Postup : 2011/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0447/2011

Předložené texty :

B7-0447/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0333

NÁVRH USNESENÍ
PDF 168kWORD 121k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0389/2011
4. 7. 2011
PE465.737v02-00
 
B7-0447/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v kontextu arabského světa


Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v kontextu arabského světa  
B7‑0447/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na své usnesení o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu ze dne 7. dubna 2011,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který podepsaly i Sýrie a Jemen,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1975, kterou podepsaly i Sýrie a Jemen,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008, a rovněž na obecné pokyny EU týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, které byly přijaty v roce 2001 a přepracovány v roce 2008,

–   s ohledem na svou zprávu ze dne 24. března 2011 o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Zálivu,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 26.října 2006 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě o uzavření evropsko-středomořské dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka o vražedném útoku na demonstranty v Sýrii dne 23. března 2011,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU / místopředsedkyně Komise o omezujících opatřeních vůči Sýrii ze dne 9. května a 9. června 2011 a o pokračujícím násilí a potřebě spolehlivých reforem v Sýrii ze dne 6. června 2011,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky EU o Jemenu ze dne 10. a 17. března 2011,

–   s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky a Komise o novém přístupu k sousedství, jež prochází změnami, ze dne 25. května, které doplňuje společné sdělení o partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu se zeměmi jižního Středomoří ze dne 8. března 2011,

–   s ohledem na své usnesení o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním rozměru ze dne 7. dubna 2011,

   s ohledem na rozhodnutí vysoké představitelky Catherine Ashtonové o ustavení pracovní skupiny pro jižní Středomoří ze dne 7. června 2011,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 24. června 2011 předcházející návštěvě zástupců vysoké komisařky OSN pro lidská práva, v němž vyjadřují vážné obavy nad zhoršující se bezpečnostní a humanitární situací v Jemenu a naléhavě vyzývají všechny zúčastněné strany, aby uplatnily maximální omezení a zapojily se do inkluzivního politického dialogu,

–   s ohledem na závěry Rady týkající se Sýrie a Jemenu ze dne 20. června 2011 a na připomínky vysoké představitelky Catherine Ashtonové, které učinila po zasedání Rady pro zahraniční věci,

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. června 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že společné sdělení o novém přístupu k sousedství, jež prochází změnami, ze dne 25. května 2011 nastoluje nový směr, v rámci něhož jsou základních zásady vnější činnosti Unie, tedy univerzální hodnoty lidských práv, demokracie a právního státu, učiněny středobodem politiky sousedství, a upozorňuje na skutečnost, že EU musí podporovat revoluce v severní Africe a na Blízkém východě,

B.  vzhledem k tomu, že změnu přístupu k zemím evropského sousedství však musí doprovázet jednoznačnější srovnávací metodika pro zjišťování plnění požadavků v oblasti lidských práv a demokracie v rámci akčních plánů evropské politiky sousedství a že si tato změna žádá zahrnutí mechanismu pro vymáhání právně závazných ustanovení o lidských právech mezinárodních dohod,

C. vzhledem k tomu, že důsledná politika sousedství založená na novém partnerství se společností musí automaticky zajistit, že občanská společnost bude přímo spojena s procesy řádné správy věcí veřejných a bude se podílet na postupu vypracování a hodnocení provádění dohod prostřednictvím ustavení kontrolního mechanismu občanské společnosti,

D. vzhledem k tomu, že situace v Tunisku se podle všeho vyvíjí a že přípravy voleb do ústavodárného shromáždění se ubírají správný směrem, zejména v souvislosti s ustavením nezávislé volební komise, zatímco v Egyptě naráží přechod k demokracii na překážky a dochází ke znepokojivým změnám, například k převaze vojenských soudů nad civilním soudnictvím a ke svévolným zatýkáním; vzhledem k tomu, že i přes odvolání výjimečného stavu a plánovanou změnu ústavy v Alžírsku je nutné, aby příslušné orgány podnikly kroky s cílem navázat skutečný politický a inkluzivní dialog, aby mohly přijmout zásadní demokratické změny; vzhledem k tomu, že změnu ústavy v Maroku je třeba přivítat jako první krok správným směrem, za nímž by měly následovat důkladné demokratické reformy,

Sýrie

E. vzhledem k tomu, že od prvních tvrdých zásahů v Sýrii v březnu 2011 se násilí stupňuje a že bezpečnostní síly reagovaly na pokračující protesty masovým zatýkáním a nebývalou a zvyšující se brutalitou, kdy bylo více než 400 civilistů zabito jen v oblasti Dará a více než 850 v celé Sýrii,

F.  vzhledem k tomu, že organizace činné v oblasti lidských práv obdržely informace, podle nichž se syrské bezpečnostní síly dopustily systematického vraždění demonstrantů, zejména v oblast Dará, a vzhledem k tomu, že tito demonstranti byli ve velké většině neozbrojeni a že všechny osoby zadržené v souvislosti s demonstracemi byly soustavně vystavovány mučení a nelidskému zacházení; vzhledem k tomu, že již bylo doloženo více než 800 případů vynuceného zmizení a 11 000 případů svévolného zadržování,

G. vzhledem k tomu, že po obklíčení města Dará zahájily bezpečnostní síly rozsáhlou vojenskou operaci a v sousedních městech sérii svévolného zatýkání; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že přibližně 12 000 Syřanů z Džisr aš-Šughúru a okolních oblastí překročilo syrsko-turecké hranice, neboť se obávají represí ze strany bezpečnostních sil, a že podle odhadů Červeného půlměsíce čeká dalších 17 000 osob na překročení hranice; vzhledem k tomu, že Turecko vyjádřilo značné znepokojení ohledně rozmístění syrské armády a tanků poblíž společných hranic,

H. vzhledem k tomu, že se Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) nepodařilo vyslat do Sýrie své zaměstnance, kteří by vyšetřili údajné případy porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zjistili skutečnosti a okolnosti těchto případů s cílem zabránit beztrestnosti pachatelů a zajistit plnou odpovědnost, jak žádá rezoluce přijatá Radou OSN pro lidská práva dne 29. dubna 2011,

I.   vzhledem k tomu, že generální tajemník Pan Ki-mun Sýrii opakovaně vyzval, aby umožnila vyslání vyšetřovací a humanitární mise, které by prověřily sporné události, k nimž došlo v měsících, kdy se odehrávaly protivládní protesty; vzhledem k tomu, že Arabská liga odsoudila dne 14. června 2011 násilí, k němuž dochází v Sýrii, a zdůraznila, že arabské státy aktivně sledují syrskou krizi,

J.   vzhledem k tomu, že prezident Bašár Asad ve svém třetím projevu dne 20. června 2011 prohlásil, že budoucnost Sýrie se bude zakládat na národním dialogu; vzhledem k tomu, že navzdory opakovaným příslibům politických reforem a změn v Sýrii nepodnikly syrské orgány žádné kroky k jejich naplnění,

K. vzhledem k tomu, že poté, co Evropská rada v reakci na vystupňování násilných zásahů se strany syrských orgánů dne 23. června 2011 potřetí oznámila prodloužení sankcí proti Sýrii, prohlásil syrský ministr zahraničních věcí, že Sýrie zapomene existenci Evropy na mapě, a současně požádal o stažení členství Sýrie v evropsko-středomořském partnerství,

Jemen

L.  vzhledem k tomu, že v Jemenu od ledna převážně pokojně protestují miliony občanů s požadavky, které se podobají požadavkům povstání v Tunisku a Egyptě, a že od té doby byly zabity údajně stovky osob a stovky osob byly zraněny převážně bezpečnostními silami, které střílely ostrou municí do davu; vzhledem k tomu, že řada vojenských velitelů, velvyslanců, ministrů a dalších úředníků vyjádřila demonstrantům podporu,

M. vzhledem k tomu, že poprvé v historii a v nebývalém počtu vyšly během lidového povstání do ulic ženy na protest proti výroku prezidenta Sáliha, který odsoudil účast žen na shromážděních pořádaných opozicí v dubnu a uvedl, že míšením s muži na ulici, kteří nejsou přímými příbuznými, porušují ženy tradiční jemenské kulturní normy,

N. vzhledem k tomu, že po demonstracích dne 18. března vyhlásil prezident Sálih výjimečný stav a parlament dne 23. března schválil zákon o výjimečném stavu, čímž byly bezpečnostním silám uděleny rozsáhlé pravomoci k zadržení osob a bylo silně omezeno veřejné shromažďování,

O. vzhledem k tomu, že Rada pro spolupráci v Zálivu pod vedením Saúdské Arábie se doposud třikrát pokusila zprostředkovat dohodu mezi znepřátelenými jemenskými stranami o odstoupení Sáliha a o tom, že nebude stíhán za zneužití moci, včetně krvavých zásahů proti demonstrantům,

P.  vzhledem k tomu, že Sálih vždy na poslední chvíli dohodu odmítnul, a to naposledy v květnu, což vyvolalo dvoutýdenní boje s kmenovou konfederací al-Hášid vedenou rodinou Ahmarů, které vyvrcholily útokem na Sálihův palác dne 3. června,

Q. vzhledem k tomu, že při výbuchu bylo zabito několik lidí a byl zraněn prezident Sálih, předseda vlády, dva místopředsedové vlády a předsedové obou komor parlamentu, a vzhledem k tomu, že prezident Sálih opustil zemi za účelem léčení v Saúdské Arábii,

R. vzhledem k tomu, že opoziční strany od socialistů až po islamisty ze sunnitské frakce i šíítské sekty zajdíja, které podepsaly dohody Rady pro spolupráci v Zálivu, ztratily důvěru mladých lidí inspirovaných „arabským jarem“, kteří se projevili jako samostatná skupina voličů žádající vytvoření přechodné prezidentské rady s cílem dosáhnout odchodu Sáliha a jeho rodiny ze země a jejich trestního stíhání za údajný podíl na korupci a zabíjení demonstrantů,

S.  vzhledem k tomu, že Sálihovi synové, zejména Ahmad Alí Sálih, který stojí v čele elitní republikánské gardy, a někteří jeho synovci, kteří rovněž zastávají klíčové vojenské posty, hrají ústřední roli při udržování Sálihova režimu v jeho nepřítomnosti,

T.  vzhledem k tomu, že dne 24. června 2011 zabil sebevražedný útočník v autě v Adenu tři vojáky a jednoho civilistu a zranil tucet dalších lidí, a vzhledem k tomu, že tento útok následoval poté, co jemenské bezpečnostní síly zahájily palbu na demonstranty během pohřbu ve městě,

U. vzhledem k tomu, že dne 23. června se prokopalo na svobodu 62 vězňů, včetně údajných členů al-Káidy odsouzených za zabíjení turistů a zapojených do útoku na velvyslanectví Spojených států v San´á, a to po útoku ozbrojenců při velmi dobře provedeném útěku, který upozornil na bezpečnostní rizika ve státě, který je čím dál nestabilnější,

V. vzhledem k tomu, že po nuceném sjednocení v devadesátých letech stále opakovaně dochází ke střetům obyvatel severního a jižního Jemenu, včetně krátké občanské války v roce 1994; vzhledem k tomu, že existuje závažné znepokojení ohledně rozpadu jemenských států, neboť od února platí jen vratké příměří s šíitskými rebely na severu země, na jihu působí separatistické hnutí a existují zprávy o tom, že Jemen funguje jako základna mnoha bojovníků al-Káidy,

W. vzhledem k tomu, že Jemen je nejchudší zemí arabského světa, přibližně polovina jemenských dětí trpí podvýživou, docházejí zásoby vody a rostoucí ceny základního zboží výrazně ztěžují každodenní život, a vzhledem k tomu, že nezaměstnanost setrvává na úrovni kolem 35 %, což je o 10 procentních bodů více, než činí průměr v tomto regionu, přičemž pravděpodobnost nezaměstnanosti je nejvyšší u mladých lidí; vzhledem k tomu, že se situace bude jen zhoršovat, neboť počet obyvatel Jemenu se má do roku 2025 zdvojnásobit, přičemž docházejí zásoby ropy a klesají příjmy z jejího prodeje a zvyšuje se nestabilita způsobená vnitřně vysídlenými Jemenci a uprchlíky ze Somálska,

X. vzhledem k tomu, že v posledních týdnech navíc směřují do Adenu tisíce vnitřně vysídlených osob prchajících před konfliktem mezi vládními jednotkami a plně ozbrojenými džihádisty, kteří na konci května obsadili Zindžibar, hlavní město provincie Abyan na jihu země,

Y. vzhledem k tomu, že je v důsledku již dlouho praktikované tajné dohody mezi al-Káidou a jemenskými bezpečnostními agenturami nemožné zjistit, zda prezident Sálih či jeho zástupci džihádisty aktivně podporují jako zastrašující taktiku, nebo zda je pouze tolerují,

Z.  vzhledem k tomu, že v příštích několika dnech může být popraveno pět mužů odsouzených k trestu smrti za údajnou vraždu, a vzhledem k tomu, že Jemen je jednou ze zemí, v níž se stále ještě často vykonává trest smrti a kde v celách smrti zůstávají ještě stovky vězňů,

Bahrajn

Za. vzhledem k tomu, že dne 22. června bahrajnský soud národní bezpečnosti, což je vojenský soud, vynesl rozsudek nad 21 bahrajnskými opozičními aktivisty, přičemž sedm z nich bylo odsouzeno v nepřítomnosti; vzhledem k tomu, že z oněch 14 přítomných bylo sedm (Hasan Mušajma’, ‘Abdulwahháb Husajn, ‘Abdulhádí al-Chawádža, Dr. ‘Abduldžalíl as-Sankís, Muhammad Habíb al-Miqdád, Abduldžalíl al-Miqdád a Sa’íd Mirzá an-Núrí) odsouzeno na doživotí a ostatní (Muhammad Hasan Džawwád, Muhammad ‘Alí Ridá Ismá’íl, Abdulláh al-Mahrús, ‘Abdulhádí ‘Abdulláh Hasan al-Muchdar, ‘Ibrahím Šaríf, Saláh ‘Abdulláh Hubajl al-Chawádža, Al-Hur Júsuf as-Sumajch) byli odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce 2–15 let; vzhledem k tomu, že se v případě mnohých těchto obžalovaných, ne-li všech, zřejmě jedná o vězně svědomí, kteří byli zadrženi jen proto, že nenásilně vykonávají své právo na svobodu slova a shromažďování,

Zb. vzhledem k tomu, že dne 22. května potvrdil stejný soud trest smrti, k němuž byli odsouzeni ‘Alí ‘Ábdulláh Hasan as-Sankís a‘Abdulazíz ‘Abdulridá Ibráhím Husajn, jimž může bezprostředně hrozit poprava; vzhledem k tomu, že byli uznáni vinnými ze zabití dvou policistů během březnových protivládních demonstrací spolu s dalšími třemi muži, kteří dostali doživotní trest,

Zc. vzhledem k tomu, že soudní procesy před vojenským tribunálem bez odpovídající právní ochrany (zatčení byli drženi v izolaci bez možnosti styku se svými rodinnými příslušníky a údajně mučeni) v žádném případě nesplňují mezinárodní standardy spravedlivého soudního procesu,

Sýrie

1.  vyjadřuje svou solidaritu a plnou podporu snaze syrského lidu dosáhnout svobody, demokratických změn a ukončení autoritářského režimu;

2.  jednoznačně odsuzuje eskalaci brutálních zásahů proti pokojným demonstrantům, včetně obléhání řady měst, jako je Dará a Džisr aš-Šughúr, a následných humanitárních dopadů, a vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti se závažným porušováním lidských práv, včetně hromadného zatýkání, mimosoudních poprav, svévolného zadržování, zmizení a mučení, kterého se dopouštějí syrské orgány;

3.  domnívá se, že toto rozsáhlé a systematické porušování závazků, které pro Sýrii vyplývají z mezinárodního práva v oblasti lidských práv, lze považovat za zločiny proti lidskosti; v této souvislosti jednoznačně podporuje veškeré úsilí, které vynakládá Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby vyšetřil všechny údajné případy porušení lidských práv ze strany syrských bezpečnostních sil, a mohl tak osoby odpovědné za spáchané násilí volat k zodpovědnosti, a vyzývá syrské orgány k plné spolupráci a poskytnutí neomezeného přístupu k Úřadu vysokého komisaře a dalším mechanismům OSN;

4.  vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a členské státy, aby i nadále se svými mezinárodními partnery usilovali o to, aby Rada bezpečnosti OSN odsoudila pokračující represi v Sýrii a aby syrské orgány byly nuceny převzít zodpovědnost za ochranu syrského obyvatelstva; domnívá se, že RB OSN by měla ve snaze dosáhnout spravedlnosti pro syrské obyvatelstvo a zabránit dalším obětem postoupit případ Sýrie Mezinárodnímu trestnímu soudu; v této souvislosti vyzývá Radu, aby zvýšila diplomatický tlak na Rusko a Čínu, ale také na Brazílii, Jihoafrickou republiku a Indii;

5.  vyzývá generálního tajemníka OSN, aby ihned jmenoval zvláštního vyslance OSN pro Sýrii, a žádá, aby byl tomuto vyslanci umožněn neomezený přístup po celé zemi, přičemž bude pověřen podáváním zpráv Radě bezpečnosti OSN, kterou bude rovněž žádat o přijetí vhodných opatření;

6.  naléhavě žádá syrské orgány, aby ihned upustily od veškerých forem represí proti demonstrantům, a vyzývá k okamžitému propuštění všech zadržených demonstrantů, novinářů, zastánců lidských práv a politických vězňů, kteří jsou nadále zadržováni i přes nedávnou amnestii vyhlášenou prezidentem Asadem; vyzývá syrské orgány, aby umožnily okamžitý a neomezený přístup k nezávislým a mezinárodním médiím;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že syrské orgány nereagují na výzvy k okamžitému zastavení násilí, plnění svých závazků a zahájení smysluplných reforem; vyzývá k odstoupení syrského prezidenta Bašára Asada a domnívá se, že by se tím umožnilo a usnadnilo zahájit proces přechodu ke zřízení, které by bylo založeno na důvěryhodném a širokém dialogu, do nějž budou zapojeny všechny demokratické síly a občanská společnost a jenž povede k důkladným demokratickým reformám, včetně zrušení zákona o výjimečném stavu, ukončení monopolního postavení stany Baas v syrské společnosti a pořádání svobodných a spravedlivých voleb;

8.  v tomto ohledu vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a Radu a Komisi, aby podpořily opoziční síly, včetně těch, které tlumočí očekávání a prosby demonstrantů, pokud jde o podporu syrské revoluce, a mezi něž patří například Národní koalice; zastává názor, že se syrským režimem nelze uzavřít žádnou dohodu o přidružení;

9.  domnívá se, že pokračující brutální zásahy v Sýrii představují skutečnou hrozbu jak pro vnitřní stabilitu, tak pro stabilitu v regionu, a že tato situace má vliv na sousední země;

10. s vážným znepokojením bere na vědomí zprávy o působení armády na hranicích a o tisících osob vysídlených v důsledku násilí ze Sýrie do Turecka a Libanonu; naléhavě vyzývá syrské orgány, aby umožnily okamžitý a bezpodmínečný přístup humanitárních organizací do všech dotčených oblastí;

11. vítá politické rozhodnutí Turecka ponechat hranice otevřené syrským uprchlíkům, ale i poskytování podpory a útočiště, které se podařilo rychle zorganizovat v regionu Hatay mobilizací zdrojů Červeného půlměsíce; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Turecko za pomoci UNHCR a Červeného půlměsíce poskytovalo lidem prchajícím ze Sýrie základní služby bez diskriminace na základě etnické příslušnosti, víry či podobných důvodů;

12. vyzývá turecké orgány, aby ve spolupráci s UNHCR přijaly veškerá nezbytná opatření k tomu, aby lidé prchající ze Sýrie byli přesídleni způsobem, který zabrání jejich držení v uzavřených táborech; domnívá se, že na řešení této mimořádné situace by Turecko nemělo zůstat samo a že by se mělo udělat vše pro to, aby se toto břemeno rozdělilo mezi více stran; vyzývá Radu a Komisi, aby neprodleně obnovily jednání o společném programu EU pro znovuusídlování a dokončily postup spolurozhodování, aby tak mohlo být znovuusídlování uprchlíků v rámci EU účinně prováděno;

13. vyzývá Radu a Komisi, aby ihned poskytly pomoc a podporu tureckým a libanonským orgánům, které se snaží řešit humanitární krizi na svých hranicích se Sýrií, a to včetně posouzení možnosti vytvoření humanitárního koridoru na úrovni OSN;

14. je si vědom úlohy, kterou turecké orgány hrají při vyjednávání s hlavními představiteli Sýrie o zabránění eskalaci násilí a o zahájení politického dialogu, který povede ke spolehlivým reformám; v této souvislosti vyzývá Radu, Komisi a Turecko, aby spolupracovaly při hledání diplomatického a mírového řešení tvrdých zákroků v Sýrii;

15. vyjadřuje svou podporu souboru tzv. inteligentních sankcí přijatých Radou a vyzývá Radu, aby zahájila účinnou diplomatickou iniciativu, kterou by k přijetí stejných sankcí přiměla i jiné země; domnívá se, že Rada by měla pokračovat v rozšiřování cílených sankcí na všechny osoby a subjekty spojené s tímto režimem s cílem oslabit jejich pozici a izolovat je, aby již nic nebránilo přechodu k demokracii;

Jemen

16. vyjadřuje svou solidaritu s obyvateli Jemenu, vítá jejich úsilí o demokratickou změnu v zemi a podporuje snahy Rady pro spolupráci v Zálivu o nalezení řešení prostřednictvím jednání, a to v rámci otevřenějšího politického systému zaměřeného na zmírnění chudoby a zlepšení životních podmínek většiny obyvatel této země;

17. vyzývá prezidenta Sáliha a jeho rodinné příslušníky, kteří zastávají vlivné posty, aby odstoupili a vytvořili podmínky pro demokratické volby;

18. odsuzuje nedávné ozbrojené útoky, a to zejména útok na prezidentský palác, k němuž došlo dne 3. června, a důrazně vyzývá všechny strany k ukončení nepřátelských akcí, dodržování mezinárodních standardů v oblasti lidských práv a zachování trvalého příměří v celé zemi;

19. vítá závazek viceprezidenta Abd-Rabbúa Mansúra Hádího respektovat proces vedoucí k příměří a demilitarizovat jemenská města;

20. je přesvědčen, že problémy, kterým Jemen čelí, nelze řešit násilím; oceňuje převážně pokojný charakter protestních akcí, připomíná svou výzvu určenou bezpečnostním silám, aby se zdržely použití nepřiměřené síly, a naléhavě vyzývá orgány, aby prošetřily nedávná úmrtí a zranění demonstrantů a politických vězňů, aby postavily osoby, které tyto trestné činy spáchaly, před soud a aby odškodnily oběti a jejich rodiny;

21. vítá společný postoj a prohlášení Rady bezpečnosti a zjišťovací misi Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva přímo na místě;

22. vyjadřuje vážné znepokojení nad rozšířeným programem USA v oblasti využívání bezpilotních letounů v Jemenu, v jehož rámci dochází k zabíjení osob podezřelých z terorismu bez řádného soudu, stejně jako nad plány ústředního velitelství USA poskytnout v následujících šesti letech jemenským ozbrojeným silám výcvik a výzbroj v hodnotě 1,2 miliardy USD, vezme-li se v úvahu, že Jemen již nyní představuje jednu z nejozbrojenějších společností na světě;

23. zdůrazňuje, že Jemen byl zemí procházející krizí dlouho před tím, než začala povstání „arabského jara“; vyjadřuje vážné znepokojení nad mírou chudoby a nezaměstnanosti a je přesvědčen, že k tomu, aby vláda získala větší kontrolu nad kriminalitou a terorismem a dosáhla tolik potřebného hospodářského a společenského rozvoje, včetně posílení práv žen, může dopomoci pouze regionální a mezinárodní iniciativa rozsáhlé a koordinované pomoci;

24. vyzývá EU a Radu pro spolupráci v Zálivu, aby vynaložily zvláštní úsilí o finanční a technickou podporu, jakmile bude prezident Sálih připraven otevřít cestu k demokraticky zřízené vládě, a trvá na tom, že je nutné uspíšit konkrétní plnění závazků, které byly přijaty na dárcovské konferenci v roce 2006; v této souvislosti vítá nedávné dodávky ropy do Jemenu ze strany Saudské Arábie a naléhavě žádá o zvážení možnosti smazání dluhu nebo restrukturalizace zahraničního dluhu poté, co budou provedeny podstatné demokratické reformy;

25. naléhavě žádá jemenské orgány, aby upustily od popravy Jásira Ismáíla, Bašíra Ismáíla, Árifa Far’ího, Mubáraka Gháliba a Muráda Gháliba, a připomíná jim, že jsou vázány mezinárodními standardy spravedlivého procesu v případech odsouzení k trestu smrti, včetně práva žádat o milost či změnu trestu;

26. vyzývá úřadujícího prezidenta Abd-Rabbúa Mansúra Hádího, aby vyhlásil moratorium na popravy a následně úplně zrušil trest smrti;

27. vyzývá EU, aby bezodkladně přezkoumala svou politiku v oblasti migrace se zeměmi oblasti Blízkého východu a severní Afriky a uvnitř EU, a připravila se tak na mnohem větší příliv migrantů z těchto zemí, čímž EU přispěje k hospodářskému rozvoji v této oblasti;

Bahrajn

28. vyjadřuje vážné znepokojení nad tvrdými tresty, které byly v nespravedlivých procesech před vojenskými tribunály uloženy občanům Bahrajnu zatčeným při demonstracích za demokracii;

29. vyzývá k okamžitému propuštění všech osob zadržovaných pouze na základě toho, že vykonávaly své právo na svobodný projev, a naléhavě žádá bahrajnské orgány, aby zahájily nezávislé vyšetřování případů údajného mučení;

30. vyjadřuje svůj nesouhlas s trestem smrti a vyzývá bahrajnské orgány, aby změnily své rozhodnutí v případu as-Sankíse a Husajna, kteří byli odsouzeni k trestu smrti;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, členským zemím delegací pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Mašreku, členským zemím Rady pro spolupráci v Zálivu a Radě OSN pro lidská práva.

 

Poslední aktualizace: 7. července 2011Právní upozornění