Menetlus : 2011/2722(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0397/2011

Esitatud tekstid :

B7-0397/2011

Arutelud :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Hääletused :

PV 07/07/2011 - 7.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0338

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 111kWORD 66k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0397/2011
4.7.2011
PE465.725v01-00
 
B7-0397/2011

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Liidus enim puudustkannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programm


Marije Cornelissen, José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel
Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon liidus enim puudustkannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi kohta  
B7‑0397/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus))(1) artiklit 27 ning komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta määrust (EÜ) 983/2008, millega võetakse vastu 2009. eelarveaastaks ettenähtud vahendite liikmesriikidele eraldamise kava sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele(2);

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enim puudustkannatavatele isikutele ette nähtud toiduainete jaotamisega (KOM(2010)486);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas T-576/08;

–   võttes arvesse komisjoni 10. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 562/2011, millega võetakse vastu 2012. eelarveaastaks ettenähtud vahendite liikmesriikidele eraldamise kava sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks Euroopa Liidus enim puudust kannatavatele isikutele ning tehakse erand määruse (EL) nr 807/2010 teatavatest sätetest(3);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), seoses toiduabi jaotamisega ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele (KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))(4);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et komisjoni hinnangul ähvardab ELis 43 miljonit inimest toidupuudus;

B.  arvestades, et majandus- ja finantskriis ning toiduainete kiire hinnatõus seavad üha rohkem inimesi toidupuuduse ohtu;

C. arvestades, et liidus enim puudustkannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programm, mis loodi 1987. aastal ühise põllumajanduspoliitika raames, varustab praegu toiduabiga 13 miljonit inimest, kes kannatavad vaesuse all 19 liikmesriigis, ja selle jaotusahelates osaleb ligikaudu 240 toidupanka ja heategevusorganisatsiooni;

D. arvestades, et kõnealune programm toetus ühise põllumajanduspoliitika ümberkujundamise tulemusel üha rohkem turuostudele, mille tulemusel vähenesid asjaomase programmi varustamise traditsiooniliseks allikaks olnud sekkumisvarud;

E.  arvestades, et Euroopa Kohus otsustas, et määruse (EÜ) nr 983/2008 artikkel 2, mis puudutab toidu täiendavat ostmist turult, tuleks tühistada;

F.  arvestades, et tulenevalt Euroopa Kohtu otsusest sisaldab komisjoni ettepanek 2012. aastaks rahastamise järsku vähendamist 500 miljonilt eurolt 2011. aastal 113 miljonile eurole 2012. aastal;

G. arvestades, et 2014. aastal algab ühise põllumajanduspoliitika ja sellega seotud programmide ning struktuurifondide, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi uus rahastamisperiood,

1.  rõhutab, et olemasoleva ja toimiva abiprogrammi järsk peatamine ilma eelneva hoiatuse või ettevalmistuseta avaldab suurt mõju kõige kaitsetumatele isikutele ELis ning ei ole märk usaldusväärsest rahastamisest;

2.  palub seepärast komisjonil ja nõukogul töötada välja ajutine lahendus rahastamisperioodi järelejäänud aastateks (2012 ja 2013), et vältida toiduabi kohest ja järsku kärpimist seoses rahastamise vähendamisega 500 miljonilt eurolt 113 miljonile eurole ning tagada, et toiduabist sõltuvad isikud ei peaks kannatama toidupuudust;

3.  palub pikas perspektiivis kõigil sidusrühmadel uue, 2014. aastal algava rahastamisperioodi kontekstis põhjalikult hinnata toiduabi programmi asjakohasust, eelkõige ühise põllumajanduspoliitika osana;

4.  väljendab heameelt selle üle, et volinik Ciolos tegi 29. juunil 2011 teatavaks ettepaneku viia toiduabi jaotamise programm ühise põllumajanduspoliitika alt Euroopa Sotsiaalfondi alla tingimusel, et tagatakse piisav rahastamine ja et üleviimisega ei kaasne käimasolevate Euroopa Sotsiaalfondi programmide rahastamise vähenemine;

5.  rõhutab, et vaesuse üks kõrvalmõjusid on sageli alatoitumus ja toidupuudus; rõhutab, et vaesuse vastu võitlemiseks on vaja terviklikku poliitikat, milles oleksid ühendatud inimväärne sissetulek ning töö- ja elamistingimused; on seisukohal, et toiduabimeetmed võiksid olla teiste meetmete hulgas üks ajutine osa vaesuse vastu võitlemise terviklikust poliitikast;

6.  rõhutab, et põllumajandustootjatele tuleb nende töö eest tagada inimväärne ja õiglane sissetulek; juhib tähelepanu paljude piirkondade põllumajandustootjate rahalistele raskustele; nõuab tungivalt, et komisjon tegeleks maapiirkondade vaesuse ja maakogukondade lagunemise küsimusega;

7.  on veendunud, et toiduga kindlustatuse suurendamise ning jätkusuutlike tootmis- ja tarnesüsteemide loomise kontekstis jääb pikas perspektiivis väga tähtsaks toidujäätmete minimeerimise küsimus;

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Kohtu otsuses märgitakse selgelt, et praegune ettepanek toiduabi programmi läbivaatamiseks ei ole kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika üldpõhimõtetega; kutsub komisjoni üles asendama praegust ettepanekut ajutise meetmega, mis kehtiks rahastamisperioodi lõpuni;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)

ELT L 268, 9.10.2008, lk 3.

(3)

ELT L 152, 11.6.2011, lk 24.

(4)

ELT C 117E, 6.5.2010, lk 258.

Viimane päevakajastamine: 7. juuli 2011Õigusalane teave