Процедура : 2011/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0354/2011

Внесени текстове :

B7-0354/2011

Разисквания :

OJ 07/06/2011 - 132

Гласувания :

PV 09/06/2011 - 8.1

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 80k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0349/2011
6.6.2011
PE465.659v01-00
 
B7-0354/2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността


Относно Судан и Южен Судан


Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michael Gahler, Надежда Нейнски, Joachim Zeller, Michèle Striffler, Giovanni La Via от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно Судан и Южен Судан  
B7‑0354/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

–   като взе предвид Всестранното мирно споразумение, подписано между заинтересованите страни в Судан на 9 януари 2005 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан от 31 януари 2011 г.,

–   като взе предвид декларацията от 7 февруари 2011 г. на Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, от името на Съюза, относно окончателните резултати от референдума относно правото на Южен Судан на самоопределение,

–   като взе предвид Резолюция 1978/2011 на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Катрин Аштън от 24 май 2011 г. относно положението в Судан,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че окончателните резултати от референдума от 9 януари 2011 г. относно самоопределението на Южен Судан потвърдиха с убедително мнозинство решимостта на гласоподавателите за създаване на независима държава; и като има предвид, че ЕС и международните наблюдатели заявиха, че референдумът, резултатите от който бяха обявени от Комисията за референдума за Южен Судан и приети от правителството на Судан, е бил проведен в справедливи и мирни условия,

Б.  като има предвид, че Южен Судан ще обяви независимостта си на 9 юли 2011 г., което съвпада с изтичането на срока на Всестранното мирно споразумение (ВМС),

В.  като има предвид, че като нова и като една от най-слабо развитите държави Южен Судан ще бъде изправен пред значителни хуманитарни, социално-икономически и свързани със сигурността предизвикателства, в контекста на крайна бедност, твърде ниско равнище на човешко развитие и отсъствие на държавен капацитет,

Г.  като има предвид, че все още са необходими значителни усилия за решаване на нерешените въпроси, свързани с ВМС преди отделянето, както и за постигането на споразумение за преговори след референдума относно споделяне на приходите от добива на нефт, граници, гражданство и поделяне на дългове и активи,

Д. като има предвид, че след януарския референдум се наблюдава нарастване на напрежението между Северен и Южен Судан, съпроводено от действия на дестабилизиращи елементи, които оспорват резултата от гласуването и легитимността на новата власт, и съобщения за нарушения на правата на човека и произволни арести, извършвани от полицията и армията,

Е.  като има предвид, че статутът на оспорваните области все още не е уреден, че се наблюдава влошаване на положението в Абией, което води до смъртта на стотици и напускането на хиляди хора, както и като има предвид продължаващата окупация от суданските въоръжени сили от 21 май и разграбването на повече от 800 тона хуманитарна помощ,

Ж. като има предвид, че от 2003 г. насам в Дарфур са били убити 300 000 човека и са били разселени 2,7 милиона, като има предвид, че положението в Дарфур продължава да буди голяма загриженост, като има предвид, че неотдавна мисията на ООН в Дарфур съобщи за бомбардировки от страна на правителството, както и че редица хуманитарни работници са били взети за заложници, като има предвид, че мисията трябва да се справя редовно с прояви на тормоз, отвличания и обща несигурност,

1.  припомня своето цялостно зачитане на резултатите от референдума като израз на демократичната воля на народа на Южен Судан; призовава както Северен, така и Южен Судан да се ангажират активно с насърчаването на демократично управление и установяването на дълготраен мир, сигурност и благоденствие за двете държави;

2.  приветства усилията и ангажираността на страните по ВМС при протичането на референдума и след обявяването на резултатите; въпреки това счита, че положението в двете държави продължава да застрашава стабилността в региона;

3.  отново потвърждава, че референдумът е част от процес, който следва да доведе до укрепване на демокрацията; в този контекст припомня значението на политическото, етническо, културно и религиозно разнообразие и призовава за по-голямо участие на гражданското общество в изграждането на държавата;

4.  настоява върху значението на предоставяне на външна помощ; поради това приветства решението на Съвета от 23 май 2011 г. за предоставяне на 200 милиона евро за сътрудничество с Южен Судан в областта на развитието, така че местните общности да бъдат оправомощени и да задоволяват основните потребности на населението и да се справят с трудностите, породени от липсата на човешки ресурси и инфраструктура;

5.  призовава всички страни по ВМС да се ангажират с дълготраен и конструктивен диалог за решаване на висящите въпроси относно общите граници, гражданството и правата на хората и международните задължения; припомня, че споровете относно петролното богатство трябва да бъдат разрешени и че е от решаващо значение постигането на споразумение между Севера и Юга, тъй като Южен Судан ще зависи изцяло от инфраструктурата на Северен Судан в тази област; предупреждава относно опасността от разграбване на хуманитарна помощ и призовава за прилагането на конкретни мерки за предотвратяване на такива явления;

6.  решително осъжда преднамереното нападение срещу мисията на ООН в Судан (МОНС) на 10 май 2011 г. в района на Абией, при което бяха тежко ранени четирима служители на мироопазващите сили на ООН; счита, че Абией продължава да буди най-голяма загриженост и осъжда неговото милитаризиране както от Северен, така и от Южен Судан; изразява съжаление поради факта, че двете страни не можаха да постигнат споразумение за провеждане на специален референдум за този регион, в съответствие с разпоредбите на ВМС, и настоятелно призовава всички заинтересовани страни за разрешат административния въпрос по начин, който спомага за зачитане на правата и интересите на населението;

7.  решително подкрепя продължаващите усилия от страна на специалния представител на генералния секретар на ООН за Судан, Хайле Менкериос, за довеждане на двете страни на масата на преговорите с цел облекчаване на положението в района на Абией; приветства опитите за посредничество от страна на Табо Мбеки, председател на групата на високо равнище на Африканския съюз за изпълнение за Судан; насърчава ЕС да участва в процеса на посредничество;

8.  приветства изявлението на върховния представител, в което бяха осъдени решително неотдавнашните кървави сблъсъци и окупацията на Абией и с което всички партии бяха призовани настоятелно да оттеглят разположените без позволение въоръжени сили в нарушение протокола за постоянно прекратяване на огъня, предвиден във ВМС, и да предприемат необходими мерки за защита на гражданското население и избягване на жертви;

9.  приветства заключенията от консултациите с подкрепата на Организацията на обединените нации относно мирния процес в Дарфур, проведени в Доха, Катар (27 май 2011 г.-31 май 2011 г.); призовава всички страни да спазват вече подписаните споразумения за прекратяване на огъня и за слагане на край на враждебните действия; Настоятелно призовава всички други въоръжени формирования в Дарфур да прекратят враждебните действия и да подпишат с правителството на Судан споразумение за прекратяване на огъня; решително подкрепя – въз основа на заключенията от Доха – постигането на постоянно прекратяване на огъня и всеобхватно споразумение за мир в Дарфур;

10. припомня важността на наличието на пълна прозрачност по време на преговорите по въпросите, свързани с Дарфур и Абией, както и във връзка с общия диалог Север-Юг; призовава за представителство на всички страни по споровете, а също и на гражданското общество и политическите водачи на местно, регионално, национално и международно равнище;

11. изразява своята дълбока загриженост във връзка със съобщенията за произволни арести и задържания на членове на опозиционни партии, защитници на правата на човека, журналисти и студенти и подчертава отново, че новата държава трябва да бъде изградена върху демократични принципи, със зачитане на принципите на правовата държава, на основните човешки права и свободи;

12. в този контекст приветства решението на Съвета за сигурност на ООН за удължаване на мандата на мисията на ООН в Судан (МОНС) и за изпращане на допълнителни мироопазващи сили в Судан; счита, че продължаването на присъствието на ООН е от изключително значение за мирната развитие на две жизнеспособни държави;

13. призовава Африканския съюз да има непрекъсната готовност за намеса в случай на интервенция от страна на Северен Судан в Южен Судан с намерение за окупиране на т.нар. „оспорвани” територии и за създаване по този начин на още един замразен конфликт, този път в Африка;

14. с оглед на предстоящия ден на независимостта на 9 юли призовава двете страни да представят конкретни планове за създаване и/или реформиране на институциите, така че двете държави да могат да функционират още от този ден;

15. призовава Хартум да ратифицира преработената версия от август 2009 г. на Споразумението от Котону и да признае Римския статут; въпреки това настоява за прилагане на международната заповед за арест, издадена срещу Омар Ал Башир от Международния наказателен съд;

16. изразява своя ангажимент за развитието на тясно партньорство с двете страни по ВМС с цел насърчаване на устойчиви отношения между Северен и Южен Судан;

17. призовава ЕС да определи точно мандата на своите дипломатически представителства в Северен и Южен Судан и да насърчава тясно сътрудничество между специалния представител на ЕС за Судан и делегацията на ЕС в Северен и Южен Судан;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на ЕС и на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност / заместник-председател на Европейската комисия, на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН, на институциите на Африканския съюз, на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и на правителствата на държавите-членки на ЕС.

Последно осъвременяване: 8 юни 2011 г.Правна информация