Postup : 2011/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0451/2011

Předložené texty :

B7-0451/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0335

NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 79k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0396/2011
4. 7. 2011
PE465.741v01-00
 
B7-0451/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011


Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011  
B7‑0451/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem, zejména na své usnesení o právním státě v Rusku ze dne 17. února 2011, o závěrech summitu EU–Rusko ze dne 17. června 2010, o přípravách summitu EU a Ruska, který proběhne ve Stockholmu dne 18. listopadu 2009, ze dne 12. listopadu 2009, o vraždách obránců lidských práv v Rusku ze dne 17. září 2009, o vnějších aspektech energetické bezpečnosti ze dne 17. září 2009 a o summitu EU–Rusko, který se konal v Nižním Novgorodu,

–   s ohledem na současnou Dohodu o partnerství a spolupráci (DPS) mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, a na probíhající jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem,

–   s ohledem na partnerství pro modernizaci zahájené na summitu EU–Rusko, který se konal v květnu 2010 v Rostově na Donu, a na závazek, který zde přijala ruská vláda v souvislosti s dodržováním principů právního státu, jakožto nezbytným předpokladem modernizace Ruska,

–   s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem na téma lidských práv,

–   s ohledem na zamítavé rozhodnutí, které ruské ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 22. června v souvislosti se žádostí Strany národní svobody (PARNAS) o oficiální registraci, v jehož důsledku se nebude moci tato strana účastnit voleb;

–   s ohledem na vážné znepokojení, které dne 12. dubna 2011 vyjádřil Evropský soud pro lidská práva v souvislosti s těžkopádnými registračními postupy, jež musí politické strany v Rusku absolvovat,

–   s ohledem na prohlášení, jež učinil dne 22. června 2011 mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové o registraci politických stran v Rusku,

–   s ohledem na závěry summitu EU–Rusko, který se konal v Nižním Novgorodu ve dnech 9.–10. června 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie chce i nadále prohlubovat a rozvíjet své vztahy s Ruskem založené na hluboké oddanosti demokratickým zásadám, respektování základních lidských práv a principů právního státu, což je v souladu se zásadami zakotvenými v dohodě o partnerství pro modernizaci,

B.  vzhledem k tomu, že se Rusko jakožto člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a signatář prohlášení OSN zavázalo chránit a podporovat lidská práva, základní svobody a principy právního státu,  

C. vzhledem k tomu, že během posledních let se v souvislosti s několika soudními procesy objevily pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudních orgánů Ruské federace,   

D. vzhledem k tomu, že pozorovatelé úřadu ODIHR, kteří navštívili Rusko během parlamentních voleb v roce 2003, doporučili, aby běžná mise OBSE v Rusku zahájila svou činnost šest týdnů před volbami a aby mezi jejími členy bylo 60 dlouhodobých a 400 krátkodobých pozorovatelů,

E.  vzhledem k tomu, že komunální volby konané v březnu 2011 byly poznamenány řadou výrazných nesrovnalostí,

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament i další orgány a vysocí představitelé EU opakovaně Rusko kritizovali za řadu závažných porušení demokratických norem a lidských práv a za nedostatečnou ochranu právního státu,

G. vzhledem k tomu, že v červnu 2011 se na moskevském Puškinově náměstí shromáždily stovky lidí, aby protestovaly proti zamítavému postoji vlády k registraci nové politické strany,

H. vzhledem k tomu, že bojovníci za svobodu shromažďování, jako např. aktivisté sdružení v rámci kampaně Strategie 31, jsou terčem razií a je proti nim vedeno trestní vyšetřování,

1.  zdůrazňuje, že budoucí vývoj vztahů mezi EU a Ruskem bude záviset na snahách Ruska posílit demokracii, právní stát a dodržování základních práv na svém území;

2.  vyjadřuje své hluboké zklamání nad zamítavým postojem k registraci Strany národní svobody, který je vážným prohřeškem proti zásadě politického pluralismu a svobodě sdružování, jež jsou hlavními pilíři skutečné demokracie;

3.  upozorňuje na to, že během posledních let nebyla registrována žádná nová politická strana; vyjadřuje své zklamání nad tím, že PARNAS je devátou politickou stranou, jejíž žádost o oficiální registraci byla pod nějakou záminkou zamítnuta;

4.  vyzývá ruské orgány, aby přestaly vyvíjet jakýkoli nátlak na faktické či potenciální kandidáty nebo jakýmkoli způsobem blokovat svobodný demokratický proces; vyzývá ruské orgány, aby zaručily, že se budou moci prosincových voleb do Státní dumy účastnit všechny politické subjekty za spravedlivých podmínek a že bude moci být uspořádána konkurenční, svobodná a spravedlivá předvolební kampaň, při níž budou mít všechny kandidující strany stejný prostor ve sdělovacích prostředcích a do níž nebudou státní orgány nepřiměřeně zasahovat;

5.  vyjadřuje své mimořádné znepokojení nad stavem právního státu a nad zjevnými nedostatky soudního systému v Rusku; doufá však, že případné soudní odvolání by mohlo opozičním stranám umožnit, aby se zaregistrovaly a zúčastnily předvolební kampaně; opakuje – jako už tolikrát – své znepokojení nad mnoha nedostatky ruského soudnictví a vyzývá ruské orgány, aby se zapojily do reforem soudnictví a správy, které v Rusku podpoří dodržování principů právního státu a učiní přítrž vměšování politiky do soudních záležitostí;

6.  zdůrazňuje, že volby do Státní dumy by měly být svobodné a spravedlivé a měly by se zakládat na volebních standardech stanovených Radou Evropy a OBSE; vyzdvihuje skutečnost, že postupy pro registraci politických stran a kandidátních listin se ukázaly být neomluvitelně složité, a jako takové představují překážku svobodných a spravedlivých voleb;

7.  vyzývá ruské orgány, aby umožnily volebním pozorovatelům OBSE / Rady Evropy působit v Rusku během voleb dlouhodobě a hned v nejranější fázi, a vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby trvala na vytvoření doplňkové mise EU sloužící k tomuto účelu;

8.  upozorňuje na to, že předseda vlády Vladimír Putin založil před prosincovými volbami Všeruskou lidovou frontu;

9.  podotýká, že od doby, kdy moc v Rusku převzal předseda vlády Vladimír Putin, nebyly žádné volby v této zemi uznány západními pozorovateli za svobodné a demokratické;

10. vyzývá ruské orgány, aby co nejdříve odsouhlasily formu a všechny postupy volební pozorovatelské mise ODIHR a aby jí zaslaly s dostatečným předstihem oficiální pozvání;

11. vybízí Radu Evropy, aby zvážila, zda je poslední rozhodnutí Ruska, kterým se v této zemi omezuje svoboda sdružování a politického vyjadřování, v souladu s jeho závazky, a aby prověřila, zda jeho právní předpisy a jejich uplatňování v praxi odpovídají standardům Rady Evropy; připomíná, že parlamentní shromáždění Rady Evropy má právo odepřít ověření pověřovacích listin těm poslancům, kteří byli zvoleni ve volbách, při nichž došlo k porušení evropských standardů;   

12. vyzdvihuje skutečnost, že se Rusko jako člen Rady Evropy zavázalo plně dodržovat evropské standardy týkající se demokracie, základních lidských práv a právního státu; vyzývá v této souvislosti ruské orgány, aby postupovaly v souladu s výnosy Evropského soudu pro lidská práva;

13. zdůrazňuje, že Evropská unie musí při svých jednáních o nové dohodě o partnerství a spolupráci zohlednit soustavnou neschopnost Ruska dodržovat demokratické zásady, principy právního státu a základní práva; opětovně potvrzuje svou podporu komplexní, právně závazné dohody, která bude řešit politické, hospodářské i sociální otázky a zahrne všechny oblasti týkající se demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, zejména práv základních, za předpokladu, že Rusko bude připraveno učinit kroky směrem k posílení právního státu a dodržování lidských práv;

14. vyzývá Rusko, aby přijalo konkrétní opatření ke zlepšení situace v oblasti dodržování lidských práv a na ochranu novinářů, aktivistů hájících lidská práva, menšin a představitelů opozice před násilím a zastrašováním; zdůrazňuje, že prohlubování vztahů mezi EU a Ruskem a úspěšné provádění dohody o partnerství pro modernizaci musí být podmíněno tím, že Rusko bude respektovat základní principy demokracie, právního státu, lidských práv a svobody sdělovacích prostředků;

15. vybízí předsedy Rady a Komise i vysokou představitelku, aby výše popsané případy i nadále pečlivě sledovali a aby upozorňovali na tyto záležitosti v různých formách a při jednáních s Ruskem během nadcházejících měsíců a aby při různých jednáních o nové dohodě s Ruskem postupovali obezřetně;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

Poslední aktualizace: 7. července 2011Právní upozornění