Процедура : 2011/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0356/2011

Внесени текстове :

B7-0356/2011

Разисквания :

OJ 07/06/2011 - 132

Гласувания :

PV 09/06/2011 - 8.1

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 127kWORD 73k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0349/2011
6.6.2011
PE465.661v01-00
 
B7-0356/2011

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Судан и Южен Судан – положението след референдума през 2011 г.


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно Судан и Южен Судан – положението след референдума през 2011 г.  
B7‑0356/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

–   като взе предвид всестранното мирно споразумение, подписано между заинтересованите страни в Судан на 9 януари 2005 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан от 31 януари 2011 г.,

–   като взе предвид декларацията от 7 февруари 2011 г. на Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, от името на Европейския съюз, относно окончателните резултати от референдума относно правото на Южен Судан на самоопределение,

–   като взе предвид Резолюция 1978/2011 на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид изявлението от 24 май 2011 г. на Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, относно положението в Судан,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че се очаква Южен Судан да обяви официално независимостта си от Северен Судан на 9 юли 2011 г. в резултат на референдум за самоопределение, проведен в изпълнение на всестранното мирно споразумение (ВМС) от 2005 г., което съвпада също така с изтичането на срока на действие на ВМС,

Б.  като има предвид, че окончателните резултати от референдума от 9 януари 2011 г. относно самоопределението на Южен Судан потвърдиха с убедително мнозинство решимостта на гласоподавателите за създаване на независима държава,

В.  като има предвид, че Южен Судан ще остане уязвим на евентуални нападения и ще бъде един от най-бедните и най-слабо развити райони на света, с една от най-високите степени на детска смъртност и едни от най-ниските показатели в областта на образованието в света,

Г.  като има предвид, че в Южен Судан едно от всеки десет деца умира, преди да е навършило една година, и че по-малко от 1 % от момичетата завършват начално образование,

Д. като има предвид, че считано от 2005 г. ЕС предостави 665 милиона евро за цялата територия на Судан за посрещане на потребностите на най-уязвимите групи от населението, като 45 % от тези средства бяха разпределени за Южен Судан,

Е.  като има предвид, че положението в големи райони на Южен Судан и в граничните райони със Северен Судан остава сложно, с постоянни конфликти с проява на насилие и чести случаи на тежки сражения; подчертава, че това положение води до мащабно изселване на населението, а също така прави хората уязвими на продоволствена несигурност, болести и природни бедствия и на липса на достъп до основни услуги като здравеопазване и чиста питейна вода,

Ж. подчертава, че важни въпроси остават нерешени и че спешно са необходими значителни усилия за постигането на споразумение относно разпределянето на приходите от добива на нефт, границите, гражданството и поделянето на дълговете и активите,

З.  подчертава, че е важно да се осигури ефективното и сигурно управление на завръщащите се на юг лица по отношение на транзита, техническия капацитет (липса на урбанисти и геодезисти), инфраструктурата, разпределянето на земя и достъпа до основни услуги,

И. като има предвид, че референдумът за определяне дали Абией да бъде част от Северен или Южен Судан, който трябваше да се проведе едновременно с референдума за Южен Судан, не се състоя, което доведе до тежка ескалация на насилието в района,

1.  припомня своето цялостно зачитане на резултатите от референдума като израз на демократичната воля на народа на Южен Судан; призовава както Северен, така и Южен Судан да се ангажират активно с насърчаването на демократичното управление и установяването на дълготраен мир, сигурност и благоденствие за двете държави;

2.  приветства усилията и ангажираността на страните по ВМС при протичането на референдума и след обявяването на резултатите; въпреки това счита, че положението в двете държави продължава да застрашава бъдещата стабилност на региона;

3.  приветства продължаващия ангажимент на ЕС и подкрепата за установяването на дълготраен мир, сигурност и благоденствие както за Северен, така и за Южен Судан;

4.  решително осъжда преднамереното нападение срещу мисията на ООН в Судан (МОНС) на 10 май 2011 г. в района на Абией и неотдавнашното нападение срещу конвой под охраната на ООН; изразява загриженост за безопасността на цивилното население в района, по-голямата част от което е било изселено поради ожесточените боеве и се състои главно от жени и деца;

5.  приветства изявлението на генералния секретар на ООН, в което категорично се осъжда продължаващата ескалацията на насилието и окупацията на Абией и настоятелно се призовава установеното в Хартум правителство незабавно да прекрати всички военни действия и да оттегли военните части от територията, тъй като това представлява тежко нарушение на ВМС;

6.  подчертава значението на външната помощ, която да се предостави приоритетно на Южен Судан, и приветства решението на Съвета от 23 май 2011 г. до разпредели 200 млн. евро за сътрудничество за развитие с цел подпомагане на Южен Судан да се справи с множеството хуманитарни и социално-икономически предизвикателства в условията на намален управленчески капацитет и политическа нестабилност;

7.  приветства решението на Съвета за сигурност на ООН за удължаване на мандата на мисията на ООН в Судан (МОНС) и за изпращане на допълнителни мироопазващи сили в Судан; счита, че едно трайно присъствие на ООН е от изключително значение за мирното развитие на две жизнеспособни държави;

8.  изразява своя ангажимент за развитието на тясно партньорство с двете страни по ВМС с цел насърчаване на устойчиви отношения между Северен и Южен Судан;

9.  призовава за спешното присъединяване на Южен Судан към Споразумението от Котону и за предприемането от страна на ЕС на всички необходими стъпки за осигуряване във възможно най-кратък срок на достъп до финансиране от ЕФР;

10. призовава държавите-членки на ЕС да пояснят мандата на своите дипломатически представителства в Северен и Южен Судан и да насърчават тясно сътрудничество между специалния представител на ЕС за Судан и делегацията на ЕС в Северен и Южен Судан;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на ЕС и на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Катрин Аштън, на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН, на институциите на Африканския съюз, на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и на правителствата на държавите-членки на ЕС.

Последно осъвременяване: 8 юни 2011 г.Правна информация