Procedūra : 2011/2753(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0400/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0400/2011

Debates :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Balsojumi :

OJ 07/07/2011 - 164

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0336

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 131kWORD 71k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0392/2011
4.7.2011
PE465.728v01-00
 
B7-0400/2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par pārmaiņām Šengenas zonā


Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pārmaiņām Šengenas zonā  
B7‑0400/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 24. jūnija secinājumus,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 5. maija paziņojumu par migrāciju (COM (2011)0248 galīgā redakcija),

–   ņemot vērā Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss),

–   ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD)),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa rezolūciju par to, kā piemērojama Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (2008/2184(INI)),

–   ņemot vērā ziņojuma projektu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (COM(2010)0624),

–   ņemot vērā LES 2. pantu un LESD 18., 20., 21., 67., 77., 80. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 45. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Šengenas zonas izveide un Šengenas acquis integrēšana ES sistēmā ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas procesa sasniegumiem, šīs zonas izveidei nozīmējot kontroles atcelšanu uz iekšējām robežās un līdz šim nepieredzētu pārvietošanās brīvību Eiropas Savienības iekšienē;

B.  tā kā pārvietošanās brīvība ir kļuvusi par vienu no ES pilsonības pīlāriem un vienu no Eiropas Savienības kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas pamatiem, nosakot tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties visās dalībvalstīs ar vienādām tiesībām, aizsardzību un garantijām, tostarp aizliedzot jebkādu diskrimināciju tautības dēļ;

C. tā kā Šengenas noteikumi, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām ir noteikti Šengenas robežu kodeksā, kura 23. līdz 26. pantā ir paredzēti precīzi noteikti pasākumi un kārtība attiecībā uz robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām;

D. tā kā saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu un ES Pamattiesību hartas 45. pantu pārvietošanās brīvību ar īpašiem nosacījumiem var attiecināt arī uz trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā;

E.  tā kā izveidojoties Šengenas zonai, līdztekus arī ir izveidojusies kopēja ārējā robeža, par kuru ES ir kopīga atbildība to pārvaldīt saskaņā ar LESD 80. pantu; tā kā ES vēl nav pilnībā izpildījusi šo uzdevumu, cenšoties izveidot efektīvu kontroli un sadarbību starp muitas, policijas un tiesu iestādēm, kopēju imigrācijas, patvēruma un vīzu politiku un izveidot otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) un Vīzu informācijas sistēmu (VIS);

F.  tā kā ir ļoti svarīgi novērtēt dalībvalstu atbilstību Šengenas acquis, lai nodrošinātu Šengenas zonas netraucētu darbību un tā kā novērtēšanas mehānisms, kas pamatojas uz starpvaldību organizāciju, proti, Šengenas Novērtēšanas darba grupu (SCH-EVAL) — izteiktu starpvaldību struktūru, izrādījies nepietiekami iedarbīgs;

G. tā kā priekšlikumā regulai par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, ir ierosināts jauns novērtēšanas mehānisms, kurā būta iesaistīta gan Komisija, gan valstu eksperti, un tajā jau ir precizētas procedūras, principi un instrumenti, lai atbalstītu un novērtētu dalībvalstis attiecībā uz to, kā tās ievēro Šengenas acquis, tostarp arī neparedzētu notikumu gadījumā, un šo regulas priekšlikumu pašlaik izskata Eiropas Parlamentā saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

H. tā kā LESD 77. pantā ir noteikts, ka Eiropas Parlaments un Padome, rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, paredz pasākumus, cita starpā, par kontroli, kādu veic attiecībā uz personām, kas šķērso ārējās robežas un to, lai, šķērsojot iekšējās robežas, netiktu veikta nekāda personu kontrole neatkarīgi no to pilsonības,

1.  atkārtoti apliecina, ka Šengenas zonas izveide un tās nodrošinātās tiesības brīvi pārvietoties pār atvērtām robežām ir vēsturisks Eiropas integrācijas procesa sasniegums,

2.  atgādina, ka pārvietošanās brīvība ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ir viena no pamattiesībām un ES pilsonības pīlārs, kura īstenošanu nosaka Līgumi un Direktīva 2004/38/EK un ka šīs pamatbrīvības darbības jomu var vienīgi paplašināt un šo pamatbrīvību vēl vairāk aizsargāt, lai saglabātu Eiropas Savienības principus un vērtības;

3.  uzskata, ka nosacījumi attiecībā uz personu pārvietošanos pār robežām un nosacījumi robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos jau ir ļoti skaidri un efektīvi izklāstīti Šengenas Robežu kodeksā, un tos vienkārši būtu rūpīgi jāpiemēro;

4.  uzskata arī, ka efektīvs atbalsts dalībvalstīm, lai nodrošinātu atbilstību Šengenas acquis problēmu gadījumā pie ārējām robežām, jau var tikt īstenots, izmantojot jauno Šengenas novērtēšanas sistēmu, kura pašlaik tiek izskatīta parastajā likumdošanas procedūrā;

5.  atgādina, ka migrantu un patvēruma meklētāju pieplūdumu pie ārējām robežām pašu par sevi nekādā ziņā nevar uzskatīt par papildu pamatu, lai atjaunotu robežkontroli, un uzskata, ka Eiropas Savienības risinājums šajā gadījumā nevar būt iekšējo robežu slēgšana, bet tam jābūt kopīgai ārējo robežu pārvaldībai atbilstīgi solidaritātes mehānismiem, kas izstrādāti saskaņā ar LESD 80. pantu;

6.  atkārtoti apstiprina savu stingro nostāju pret jebkādu jaunu Šengenas mehānismu, kuram būtu kādi citi mērķi, nevis pārvietošanās brīvības un Šengenas zonas ES līmeņa pārvaldības nostiprināšana;

7.  uzsver, ka jebkuri mēģinājumi atkāpties no LESD 77. panta kā pareiza juridiskā pamata jebkuriem pasākumiem šajā jomā tiks uzskatīti par atkāpšanos no ES Līgumiem un, ja nepieciešams, šajos gadījumos var tikt izmantoti visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 6. jūlijaJuridisks paziņojums