Postup : 2011/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0450/2011

Předložené texty :

B7-0450/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Hlasování :

OJ 07/07/2011 - 161

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0335

NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 82k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0396/2011
4. 7. 2011
PE465.740v01-00
 
B7-0450/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011


Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011  
B7‑0450/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na současnou Dohodu o partnerství a spolupráci (DPS) mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé(1), na jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem zahájená v roce 2008 a také na „partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem, zejména na svá usnesení o právním státě v Rusku ze dne 17. února 2011(2), o závěrech summitu EU–Rusko ze dne 17. června 2010(3), o přípravách summitu EU a Ruska, který proběhne ve Stockholmu dne 18. listopadu 2009 ze dne 12. listopadu 2009(4), o vraždách obránců lidských práv v Rusku ze dne 17. září 2009(5), o vnějších aspektech energetické bezpečnosti ze dne 17. září 2009(6) a své usnesení o summitu EU–Rusko, který se konal v Nižním Novgorodu,

–   s ohledem na konzultace o otázce lidských práv mezi EU a Ruskem a na poslední schůzku, která se v této souvislosti konala dne 4. května 2011,

–   s ohledem na zamítavé rozhodnutí, které ruské ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 22. června v souvislosti se žádostí Strany národní svobody (PARNAS) o oficiální registraci, které straně znemožňuje navrhnout kandidáty a zúčastnit se prosincových voleb do Státní dumy a velmi pravděpodobně jí znemožní zúčastnit se ruských prezidentských voleb v březnu 2012,

–   s ohledem na závazek dodržovat demokratické zásady, k nimž Rusko zavazuje jeho členství v Radě Evropy a jeho podpis Evropské úmluvy o lidských právech,

–   s ohledem na vážné znepokojení, které dne 12. dubna 2011 vyjádřil Evropský soud pro lidská práva v souvislosti s těžkopádnými registračními postupy, jež musí politické strany v Rusku absolvovat,

–   s ohledem na znepokojení, které v souvislosti s výše uvedeným vyjádřila vysoká představitelka Catherine Ashtonová dne 22. června 2011,

–   s ohledem na závěry summitu EU–Rusko, který se konal v Nižním Novgorodu ve dnech 9.–10. června 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie chce i nadále prohlubovat a rozvíjet své vztahy s Ruskem, což se projevuje v závazku Unie vážně se angažovat v jednání o nové rámcové dohodě pro další rozvoj vztahů EU a Ruska, a vzhledem k tomu, že Evropská unie a Rusko navázaly hluboké a komplexní vztahy, zejména v oblasti energetiky, hospodářství a obchodu, a v kontextu celosvětového hospodářství jsou úzce propojené a vzájemně na sobě závislé,

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy musí zůstat při ochraně zásad demokracie a právního státu ve světě ostražité, zejména když sousedí s tak důležitou zemí, jako je Rusko, které se prostřednictvím svého členství v Radě Evropy zavázalo, že bude sdílet a prosazovat zásady demokracie a právního státu a dodržovat základní hodnoty,

C. vzhledem k tomu, že podobné závazky a povinnosti vyplývají z členství Ruska v OBSE a z jeho pozice stálého člena Rady bezpečnosti Organizace spojených národů,

D. vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva odsoudil Ruskou federaci v mnoha případech za závažné porušování lidských práv a že rozsudky a provádění těchto rozsudků jsou nadále nedostatečné;

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i jiné orgány a vysocí představitelé EU opakovaně Rusko kritizovali za řadu závažných porušení demokratických norem a lidských práv a za nedostatečnou ochranu právního státu,

1.  zdůrazňuje, že budoucí vývoj vztahů mezi EU a Ruskem bude záviset na snahách Ruska posílit demokracii, právní stát a dodržování základních práv na svém území;

2.  vyjadřuje své hluboké zklamání nad zamítnutím registrace Strany národní svobody a několika dalších stran, které významně oslabuje zásadu politického pluralismu a svobodu sdružování, jež jsou nepostradatelnými prvky skutečné demokracie;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že toto rozhodnutí ohrožuje legitimitu nadcházejících prosincových voleb do Státní dumy a prezidentských voleb v březnu příštího roku, neboť ruským občanům je upírána možnost sledovat normální předvolební kampaň a účastnit se jí, a místo toho jim bude nabídnuta naaranžovaná kampaň mezi politickými silami věrnými Kremlu;

4.  konstatuje, že regionální orgány v Petrohradu a Murmansku nedávno rozhodly o tom, že zvýší počet podpisů nezbytných k tomu, aby mohly neparlamentní strany navrhnout kandidáty do regionálního parlamentu; vyjadřuje politování nad tím, že je ruský volební zákon uplatňován svévolně;

5.  vyjadřuje své mimořádné znepokojení nad stavem právního státu a nad zjevnými nedostatky soudního systému v Rusku; doufá však, že případné soudní odvolání by mohlo opozičním stranám umožnit, aby se zaregistrovaly a zúčastnily předvolební kampaně; připomíná své často opakované znepokojení nad mnoha nedostatky ruského soudnictví a  vyzývá ruské orgány, aby se zapojily do reforem soudnictví a správy, které v Rusku podpoří dodržování principů právního státu a učiní přítrž vměšování politiky do soudních záležitostí;

6.  zdůrazňuje, že volby do Státní dumy by měly být svobodné a spravedlivé a měly by se zakládat na volebních standardech stanovených Radou Evropy a OBSE; vyzdvihuje skutečnost, že postupy pro registraci politických stran a kandidátních listin se ukázaly být neomluvitelně složité, a jako takové představují překážku svobodných a spravedlivých voleb; vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby byla možnost opozičních stran registrovat se k volbám jakkoli omezována, a vyzývá Rusko, aby učinilo kroky vedoucí k uplatnění volebních standardů, které stanovily Rada Evropy a OBSE; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby umožnily volebním pozorovatelům OBSE / Rady Evropy působit v Rusku během voleb dlouhodobě a hned od jejich nejranější fáze, a vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby trvala na vytvoření mise EU sloužící k tomuto účelu;

7.  vybízí Radu Evropy, aby zvážila, zda je toto poslední rozhodnutí Ruska, kterým se v této zemi omezuje svoboda sdružování a politického vyjadřování, v souladu s jeho závazky, a aby prověřila, zda jeho právní předpisy a jejich uplatňování v praxi odpovídají normám Rady Evropy; připomíná, že parlamentní shromáždění Rady Evropy má právo odepřít ověření pověřovacích listin těm poslancům, kteří byli zvoleni ve volbách, při nichž došlo k porušení evropských standardů;

8.  připomíná svou výzvu ruským orgánům, aby zajistily, že se budou moci prosincových voleb do Státní dumy zúčastnit všechny politické síly za spravedlivých podmínek a že bude moci být uspořádána konkurenční, svobodná a spravedlivá předvolební kampaň, při které bude zaručen rovný přístup k prostoru ve sdělovacích prostředcích a při níž nebude docházet k nepřiměřeným zásahům státních orgánů; zdůrazňuje, že je nepřípustné, aby byly na kandidáty nebo potenciální kandidáty vyvíjeny jakékoliv tlaky ani aby byl jakýmkoliv jiným způsobem omezován svobodný demokratický proces;

9.  zdůrazňuje, že Evropská unie musí při svých jednáních o nové dohodě o partnerství a spolupráci zohlednit soustavnou neschopnost Ruska dodržovat demokratické zásady, principy právního státu a základní práva; opětovně potvrzuje svou podporu komplexní, právně závazné dohody, která bude řešit politické, hospodářské i sociální otázky a zahrne všechny oblasti týkající se demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, zejména práv základních, za předpokladu, že Rusko bude připraveno učinit kroky směrem k posílení právního státu a dodržování lidských práv;

10. stejně tak znovu potvrzuje svou podporu partnerství pro modernizaci, avšak zdůrazňuje, že Rusko musí přijmout a uplatňovat základní principy demokracie, právního státu, lidských práv a svobody sdělovacích prostředků jako základ pro posílenou a rozšířenou spolupráci s Evropskou unií; kromě vyjádření bezprostředních obav spojených s registrací politických stran a s ohrožením legitimity nadcházejících voleb vyzývá Rusko, aby přijalo konkrétní opatření ke zlepšení své situace v oblasti dodržování lidských práv a aby chránilo novináře, aktivisty hájící lidská práva, menšiny a představitele opozice před násilím a zastrašováním;

11. žádá polského předsedu Rady, předsedu Evropské rady a vysokou představitelku, aby při jednáních o nové dohodě s Ruskem během nadcházejících měsíců postupovali obezřetně, neboť s veškerým dalším zásadním postupem by se mělo počkat do té doby, dokud nebude důkladně přezkoumán proces voleb do Dumy a průběh prezidentských voleb v březnu 2012, a doporučuje proto, aby bylo konání bruselského summitu EU-Rusko naplánovaného na prosinec odloženo;

12. připomíná Komisi návrh na navázání dialogu mezi občanskou společností v EU a Rusku v souvislosti s vrcholnými schůzkami mezi EU a Ruskem, které se konají každé dva roky, přijatý Evropským parlamentem v rámci rozpočtu na rok 2011 a znovu opakuje, že EU je připravena všemi možnými způsoby přispět ke zvýšení efektivity nezávislého právního státu v Rusku a že Rada Evropy, OBSE a Benátská komise mohou ruským orgánům v případě potřeby nabídnout zvýšenou podporu a odborné znalosti;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

(1)

Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 1.

(2)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0066.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0034.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2009)0064.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2009)0022.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2009)0021.

Poslední aktualizace: 7. července 2011Právní upozornění