Procedūra : 2011/2716(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0359/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0359/2011

Debates :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Balsojumi :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 145kWORD 82k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0347/2011
6.6.2011
PE465.664v01-00
 
B7-0359/2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (2011. gada 9. un 10. jūnijā)


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (2011. gada 9. un 10. jūnijā)  
B7‑0359/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā spēkā esošo Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, kā arī 2008. gadā sāktās sarunas par jaunu ES un Krievijas nolīgumu,

–   ņemot vērā iepriekšējos ziņojumus un rezolūcijas par Krieviju un par ES un Krievijas attiecībām,

–   ņemot vērā ES un Krievijas apspriedes par cilvēktiesību jautājumiem un pēdējo 2011. gada 4. maija sanāksmi,

–   ņemot vērā parakstītos nolīgumus un kopīgos paziņojumus, kas pieņemti ES un Krievijas 2010. gada 31. maija un 1. jūnija augstākā līmeņa sanāksmē Rostovā pie Donas,

–   ņemot vērā gaidāmo ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi Ņižņijnovgorodā 2011. gada 9. un 10. jūnijā,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves Ketrinas Eštones 2011. gada 24. maija paziņojumu par Mihaila Hodorkovska un Platonam Ļebedeva prāvu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Krievijas Federācijas Konstitūcijā ir garantētas visas pilsoņu tiesības un brīvības; tā kā Krievija ir Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) locekle un ir parakstījusi daudzus starptautiskus līgumus, tostarp Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kā arī Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām;

B.  tā kā ES un Krievija sadarbojas daudzu divpusēju un globālu problēmu risināšanā, pamatojoties uz kopīgām saistībām un interesēm;

C. tā kā turpinās sarunas par jaunu abpusēju līgumu starp ES un Krieviju, kuru mērķis ir noslēgt jaunu visaptverošu un juridiski saistošu partnerības un sadarbības nolīgumu;

D. tā kā sadarbības institucionālā sistēma turklāt balstās uz četrām kopējām telpām, uz partnerību modernizācijai, kā arī divas reizes gadā notiekošajām apspriedēm par cilvēktiesību jautājumiem;

E.  tā kā joprojām nav atrisināts jautājums par nodevām, ko Krievijas Federācija pieprasa par lidojumiem virs Sibīrijas, lai gan 2006. gada novembrī parakstīts nolīgums par to pakāpenisku atcelšanu;

F.  tā kā ES attiecībās ar Krievijas Federāciju ir svarīgi paust savu kopīgo nostāju, solidaritāti un vienotību;

G. tā kā korupcija joprojām ir nopietna problēma Krievijā, kura 2010. gadā pēc korupcijas uztveres indeksa ieņēma 154. vietu Transparency International izveidotajā 178 valstu sarakstā; tā kā, pēc galvenā militārā prokurora Sergeja Fridinska izteikumiem, katrs piektais rublis no armijai piešķirtajiem līdzekļiem tiek nozagts;

H. tā kā vienā no vairākiem gaidāmajiem spriedumiem Mihaila Hodorkovska lietā, kas apelācijas kārtībā iesniegta Eiropas Cilvēktiesību tiesā, šī tiesa 2011. gada 31. maijā nolēma, ka M. Hodorkovska aizturēšanā un apcietināšanā saskatāmi daudzi Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpumi;

I.   tā kā Krievija joprojām atsakās pilnībā ievērot uguns pārtraukšanas nolīgumus, ko tā 2008. gada 12. augustā un 8. septembrī parakstīja ar Gruziju; tā kā Krievijas un Gruzijas sarunas noris Ženēvas apspriežu ietvaros, kas pašlaik ir vienīgais sazināšanās veids starp abām valstīm,

1.  aicina ES un Krieviju aktīvāk risināt sarunas par jaunu saistošu un visaptverošu partnerības un sadarbības nolīgumu, kurā jāiekļauj juridiski saistoša sadaļa par cilvēktiesībām un demokrātiju;

2.  konstatē, ka ir maz panākts, īstenojot partnerības modernizācijai noteikumus un kopīgo slīdošo darba plānu, kuri pieņemti 2010. gada decembrī; šajā sakarībā atzinīgi vērtē projektu, kurā paredzēts izveidot Krievijā apelācijas tiesu tīklu, bet aicina abas puses uz ciešāku sadarbību, jo īpaši tādās jomās kā tiesiskums, pilsoņu tiesību aizsardzība un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības apstākļu nodrošināšana uzņēmumiem;

3.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi panākt, ka diskusijas par cilvēktiesību jautājumiem neaprobežojas tikai ar divas reizes gadā notiekošajām apspriedēm par cilvēktiesību jautājumiem, bet tiem pievērš uzmanību arī citās jebkāda līmeņa sanāksmēs;

4.  aicina Krievijas valdību nodrošināt, ka to šajās apspriedēs pārstāv ne tikai Ārlietu ministrijas diplomāti, bet arī citu kompetento iestāžu, tostarp Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas, amatpersonas; atkārtoti aicina šajās apspriedēs iesaistīt cilvēktiesību aizstāvjus un citus Krievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un tālab atzinīgi vērtē Komisijas praksi, gatavojoties tikties ar Krievijas pusi, apspriesties ar šādām organizācijām;

5.  aicina Krievijas varas iestādes panākt patiesu progresu, nepieļaujot un novēršot plaši izplatītos Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpumus Krievijā, cita starpā ne tikai tos pārkāpumus, attiecībā uz kuriem Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir pieņēmusi Krievijai nelabvēlīgus spriedumus, bet arī sistemātiskos un pastāvīgi notiekošos pārkāpumus, kuru dēļ prezidents D. Medvedevs nāca klajā ar aicinājumu izskaust tiesisko nihilismu valstī;

6.  pauž nožēlu, ka Maskavas pilsētas tiesa 2011. gada 24. maijā otrajā kriminālajā tiesas prāvā pret Mihailu Hodorkovski un Platonu Ļebedevu atstāja spēkā 2010. gada 27. decembrī pieņemto notiesājošo spriedumu; atzinīgi vērtē cilvēktiesību aizsardzības organizācijas Amnesty International 2011. gada 24. maija paziņojumu, ka M. Hodorkovskis un P. Ļebedevs turpmāk ir uzskatāmi par cilvēkiem, kuri ieslodzīti savas pārliecības dēļ; pieņem zināšanai „Sergeja Magņicka Tiesiskuma un atbildības aktu 2011”, ASV Kongresā ierosināto likumprojektu, ar kuru paredzēts noteikt sankcijas pret dažām Krievijas amatpersonām, kuras atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp amatpersonām, kas atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem Sergeja Magņicka un Mihaila Hodorkovska lietā, piemērojot ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu personām, kuras pārkāpj starptautiski atzītas tiesības un brīvības;

7.  mudina Komisiju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi iekļaut M. Hodorkovska lietu gaidāmās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes darba kārtībā; atsaucas uz Gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2009. gadā un Eiropas Savienības politiku šajā jautājumā un mudina Padomi apsvērt iespēju noteikt sankcijas pret Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas M. Hodorkovska lietā; mudina ES tiesībaizsardzības iestādes sadarboties, lai iesaldētu minēto Krievijas amatpersonu bankas kontus un citus aktīvus visās ES dalībvalstīs;

8.  vēlreiz aicina Krievijas tiesu iestādes paātrināt izmeklēšanu Sergeja Magņicka nāves apstākļu noskaidrošanai un pieprasa aizliegt ieceļošanu ES ar šo lietu saistītajām 60 Krievijas amatpersonām, kā arī iesaldēt viņu bankas kontus;

9.  atgādina, ka Krievijas prezidents D. Medvedevs ir publiski apņēmies stiprināt tiesiskumu Krievijā un paudis bažas par Krievijas tiesu iestāžu un tiesību sistēmas neatkarību; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka šie vārdi ir pretrunā faktiski notiekošajam, jo nesen likumīgas demonstrācijas laikā Maskavā ir aizturēti 70 opozīcijas pārstāvji; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi pievērsties šiem jautājumiem augstākā līmeņa sanāksmē;

10. aicina ES noteikt, lai ciešāka sadarbība ar Krieviju ekonomikas un politikas jomā būtu atkarīga no cieņpilnas attieksmes pret tādām Eiropas vērtībām kā cilvēktiesības, demokrātija un brīvība;

11. atzinīgi vērtē to, ka ir panākta ES un Krievijas vienošanās par divpusēji risināmiem jautājumiem saistībā ar Krievijas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai, paverot Krievijai izredzes līdz 2011. gada beigām iestāties šajā organizācijā, kas atvieglos tirdzniecību un radīs vienlīdzīgus uzņēmējdarbības apstākļus; tomēr atgādina — lai to panāktu, Krievijai ir jānovērš daudz šķēršļu, piemēram, rūpniecības subsidēšana, birokrātija, ierobežojumi ārvalstu investīcijām un neatbilstoši sabiedrības veselības standarti;

12. aicina Krievijas valdību īstenot nolīgumu, kas paredz pakāpeniski atcelt nodevas par lidojumiem virs Sibīrijas, vienlaikus neizvirzot priekšnosacījumu, ka Krievijai vispirms jākļūst par pilntiesīgu PTO locekli, kā tas patlaban tiek darīts;

13. pauž bažas par aizliegumu ievest dārzeņus no visām ES valstīm, ko Krievija nesen ieviesusi, reaģējot uz E. coli infekcijas uzliesmojumu Vācijā; norāda, ka neviens cits ES tirdzniecības partneris nav rīkojies tik radikālā veidā, un aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi apspriest šo jautājumu ar Krievijas varas iestādēm;

14. atkārtoti aicina Krieviju pilnībā pildīt savas starptautiskās saistības un nekavējoties izvest karaspēku no okupētajām Gruzijas teritorijām — Dienvidosetijas un Abhāzijas; aicina Krievijas varas iestādes iesaistīties konstruktīvās un uz rezultātiem vērstās diskusijās, risinot Ženēvas sarunas par to, kā izveidot starptautiskus drošības mehānismus okupētajos reģionos, un par pasākumiem, kas bēgļiem garantētu drošu un cieņpilnu atgriešanos mājās; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi pārrunāt jautājumu par Krievijas pasēm, kuras izsniedz okupēto teritoriju iedzīvotājiem;

15. aicina Krievijas varas iestādes atturēties no ekonomiska un politiska spiediena izdarīšanas uz ES un Krievijas tuvējām kaimiņvalstīm; uzsver, ka ES un Krievijai jāsadarbojas, lai uzlabotu stāvokli tuvējās kaimiņvalstis, jo īpaši cilvēktiesību un tiesiskuma jomā; aicina Krieviju atzīt Gruzijas, Moldovas un Ukrainas vēlmi tuvināties Eiropai un sniegt konstruktīvu ieguldījumu, lai atrisinātu tā dēvētos „iesaldētos konfliktus” Piedņestrā un Kalnu Karabahā;

16. uzsver gaidāmo parlamenta vēlēšanu nozīmi Krievijā un to, cik svarīgi ievērot Eiropas Padomes un EDSO/ Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja noteiktos vēlēšanu standartus; šajā sakarībā aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi un Komisiju apspriest šos jautājumus ar krievu partneriem augstākā līmeņa sanāksmē un visās turpmākajās dažāda līmeņa sanāksmēs un uzstājīgi prasa, lai Krievijas varas iestādes uzaicinātu starptautiskus novērotājus un pilnībā ar tiem sadarbotos vēlēšanu laikā;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam, Gruzijas valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 8. jūnijaJuridisks paziņojums