Menetlus : 2011/2812(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0483/2011

Esitatud tekstid :

B7-0483/2011

Arutelud :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Hääletused :

PV 15/09/2011 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0387

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 107kWORD 64k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0482/2011
12.9.2011
PE472.664v01-00
 
B7-0483/2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Olukord Süürias


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias  
B7‑0483/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid Süüriat käsitlevaid resolutsioone,

–   võttes arvesse asepresidendi ja kõrge esindaja Catherine Ashtoni arvukaid avaldusi olukorra kohta Süürias,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Süüria kodanikke vahistatakse meelevaldselt ja vangistatakse ilma kohtuotsuseta või sõjaväekohtu otsuse alusel, et riigis puudub sõltumatu kohtusüsteem, mis inimesi kaitseks, ning et seadusega ei ole kodanikele tagatud ei sõnavabadust ega õigust meelt avaldada;

B.  arvestades, et märtsist alates on paljudes Süüria linnades toimunud proteste ja meeleavaldusi;

C.  arvestades, et hinnanguliselt on protestide käigus surma saanud vähemalt 2200 inimest ja paljud teised on usutavasti vigastatud või kinni peetud;

D. arvestades, et paljud Süüria linnad ja asulad on väidetavalt valitsusvägede piiramisrõngas ning neil puudub juurdepääs toidule, meditsiinitarvetele ja sidevahenditele;

E.  arvestades, et kuigi president Bashar al-Assad on palju kordi avalikkuse ees poliitilisi reforme lubanud, ei ole ta siiski suutnud rakendada konkreetset reformikava, millega tagataks kodanikuvabadused ja kohtusüsteemi sõltumatus ning takistataks Süüria valitsust inimõigusi rikkumast;

F.  arvestades, et Süüria valitsus mõistab poliitiliste aktivistide ja inimõiguste kaitsjate üle kohut riikliku julgeoleku ülemkohtus, mis on väljaspool tavapärast kriminaalõiguse süsteemi tegutsev erikohus;

G. arvestades, et Pärsia lahe koostöönõukogu teeb vabade valimiste süsteemile ülemineku ja president al-Assadi võimust loobumise nimel Süüria ametivõimudega koostööd;

H. arvestades, et ÜRO inimõiguste nõukogu pidas 22. ja 23. augustil Süüria olukorda käsitleva istungi;

I.   arvestades, et 2. septembril leppisid ELi liikmesriigid kokku, et lisaks Süüria vastu juba kehtestatud piirangutele keelatakse Süüria nafta import ELi;

1.  nõuab kindlalt, et Süüria valitsus tagaks meeleavaldajatele kaitse ründamise eest, austaks nende õigust osaleda rahumeelsetel meeleavaldustel ja tagaks neile sõnavabaduse;

2.  palub, et Süüria valitsus lõpetaks kohe jõu kasutamise rahumeelsete meeleavaldajate vastu;

3.  väljendab muret selle üle, et meeleavaldajate seas on järjest enam islamistidest võitlejaid, kes kasutavad salaja üle piiri toimetatud relvi, õhutavad džihaadi ja tulistavad julgeolekujõudude pihta, ähvardades vallandada täiemõõdulise sektantliku kodusõja;

4.  nõuab, et Süüria valitsus algataks sõltumatu ja läbipaistva uurimise julgeolekujõudude tegevuse, eeskätt julgeolekujõudude juhataja, presidendi venna tegevuse kohta, ning võtaks vastutusele kõik julgeolekuteenistuse liikmed, kes relvastamata meeleavaldajaid lahinglaskemoonaga tulistasid või tulistada käskisid;

5.  nõuab, et Süüria valitsusasutused annaksid avalikult aru kõikide tapetud, viga saanud või kadunuks jäänud isikute kohta;

6.  nõuab tungivalt, et Süüria valitsus täidaks oma kohustusi avalikkuse ees ja viiks viivitamatult läbi demokraatlikud reformid;

7.  nõuab, et Süüria valitsus lõpetaks poliitiliste aktivistide, inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike omavolilise vahistamise ja kinnipidamise ning vabastaks kõik meelsusvangid;

8.  nõuab, et Süüria valitsusasutused lõpetaksid kohalike ja välismaiste väljaannete tsenseerimise, kaotaksid valitsuse survestava kontrolli ajalehtede ja muude trükiste üle ning kõrvaldaksid internetipiirangud;

9.  nõuab, et Süüria valitsus võimaldaks inimõigustega tegelevatele organisatsioonidele ja humanitaarabitöötajatele viivitamata ning tingimusteta juurdepääsu;

10. kiidab heaks ÜRO inimõiguste nõukogu resolutsiooni ning palub, et Süüria valitsus teeks ÜRO inimõiguste ülemvolinikuga täielikku koostööd;

 

11. nõuab, et Süüria valitsus kaotaks riikliku julgeoleku ülemkohtu ning looks sõltumatu justiitskomisjoni, kes menetluses olevad kohtuasjad enne kohut läbi vaataks;

12. nõuab tungivalt, et president al-Assad tunnustaks asjaolu, et Süüria rahvas ei soovi tema valitsuse jätkumist, ning astuks Süüria ja selle rahva ühtsuse huvides ametist tagasi;

13. nõuab avatud ja rahumeelset dialoogi Süüria valitsuse ja Süüria rahva vahel;

 

14. kiidab heaks sanktsioonid, mis ELi liikmesriigid 2. septembril kehtestasid;

15. tunneb heameelt selle üle, et Türgi ja Saudia Araabia on Süüria valitsuse hukka mõistnud, ning kiidab heaks Türgi rolli pagulaste vastuvõtmisel; peab kahetsusväärseks Iraani jätkuvat toetust president al-Assadi järeleandmatutele seisukohtadele ning oma rahva vastu suunatud julmadele repressioonidele;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Süüria valitsusele.

Viimane päevakajastamine: 14. september 2011Õigusalane teave