Procedure : 2011/2716(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0358/2011

Indgivne tekster :

B7-0358/2011

Forhandlinger :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Afstemninger :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 151kWORD 92k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0347/2011
6.6.2011
PE465.663v01-00
 
B7-0358/2011

på baggrund af redegørelsen fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om topmødet mellem EU og Rusland i Nisjnij Novgorod den 9.-10. juni 2011


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland i Nisjnij Novgorod den 9.-10. juni 2011  
B7‑0358/2011

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, navnlig beslutning af 17. juni 2010 om resultaterne af topmødet EU-Rusland i Rostov-na-Donu og beslutning af 17. februar 2011 om retsstatsprincippet i Rusland,

–    der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Den Russiske Føderation, som trådte i kraft i 1997 og er blevet forlænget, indtil den kan erstattes af en ny aftale,

–    der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny omfattende rammeaftale for forbindelserne mellem EU og Rusland, der blev indledt i 2008, og til "partnerskabet for modernisering", der blev indledt i 2010,

–    der henviser til konsultationerne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder, navnlig det seneste møde den 4. maj 2011,

–    der henviser til erklæringen af 24. maj 2011 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om sagen vedrørende Mikhail Khodorkovskij og Platon Lebedev,

–    der henviser til erklæring afgivet den 28. april 2011 af talspersonen for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den russiske udenrigsminister Lavrovs besøg i Abkhasien og Sydossetien,

–    der henviser til den fælles erklæring fra EU's højtstående repræsentant Catherine Ashton og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov om situationen i Nordafrika og Mellemøsten,

–   der henviser til den fælles erklæring fra de to formænd for Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland under udvalgets møde den 18. maj 2011 i Sotji,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland trods stigende samhandel og gensidig økonomisk afhængighed kun gør begrænsede fremskridt som følge af uenighed og mistillid omkring grundlæggende politiske og økonomiske spørgsmål, hvilket har forhindret parterne i at opbygge et egentligt strategisk partnerskab,

B.  der påpeger, at et strategisk partnerskib mellem EU og Den Russiske Føderation kun kan udvikles på basis af fælles værdier; der fremhæver den afgørende betydning af, at de to parter forstærker deres internationale samarbejde i alle institutioner, organisationer og fora med henblik på at forbedre den globale styring og løfte fælles udfordringer,

C. der henviser til, at EU og Rusland ved afslutningen på topmødet den 1. juni 2010 vedtog en fælles erklæring om prioriteterne for det nye "partnerskab for modernisering", der har til formål at modernisere begge parters økonomier og samfund; der henviser til, at en meget stor del af disse prioriteter er af økonomisk, handelsmæssig og lovgivningsmæssig art, der henviser til, at EU's og Ruslands partnerskab for modernisering efter et år skulle bedømmes og evalueres med henblik på at kontrollere dets effektivitet, navnlig med hensyn til arbejdsprogrammet, der bl.a. omfatter konkrete forslag og projekter for samarbejde og bistand inden for menneskerettigheder og retsstatsprincipper,

D. der henviser til, at EU og Den Russiske Føderation på deres topmøde i Skt. Petersborg i maj 2003 satte sig det mål at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter, der henviser til, at der fortsat opstår mange uforudsete problemer, som forårsager forsinkelser i køreplanen for indførelse af disse fire fælles områder,

E.  der henviser til, at energispørgsmål fortsat spiller en central og strategisk rolle i forholdet mellem EU og Rusland; der påpeger, at Ruslands beslutning om at trække sin underskrift af energichartertraktaten (ECT) tilbage komplicerer dette forhold yderligere, sinker forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale og indvirker negativt på energidialogen og dennes potentielle fremtidige udbygning, samtidig med at EU og Rusland i stigende grad optræder som konkurrenter i områder, hvor begge parter har energimæssige interesser, såsom Sydkaukasus og Centralasien,

F.  der henviser til, at energi er et hovedinstrument for den russiske udenrigspolitik, og at Europas store afhængighed af fossilt brændsel undergraver bestræbelserne for at udforme en afbalanceret, sammenhængende og værdibaseret EU-strategi over for Rusland; der understreger den afgørende betydning af, at EU taler med én stemme og udviser stærk intern solidaritet,

G. der henviser til, at ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden i Rusland til trods for en mere positiv tilgang fra de russiske myndigheders side stadig er under pres, og at initiativer og aktiviteter fra menneskerettighedsforkæmperes, uafhængige civilsamfundsorganisationers, oppositionsmedlemmers, uafhængige mediers og almindelige borgeres side ofte mødes med restriktioner eller hindringer, navnlig i Nordkaukasus og visse andre dele af Den Russiske Føderation,

H. der henviser til, at en række af retssager og domstolsprocesser, heriblandt navnlig sagerne vedrørende Mikhail Khordorkovskij and Sergej Magnitskij, i de seneste år har rejst tvivl om de russiske domstoles uafhængighed og upartiskhed, at politisk indblanding, proceduremæssige mangler, korruption, sammenspisthed, uretfærdighed og intimidering af vidner fortsat udgør alvorlige hindringer for retsudøvelsen i Rusland, og at efterforskningen af menneskerettighedskrænkelser ofte er ineffektiv og mangelfuld og resulterer i straffrihed,

I.   der henviser til, at det i sin beslutning af 16. december 2010 om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik opfordrede Rådet til at overveje at indføre indrejseforbud og indefryse bankkonti for de russiske embedsmænd, der var involveret i Sergej Magnitskijs død,

J.   der henviser til, at Den Russiske Føderation som medlem af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og af Europarådet er forpligtet til at respektere de demokratiske principper og menneskerettighederne, navnlig med hensyn til ytringsfriheden og forsamlingsfriheden,

K. der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i mange sager og domme har kendt Den Russiske Føderation skyldig i alvorlige menneskerettighedskrænkelser; der konstaterer, at efterkommelsen af dommene fremdeles er af en meget ringe standard; der påpeger, at ansvaret for den manglende efterkommelse af dommene i væsentligt omfang ligger hos retsvæsenets institutioner og myndigheder,

L.  der henviser til, at de kommende valg i Rusland (til Statsdumaen i december 2011 og til præsidentposten i 2012) vil give det internationale samfund et fingerpeg om, i hvor høj grad den russiske valglov lever op til internationale og europæiske normer og standarder, samt hvilket trin udviklingen af demokratiet og retsstaten befinder sig på i Rusland,

M. der henviser til, at der med oprettelsen af Civilsamfundsforummet EU-Rusland i marts 2010 er skabt et grundlag for, at forbindelserne mellem EU og Rusland kan udvides med et officielt anerkendt forum, hvor civilsamfundsorganisationer fra EU's medlemsstater og Den Russiske Føderation kan mødes og samarbejde om fælles projekter på områderne menneskerettigheder, retsstatsprincipper, miljø samt sociale og andre spørgsmål,

N. der påpeger, at gode naboskabsforbindelser samt fred og stabilitet i Ruslands og EU's fælles nabolande er i begge parters interesse; der finder, at der er behov for en åben, ligefrem og resultatorienteret dialog om kriserne i disse lande, især hvad angår de fastlåste konflikter og med henblik på at styrke sikkerheden og stabiliteten samt støtte de pågældende landes territoriale integritet,

O. der påpeger, at sikkerheden i Europa fortsat er et stærkt ømtåleligt og omstridt spørgsmål, og at EU og Rusland ikke bør spare nogen bestræbelser for at overvinde de eksisterende uoverensstemmelser og meningsforskelle og forstærke dialogen og samarbejdet på dette område,

1.  forventer, at det kommende topmøde i Nisjnij Novgorod vil give impulser til en væsentlig forbedring af forholdet mellem EU og Rusland og bane vejen for en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale, der lever op til begge parters ambitioner om at opbygge et ægte strategisk partnerskab; understreger, at en sådan aftale bør være juridisk bindende og omfatte samtlige aspekter af forbindelserne; fastholder sit synspunkt om, at demokrati og menneskerettigheder skal være en integreret del af den nye aftale, især hvad angår formuleringen og indføjelsen af en effektiv og funktionsdygtig menneskerettighedsklausul;

2.  påpeger, at de fælles udfordringer, som både EU og Rusland står over for, herunder den økonomiske og finansielle krise, energi- og energisikkerhedsrelaterede spørgsmål, opstandene i den arabiske verden og de fastlåste konflikter i det fælles naboskabsområde, kræver fælles svar og et bedre samarbejde omkring krisestyring;

3.  ser frem til resultaterne af initiativet til at udarbejde en fælles fremskridtsrapport om partnerskabet for modernisering med sigte på at identificere specifikke projekter, der kan gøre partnerskabet til en funktionel realitet på vigtige områder; er dog samtidig af den opfattelse, at begrebet modernisering ikke kan begrænses til økonomisk samarbejde og teknologisk udvikling, men skal eksistere sideløbende med en ambitiøs intern reformproces, der indebærer konsolidering af de demokratiske institutioner og af et pålideligt retssystem, efterlevelse af retsstatsprincipperne og uhindret udvikling af et ægte civilsamfund; opfordrer i den henseende Kommissionen og den russiske regering til at fastlægge de skridt, som er nødvendige for at opnå disse mål;

4.  understreger, at forbindelserne med Rusland på nuværende tidspunkt kun kan være af pragmatisk karakter, hvor man fortsat fokuserer på opnåelse af en ny aftale så snart som muligt og på det praktiske samarbejde, på fælles projekter og på implementering af de forpligtelser og aftaler, der allerede er blevet indgået; konstaterer, at der kun langsomt gøres fremskridt i forhandlingsrunderne om den nye EU-russisk aftale, og opfordrer parterne til at basere deres tilgang på de værdier og interesser, som de reelt har til fælles;

5.  noterer sig den bilaterale aftale, som blev indgået i december 2010, og som gør det muligt for Rusland at tiltræde Verdenshandelsorganisationen WTO; opfordrer de russiske myndigheder til at fastlægge stabile og fair lovrammer for reguleringen af erhvervsvirksomhed, udenlandske direkte investeringer og konkurrencepolitik; anser konsolideringen af et pålideligt retsvæsen og den effektive kamp mod korruption på alle niveauer for at være af afgørende vigtighed;

6.  beklager, at den bebudede køreplan for indførelse af visumfrihed ved rejser mellem Rusland og EU, som blev færdiggjort i begyndelsen af maj 2011, ikke som planlagt vil blive fremlagt på det kommende topmøde EU-Rusland, men første skal godkendes af alle 27 medlemsstater; bekræfter sit engagement i det langsigtede mål om visumfrihed mellem EU og Rusland baseret på en trinvis fremgangsmåde med fokus på substans og praktiske fremskridt; påpeger dog samtidig, at visumlettelse og -liberalisering over for Den Russiske Føderation under ingen omstændigheder må komme indehavere af russiske pas fra områderne med fastlåste konflikter til gode på bekostning af statsborgere fra Moldova og Georgien; glæder sig over beslutningen fra Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland om at opfordre til indførelse, som et foreløbigt skridt, af en visumfri ordning for indehavere af pas fra både EU og Rusland, der er født i 1989 eller senere;

7.  påpeger, at energisamarbejdet og navnlig energidialogen er et af de grundlæggende elementer i forbindelserne mellem EU og Rusland; understreger nødvendigheden af, at EU mindsker sin afhængighed af fossile brændstoffer i overensstemmelse med sine målsætninger; understreger, at principperne om indbyrdes afhængighed, gennemsigtighed og respekt for internationale traktater, lige adgang til markeder, infrastruktur og investeringer samt pålidelige retlige rammer bør danne grundlag for dette samarbejde; ser frem til at drøfte de russiske energikilders rolle i EU's energimix i forbindelse med fastlæggelsen af en langsigtet køreplan for tiden frem til 2050;

8.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at principperne i energichartertraktaten og den hertil knyttede transitprotokol indarbejdes i en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland; glæder sig over undertegnelsen i februar 2011 af aftalen om en forbedret mekanisme for tidlig varsling for yderligere forbedring af koordineringen i tilfælde af nødsituationer på udbuds- eller efterspørgselssiden;

9.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at yde et større bidrag til kampen mod klimaændringer ved at nedbringe sine interne drivhusgasemissioner og deltage i de internationale forhandlinger om en omfattende klimapolitisk ramme under UNFCCC og Kyoto-protokollen for tiden efter 2012; understreger i den forbindelse nødvendigheden af, at alle industrilande for at opnå den reduktion af emissionerne på 25-40 % i 2020 i forhold til 1990-niveauet, der kræves for bilag I-lande, forpligter sig til at opstille mål, der indebærer en væsentlig reduktion af de nuværende emissionsniveauer og forøgelse af CO2-opfangningen i skovene;

10. erindrer om, at der stadig findes atomreaktorer af Tjernobyl-typen i nærheden af EU's grænser, og opfordrer Rusland til straks at lukke dem; opfordrer i mellemtiden indtrængende EU og dets medlemsstater til forbyde import af energi fra atomkraftværker, der ikke opfylder de højeste sikkerhedsstandarder; beklager den mangel på uafhængighed og seriøsitet, der karakteriserer de foreslåede stresstests og derfor ikke giver Euratom den fornødne troværdighed til at promovere dem under EU-Rusland-topmødet;

11. værdsætter den russiske modparts villighed til at gå ind i en åben og konstruktiv dialog om de vigtige spørgsmål, som EU's repræsentanter rejste på konsultationsmødet om menneskerettigheder den 4. maj, navnlig vedrørende retsstatsprincipper, civilsamfundets funktion, samarbejde i internationale fora og kampen mod forskelsbehandling samt de konkrete sager vedrørende menneskerettighedsaktivister og journalister; understreger ikke desto mindre, at ord bør følges af konkret handling; beklager, at man fra Ruslands side fortsat modsætter sig at inddrage andre ministerier og organer end det russiske udenrigsministerium, at holde konsultationerne skiftevis i Rusland og EU og at mødes med russiske og internationale ngo'er;

12. opfordrer de russiske myndigheder til at anerkende Civilsamfundsforummet EU-Rusland som et fælles projekt inden for rammerne af partnerskabet for modernisering; hilser i den forbindelse en vigtigere rolle for civilsamfundsforummet i periferien af EU-Rusland-topmøderne velkommen;

13. er af den opfattelse, at domstolenes manglende uafhængighed spiller en central rolle for straffriheden i Rusland og er foruroliget over rapporterne om politisk motiverede retssager, uretfærdige procedurer og manglende efterforskning af alvorlige forbrydelser såsom mord, chikane og andre former for vold;

14. opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at sætte en stopper for forfølgelsen af selskaber såsom Hermitage Capital, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Ikea, News Corporation, Yukos, Rosneft, Euroset m. fl. via retsligt og administrativt magtmisbrug;

15. anmoder i den forbindelse indtrængende de russiske retlige og retshåndhævende myndigheder om at udføre deres hverv på effektiv, upartisk og uafhængig vis med henblik på bringe gerningsmænd for retten; opfordrer de russiske myndigheder til at sikre, at princippet om en retfærdig rettergang respekteres ved retsforfølgelsen af alle anklagede i landets retssystem; anmoder indtrængende Rusland om at foretage en grundig gennemgang af landets lovregler og retspraksis;

16. noterer sig præsident Medvedevs beslutning om at anmode juridiske eksperter i det præsidentielle menneskerettighedsråd om at se nærmere på sagen vedrørende Khodorkovskij og Lebedev og indlede en undersøgelse af straffesagen mod Sergej Magnitskij; opfordrer undersøgelseskomitéen til offentliggøre en uafhængig og grundig rapport så hurtigt som muligt;

17. værdsætter de russiske myndigheders positive skridt til at samarbejde og efterforske Sergej Magnitskij-sagen, men insisterer på, at de retsforfølger de ansvarlige, og opfordrer EU til at overveje et indrejseforbud for russiske embedsmænd, der er indblandet i denne sag, og tilskynder de retshåndhævende myndigheder i EU til at samarbejde om at indefryse bankkonti og andre aktiver tilhørende disse russiske embedsmænd i alle EU-medlemsstaterne; konstaterer, at den russiske undersøgelseskomité den 30. maj meddelte, at anklagerne havde frikendt efterforskningslederen, Oleg F. Siltjenko, for enhver kritisabel adfærd i Magnitskij-sagen; erindrer om, at Siltjenko til trods for, at Magnitskij havde fået stillet en meget alvorlig diagnose, gav ordre til, at han skulle overføres til et fængsel med utilstrækkelige lægelige faciliteter, og gentagne gange gav afslag på anmodninger om den ultralydsbehandling, som en læge havde ordineret for Magnitskij;

18. anser den afgørelse, som byretten i Moskva traf den 24. maj 2011 om at stadfæste domfældelsen af Mikhail Khodorkovskij og hans forretningspartner Platon Lebedev for underslæb, for at være politisk motiveret og fordømmer på det kraftigste den politiske indblanding i den foregående retssag; beklager den særdeles mangelfulde rettergang og fordømmer de pressionsforsøg og trusler, som vidner ifølge rapporter blev udsat for fra anklagemyndighedens side; finder, at dette er endnu et kritisk anslag mod retsstatsprincipperne, som gør moderniseringsplanerne mere problematiske;

19. opfordrer de russiske myndigheder til at tage hensyn til og træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 31. maj 2011, hvori der peges på alvorlige krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder i den første Khodorkovskij-sag, herunder navnlig de nedværdigende fængselsbetingelser, de umenneskelige og nedværdigende betingelser i retssalen, den ulovlige anholdelse under trussel om magtanvendelse, den ubegrundede tilbageholdelse og de nationale domstoles nægtelse af at give Khodorkovskij en retfærdig rettergang ved behandlingen af ​​hans tilbageholdelse; opfordrer indtrængende Kommissionen og den højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand Catherine Ashton til at sætte Khodorkovskij-sagen på dagsordenen for det kommende EU-Rusland-topmøde;

20. noterer sig den seneste udvikling i efterforskningen af mordet på Anna Politkovskaja, men erindrer om, at omstændighederne omkring mordet stadig ikke er tilstrækkeligt undersøgt, og håber, at der kan gøres væsentlige fremskridt på dette område; opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre, at alle de ansvarlige for mordet på Anna Politkovskaja bringes for retten, og anmoder anklagerne om at overholde de internationale standarder og retsstatsprincipperne;

21. fordømmer de voldelige overfald på og den konsekvente chikane mod borgerrettighedsforkæmpere og journalister, der deltager i fredelige demonstrationer og rapporterer om ødelæggelsen af Khimki-skoven, og opfordrer de russiske myndigheder til at respektere forsamlingsfriheden; henstiller til de russiske myndigheder at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at mindske miljøødelæggelserne i forbindelse med Khimski; anmoder de russiske myndigheder om at overveje alternative ruter for motorvejen mellem St. Petersborg og Moskva, så den ikke forløber tværs gennem Khimki-skoven;

22. beklager dybt, at myndighederne i Moskva by forbød en gay pride-parade for sjette år i træk, til trods for forpligtelserne som medlem af Europarådet til at sikre forsamlingsfriheden og til trods for, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i april 2011 traf en endelig afgørelse, der påbød Rusland at tillade disse forsamlinger i fremtiden; beklager, at EU-Udenrigstjenesten forsømte offentligt at støtte arrangørerne af paraden, og opfordrer formanden for Det Europæiske Råd, den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen og Kommissionens formand til at give udtryk for deres kritik under det næste topmøde mellem EU og Rusland den 9. juni; opfordrer den højtstående repræsentant til at sikre, at EU-delegationer og diplomater aktivt gør brug af værktøjssættet til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle (LGBT-personer) i fremtiden, herunder offentlige støttetilkendegivelser til fredelige demonstrationer til fordel for LGBT-rettigheder;

23. henstiller til de russiske myndigheder at gøre alt, hvad der står i deres magt for at sikre, at alle kandidater og partier behandles retfærdigt og ensartet under parlamentsvalget i december 2011 i overensstemmelse med de standarder, der forventes af et medlem af Europarådet og OSCE; anmoder som et vigtigt skridt om, at fjerne alle hindringer for en registrering af nye partier, sikre ensartede vilkår for alle kandidater og partier under valgkampen og garantere adgang til radio og tv for alle partier og kandidater; opfordrer de russiske myndigheder til at tillade internationale valgobservationsmissioner så tidligt som muligt;

24. glæder sig over de seneste udtalelser fra den russiske præsident Medvedev om urolighederne i de arabiske lande og navnlig krisen i Libyen med en opfordring til Gaddafi og hans regering om at trække sig tilbage; bemærker med interesse, at Rusland har sendt en udsending til Benghazi, og henstiller, at Rusland samarbejder med EU med det formål at finde en løsning på konflikten;

25. glæder sig over, at Rusland er indstillet på at komme videre med aftalen om krisestyringsforanstaltninger; beklager i den forbindelse den russiske udenrigsministers besøg i Abkhasien og Sydossetien den 25.-26. april 2011, hvilket er i modstrid med denne indstilling og endvidere anstrenger forholdet til Georgien, der er et af landene inden for den fælles naboskab, og opfordrer Rusland til i fuldt omfang at overholde samtlige punkter i våbenhvileaftalen fra 2008;

26. opfordrer de russiske myndigheder til at intensivere bestræbelserne for at opnå konkrete fremskridt i den transnistriske konflikt og i så henseende genoptage de officielle 5+2-forhandlinger med det formål at finde en løsning inden for den nærmeste fremtid (Meseberg-initiativet)

27. glæder sig over de russiske initiativer med henblik på at lette dialogen mellem Armeniens og Aserbajdsjans ledere om konflikten i Nagorno-Karabakh, men henstiller indtrængende til den russiske regering at standse alle våbenleverancer til de stridende parter for at dæmpe spændingerne og bane vej for en varig og omfattende løsning;

28. glæder sig over ratificeringen af den nye traktat om reduktion af strategiske våben (START) mellem Den Russiske Føderation og USA den 22. december 2010; opfordrer til mere omfattende drøftelser mellem Den Russiske Føderation og USA om sikkerhedsspørgsmål, herunder om oprettelsen af et missilforsvarsskjold;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne, til OSCE, Europarådet og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

Seneste opdatering: 8. juni 2011Juridisk meddelelse