A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0457/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0457/2011

Viták :

PV 06/07/2011 - 17
CRE 06/07/2011 - 17

Szavazatok :

PV 07/07/2011 - 7.5

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 118kWORD 79k
4.7.2011
PE465.747v01-00
 
B7-0457/2011

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a schengeni szabályok módosításáról


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a schengeni szabályok módosításáról  
B7‑0457/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2011. június 24-i Európai Tanács következtetéseire,

–   tekintettel az Európai Bizottság migrációról szóló, 2011. május 5-i közleményére (COM(2011)0248 végleges),

–   tekintettel az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodásra,

–   tekintettel az Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezményre,

–   tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvre,

–   tekintettel a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–   tekintettel a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatra (COM(2010)0624 – C7 0370/2010 – 2010/0312(COD)),

–   tekintettel a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0624) szóló jelentéstervezetre,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18., 20., 21., 67., 77. és 80. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 45. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a mozgás szabadsága az Európai Unió lényegét alkotó elvek egyike, amelyet a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség keretei között maradéktalanul elismernek, rögzítve az összes tagállam területén való szabad mozgás és tartózkodás jogát, egyazon jogok, védelem és biztosítékok – köztük a nemzetiségen alapuló mindenfajta megkülönböztetés tilalma – mellett,

B.  mivel a személyek belső határátlépésére irányadó schengeni szabályokat a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex határozza meg, amelynek 23. és 26. cikke eleve konkrét intézkedéseket és eljárásokat állapít meg a belső határokon ideiglenesen újrabevezetendő határellenőrzésekre vonatkozóan,

C. mivel a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 45. cikke alapján az Unión belüli szabad mozgás joga meghatározott feltételek mellett kiterjeszthető az uniós tagállamokban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra,

D. mivel az EUMSZ 77. cikke leszögezi, hogy az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg többek között a külső határokat átlépő személyek ellenőrzésére vonatkozóan és a személyek – állampolgárságtól független – mindenfajta ellenőrzés alóli mentességére vonatkozóan a belső határok átlépésekor,

1.  emlékeztet arra, hogy a mozgás szabadsága alapvető jog és az EU vívmánya, és kijelenti, hogy határozottan ellenez minden olyan mechanizmust, amely a mozgás szabadságának előmozdításától eltérő célokat követ;

2.  határozottan ellenzi, hogy több tagállam a határellenőrzések visszaállítására törekszik;

3.  úgy véli, hogy a belső határokon történő ellenőrzések ideiglenes és rendkívüli újbóli bevezetésére vonatkozó feltételeket a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex már megfelelően előírja, és nincs szükség új szabályok bevezetésére; véleménye szerint az efféle javaslatok inkább olyan belpolitikai törekvésekből következnek, amelynek célja a félelemkeltés és az idegengyűlölet szítása;

4.  emlékeztet arra, hogy a bevándorlók és menedékkérők érkezése semmi esetre sem tekinthető további alapnak a belső határokon való ellenőrzés újbóli bevezetéséhez; ellenkezőleg, ilyen események során a tagállamok közötti szolidaritásra van szükség a jó fogadási feltételek megteremtése, valamennyi menedékkérelem korrekt elbírálása és a rászoruló személyek védelmének biztosítása érdekében;

5.  hangsúlyozza ez Európai Parlament demokratikus előjogait, és felszólít azok szigorú tiszteletben tartására; nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az uniós szerződések be nem tartásának fog tekinteni bármiféle kísérletet arra, hogy az e téren tett intézkedések esetében az EUMSZ 77. cikkétől mint a megfelelő jogi alaptól eltérjenek, és fenntartja a jogot, hogy szükség esetén éljen valamennyi jogorvoslati lehetőséggel;

6.  kéri, hogy humanitárius segély keretében vezessenek be rendkívüli eljárásokat a Líbiából érkező menedékkérők számára, akik a több uniós tagállamot is érintő konfliktus miatt hagyták el az országot; a segélyben különösen azon menedékkérőket kellene részesíteni, akik már hónapok óta a Tunézia és Líbia közötti határövezetben felállított táborokban élnek;

7.  kéri az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy aktiválják az ideiglenes védelemről szóló 2001/55/EK irányelvet, és az abban előírt rendszert követve osszák meg a védelem alá helyezett személyek elhelyezésének felelősségét;

8.  hangsúlyozza, hogy az emberek kimentése a tengerből minden hajó kötelessége, és sürgeti az Európai Uniót, hogy minden eszközzel biztosítsa a Líbiából a tengeren át menekülő személyek mentését, feltartóztatás és mentés során az ENSZ vonatkozó tengerjogszabályait követve;

9.  kéri, hogy sürgősen hozzanak létre humanitárius folyosót, minden védelemre szoruló személy számára biztosítva a Líbiából történő eltávozást;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

Utolsó frissítés: 2011. július 6.Jogi nyilatkozat