Postup : 2011/2722(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0455/2011

Predkladané texty :

B7-0455/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.7

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0338

NÁVRH UZNESENIA
PDF 123kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0397/2011
4.7.2011
PE465.745v01-00
 
B7-0455/2011

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o programe rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii


Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Elie Hoarau, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o programe rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii  
B7‑0455/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 27 nariadenia 1234/2007 a nariadenie 983/2008,

–   so zreteľom na vyhlásenie Parlamentu zo 4. apríla 2006 o tomto programe, na svoje uznesenie z 22. mája 2008, na svoje legislatívne uznesenie z 29. marca 2009 a na návrh Komisie KOM(2010)486,

–   so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 15. apríla 2011 vo veci Nemecko/Komisia T-576/05,

–   so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 562/2011,

–   so zreteľom na odporúčanie Rady č. 92/441/EHS o spoločných kritériách týkajúcich sa dostatočných zdrojov a sociálnej pomoci v systémoch sociálnej ochrany,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Komisia odhaduje, že 43 miliónov ľudí v EÚ je ohrozených nedostatkom potravín;

B.  keďže hospodárska a finančná kríza, rastúce ceny potravín a najmä odporúčania EÚ o hospodárskom riadení a úsporné politiky členských štátov obmedzujúce sociálne nároky a odbúravajúce sociálny štát ohrozujú stále viac a viac ľudí chudobou a sociálnym vylúčením vrátane nedostatku potravín,

C. keďže program rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii, založený v roku 1987 v rámci SPP, v súčasnosti poskytuje potravinovú pomoc 13 miliónom ľudí postihnutých chudobou v 19 členských štátoch a zahrňuje distribučný reťazec 240 potravinových bánk a charít,

D. keďže program je stále viac závislý od nákupov na trhu v dôsledku zmien v spoločnej poľnohospodárskej politike a vyplývajúceho zníženia intervenčných zásob, ktoré tento program tradične zásobovali,

E.  keďže ESD rozhodol, že článok 2 nariadenia 983/2008 o ďalšom nákupe potravín na trhu je zrušený,

F.  keďže v nadväznosti na rozsudok ESD zahŕňa návrh KOM náhle zníženie financovania z 500 miliónov EUR v roku 2011 na 113 miliónov EUR v roku 2012,

G. keďže SPP a súvisiace programy a štrukturálne fondy vrátane Európskeho sociálneho fondu vstúpia v roku 2013 do nového rozpočtového obdobia,

1.  dôrazne kritizuje, že zastavenie existujúceho a funkčného programu pomoci (MDP) bez oznámenia vopred a bez prípravy bude mať významný vplyv na najzraniteľnejších občanov EÚ; konštatuje, že návrh Komisie na zníženie financovania z 500 miliónov EUR v roku 2011 na 113 miliónov EUR v roku 2012 je v príkrom rozpore s oficiálnymi vyhláseniami EÚ a cieľmi boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

2.  konštatuje, že Parlament vo svojom uznesení z 22. mája 2008 zdôraznil základnú povahu práva na potraviny a potrebu zlepšenia dostupnosti pre všetkých ľudí v každom čase, aby mali dostatok potravín na aktívny, zdravý život;

3.  zdôrazňuje, že Parlament vo svojom uznesení z 26. marca 2009 žiadal zachovanie programu financovaného v plnom rozsahu z rozpočtu Únie bez povinnosti spolufinancovania zo strany členských štátov, dôrazne kritizuje tie členské štáty, ktoré blokujú dohodu o pokračovaní programu MDP v Rade;

4.  vyzýva preto Komisiu a Radu, aby vypracovali riešenie na pokračovanie programu MDP na zostávajúce roky rozpočtového obdobia (2012 a 2013) a v novom rozpočtovom období 2014–2020 na právnom základe, ktorý nebude môcť spochybniť ESD, na presun programu MDP zo spoločnej poľnohospodárskej politiky do Európskeho sociálneho fondu a aspoň zachovanie ročného rozpočtového stropu 500 miliónov EUR, aby zabezpečili, že ľudia závislí od potravinovej pomoci nebudú trpieť nedostatkom potravín;

5.  zdôrazňuje, že vysoko kvalitná a zdravá výživa je mimoriadne dôležitá najmä pre deti a prispieva k plneniu ich vývojových a vzdelávacích potrieb; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v podpore programov ako napríklad školského programu podpory konzumácie ovocia;

6.  domnieva sa, že v kontexte zlepšovania potravinovej bezpečnosti a vytvárania udržateľných systémov výroby a dodávok potravín je kľúčová minimalizácia odpadu z potravín;

7.  zdôrazňuje, že vedľajším účinkom chudoby je často podvýživa a nedostatok potravín; zdôrazňuje, že na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je potrebná integrovaná politika, ktorá by spájala pracovné miesta s právami a slušným príjmom, pracovnými a životnými podmienkami; zastáva názor, že opatrenia potravinovej pomoci by mohli byť len jedným z viacerých dočasných prvkov v rozumnej integrovanej politike na boj proti chudobe;

8.  domnieva sa, že program MDP by sa mohol stať nepotrebným len vtedy, ak by členské štáty zintenzívnili skutočné úsilie v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu zabezpečením toho, že programy minimálnych príjmov a príspevkové programy na náhradu príjmov zabezpečia dostatok zdrojov na dôstojný život vrátane toho, aby ľudia mohli kupovať vysoko kvalitné a výživné potraviny na trhu; vyzýva členské štáty, aby skončili svoje politiky úspor a reformovali systémy sociálnej ochrany tak, aby poskytovali príjmy, ktoré vymania ľudí z chudoby a sociálneho vylúčenia;

9.  pripomína Komisii a Rade uznesenia Parlamentu z 9. októbra 2008 a 6. mája 2009, ktoré žiadali, aby Rada v tejto súvislosti dohodla cieľ EÚ týkajúci sa programov minimálnych príjmov a príspevkových programov na náhradu príjmov tak, aby poskytovali podporu príjmov najmenej vo výške 60 % mediánového príjmu v národnom hospodárstve, a aby stanovila dátum, kedy majú dosiahnuť tento cieľ všetky členské štáty; vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh primeraných systémov minimálnych príjmov;

10. domnieva sa, že rastúci počet tzv. pracujúcich chudobných poberá potravinovú pomoc; pripomína Komisii a Rade uznesenie Parlamentu z 9. októbra 2008, ktoré žiadalo, aby Rada čo najskôr odsúhlasila cieľ EÚ v oblasti minimálnej mzdy (zákonné prostriedky, kolektívne zmluvy na národnej, regionálnej alebo odvetvovej úrovni), aby sa zabezpečilo vyplácanie najmenej 60 % príslušnej (národnej, odvetvovej atď.) priemernej mzdy, a aby ďalej schválila časový harmonogram na dosiahnutie tohto cieľa vo všetkých členských štátoch;

11. zdôrazňuje, že poľnohospodárom je potrebné zaručiť spravodlivý príjem a odmenu za ich služby; konštatuje, že poľnohospodári v mnohých regiónoch trpia nedostatkom financií; vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala otázkou chudoby vidieka a kolapsu vidieckych spoločenstiev;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a vládam členských štátov.

Posledná úprava: 6. júla 2011Právne oznámenie