Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0457/2011

Indgivne tekster :

B7-0457/2011

Forhandlinger :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Afstemninger :

PV 07/07/2011 - 7.5

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 63k
4.7.2011
PE465.747v01-00
 
B7-0457/2011

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om ændring af Schengenreglerne


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om ændring af Schengenreglerne  
B7‑0457/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 24. juni 2011,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. maj 2011 om migration (KOM(2011)248),

–   der henviser til Schengenaftalen af 14. juni 1985,

–   der henviser til konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 19. juni 1990,

–   der henviser til direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks),

–   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (KOM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD)),

–   der henviser til udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (KOM(2010)0624),

–   der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 18, 20, 21, 67, 77 og 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 45 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at fri bevægelighed er en af hjørnestenene i Den Europæiske Union, og at den anerkendes fuldt ud i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket stadfæster retten til at færdes og opholde sig frit på alle medlemsstaters område med de samme rettigheder og garantier og den samme beskyttelse, herunder forbuddet mod enhver form for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet,

B.  der henviser til, at Schengenreglerne vedrørende personers grænsepassage inden for EU er defineret i Schengengrænsekodeksen, hvis artikel 23 til 26 allerede fastsætter præcise foranstaltninger og procedurer for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser,

C. der henviser til, at ifølge Schengengrænsekodeksen og artikel 45 i EU's charter kan fri bevægelighed på bestemte betingelser udvides til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på en medlemsstats område,

D. der henviser til, at artikel 77 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde slår fast, at Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure vedtager foranstaltninger bl.a. vedrørende personkontrol ved passage af de ydre grænser og reglerne om, at personer uanset nationalitet ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser,

1.  minder om, at fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed og et af EU's vigtigste resultater, og erklærer sig stor modstander af enhver mekanisme, der har andre mål end at øge den frie bevægelighed;

2.  tager kraftigt afstand fra adskillige medlemsstaters forsøg på at genindføre grænsekontrol;

3.  mener, at betingelserne for en midlertidig og undtagelsesvis genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser allerede er behandlet tilstrækkeligt i Schengengrænsekodeksen, og at det er unødvendigt at indføre nye normer; er af den opfattelse, at sådanne forslag blot udspringer af intern politik og sigter på at skabe frygt og fremmedhad;

4.  minder om, at tilstrømning af migranter og asylansøgere under ingen omstændigheder i sig selv kan betragtes som en yderligere grund til at genindføre grænsekontrollen ved de indre grænser; mener tværtimod, at sådanne begivenheder kræver større solidaritet mellem EU-medlemsstaterne med hensyn til at sikre gode modtagelsesbetingelser, korrekt behandling af alle asylansøgninger og beskyttelse af alle nødstedte personer;

5.  fremhæver Europa-Parlamentets demokratiske prærogativer og anmoder om nøje overholdelse heraf; understreger, at ethvert forsøg på at distancere sig fra artikel 77 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som det korrekte retsgrundlag for enhver foranstaltning på dette område vil blive betragtet som en omgåelse af fællesskabsretten, og forbeholder sig ret til om nødvendigt at tage alle retsmidler i brug;

6.  anmoder om indførelse af ekstraordinære foranstaltninger inden for rammerne af den humanitære bistand til asylansøgere, der flygter fra Libyen som følge af en konflikt, som nogle af EU-medlemsstaterne er involveret i; påpeger, at bistanden navnlig bør være rettet mod de asylansøgere, som nu i flere måneder har levet i lejre ved grænsen mellem Tunesien og Libyen;

7.  opfordrer Europa-Kommissionen og Rådet til at aktivere direktiv 2001/55/EF vedrørende midlertidig beskyttelse og til at dele ansvaret for omplacering af personer, der er beskyttet under denne ordning;

8.  minder om, at alle fartøjer har pligt til at komme mennesker i nød til søs til undsætning, og opfordrer EU til at bruge alle tilgængelige midler til at sikre undsætning af alle, der flygter fra Libyen ad søvejen, gennem ombordtagning og bjærgning i overensstemmelse med FN's havretsregler;

9.  opfordrer til snarest muligt at åbne en humanitær korridor til evakuering af alle de mennesker, der har brug for beskyttelse, fra Libyen;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Europarådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 6. juli 2011Juridisk meddelelse