen ja öljyputkien käyttö sekä julkinen velka,

F.  ottaa huomioon, että jännitteitä on edelleen räjähdysherkällä Abyein alueella ja eteläisillä öljykenttäalueilla; ottaa huomioon, että kymmenettuhannet ihmiset ovat joutuneet siirtymään Abyein alueelta ja elävät ulkosalla, ilman ruokaa ja perustarvikkeita; toteaa, että kansainvälisten avustusjärjestöjen tarjoama ruoka-apu ja suoja ovat riittämättömiä pakolaisten tulvan edessä,

G. ottaa huomioon, että YK:n operaation Sudanissa (UNMIS) on määrä päättyä 9. heinäkuuta, kun Etelä-Sudan julistautuu virallisesti itsenäiseksi,

H. ottaa huomioon, että Etelä-Sudanin hallitus on pyytänyt YK:ta käynnistämään seurantaoperaation nykyisen operaation päätyttyä; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki‑moon on ehdottanut Etelä-Sudaniin uutta YK:n operaatiota, johon tarvitaan 7000 sotilasta suojelemaan siviilejä ja toimivaltuudet uuden hallituksen auttamiseksi uusien selkkausten ehkäisemisessä ja rauhan turvaamisessa,

1.  pitää myönteisenä sekä Sudanin että Etelä-Sudanin rauhanomaista ja uskottavaa toimintaa vuonna 2011 pidetyn kansanäänestyksen puitteissa; pitää tätä ratkaisevana askeleena kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen täytäntöönpanon ja molempien maiden rauhanomaisen rinnakkaiselon kannalta;

2.  toistaa EU:n sitoumuksen kunnioittaa Etelä-Sudanin kansan toiveita ja suhtautuu myönteisesti Sudanin hallituksen sitoumukseen toimia samalla tavoin;

3.  kehottaa painokkaasti molempia kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen osapuolia takaamaan Sudanin kansojen turvallisuuden erityisesti Abyein alueella; tuomitsee tällä alueella äskettäin sattuneet väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusrikkomukset ja pitää valitettavina ihmishenkien menetyksiä; kehottaa sekä Sudanin että Etelä-Sudanin asevoimia vetäytymään Abyeista ja molempia osapuolia osoittamaan pidättyvyyttä aloittamalla rakentavan vuoropuhelun kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen puitteissa, jotta Abyein alueen asemaa koskevaan kysymykseen löydetään rauhanomainen ratkaisu; kehottaa lopettamaan välittömästi kaikki asetoimitukset Sudaniin ja erityisesti Abyein alueelle;

4.  kehottaa mahdollisia YK:n seurantaoperaatioita ottamaan oppia Kongon demokraattisen tasavallan operaatiosta, jossa tapahtui vakavia ihmisoikeusrikkomuksia; vaatii lopettamaan kaiken siviili-sotilasyhteistyön;

5.  korostaa tukevansa Thabo Mbekin johdolla toimivan Afrikan unionin korkean tason täytäntöönpanoryhmän Sudania koskevia pyrkimyksiä avustaa kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen osapuolten välisissä neuvotteluissa; pitää neuvottelujen ensimmäisiä tuloksia myönteisinä, erityisesti sopimusta demilitarisoidusta alueesta Pohjois- ja Etelä-Sudanin tulevalla rajavyöhykkeellä;

6.  kehottaa komissiota myöntämään humanitaarista hätäapua Abyein alueelta tulevien pakolaisten tarpeiden tyydyttämiseksi;

7.  pitää myönteisenä neuvoston 17. toukokuuta 2011 antamaa ilmoitusta, jonka mukaan Etelä-Sudanille myönnetään 200 miljoonaa euroa niiden 150 miljoonan euron lisäksi, jotka myönnettiin viime vuonna kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansanosien auttamiseen kaikkialla Sudanissa; painottaa, että näillä uusilla varoilla olisi tuettava peruspalveluita, etenkin koulutusta, terveydenhoitoa, maataloutta ja elintarviketurvaa, sekä instituutioiden toimintaedellytysten luomista; korostaa, että tarvitaan erityisiä ponnisteluja, jotta voidaan edistyä vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa tällä erityisen köyhällä seudulla; vaatii jakamaan apua tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti suosimatta tai syrjimättä tiettyjä alueita tai kumppaneita, jotta vältytään luomasta uusia kilpailuasetelmia ja jännitteitä;

8.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita keskittämään alueelleen antamansa avun sotilasavun sijaan siviilikehityshankkeisiin ja vaatii lopettamaan sotilaskoulutusoperaation;

9.  kehottaa kansainvälisiä velkojia keskeyttämään välittömästi Sudanin ja Etelä-Sudanin velkojen takaisinmaksun, jäädyttämään korkotasonsa ja järjestämään velkaa koskevan tarkastuksen, jotta määritetään sen laiton osuus;

10. vaatii kunnioittamaan Pohjois- ja Etelä-Sudanin kansojen itsemääräämisoikeutta luonnonvarojen suhteen; painottaa, että tulevaisuudessa luonnonvarojen hallinnointi ja mahdollisuus hyödyntää niitä oikeudenmukaisesti on olennaista alueen vaurauden kannalta; tähdentää, että luonnonvarojen hyödyntämisessä tarvitaan erityisesti valtion sääntelyä ja avoimuutta;

11. kehottaa painokkaasti Etelä-Sudanin hallitusta omaksumaan hallintoa koskevan avoimen, luotettavan ja osallistavan linjauksen perustuslain uudelleentarkastelun kautta; painottaa, että kaikkien poliittisten puolueiden on toimittava yhteistyössä, jotta kaikki maan kansalaiset olisivat edustettuina ja jotta vakaiden demokraattisten poliittisten instituutioiden rakentamista voitaisiin tukea;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, korkealle edustajalle, Etelä-Sudanista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, Sudanin hallitukselle, Etelä-Sudanin hallitukselle, Afrikan unionin toimielimille ja Afrikan unionin korkean tason täytäntöönpanoryhmän puheenjohtajalle.

 

 

Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2011Oikeudellinen huomautus