Menettely : 2011/2756(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0454/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0454/2011

Keskustelut :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Äänestykset :

PV 07/07/2011 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0333

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 90k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0389/2011
4.7.2011
PE465.744/rev
 
B7-0454/2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä


Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä  
B7‑0454/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa edellisen päätöslauselman Syyrian, Jemenin ja Bahrainin tilanteesta,

–   ottaa huomioon aikaisemman päätöslauselmansa Tunisiasta, Egyptistä ja Libyasta,

–   ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 hyväksymänsä mietinnön Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon,

–   ottaa huomioon 20 kesäkuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät Syyriasta ja Jemenistä,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan 18., 22., 24. ja 26. maaliskuuta 2011 antamat julkilausumat Syyriasta, 10., 12. ja 18. maaliskuuta 2011 antamat julkilausumat Jemenistä, ja 10., 15. ja 17. maaliskuuta ja 3. toukokuuta antamat julkilausumat Bahrainista,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moonin julkilausuman 21:lle bahrainilaiselle poliittiselle aktivistille, ihmisoikeuksien puolustajalle ja opposition johtajalle 23. kesäkuuta 2011 langetetuista tuomioista,

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta,

–   ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolia Syyria, Jemen ja Bahrain ovat,

–   ottaa huomioon vuonna 1975 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, jonka sopimuspuolia Syyria, Jemen ja Bahrain ovat,

–   ottaa huomioon 28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja 31. tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan pakolaisten asemasta,

–   ottaa huomioon korkean edustajan ja komission 25. toukokuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten" ja 8. maaliskuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon "Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että muutoksen tuulet puhaltavat edelleen arabimaailmassa; ottaa huomioon, että Syyriassa, Jemenissä ja Bahrainissa järjestetyissä mielenosoituksissa vaaditaan edelleen aitoa demokratiaa ja poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, lahjonnan ja nepotismin torjumista, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattamisen varmistamista, sosiaalisen eriarvoisuuden tasoittamista ja parempien taloudellisten ja sosiaalisten olojen luomista,

B.  ottaa huomioon, että EU tuomitsee varauksetta hirmuvallan ja sorron, missä sitä esiintyykään; katsoo, että väkivaltaa omaa kansaansa vastaan käyttävät vallanpitäjät menettävät oikeutensa hallita ja että heidän on kuunneltava muutosvaatimuksia ja vastattava niihin konkreettisilla uudistuksilla tai poistuttava vallasta,

C. toteaa, että 25. toukokuuta 2011 julkistetussa yhteisessä tiedonannossa uudesta strategiasta muutostilassa olevia naapurimaita varten hahmotellaan uusi suuntaus, jossa saatetaan ajan tasalle naapuruuspolitiikan ytimen muodostavien unionin ulkoisen toiminnan perusperiaatteiden, eli ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion yleismaailmallisuuden, täytäntöönpanoa koskevat näkemykset sekä tarkastellaan EU:n tarvetta tukea demokraattisia muutoksia Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä,

Syyria

D. toteaa, että väkivallanteot ovat lisääntyneet hallinnon ryhdyttyä vastatoimiin Syyriassa maaliskuussa 2011 ja että lisäksi turvallisuusjoukot vastaavat jatkuviin mielenosoituksiin joukkopidätyksillä ja entistä raaemmalla voimankäytöllä surmaten pelkästään Daraan hallintoalueella yli 400 siviiliä ja yhteensä enemmän kuin 850 siviiliä koko maassa,

E.  ottaa huomioon turvallisuusjoukkojen käynnistäneen laajan operaation ja kampanjan Daraassa ja sen naapurikaupungeissa, erityisesti Jisr al-Shugourissa, jossa arviolta 15.000:n syyrialaisen oli ylitettävä Syyrian raja turvallisuusjoukkojen kostotoimien välttämiseksi; ottaa huomioon, että Turkki on ilmaissut tuntevansa suurta huolta siitä, että Syyria on sijoittanut joukkojaan ja tankkejaan rajan tuntumaan; ottaa huomioon, että päivittäin suuri joukko syyrialaisia pakolaisia ylittää Turkin vastaisen rajan ja että Turkki pyrkii vastaamaan pakolaisten kaikkiin tarpeisiin,

F.  ottaa huomioon neuvoston hyväksyneen 23. kesäkuuta päätöksen ja asetuksen, joilla otetaan käyttöön rajoittavia toimia seitsemää muuta henkilöä vastaan ja joilla siten täydennetään 9. toukokuuta julkistettua luetteloa, jolla toteutettiin viisumikiellon ja varojen jäädyttämisen kaltaisia erityisiä toimenpiteitä, ja jolla myös kiellettiin aseiden ja sisäiseen sortoon mahdollisesti käytettävän laitteiston vienti, neljää Syyrian hallintoa lähellä olevaa elintä vastaan, maan tilanteen vakavuus huomioon ottaen,

G. ottaa huomioon presidentti Bashar al-Assadin todenneen 20. kesäkuuta 2011 pitämässään kolmannessa puheessa, että Syyrian tulevaisuutta muokataan kansallisella vuoropuhelulla; ottaa huomioon, että huolimatta toistuvista sitoumuksistaan toteuttaa poliittisia uudistuksia Syyriassa viranomaiset eivät ole ryhtyneet mihinkään toimiin niiden lunastamiseksi,

H. ottaa huomioon, että ääriryhmien väkivaltaisten iskujen lisääntyminen on vakava uhka; toteaa olevan tärkeää varmistaa Syyrian eri uskonnollisten ryhmien suojeleminen,

Jemen

I.   ottaa huomioon, että tilanne Jemenissä aiheuttaa edelleen vakavaa huolta väkivaltaisuuksien ja sekasortoisten olojen jatkuttua jo kuukausia, mikä on aiheuttanut huomattavaa kärsimystä Jemenin kansalle ja suuren määrän kuolonuhreja ja loukkaantuneita sekä johtanut mielenosoittajien pidätyksiin ja maan taloudellisen ja poliittisen kriisin syvenemiseen,

J.   ottaa huomioon Persianlahden yhteistyöneuvoston käynnistäneen rauhanomaiseen vallansiirtoon tähtäävän suunnitelman, jota osapuolet, eli presidentti Saleh ja oppositio eivät vielä ole panneet täytäntöön,

K. ottaa huomioon, että Jemenin presidentti Ali Abdullah Saleh haavoittui vakavasti palatsiinsa hiljan, 3. kesäkuuta tehdyissä hyökkäyksissä ja että valta on siirretty tilapäisesti maan varapresidentti Abd Rabbuh Mansur Hadin käsiin,

L.  ottaa huomioon, että Jemen on Lähi-idän köyhin valtio, jonka öljyvarat ovat hupenemassa, jonka väestö on kasvussa, jonka keskushallinto on heikko, jolla on kasvava pula vedestä ja joka on investoinut niukasti maan talouteen; ottaa huomioon, että Jemenin valtion hajoaminen osiin on vakava huolenaihe hauraan aselevon oltua voimassa helmikuusta lähtien pohjoisosan shiia-kapinallisten, etelässä toimivan separatistiliikkeen ja monen al‑Qaida-taistelijan välillä,

Bahrain

M. toteaa, että 22. toukokuuta kaksi miestä, Ali Abdullah Hassan al-Sankis ja Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussain tuomittiin kuolemaan Bahrainissa kahden poliisin tappamisesta hallituksen vastaisten mielenosoitusten aikana; ottaa huomioon, että kuolemantuomion täytäntöönpanoa koskevan päätöksen tekeminen lykättiin syyskuuhun,

N. ottaa huomioon, että bahrainilainen sotilastuomioistuin tuomitsi kahdeksan opposition aktivistia elinkautiseen vankeuteen ja kolmetoista henkilöä jopa 15:ksi vuodeksi vankilaan "juonittelemisesta hallituksen kaatamiseksi"; ottaa huomioon, että äskeisissä uudistuksia vaatineissa mielenosoituksissa pidätettiin monia muita poliittisia aktivisteja, ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia ja että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan heitä on kidutettu, kohdeltu huonosti ja häiritty,

O. ottaa huomioon, että 47:ää bahrainilaista lääkäriä ja sairaanhoitajaa syytettiin "kiihottamisesta hallituksen kaatamiseen väkivalloin" ja että he joutuivat vastaamaan syytteisiin Bahrainin sotilastuomioistuimen järjestämässä oikeudenkäynnissä; katsoo, että kyseiset lääketieteen harjoittajat toimivat ammattinsa velvollisuuksien mukaisesti ja hoitivat loukkaantuneita henkilöitä,

P.  ottaa huomioon, että kuningas Hamad perusti 29. kesäkuuta riippumattoman komitean tutkimaan ihmisoikeusrikkomuksia, joihin hallitus syyllistyi äskettäisissä voimatoimissaan uudistuksia vaatineita mielenosoittajia vastaan,

Q. ottaa huomioon, että kuningas Hamad Bin Eisa Al Khalifan aloitteesta aloitettiin tunnustelut kansallisen vuoropuhelun käynnistämiseksi,

R.  ottaa huomioon, että Bahrainin hallituksen pyynnöstä maahan on siirretty Persianlahden yhteistyöneuvoston tunnusten alla toimivia vierasmaalaisia joukkoja,

Arabimaat

S.  katsoo, että tulevat demokraattiset vaalit Tunisiassa ja Egyptissä ovat merkittävä ensiaskel käynnissä olevassa prosessissa demokratiaan siirtymiseksi,

T.  ottaa huomioon, että Marokossa kuningas ilmoitti avoimen ja rauhanomaisen prosessin päätteeksi uuden perustuslain tärkeimmät osatekijät, joista järjestettiin kansanäänestys 1. heinäkuuta 2011,

U. toteaa, että Algeriassa viranomaisten on ryhdyttävä toimiin aloittaakseen aidon poliittisen ja osallistavan vuoropuhelun vakavan demokraattisiin uudistuksiin tähtäävän prosessin käynnistämisestä,

V. ottaa huomioon, että Jordanissa viranomaiset ovat käynnistäneet perustuslain tarkistusprosessin ja poliittisia uudistuksia koskevan prosessin pyrkiessään varmistamaan politiikan ja kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumisen kansalliseen vuoropuheluun,

W. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1970 ja 1973 hyväksymisen jälkeenkin Gaddafin hallinto rikkoo edelleen jatkuvasti velvollisuuttaan suojella Libyan kansalaisia; toteaa, että kansainvälinen yhteisö, jonka joukossa on eräitä EU:n jäsenvaltioita, on ryhtynyt Naton johdolla sotilaallisiin toimiin Libyassa; ottaa huomioon, että EU on perustanut edustuston Benghaziin ja on edistänyt yhteydenpitoa kansallisen siirtymäneuvoston kanssa,

1.  kehottaa arabimaiden poliittista johtoa pitämään kiinni sitoumuksistaan ryhtymällä viipymättä ja ennakkoehtoja asettamatta kaikkien demokraattisten poliittisten puolueiden ja liikkeiden sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa avoimeen ja rakentavaan poliittiseen vuoropuheluun, jolla pyritään raivaamaan tietä aidolle demokratialle, sekä panemalla täytäntöön todellisia, kunnianhimoisia ja merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä vakauden ja kehityksen varmistamiseksi pitkällä aikavälillä näissä maissa ja tällä alueella;

2.  ylistää kansan rohkeutta, jota se on osoittanut taistellessaan demokraattisten muutosten puolesta, ja ylistää erityisesti naisia, jotka ovat usein marssineet ja pysyneet mielenosoitusten eturivissä;

3.  korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden on puhuttava yhdellä äänellä kansainvälisillä foorumeilla ja etenkin YK:n turvallisuusneuvostossa puolustaessaan Euroopan unionin perustamiseen innoittaneita perusperiaatteita;

Syyria

4.  ilmaisee solidaarisuutensa ja antaa vankan tukensa Syyrian kansan taistelulle vapauden, demokraattisten uudistusten ja autoritaarisen hallinnon lopettamisen puolesta;

5.  tuomitsee voimakkaasti raakojen sortotoimien lisääntyvän käytön rauhanomaisia mielenosoittajia ja toimittajia vastaan, pitäen mielessä Daraan ja Jish al Shoughourin kaltaisten kaupunkien saarrot ja ottaen huomioon myös joukkopidätykset, ilman oikeudenkäyntiä suoritetut teloitukset, mielivaltaiset vangitsemiset ja kidutustapaukset; pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmaa, jossa se päätti lähettää valtuuskunnan tiedonhankintamatkalle Syyriaan tutkimaan Syyrian turvallisuusjoukkojen tekemiä ihmisoikeusrikkomuksia;

6.  vaatii Syyrian viranomaisia ja presidentti Bashar al-Assadia lopettamaan viattomien ihmisten tappamisen ja käynnistämään viipymättä todellisen poliittisen prosessin, jolla edistetään Syyrian siirtymistä demokratiaan perustavia uudistuksia, ihmisoikeuksien noudattamista ja oikeusvaltioperiaatetta koskevan konkreettisen tavoiteohjelman pohjalta;

7.  vaatii soveltamaan tinkimättä kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin Syyriaa ja sen tärkeimpiä viranomaisia vastaan jo asettamia pakotteita; pyytää neuvostoa ja komissiota valmistautumaan päättämään uusista kohdennetuista pakotteista ja pitämään kiinni päätöksestä keskeyttää kaikki EU:n ja Syyrian välistä assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut;

8.  suhtautuu myönteisesti Turkin päätökseen pitää rajansa auki syyrialaisia pakolaisia varten ja siihen, että Punaisen puolikuun resurssit järjestettiin ja otettiin käyttöön nopeasti;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota toimittamaan viipymättä apua ja kaikkia tarvittavia voimavaroja Turkin ja Libanonin viranomaisille tukeakseen niiden ponnisteluja niiden Syyrian vastaisella rajalla syntyneen humanitaarisen kriisin hoitamiseksi muun muassa perustamalla YK:n tason humanitaarinen käytävä; kehottaa solidaarisuuteen toimitettaessa varoja ja varusteita Turkin hallinnoimaa humanitaarista toimintaa varten;

10. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa jatkamaan yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotta YK:n turvallisuusneuvosto puuttuisi Syyrian tilanteeseen ja jotta Syyrian viranomaiset saadaan täyttämään velvollisuutensa suojella Syyrian väestöä;

11. kehottaa tässä yhteydessä korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa, neuvostoa ja komissiota rohkaisemaan maan sisä- ja ulkopuolella esiin nousevaa oppositiota tukemalla Syyrian vallankumousta; kehottaa siksi käynnistämään kiireesti todellisen poliittisen vuoropuhelun, joka johtaa syvällisen demokraattisen prosessin kehittymiseen Syyriassa;

Jemen

12. ilmaisee tukensa varapresidentti Abd-Rabbu Mansour Hadin sitoumukselle noudattaa tulitaukoa, demilitarisoida Jemenin kaupungit ja varmistaa mahdollisten uusien rauhanomaisten mielenilmausten ja -osoitusten asianmukainen suojelu;

13. tuomitsee sortotoimet ja kehottaa Jemenin johtoa jatkamaan viipymättä poliittisen vallan rauhanomaista siirtämistä maassa Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen mukaisesti sekä vastaamaan kansan oikeutettuja etuja koskeviin vaatimuksiin ja järjestämään vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit;

14. kehottaa kaikkia poliittisia voimia pitämään kiinni sitoumuksistaan ja käynnistämään avoimen ja rakentavan poliittisen vuoropuhelun, johon osallistuvat kaikki demokraattiset poliittiset puolueet ja liikkeet sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat;

15. ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Jemenin humanitaarinen tilanne pahenee jatkuvasti, ja myös siitä, että tuhannet henkilöt ovat joutuneet siirtymään maan sisällä;

16. vaatii panemaan täytäntöön todellisia, kunnianhimoisia ja merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, jotka ovat elintärkeitä maan pitkän aikavälin vakauden ja kehityksen kannalta;

Bahrain

17. kehottaa Bahrainin viranomaisia muuttamaan Ali Abdullah Hassan al-Sankisin ja Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussainin kuolemantuomiot vankeusrangaistuksiksi; kehottaa Bahrainin viranomaisia palauttamaan kuolemantuomioiden osalta de facto käytössä olleen toimenpanokiellon;

18. tuomitsee sortotoimet ja vaatii vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki rauhanomaisesti esiintyneet mielenosoittajat, mukaan lukien poliittiset aktivistit, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat sekä ne 47 bahrainilaista lääkäriä ja sairaanhoitajaa, jotka toimivat ammatillisten velvollisuuksiensa mukaisesti; esittää vakavan huolensa siitä, että 8 opposition aktivistia sai elinkautisen tuomion ja 13 aktivistia sai jopa 15:n vuoden vankeustuomion;

19. kehottaa Bahrainin viranomaisia toimimaan tinkimättä allekirjoittamiensa kansainvälisten ihmisoikeusvelvollisuuksien mukaisesti erityisesti puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden osalta; vaatii lopettamaan välittömästi siviilihenkilöiden syyttämisen kansallisen turvallisuuden tuomioistuimessa;

20. panee merkille kuningas Hamadin päätöksen perustaa riippumattoman komitean tutkimaan ihmisoikeusrikkomuksia, joihin hallitus syyllistyi äskettäisissä voimatoimissaan uudistuksia vaatineita mielenosoittajia vastaan; vaatii komiteaa toimimaan ehdottoman riippumattomasti ja avoimesti ja kehottaa Bahrainin hallitusta olemaan puuttumatta sen toimintaan;

21. pitää myönteisenä Bahrainin ihmisoikeuksien ja sosiaalisen kehityksen ministeriön perustamista ja kehottaa ministeriötä noudattamaan toiminnassaan kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja -velvollisuuksia;

22. tukee voimakkaasti kuningas Hamadin päätöstä peruuttaa maahan julistettu hätätila 1. kesäkuuta ja kehottaa noudattamaan päätöstä täysimääräisesti, pidättäytymään väkivallan käytöstä mielenosoittajia vastaan, kunnioittamaan heidän kokoontumis- ja mielipidevapauttaan sekä takaamaan heidän turvallisuutensa;

23. katsoo, että kuningas Hamadin käynnistämä kansallinen vuoropuhelu oli mahdollinen vain, mikäli kaikki poliittiset voimat osallistuvat siihen, opposition ja kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan lukien, ja mikäli sillä pyritään raivaamaan tietä aidolle demokratialle ja maassa toteutettaville poliittisille uudistuksille;

24. ilmaisee torjuvan kantansa Persianlahden yhteistyöneuvoston joukkojen sijoittamiseen Bahrainiin ja toistaa kehotuksensa vetää ne viipymättä pois maasta;

25. kehottaa Bahrainin hallitusta takaamaan täyden uskonnonvapauden maassa;

Arabimaat

26. pitää myönteisenä Egyptissä ja Tunisiassa meneillään olevia demokraattisia siirtymäprosesseja ja pitää niitä ensimmäisinä esimerkkeinä arabimaissa parhaillaan käynnissä olevasta demokratiaprosessista ja niiden kansalaisten ja erityisesti nuorten osallistumisen uudesta aallosta; tukee voimakkaasti kansan toiveita päästä osallisiksi vapaudesta, ihmisoikeuksista ja demokratiasta; kehottaa käynnistämään avoimen, oikeudenmukaisen ja vapaan vaaliprosessin kummassakin maassa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistelujaan pitääkseen yllä ja rohkaistakseen poliittista uudistusprosessia Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa;

27. suhtautuu myönteisesti uutta perustuslakia koskevaan kansanäänestykseen Marokossa ja pitää sitä merkittävänä askeleena, joka antoi selkeän viestin sitoutumisesta demokratiaan ja ihmisoikeuksien noudattamiseen, ja katsoo, että kyse oli laillisesta kansalaisten äänestystilaisuudesta; korostaa, että kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen olisi pysyttävä uudistusten meneillään olevan täytäntöönpanoprosessin ytimessä;

28. panee merkille Algerian presidentin ilmoituksen prosessin käynnistämisestä maan demokratisoimiseksi ja maan hallinnon tehostamisesta, ja ottaa huomioon myös ilmoitukset hätätilan poistamisesta ja suunnitellusta perustuslakiuudistuksesta; korostaa tarvetta vauhdittaa näitä aloitteita ja kehottaa Algerian viranomaisia sitoutumaan lujasti tähän uudistusprosessiin, jonka pitäisi olla osallistava ja avoin kansalaisyhteiskunnalle;

29. panee tyytyväisenä merkille Jordanian viranomaisten sitoutuneen poliittisiin uudistuksiin ja pitää myönteisenä etenkin ilmoitusta perustuslain uudelleentarkastelusta sekä kansallisesta vuoropuhelusta vastaavan komitean työtä; on tyytyväinen Jordanian viranomaisten ponnisteluihin ja painottaa, että uudistukset on toteutettava käytännössä;

30. on huolissaan Libyan kansan kokemista kärsimyksistä, jotka johtuvat elintarvikkeiden puutteesta, vaikeuksista saada lääketieteellistä apua sekä palkanmaksuun ja hallinnon eri tarpeiden täyttämiseen tarvittavan käteisvirran tyrehtymisestä; kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja EU:n jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin toimittaakseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean valtuuttamana ja valvonnassa osan Libyan jäädytetyistä varoista kansalliselle siirtymäneuvostolle, jotta se voi huolehtia hätätarpeistaan;

31. kehottaa neuvostoa ja korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa käynnistämään muita aloitteita ratkaisun löytämiseksi konfliktiin, ottaen huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen hiljan antaman eversti Gaddafia, tämän poikaa Saif al-Islamia ja Abdullah al-Sanussia koskevan pidätysmääräyksen;

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Maghreb- ja Mashrek-valtuuskuntien ja Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioille sekä YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 6. heinäkuuta 2011Oikeudellinen huomautus