Postup : 2011/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0454/2011

Předložené texty :

B7-0454/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0333

NÁVRH USNESENÍ
PDF 152kWORD 105k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0389/2011
4. 7. 2011
PE465.744
 
B7-0454/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v kontextu situace v arabském světě a severní Africe


Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v kontextu situace v arabském světě a severní Africe  
B7‑0454/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na své předchozí usnesení o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu ze dne 7. dubna 2011,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Tunisku, Egyptu a Libyi,

–   s ohledem na svou zprávu ze dne 24. března 2011 o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Zálivu,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady týkající se Sýrie a Jemenu, které se konalo dne 20. června 2011,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise o Sýrii ze dne 18. března, 22. března, 24. března a 26. března 2011, a na prohlášení o Jemenu ze dne 10. března, 12. března a 18. března 2011 a o Bahrajnu ze dne 10. března, 15. března, 17. března a 3. května,

–   s ohledem na prohlášení, které dne 23. června 2011 učinil generální tajemník OSN Pan Ki-mun, o rozsudcích vynesených nad 21 bahrajnskými politickými aktivisty, obhájci lidských práv a vůdci opozice,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a politice Evropské unie ve věci výročních zpráv o stavu lidských práv ve světě,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Sýrie, Jemen a Bahrajn podepsaly,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1975, kterou Sýrie, Jemen a Bahrajn podepsaly,

–   s ohledem na Ženevskou úmluvu ze dne 28. července 1951 a na Protokol ze dne 31. ledna 1967 týkající se právního postavení uprchlíků,

–   s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky a Komise nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ ze dne 25. května 2011, které doplňuje společné prohlášení nazvané „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ ze dne 8. března 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že arabský svět i nadále prochází vlnou změn; vzhledem k tomu, že demonstrace v Sýrii, Jemenu i Bahrajnu nepřestávají požadovat opravdovou demokracii a politické, ekonomické a sociální reformy, boj proti korupci a nepotismu, zajištění dodržování lidských práv a základních svobod, snižování sociálních nerovností a vytvoření lepších hospodářských a sociálních podmínek,

B.  vzhledem k tomu, že EU bezvýhradně odsuzuje tyranii a útisk, kdykoli k nim dochází; vzhledem k tomu, že tyto režimy, které používají násilí vůči svým vlastním lidem ztrácejí legitimitu a musí naslouchat výzvám ke změnám, na což reagují tím, že zavádějí konkrétní reformy či se vzdávají moci;

C. vzhledem k tomu, že společné sdělení o novém přístupu k sousedství, jež prochází změnami, ze dne 25. května 2011 nastoluje nový směr, v rámci něhož dochází k aktualizaci hledisek provádění základních zásad vnější činnosti Unie, konkrétně univerzálních hodnot, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát, což jsou ústřední prvky politiky sousedství, přičemž se zohledňuje potřeba, aby EU podporovala demokratické změny v severní Africe a na Blízkém východě,

Sýrie

D. vzhledem k tomu, že od prvních ostrých zásahů v Sýrii v březnu 2011 se násilí stupňuje a mimoto bezpečnostní síly reagují na pokračující protesty masovým zatýkáním a zvyšující se brutalitou, kdy jen v samotné oblastí Dará bylo usmrceno více než 400 civilistů a více než 850 civilistů pak bylo zabito v celé Sýrii,

E.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly zahájily rozsáhlou operaci v oblasti Dará a v sousedních městech, především v Džisr aš-Šughúru, kde muselo z obav před represáliemi bezpečnostních sil překročit syrské hranice asi 15 000 Syřanů Vzhledem k tomu, že Turecko vyjádřilo značné znepokojení ohledně rozmístění syrské armády a tanků poblíž společných hranic; vzhledem k tomu, že denně překračuje hranici s Tureckem vysoký počet syrských uprchlíků a Turecko se snaží uspokojit veškeré jejich potřeby;

F.  vzhledem k tomu, že s ohledem na závažnost situace, která v zemi panuje, přijala Rada dne 23. června rozhodnutí a nařízení, kterým se zavádějí omezující opatření na dalších sedm osob, které byly přidány na seznam vypracovaný dne 9. května, jímž se zavádí zvláštní opatření, jako je zákaz vydávání víz či zmrazení majetku, a rovněž vyhlásila embargo na zbraně a vybavení, které by mohly být využity k vnitřním represím, proti čtyřem subjektům spojeným s syrským režimem,

G. vzhledem k tomu, že prezident Bašár Asad ve svém třetím projevu dne 20. června 2011 prohlásil, že budoucnost Sýrie se bude odvíjet na základě národního dialogu; vzhledem k tomu, že navzdory opakovaným příslibům politických reforem a změn v Sýrii, nepodnikly syrské orgány žádné kroky k jejich naplnění,

H. vzhledem k tomu, že hrozí závažné riziko nárůstu násilných útoků ze strany extremistických skupin, vzhledem k tomu, že je důležité, aby se zajistila ochrana různých náboženských komunit v Sýrii;

Jemen

I.   vzhledem k tomu, že situace v Jemenu i nadále vyvolává silné obavy v souvislosti s uplynulými měsíci, kdy dochází k násilí a nepokojům, které přinesly obyvatelům Jemenu utrpení a vedly ke ztrátám na životech a zraněním, uvěznění protestujících a rovněž prohloubily hospodářskou a politickou krizi v zemi;

J.   vzhledem k tomu, že Rada pro spolupráci v zálivu zahájila plán mírového předání moci, který však dosud neprovedla ani jedna ze stran, tj. prezident Sálih a opozice,

K. vzhledem k tomu, že během nedávných útoků dne 3. června, které byly namířeny na areál jemenského prezidenta Alího Abdalláha Sáliha, utrpěl prezident závažná zranění a moc dočasně převzal viceprezident Abd-Rabbú Mansúr Hádí,

L.  vzhledem k tomu, že Jemen je nejchudší zemí na Blízkém východě s klesajícími zásobami ropy, rostoucím počtem obyvatel, slabou centrální vládou, rostoucím nedostatkem vody a nízkými investicemi do místního hospodářství; vzhledem k tomu, že existuje závažné znepokojení ohledně rozpadu jemenských států, neboť od února platí jen vratké příměří za situace, kdy na severu země působí šíitští bojovníci, na jihu separatistické hnutí a nachází se zde mnoho bojovníků Al-Káidy,

Bahrajn

M. vzhledem k tomu, že dne 22 května byli dva muži, Alí Abdulláh Hasan as-Sankíse a Abdulazíz Abdulrida Ibráhím Husajn, odsouzení k trestu smrti za zabití dvou policistů během protivládních protestů v Bahrajnu; vzhledem k tomu, že výkon trestu byl odložen na září,

N. vzhledem k tomu, že vojenský soud v Bahrajnu odsoudil 8 opozičních aktivistů k doživotnímu odnětí svobody a nad 13 aktivisty byly vyneseny rozsudky v délce až 15 let za přípravu „spiknutí ke svržení vlády“; vzhledem k tomu, že řada dalších politických aktivistů, obhájců lidských práv a novinářů zůstává od pokojných proreformních protestů ve vazbě, vzhledem k tomu, že podle údajů organizací pro lidská práva byli zadržení mučeni, podrobeni špatnému zacházení a vystaveni trýznění;

O. vzhledem k tomu, že bylo 47 bahrajnských lékařů a zdravotních sester obviněno z „podněcování ke svržení vlády“a postaveno před bahrajnský vojenský soud; vzhledem k tomu, že tito zdravotníci jednali v souladu se svou profesionální povinností a ošetřovali zraněné osoby,

P.  vzhledem k tomu, že dne 29. června zřídil král Hamad nezávislou komisi s cílem vyšetřit porušování lidských práv během nedávných ostrých zásahů proti proreformním protestujícím;

Q. vzhledem k tomu, že v rámci iniciativy krále Hamada bin Ísy al-Chálify byly zahájeny konzultace ve věci národního dialogu,

R.  Vzhledem tomu, že na základě žádosti bahrajnské vlády byly v Bahrajnu rozmístěny pod vlajkou Rady pro spolupráci v Zálivu zahraniční ozbrojené síly,

Arabský svět

S.  vzhledem k tomu, že nadcházející demokratické volby v Tunisku a Egyptě představují první důležitý krok v probíhajícím procesu přechodu k demokratickému systému,

T.  vzhledem k tomu, že v Maroku král vyhlásil v návaznosti na otevřený pokojný proces hlavní prvky nové ústavy, o nichž se hlasovalo v referendu dne 1. července 2011,

U. vzhledem k tomu, že v Alžíru musí orgány přijmout opatření zaměřená na opravdový politický a inkluzivní dialog s cílem zahájit skutečný proces demokratických reforem,

V. vzhledem k tomu, že v Jordánsku zahájily orgány proces revize ústavy a politických reforem, aby se zajistila účast politických zástupců a představitelů občanské společnost na národním dialogu;

W. vzhledem k tomu, že ani po přijetí rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1970 a 1973 neplní Kaddáfího režim svou povinnost chránit libyjské obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství, včetně některých členských států EU, je v Libyi vojensky přítomno pod záštitou NATO, vzhledem k tomu, že EU zřídila v Benghází své zastoupení a rovněž podporovala kontakty s Prozatímní národní radou,

1.  vyzývá politická vedení arabských států, aby plnila své závazky a zapojila se do otevřeného a konstruktivního politického dialogu, jehož se zúčastní všechny demokratické politické strany a hnutí a také občanská společnost, a to bez jakýchkoli prodlev či předběžných podmínek, přičemž tento dialog by měl připravit cestu pro budování skutečné demokracie a provedení skutečných, rozsáhlých a významných politických, hospodářských a sociálních reforem, které jsou nezbytné pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj v těchto zemích a v této oblasti;

2.  vyjadřuje obyvatelům uznání za odvahu, kterou projevili ve svém boji za demokratické změny, zejména pak ženám, které stály a často dosud stojí v čele protestů;

3.  zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy EU zaujaly jednotný postoj v rámci mezinárodního fóra a především pak v Radě bezpečnosti OSN při obraně základních hodnot, které byly inspirací pro založení Evropské unie;

Sýrie

4.  vyjadřuje svou solidaritu a plnou podporu snaze obyvatel Sýrie dosáhnout svobody, demokratických změn a ukončení autoritářského režimu;

5.  jednoznačně odsuzuje eskalaci brutálních zásahů proti pokojným demonstrantům a novinářům, přičemž bere na vědomí obléhání měst jako je Dará a Džisr aš-Šughúr, včetně hromadného zatýkání, mimosoudních poprav, svévolného zadržování a mučení; vítá rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva vyslat do Sýrie vyšetřovací misi s cílem prošetřit porušování lidských práv páchané syrskými ozbrojenými silami;

6.  naléhavě žádá syrské orgány a prezidenta Bašára al-Asada, aby zastavili zabíjení nevinných lidí a zapojili se do okamžitého a skutečného politického procesu s cílem přispět k přechodu k demokracii v Sýrii, který by vycházel z konkrétního programu zásadních reforem a zakládal se na dodržování lidských práv a právním státě;

7.  požaduje přísné uplatňování sankcí vůči Sýrií a jejím hlavním orgánům, na nichž se již mezinárodní společenství a Evropská unie dohodly; žádá Radu a Komisi, aby byly připraveny k zavedení dalších nových cílených sankcí a aby stály za rozhodnutím zastavit jakákoli jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Sýrií;

8.  vítá politické rozhodnutí Turecka ponechat hranice otevřené syrským uprchlíkům a také rychlou organizaci a uvolnění zdrojů z organizace Červený půlměsíc;

9.  vyzývá Radu a Komisi, aby ihned poskytly veškerou nezbytnou pomoc a podporu tureckým a libanonským orgánům, které se snaží řešit humanitární krizi na svých hranicích se Sýrií, a to včetně vytvoření humanitárního koridoru na úrovni OSN; vyzývá k solidaritě, pokud jde o prostředky a zdroje, při řízení humanitárních činností v Turecku;

10. vyzývá členské státy EU a vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby i nadále se svými mezinárodními partnery usilovaly o to, aby se Rada bezpečnosti OSN angažovala v Sýrii a aby syrské orgány byly nuceny převzít zodpovědnost za ochranu syrského obyvatelstva;

11. v této souvislosti vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a Radu a Komisi, aby v rámci podpory syrské revoluce posilovaly proces vzniku opozice uvnitř země i mimo ni; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byl okamžitě zahájen skutečný politický dialog, který by v Sýrii vyvolal rozsáhlý demokratizační proces;

Jemen

12. vyjadřuje svou podporu závazku viceprezidenta Abd-Rabbúa Mansúra Hádího respektovat příměří, demilitarizovat jemenská města a zajistit řádnou ochranu případným budoucím pokojným protestům a demonstracím;

13. odsuzuje represálie a vyzývá jemenské vedení, aby v souladu s iniciativou Rady pro spolupráci v Zálivu přistoupilo k okamžitým pokojným politickým změnám v zemi a aby reagovalo na legitimní požadavky obyvatel a organizací, pokud jde o svobodné a spravedlivé volby;

14. vyzývá všechny politické síly, aby splnily své závazky a zapojily se do otevřeného, konstruktivního politického dialogu za účasti všech demokratických politických stran a hnutí a také občanské společnosti;

15. vyjadřuje své vážné znepokojení nad neustále se zhoršující humanitární situací v Jemenu, včetně vnitřního vysídlení mnoha tisíc osob;

16. trvá na tom, aby byly provedeny skutečné, rozsáhlé a zásadní politické, hospodářské a sociální reformy, které jsou nezbytné pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj země;

Bahrajn

17. vyzývá bahrajnské orgány, aby zmírnily tresty smrti pro Alího Abdulláha Hasana as-Sankíse a Abdulazíze Abdulridy Ibráhíma Husajna; vyzývá bahrajnské úřady, aby znovu zavedly moratorium na trest smrti;

18. odsuzuje represe a naléhavě vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech pokojných protestujících, včetně politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv a 47 bahrajnských lékařů a zdravotních sester, kteří plnili svou profesionální povinnost; vyjadřuje své silné znepokojení nad doživotními tresty pro 8 opozičních aktivistů a tresty až do výše až 15 let odnětí svobody pro 13 opozičních aktivistů;

19. vyzývá bahrajnské orgány, aby jednaly v naprostém souladu s mezinárodními povinnostmi v oblasti lidských práv, především pokud jde o právo na spravedlivý proces, k nimž se Bahrajn zavázal; požaduje, aby byly okamžitě zastaveny soudní líčení s civilisty před Soudem národní bezpečnosti;

20. bere na vědomí rozhodnutí krále Hamada zřídit nezávislou komisi k vyšetření porušování lidských práv během nedávných vládních ostrých zásahů vůči proreformním protestujícím; naléhavě vyzývá k naprosté nestrannosti a transparentnosti této komise a vyzývá bahrajnskou vládu, aby se nevměšovala do činnosti komise;

21. vítá vytvoření ministerstva pro lidská práva a sociální rozvoj v Bahrajnu a vyzývá toto ministerstvo, aby jednalo v souladu s mezinárodními standardy a povinnostmi v oblasti lidských práv;

22. jednoznačně podporuje rozhodnutí krále Hamada odvolat k 1. červnu výjimečný stav v zemi a vyzývá, aby se v rámci jeho plného dodržování ustoupilo od použití násilí vůči protestujícím a aby se respektovala jejich svoboda shromažďování a slova a zaručila se jejich bezpečnost;

23. domnívá se, že národní dialog zahájený králem Hamadem by byl možný pouze tehdy, pokud by do něj byly zapojeny všechny politické síly včetně opozice a občanské společnosti, přičemž by se tento dialog musel zaměřit na budování cesty pro skutečnou demokracii a politické reformy v zemi;

24. vyjadřuje svůj nesouhlas s umístěním vojenských jednotek Rady pro spolupráci v Zálivu v Bahrajnu a opětovně připomíná svou výzvu k jejich okamžitému stažení;

25. naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby zaručila, že v zemi bude plně dodržována svoboda náboženského vyznání;

Arabský svět

26. vítá probíhající proces přechodu k demokracii v Egyptě a Tunisku, které patří k prvním příkladům stávajícího procesu demokratizace a nové vlny zapojení občanů a zejména mladých osob v arabském světě; jednoznačně podporuje touhu lidí po svobodě, lidských právech a demokracii; vyzývá ke konání transparentních, spravedlivých a svobodných voleb v obou zemích; vyzývá mezinárodní společenství, aby dále usilovalo o udržení a podporu procesu politických reforem v zemích severní Afriky a Blízkého východu;

27. vítá referendum o nové ústavě v Maroku, které představovalo významný krok a bylo signálem jednoznačného závazku k demokracii a dodržování lidských práv a které bylo legitimním hlasováním občanů; zdůrazňuje, že občané a organizace občanské společnosti by měli zůstat ústředním prvkem pokračujícího provádění reforem;

28. bere na vědomí prohlášení prezidenta Alžírska ohledně zahájení procesu demokratizace a zajištění lepší správy země, včetně zrušení výjimečného stavu a plánované ústavní reformy; zdůrazňuje potřebu urychlení takovéto iniciativy a vyzývá k pevnému závazku ze strany alžírských orgánů k tomuto reformnímu procesu, který by měl být inkluzivní a otevřený vůči občanské společnosti;

29. vítá odhodlání orgánů k politickým reformám v Jordánsku a zejména oznámení revize ústavy a práci výboru pro národní dialog; chválí úsilí vynaložené jordánskými orgány a zdůrazňuje potřebu konkrétního provedení reforem;

30. vyjadřuje obavy nad tíživou situací, které čelí obyvatelé Libye v důsledku nedostatku potravin, nedostatečného přístupu k zdravotní péči a chybějících peněžních toků pro výplatu mezd a pro řešení různých administrativních potřeb; vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a členské státy, aby jednaly okamžitě s cílem uvolnit pro Prozatímní národní radu na základě povolení výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN a pod jeho dohledem část zmrazených libyjských prostředků, aby se tak zajistilo pokrytí výjimečných potřeb;

31. vyzývá Radu a vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby podnikly další iniciativy s cílem nalézt řešení konfliktu, přičemž by se měl zohlednit nedávný zatykač, který Mezinárodní trestní soud vydal na plukovníka Kaddáfího, jeho syna Sajfa al-Isláma a na Abdulláha Al-Sánúsího;

32. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, členským zemím delegací pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Mašreku, členským zemím Rady pro spolupráci v Zálivu a Radě OSN pro lidská práva.

 

Poslední aktualizace: 7. července 2011Právní upozornění