Postup : 2011/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0396/2011

Předložené texty :

B7-0396/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0335

NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 90k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0396/2011
4. 7. 2011
PE465.724v01-00
 
B7-0396/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011


Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011  
B7‑0396/2011

Evropský parlament,

s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 17. února 2011 o právním státě v Rusku a usnesení ze dne 9. června 2011 o summitu EU a Ruska v Nižním Novgorodu,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

–   s ohledem na probíhající jednání, jež byla zahájena v roce 2008, o nové dohodě poskytující nový souhrnný rámec pro vztahy EU-Rusko i na „Partnerství pro modernizaci“ zahájenou v roce 2010,

–   s ohledem na konzultace o otázce lidských práv mezi EU a Ruskem, a zejména s ohledem na poslední schůzku, která se konala dne 4. května 2011,

–   s ohledem na prohlášení, jež učinila dne 22. června 2011 mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové o registraci politických stran v Rusku,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 24. května 2011 týkající se případů Michaila Chodorkovského a Platona Lebeděva,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že navzdory rostoucí vzájemné závislosti v oblasti obchodu a hospodářství vztahy mezi EU a Ruskem stagnují kvůli nedorozuměním a nedůvěře, které panují v základních politických a hospodářských otázkách, které oběma stranám brání v tom, aby vybudovaly skutečně strategické partnerství,

B.  vzhledem k tomu, že nová smlouva nahrazující dohodu o partnerství a spolupráci z roku 1997 by mohla poskytovat souhrnný rámec pro prohloubení a posílení vztahů za předpokladu, že jednání budou vedena v dobré víře a všechny závazky budou oběma stranami plně respektovány,

C. vzhledem k tomu, že navzdory pozitivnějšímu přístupu ruských orgánů jsou práva na svobodu projevu, práva na svobodu sdružování a shromažďování v Ruské federaci stále ohrožena a iniciativy a aktivity ochránců lidských práv, nezávislých organizací občanské společnosti, politických oponentů, nezávislých sdělovacích prostředků a běžných občanů jsou často omezovány nebo jsou jim kladeny překážky;

D. vzhledem k tomu, že během posledních let se v souvislosti s několika soudními procesy, včetně nedávných případů Michaila Chodorkovského a Platona Lebeděva, objevily pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudních orgánů Ruské federace, vzhledem k tomu, že politické vměšování, procesní nedostatky, korupce, uzavřenost, nespravedlivé zacházení se svědky a vyhrožování svědkům představují nadále závažné překážky výkonu spravedlnosti v Rusku,

E.  vzhledem k tomu, že dne 22. června 2011 ruské ministerstvo spravedlnosti rozhodlo, že žádost lidové strany svobody (PARNAS) o oficiální registraci nesplňovala některé z právních požadavků ruských právních předpisů a byla proto odmítnuta a důsledkem toho je této straně zabráněno účastnit voleb do Státní dumy a pravděpodobně i ruských prezidentských voleb, které jsou naplánovány na březen 2012,

F.  vzhledem k tomu, že se dne 12. dubna 2011 Evropský soud pro lidská práva kriticky vyjádřil k těžkopádným registračním postupům, jež musí politické strany v Rusku absolvovat,

G. vzhledem k tomu, že nadcházející volby v Rusku budou mezinárodnímu společenství sloužit jako ukazatel toho, zda jsou ruské volební zákony v souladu s mezinárodními a evropskými normami a standardy a zda bylo dosaženo pokroku při demokratickém rozvoji, i jako ukazatel stávající situace v oblasti dodržování zákonů v Rusku,

H. vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva odsoudil Ruskou federaci za závažné případy porušování lidských práv v mnoha případech a rozsudcích; vzhledem k tomu, že výkon těchto rozsudků je značně nedostatečný; vzhledem k tomu, že za nevykonání těchto rozsudků nesou z velké části odpovědnost soudní instituce a orgány,

I.   vzhledem k tomu, že jako člen Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Rady Evropy se Ruská federace zavázala respektovat a dohlížet na dodržování demokratických zásad, právního státu a lidských práv;

J.   vzhledem k tomu, že ruský prezident Medveděv se opakovaně zavázal k posílení právního státu a prohlásil, že jeho úkolem je vytvořit zcela nezávislé a moderní soudy odpovídající úrovni hospodářského rozvoje země,

1.  vyzývá ruské orgány, aby se snažily všemožně zajistit, aby se všem kandidátům a stranám dostalo při parlamentních volbách v prosinci 2011 rovného zacházení v souladu s normami, které se Rusko zavázalo jako člen Rady Evropy a OBSE dodržovat;

2.  požaduje, aby byly jako základní krok omezeny překážky registrace nových stran, zajištěny v průběhu předvolební kampaně rovné podmínky pro všechny kandidáty a strany a zabezpečen přístup všech stran a kandidátů k hromadným sdělovacím prostředkům; vyzývá ruské orgány, aby co nejdříve povolily mezinárodní volební pozorovací mise;

3.  vyjadřuje své hluboké politování nad zamítnutím registrace Strany národní svobody, což je vážným prohřeškem proti zásadě politického pluralismu a svobodě sdružování, jež jsou hlavními pilíři skutečné demokracie a důrazně odsuzuje nátlak ze strany orgánů na místní úrovni, jenž má za cíl zastrašit zastánce skupiny PARNAS;

4.  opakuje svůj názor, že zásadní součástí nové rámcové dohody musí být podpora právního státu a dodržování lidských práv, a to zejména pokud jde o definici a začlenění účinné operativní doložky o lidských právech;

5.  vzhledem k tomu, že rozvoj strategického partnerství mezi EU a Ruskou federací lze založit a rozvíjet pouze na základě vyznávání společných hodnot a že budoucí rozvoj vztahů mezi EU a Ruskem musí být spojeno s úsilím o posílení demokracie, právního státu a dodržování základních práv v rámci Ruska;

6.  vítá skutečnost, že v prohlášení vydaném na závěr posledního summitu mezi EU a Ruskem, jenž se konal v Nižním Novgorodu, EU zdůraznila význam dodržování lidských práv jako základního prvku dvoustranných vztahů, vyjádřila se pro změnu ve způsobu konzultací mezi EU a Ruskem o lidských právech za účelem dosažení jejich větší účinnosti, zdůraznila nezbytnost respektovat mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, jakož i v oblasti politického pluralismu a svobodných a spravedlivých voleb, a vyjádřila naději, že Rusko co nejdříve rozšíří pozvání k sledování voleb i na volební pozorovatelskou misi Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR); očekává v této souvislosti, že ruské orgány tak učiní;

7.  žádá ruskou vládu, aby bez ohledu na vyslání mezinárodní pozorovatelské mise umožnila nezávislé, nestranné, vnitrostátní monitorování nadcházejících voleb do Státní dumy organizacemi občanské společnosti s cílem získat pravidelný přísun nezaujatých informací o všech významných fázích předvolební kampaně, která má začít začátkem září 2011;

8.  zastává názor, že nedostatečná nezávislost soudních orgánů je hlavní příčinou beztrestnosti a nekalých praktik v Rusku a vyjadřuje znepokojení nad zprávami o politicky motivovaných procesech, nespravedlivých postupech, vynášením rozsudků podřízených zájmům úřadů a zanedbávání vyšetřování závažných zločinů, jako jsou vraždy, pronásledování a jiné násilné činy;

9.  připomíná, že ruské právní předpisy týkající se politických stran jsou těžko pochopitelné a byrokracie s nimi může lehko manipulovat a interpretovat je tak, jak uzná za vhodné, což umožňuje využívat je jako nástroj pro účelové využívání různých technických aspektů; zdůrazňuje, že v minulých volbách se registrace politických stran a kandidátních listin ukázala jako klíčově důležitá a že ruské orgány a vedoucí představitelé měli více než dostatek času na zajištění toho, aby legislativní a administrativní rámec pro volby byl v souladu s mezinárodními a evropskými standardy za předpokladu, že je správně uplatňován; očekává, že případné soudní řízení by mohlo opozičním stranám umožnit registrovat se a moci se zúčastnit předvolební kampaně;

10. vybízí Radu Evropy, aby zvážila, zda je poslední rozhodnutí Ruska, jímž se v této zemi omezuje svoboda sdružování a politického vyjadřování, v souladu s jeho závazky, a aby prověřila, zda jeho právní předpisy a jejich uplatňování v praxi odpovídá standardům Rady Evropy; připomíná, že parlamentní shromáždění Rady Evropy má právo odepřít ověření pověřovacích listin těm poslancům, kteří byli zvoleni ve volbách, při nichž došlo k porušení evropských standardů;

11. s politováním konstatuje, že moskevské a petrohradské městské orgány již po šestý rok v řadě zakázaly pochod homosexuálů, a to navzdory své povinnosti coby člena Rady Evropy zajistit svobodu shromažďování a proti konečnému rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z dubna 2011, které Rusku ukládá povinnost tato shromáždění v budoucnu povolit;

12.  vítá ochotu svého ruského protějšku k tomu, aby se otevřeným a konstruktivním způsobem angažoval při řešení nejdůležitějších otázek, které zástupci EU vznesli na konzultační schůzce o otázkách dodržování lidských práv dne 4. května; vyzývá k otevření tohoto procesu s úmyslem umožnit efektivní zapojení Evropského parlamentu, Státní dumy, jakož i účast příslušných ruských orgánů včetně ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra a nevládních organizací na ochranu lidských práv, a to bez ohledu na to, zda se jednání konají v Rusku nebo v jednom z členských států EU; zdůrazňuje, že je nutné udržovat úzké vztahy a podporovat programy zaměřené na rozvoj občanské společnosti v Rusku; vyjadřuje silné znepokojení nad postavením nevládních organizací a obránců lidských práv v Rusku; vítá rozhodnutí ruského ministerstva pro zahraniční věci jmenovat čestného velvyslance pro dialog o lidských právech;

13. vyzývá ruské orgány a soudní instituce, aby plně vykonaly všechny rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a aby ochraňovaly stěžovatele před pronásledováním a výhružkami; zdůrazňuje, že musí být v případech, kdy Evropský soud pro lidská práva považuje předchozí vyšetřování za nepřiměřené, vedeno nezávislé a důkladné vyšetřování;

14. vyjadřuje v tomto ohledu hluboké znepokojení nad zákonem, který je v současné době projednáván v Dumě, a jenž by umožňoval ruským soudům nebrat v některých oblastech ohled na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva;

15. žádá polského předsedu Rady, předsedu Evropské rady a vysokou představitelku, aby při jednáních o nové dohodě s Ruskem během nadcházejících měsíců postupovali obezřetně a vzhledem k tomu, že s veškerými dalšími zásadními postupy by se mělo počkat do té doby, dokud nebude důkladně přezkoumán průběh voleb do Dumy a prezidentských voleb v březnu 2012;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Poslední aktualizace: 6. července 2011Právní upozornění