Postopek : 2011/2744(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0481/2011

Predložena besedila :

B7-0481/2011

Razprave :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Glasovanja :

PV 15/09/2011 - 6.4
CRE 15/09/2011 - 6.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0388

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 88k
7. 9. 2011
PE472.661v01-00
 
B7-0481/2011

k vprašanjem za ustni odgovor B7‑0419/2011, B7-0420/2011, B7-0422/2011, B7-0423/2011, B7-0424/2011 ter B7-0425/2011

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o prizadevanjih EU za boj proti korupciji


Monica Luisa Macovei, Marija Ivanova Nedelčeva (Mariya Ivanova Nedelcheva), Manfred Weber, Simon Busuttil, Agustín Díaz De Mera, Salvatore Iacolino, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli v imenu skupine PPE
Hannes Swoboda, Ana Gomes, Claude Moraes, Jens Geier, Rita Borsellino, Rosario Crocetta v imenu skupine S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jan Mulder, Sarah Ludford, Andrea Zanoni, Jens Rohde v imenu skupine ALDE
Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE
Dennis de Jong, Søren Bo Søndergaard in Jean-Luc Mélenchon v imenu skupine GUE/NGL
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o prizadevanjih EU za boj proti korupciji  
B7‑0481/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu ter Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru z dne 6. junija 2011 z naslovom Boj proti korupciji v EU (KOM(2011)308) in Sklepa Komisije (C(2011)3673 o uvedbi mehanizma EU za poročanje o boju proti korupciji (Poročilo EU o preprečevanju korupcije),

–   ob upoštevanju členov 67(3) in 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter stockholmskega programa Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje,

–   ob upoštevanju pisne izjave št. 2/2010 Evropskega parlamenta o prizadevanjih Unije za boj proti korupciji,

–   ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003o boju proti korupciji v zasebnem sektorju(1),

–   ob upoštevanju konvencije EU, oblikovane na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti(2) ter protokola EU, oblikovanega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, ki obsoja goljufije in korupcijo, ki vplivajo na finančne interese EU(3),

–   ob upoštevanju konvencije EU, oblikovane na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji, ki zadeva uradnike Evropskih skupnosti ali uradnike držav članic Evropske unije, o obsodbi goljufij in korupcije, ki ne zadevajo finančnih interesov EU(4);

–   ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je korupcija zelo hudo kaznivo dejanje s čezmejnimi razsežnostmi in pogostimi posledicami znotraj in zunaj meja EU in ker ima Evropska unija pravico delovati na protikorupcijskem področju;

B.  ker člen 67 PDEU določa obveznost Unije, da zagotavlja visoko raven varnosti, vključno s preprečevanjem kriminala in bojem proti njemu ter približevanjem kazenskih zakonodaj, in ker člen 83 PDEU določa, da je korupcija posebno huda oblika kriminala s čezmejnimi posledicami;

C. ker je v stockholmskem programu (4.1) korupcija na seznamu čezmejnega kriminala, ki ogroža notranjo varnost Unije in zahteva jasen in celovit odziv;

D. ker štiri petine državljanov EU meni, da je korupcija hud problem v njihovi državi članici (Eurobarometer iz leta 2009 o odnosu Evropejcev do korupcije) in ker je 88 % vprašanih leta 2008 v javnem posvetovanju o stockholmskem programu dejalo, da bi EU morala narediti več proti korupciji;

E.  ker je vsako leto zaradi korupcije izgubljenih približno 120 milijard EUR, kar je en odstotek BDP EU (KOM(2011)308);

F.  ker korupcija spodkopava pravno državo, vodi v zlorabo sredstev davkoplačevalcev EU in izkrivljanje trga, saj je vplivala tudi na sedanjo gospodarsko krizo;

G. ker gospodarsko okrevanje držav članic, ki jih je prizadela gospodarska in finančna kriza, ovirajo korupcija, utaja davkov, davčne goljufije in druga kazniva dejanja na gospodarskem področju;

H. ker korupcija povzroča socialno škodo, saj jo kriminalne organizacije uporabljajo za zagrešitev drugih hudih kaznivih dejanj, kot sta trgovina z mamili in ljudmi (KOM(2011)308);

I.   ker je pri nekaterih voditeljih in nosilcih odločanja opaziti pomanjkanje odločne politične zavezanosti za boj proti korupciji v vseh njenih oblikah in ker je izvajanje protikorupcijske zakonodaje v državah članicah neenako in na splošno nezadovoljivo (KOM(2011)308);

J.   ker tri države članice EU še niso ratificirale kazenskopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji, dvanajst jih še ni ratificiralo njenega dodatnega protokola ter sedem jih še ni ratificiralo civilnopravne konvencije o korupciji; ker tri države članice še niso ratificirale konvencije Združenih narodov proti korupciji ter pet držav članic EU še ni ratificiralo konvencije OECD o boju proti podkupovanju;

K. ker zaznavanje korupcije resno spodkopava medsebojno zaupanje med državami članicami ter tako vpliva na sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev;

L.  ker ostaja sodelovanje na področju pravosodja v primerih korupcije čezmejnih razsežnosti zapleteno in počasno;

M. ker lahko korupcija, če se z njo ne spoprimemo na pravi način in takoj, spodkopa zaupanje v demokratične institucije in oslabi odgovornost političnih voditeljev (KOM(2011)308);

N. ker je korupcija ohranjala na oblasti mnogo diktatorskih režimov in jim omogočala preliv velikih denarnih zneskov na račune v tujih bankah, tudi evropskih; ker morajo države članice okrepiti svoja prizadevanja za odkrivanje in zamrznitev ukradenega tujega premoženja, da se lahko vrne zakonitim lastnikom;

1.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija 6. junija 2011 sprejela protikorupcijski sveženj(5), ki vsebuje sporočilo o boju proti korupciji v EU in sklep o oblikovanju poročila o preprečevanju korupcije v EU;

2.  poziva Komisijo, naj v okviru svoje varnostne agende za prihodnja leta prednostno obravnava boj proti korupciji ter temu nameni tudi človeške vire;

3.  poziva Komisijo, naj prek svojega mehanizma poročanja ključno pozornost nameni izvajanju protikorupcijske zakonodaje in odvračilnih sankcij, vključno s tistimi, ki so jih določili organi kazenskega pregona in sodstvo;

4.  poziva Komisijo, naj si prizadeva za prevzem in izvajanje protikorupcijske zakonodaje v EU, vključno z odvračilnimi sankcijami, ter naj sprejme ukrepe za spodbujanje držav članic, da bodo prevzele in izvajale pomembne mednarodne in regionalne protikorupcijske instrumente;

5.  poziva Komisijo, naj pri izvajanju mehanizma poročanja EU o boju proti korupciji zagotovi, da bodo v skupini strokovnjakov ter mreži raziskovalcev tudi neodvisni strokovnjaki, da bodo vsi strokovnjaki dokazano pošteni, ugledni in strokovno podkovani ter da bodo prisotne tudi različne organizacije civilne družbe;

6.  zahteva, naj Komisija preuči možnost, da bi zaradi nujnosti reševanja tega vprašanja zaradi sedanje gospodarske krize v mnogih državah članicah predložila vmesna protikorupcijska poročila pred letom 2013;

7.  poziva Komisijo, naj na podlagi člena 83(1) PDEU sprejme minimalna pravila o opredelitvi korupcije in sankcij zanjo, glede na njene čezmejne razsežnosti in posledice za notranji trg;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v državah članicah ni napredka pri izvajanju okvirnega sklepa Sveta iz leta 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju; poziva države članice, naj prevzamejo in izvajajo določbe tega okvirnega sklepa;

9.  poziva Svet in države članice, naj v celoti izvajajo konvencije EU iz leta 1995 in 1997 o obsodbi goljufij in korupcije;

10. predlaga Komisiji, naj sprejme nadaljnje ukrepe na ravni EU za usklajevanje zakonodaje o zaščiti informatorjev (vključno z zaščito pred tožbami zaradi obrekovanju in klevet ter kazenskimi obtožbami) ter kaznovanju nezakonitega prisvajanja premoženja;

11. poziva vse institucije EU, tudi agencije EU in države članice, naj z oblikovanjem kodeksov obnašanja ali izboljšanjem že obstoječih zagotovijo več preglednosti, z jasnimi pravili o navzkrižju interesov, ter naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje korupcije in boj proti njej pri njenem prodiranju v politiko in medije, tudi z večjo preglednostjo in nadzorom nad financiranjem in vlaganjem sredstev;

12. poziva države članice, naj finančne in človeške vire vlagajo v boj proti korupciji; poudarja, da morajo države članice pri preiskovanju in kazenskem preganjanju kaznivih dejanj, povezanih s korupcijo, sodelovati z Europolom, Eurojustom in OLAF;

13. poziva Komisijo in Eurojust, naj v primerih čezmejne korupcije zagotovita učinkovitejšo in hitrejšo izmenjavo dokumentov in informacij med nacionalnimi sodišči;

14. poziva Svet, naj zagotovi potrebno politično voljo, ki jo v nekaterih državah članicah sedaj primanjkuje, za boj proti korupciji in izvajanje ukrepov, ki jih je sprejela Komisija v svojem protikorupcijskem svežnju in širšem svežnju o zaščiti zakonitega gospodarstva;

15. poziva Svet in Komisijo, naj si prizadevata, da bo sedanja mreža osrednjih nacionalnih točk proti korupciji postala učinkovitejša, ter poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu poroča o delovanju te mreže;

16. poziva Svet in države članice, naj ratificirajo in v celoti izvajajo konvencijo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o boju proti podkupovanju tujih uradnikov v mednarodnem poslovanju; poudarja negativne posledice podkupovanja tujih uradnikov za temeljne pravice, okolje in razvojno politiko Unije;

17. meni, da boj proti korupciji vključuje večjo preglednost finančnih transakcij, zlasti tistih, ki zadevajo tako imenovane offshore jurisdikcije (jurisdikcije zunaj visoko obdavčenih območij) v EU in drugod po svetu;

18. poziva Svet, naj pri sklepanju sporazumov s tretjimi državami (zlasti s tako imenovanimi offshore jurisdikcijami) o omogočanju izmenjave informacij o bančnih računih in finančnih transakcijah med državljani EU in družbami v teh državah, deluje skupaj s Komisijo;

19. poziva Komisijo, naj bo boj proti zlorabi anonimnih navideznih družb v jurisdikcijah, kjer velja davčna tajnost, ki omogočajo nezakonite finančne tokove, ključni element prihodnje reforme direktive proti pranju denarja;

20. poziva Komisijo, naj zagotovi močno politično usklajenost mehanizma za poročanje o boju proti korupciji z novo strategijo proti goljufijam in zakonodajno pobudo za odvzem sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji, tudi v širšem svežnju o zaščiti zakonitega gospodarstva;

21. poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu vsako leto poroča o izvajanju protikorupcijske politike EU ter naj vsakič, ko je potrebno in možno, predloži vmesna poročila o posebnih problemih, povezanih z bojem proti korupciji v EU;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji in Svetu Evropske unije.

(1)

UL L 19, 31.7.2003, str. 54

(2)

UL C 316, 27.11. 1995, str. 49

(3)

UL C 313, 23.10. 1996, str. 1

(4)

UL C 195, 25.6.1997, str. 1

(5)

Protikorupcijski zakonodajni sveženj vsebuje sporočilo o boju proti korupciji v EU, sklep o uvedbi mehanizma poročanja EU o boju proti korupciji, poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ o boju proti korupciji v zasebnem sektorju in poročilo o načinih sodelovanja Evropske unije v skupini držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope.

Zadnja posodobitev: 13. september 2011Pravno obvestilo