Menettely : 2011/2655(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0387/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0387/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2011 - 7.20
CRE 05/07/2011 - 7.20

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0315

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 74k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0379/2011
29.6.2011
PE465.713v01-00
 
B7-0387/2011

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0316/2011 ja O‑000110/2011 johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Unkarin perustuslain tarkistamisesta


Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin perustuslain tarkistamisesta  
B7‑0387/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49, 56, 114, 167 ja 258 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jotka käsittelevät perusoikeuksien kunnioittamista, suojelua ja edistämistä,

–   ottaa huomioon 1. tammikuuta 2012 voimaan tulevan Unkarin uuden perustuslain, jonka Unkarin tasavallan kansalliskokous hyväksyi 18. huhtikuuta 2011 ja jonka Unkarin presidentti vahvisti 25. huhtikuuta 2011 (jäljempänä "perustuslaki"),

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevän asiantuntijaelimen Venetsian komission lausunnot N:o CDL(2011)001 ja CDL(2011)016 Unkarin uuden perustuslain laatimisen yhteydessä esille nousseista kolmesta juridisesta kysymyksestä ja Unkarin uudesta perustuslaista,

–   ottaa huomioon 25. tammikuuta 2011 päivätyn Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmaehdotuksen N:o 12490 Unkarin vakavista takaiskuista oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien noudattamisessa,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion N:o 30141/04 (Schalk ja Kopf v Itävalta) ja erityisesti sen obiter dicta -lausumat,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentissa esitetyt suulliset kysymykset Unkarin uudesta perustuslaista sekä neuvoston ja komission lausunnot Unkarin perustuslain tarkistamisesta ja sitä 8. kesäkuuta 2011 seuranneesta keskustelusta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana ovat demokratian ja oikeusvaltion periaatteet, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa säädetään, ja perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen on kirjattu, sekä näiden oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden oikeudellisen arvon tunnustamiselle, mitä ilmentävät EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä syrjinnänvastaisuuden ja moniarvoisuuden periaatteet,

B.  ottaa huomioon, että Unkari on allekirjoittanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja muita kansainvälisiä oikeudellisia välineitä, jotka velvoittavat sen kunnioittamaan ja toteuttamaan vallanjakoperiaatetta, instituutioiden demokraattista valvontaa sekä demokratian ja ihmisoikeuksien edistämistä,

C. ottaa huomioon, että vaikka uuden perustuslain laatiminen ja hyväksyminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, nykyisillä ja tulevilla jäsenvaltioilla sekä Euroopan unionilla on velvollisuus varmistaa, että perustuslakien sisältö ja menettelyt ovat EU:n arvojen, perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisia ja että hyväksyttyjen perustuslakien henki ja kirjain eivät ole ristiriidassa näiden arvojen ja välineiden kanssa; katsoo, että tämä käy selvästi ilmi siitä, miten moni nykyisistä EU:n jäsenvaltioista on tarkistanut ja muuttanut perustuslakiaan unionin jäsenyyttä silmällä pitäen tai mukauttanut perustuslakiaan EU:n perussopimusten myöhempien vaatimusten mukaiseksi,

D. ottaa huomioon Venetsian komission toteamuksen, että perustuslain säätämisjärjestykseen, johon kuuluvat myös uuden perustuslain laatiminen ja lopullinen hyväksyntä, ovat vaikuttaneet avoimuuden puute, enemmistön ja opposition välisen vuoropuhelun ongelmat, kunnollisen julkisen keskustelun puuttuminen sekä erittäin tiukka aikataulu(1) ja että perustuslaki on yhteisesti sovittu kehys normaaleille demokraattisille prosesseille, mikä on ennakkoehtona menestyksekkäälle ja legitiimille perustuslain säätämiselle(2), jonka pitäisi perustua mahdollisimman laajaan konsensukseen Unkarin yhteiskunnassa(3),

E.  ottaa huomioon, että kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt ja organisaatiot ja myös jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat arvostelleet perustuslakia laajalti ja että perustuslaki hyväksyttiin yksinomaan hallituspuolueiden edustajien äänin, joten edellä mainittua poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua ja konsensusta ei ole olemassa,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti jakaa Venetsian komission huolenaineet demokraattisen valvonnan heikkenemisestä ja siitä johtuvasta demokratian toiminnan heikkenemisestä erityisesti parlamenttienemmistön valtaa koskevien määräysten ja perustuslakituomioistuimen ja tuomioistuinten ja tuomareiden etuoikeuksia ja toimivaltaa lainkäyttövallan riippumattomina takaajina, mikä saattaa vaarantaa Unkarin oikeuslaitoksen riippumattomuuden,

G.  ottaa huomioon, että perustuslaissa ei selkeästi ilmoiteta useita Unkarin sitovien kansainvälisten sopimusten nojalla omaksumia velvoitteita, joita sen on noudatettava ja edistettävä, kuten kuolemanrangaistuksen kieltäminen, sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltäminen, elinkautiset vankeusrangaistukset ilman armahdusta ja erityisellä oikeusmääräyksellä toteutettavat perusoikeuksien eväämiset tai rajoitukset,

H. katsoo, että arvopohjallaan ja määritellessään perheen kaltaisia peruskäsitteitä epäselvin sanamuodoin ja määritellessään oikeuden elämään alkavaksi hedelmöityksestä perustuslaki sisältää riskin tiettyjen kansanryhmien, kuten etnisten, uskonnollisten ja seksuaalisten vähemmistöjen, yksinhuoltajaperheiden, avoliitossa elävien parien ja naisten syrjimiseen,

I.   ottaa huomioon, että perustuslaissa ei nimenomaisesti taata, että Unkari kunnioittaa muiden valtioiden alueellista koskemattomuutta, mikä yhdessä ulkomailla asuviin unkarilaisiin kohdistuvien Unkarin valtion velvoitteita koskevan johdanto-osan epäselvän sanamuodon kanssa saattaa muodostua oikeusperustaksi sellaisille toimille, joita naapurivaltiot pitäisivät puuttumisena oman maansa sisäisiin asioihin, mikä aiheuttaisi jännitteitä alueella,

J.   ottaa huomioon, että Euroopan perusoikeuskirjan sisällyttäminen lainsäädäntöön saattaa aiheuttaa toimivaltuuksien päällekkäisyyttä Unkarin ja kansainvälisten tuomioistuinten välillä, kuten Venetsian komission lausunnossa todettiin,

K.  ottaa huomioon, että perustuslaissa kehotetaan hyväksymään yli 50 niin sanottua kardinaalisäädöstä, jotka on hyväksyttävä perustuslain säätämisjärjestyksessä kahden kolmasosan enemmistöllä ja joissa säädetään monia kysymyksiä Unkarin valtiollisista elimistä, perusoikeuksien soveltamisesta sekä kulttuuri-, uskonto- ja talouspolitiikasta sekä sosioekonomisesta politiikasta, mikä käytännössä tekee niiden hyväksymisestä osan perustuslain säätämistä, jolloin on vaarana, että tulevien parlamenttien ja hallitusten toimivaltuudet näillä aloilla heikkenevät olemattomiin; ottaa huomioon, että perustuslain mukaan sen johdannolla on juridista merkitystä, mikä saattaa aiheuttaa oikeudellisia ja poliittisia seurauksia ja oikeudellista epävarmuutta,

L.  ottaa huomioon, että perustuslain mukaan monet kysymykset, kuten verotus- ja eläkejärjestelmän perussäännöt, jotka normaalisti kuuluvat hallituksen toimivallan piiriin ja joista lainsäätäjät päättävät säännöllisesti, joutuvat myös kardinaalisäädösten alaisuuteen, jolloin ilman perustuslain säätämiseen tarvittavaa enemmistöä olevien tulevien hallitusten kädet ovat sidotut,

M.  ottaa huomioon, että parlamentin ulkopuolisella budjettineuvostolla, jonka demokraattinen oikeutus on rajallinen, on veto-oikeus kansalliskokouksen yleiseen talousarvioon, minkä jälkeen valtionpäämies voi hajottaa kansalliskokouksen ja siten rajoittaa huomattavasti demokraattisesti valitun lainsäädäntöelimen toimintaa,

N.  ottaa huomioon, että uuden perustuslain kanssa samanaikaisesti Unkarin hallitus ja hallituspuolueet suorittivat näkyvillä paikoilla merkittäviä henkilövaihdoksia nimittämällä uuden oikeusministerin, uuden valtiontalouden tarkastusviraston johtajan ja uuden finanssineuvoston johtajan; ottaa huomioon, että uuden perustuslain mukaan korkeimman oikeuden presidentin nykyinen toimikausi päättyy, ja tuomioistuimen uusi presidentti valitaan suoraan Unkarin parlamentissa, jossa hallituspuolueilla on kahden kolmasosan enemmistö, ja ottaa huomioon, että hallituspuolueet ovat juuri ehdottaneet ja valinneet perustuslakituomioistuimen viisi jäsentä,

O.  ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen edustajakokous on päättänyt laatia perustuslaista raportin, joka perustuu Venetsian komission parhaillaan tekemän tutkimuksen tuloksiin,

P.  ottaa huomioon, että uuden perustuslain laatimista ja hyväksymistä ei mainittu hallituspuolueiden vaaliohjelmassa,

Q.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon on todennut, että hän toivoisi Unkarin hallituksen pyytävän neuvoja ja suosituksia Unkarista, Euroopan neuvostosta tai YK:lta, ja että Euroopan unionin jäsenenä Unkarin olisi käännyttävä Euroopan unionin toimielinten puoleen saadakseen perustuslakia koskevia neuvoja ja tarkastuttaakseen sen,

R.  ottaa huomioon, että Unkarin pääministeri Viktor Orbán on ilmoittanut olevansa valmis toimittamaan perustuslain kyseiseen tarkastuksen kohteeksi,

1.  on erittäin huolestunut Unkarin perustuslaista monien vakavien kysymysten, huolenaiheiden ja suositusten vuoksi ja yhtyy Venetsian komission arvosteluun, jonka mukaan perustuslaki on epämääräinen keskeisiltä kohdiltaan, kuten oikeuslaitoksen ja yksilön perusoikeuksien suhteen ja sen suhteen, että lukuisat kulttuuri-, uskonto- ja talouspolitiikan sekä sosioekonomisen politiikan osat muutetaan kahden kolmasosan enemmistöllä kardinaalisäädöksiksi, vaikka vaaleilla valitun lainsäädäntöelimen pitäisi päättää niistä enemmistöäänestyksellä; yhtyy komission johdannossa tekemiin huomautuksiin perustuslain tulkinnasta;

2.  katsoo, että Unkarin viranomaisten olisi välittömästi kannettava poliittinen vastuunsa ja vastattava moniin huolenaiheisiin ja suosituksiin, joita kansainvälisellä ja kansallisella tasolla on esitetty, ja pyrittävä laajaan konsensukseen avoimuuden lisäämiseksi, poliittisen ja sosiaalisen osallistamisen saavuttamiseksi sekä laajan julkisen keskustelun herättämiseksi perustuslaissa säädettyjen kardinaalisäädösten laatimisesta ja hyväksymisestä;

3.  on hyvin huolissaan siitä, ettei perustason kansalaisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia ole nimenomaisesti turvattu Unkarin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, ettei kuolemanrangaistusta ole erikseen kielletty, että elinkautistuomiot ovat ehdottomia, että seksuaalisen suhtautumisen perusteella tapahtuu syrjintää ja että ei ole selvää saavatko Unkarin kansalaiset perusoikeudet heti syntymästään ilman velvoitteita;

4.  panee pahoitellen merkille, että johdannon tämänhetkisessä versiossa vallitsee edelleen juridinen epäselvyys sen suhteen, missä määrin kaikkien kansalaisten yhtäläinen suojelu, kirkon ja valtion ero ja lehdistönvapaus ovat yksittäisiä oikeuksia eivätkä ainoastaan valtion velvoitteita; toistaa vakuuttuneensa siitä, että kaikkien kansalaisten oikeuksia on suojeltava yhtäläisesti heidän uskonnollisesta, seksuaalisesta, etnisestä tai muusta taustastaan riippumatta perusoikeuskirjan 21 artiklan tarkoittamalla tavalla;

5.  on samoin huolissaan johdannon epäselvästä sanamuodosta, jossa ei selkeästi taata, että Unkari kunnioittaa toisten valtioiden alueellista koskemattomuutta ulkomailla asuvien unkarilaisten tapauksessa;

6.  kiinnittää Unkarin viranomaisten huomiota siihen, että oikeuslaitoksen riippumattomuutta on vahvistettava varmistamalla etenkin, että oikeusjärjestelmän hallinto on riippumaton, palauttamalla perustuslakituomioistuimelle oikeuden tarkastella budjettiasioihin liittyvää lainsäädäntöä ilman poikkeuksia Euroopan ihmisoikeussopimuksen lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti ja tarkistamalla tuomareiden pakollisen eläkeiän varhaistavaa säännöstä;

7.  toistaa vakaasti käsityksensä, että kardinaalisäädöksillä, joilla saatetaan säännellä aborttia, perhepolitiikkaa, verotusta ja eläkejärjestelmää tai yleisemminkin kulttuuri-, uskonto-, moraali- tai talouspolitiikkaa tai sosioekonomista politiikkaa, on annettava tuleville hallituksille ja demokraattisesti valituille lainsäädäntöelimille mahdollisuus päättää näistä asioista ilman, että toimintaperiaatteet on ankkuroitu perustuslakiin tai liian yksityiskohtaisiin kardinaalisäädöksiin;

8.  toistaa, että budjettivallan käyttäjän on oltava riippumattomasti ja demokraattisesti valittu;

9.  palauttaa mieliin, että perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakiin ei saa aiheuttaa tulkintaongelmia tai toimivaltuuksien päällekkäisyyttä kansallisten tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen välillä eikä muuttaa kansainvälisistä oikeudellisista välineistä aiheutuvien oikeudellisten velvoitteiden hierarkiaa;

10.  pahoittelee, että yleinen asiavaltuus poistettiin perustuslakituomioistuimesta, ja korostaa, että demokraattisen oikeutuksen lisääminen edellyttää joukkokanteen kaltaisten demokraattisten välineiden ja oikeusasiamiehen kaltaisten välittäjien säilyttämistä;

 

11. kehottaa Euroopan komissiota toteuttamaan perinpohjaisen ja yksityiskohtaisen tutkimuksen ja analyysin Unkarin perustuslaista ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen, perusoikeuskirjaan, perussopimusten henkeen ja kirjaimeen sekä yhteisön säännöstöön perustuvien tavanomaisten lakien hyväksymisestä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, perusoikeusvirastolle, Etyjille ja Yhdistyneille Kansakunnille.

 

 

(1)

144 kohta.

(2)

12 kohta.

(3)

21 kohta.

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2011Oikeudellinen huomautus