Menettely : 2011/2814(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0490/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0490/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0389

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 68k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0490/2011
12.9.2011
PE472.671v01-00
 
B7-0490/2011

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Itä-Afrikan nälänhädästä


Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Itä-Afrikan nälänhädästä  
B7‑0490/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Afrikan sarvesta,

–   ottaa huomioon Addis Abebassa 25. elokuuta 2011 pidetyn rahoitussitoumuskonferenssin tulokset,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteet,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että YK:n ilmoituksen mukaan 750 000 ihmistä uhkaa nälkäkuolema seuraavan neljän kuukauden kuluessa ja että 13,3 miljoonaa ihmistä Somaliassa, Etiopiassa, Keniassa ja Djiboutissa on pikaisen hätäavun tarpeessa;

B.  ottaa huomioon, että Afrikan sarven tilannetta pidetään sen laajuuden ja vakavuuden vuoksi maailman tällä hetkellä vakavimpana ruokakriisinä;

C. ottaa huomioon, että aliravitsemusaste on joillakin alueilla yli kolminkertainen hätätilatasoon verrattuna ja että kymmenien tuhansien uskotaan jo kuolleen; ottaa huomioon, että Afrikan sarven tilanteen arvellaan huonontuvan ennen kuin se paranee ja että sen arvellaan olevan pahimmillaan lokakuussa 2012 ja paranevan aikaisintaan vuoden 2012 alussa;

D. ottaa huomioon, että kriisi tällä alueella on pahentunut jatkuvien konfliktien ja epävarmuuden, ruoan korkeiden hintojen, ilmastonmuutoksen, väestönkasvun, infrastruktuurin puutteen ja vähenevien luonnonvarojen takia;

E.  ottaa huomioon, että kuivuuden vaikutukset karjaan ovat viimeisten kuuden kuukauden aikana pahentuneet siten, että aikaisemmin kuivuus vain vähensi tuottavuutta, mutta nyt se heikentää karjan terveydentilaa;

F.  toteaa, että Somalia on kärsinyt kriisistä eniten, koska 1,4 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan maan sisällä ja yli puolet väestöstä on riippuvainen ruoka‑avusta; ottaa huomioon, että UNICEFin antamien tietojen mukaan 780 000 lasta eteläisessä Somaliassa kärsii akuutista aliravitsemuksesta;

G. ottaa huomioon, että FAOn mukaan humanitaarista apua tarvitsevien somalialaisten määrä on noussut 2,4 miljoonasta 4 miljoonaan viimeisten kahdeksan kuukauden aikana ja että 3 miljoonaa heistä elää maan eteläosassa;

H. ottaa huomioon, että Somalian humanitaarinen tilanne on heikentynyt huonon hallinnon ja meneillään olevan kapinallisten ja hallituksen joukkojen välisen konfliktin vuoksi; ottaa huomioon, että aseellinen al-Shabaab-ryhmittymä valvoo monia alueita, joilla on nälänhätää, ja että se on osoittautunut joustamattomaksi läntisten avustusjärjestöjen päästämisessä alueelle, mikä hankaloittaa suuresti avustustoimia;

I.   ottaa huomioon, että siirtymäkauden liittohallituksen joukkojen ja Afrikan unionin Somaliassa toteuttaman rauhanturvaoperaation saavuttamat sotilaalliset voitot ovat jonkin verran parantaneet turvallisuustilannetta, ja toteaa, että apu ei pääse perille sitä tarvitseville ilman poliittista vakautta ja turvallisuutta;

J.   ottaa huomioon, että Somaliasta on paennut yli 860 000 pakolaista naapurimaihin, erityisesti Keniaan ja Etiopiaan, etsimään turvaa, ruokaa ja vettä ja että Dadaabin pakolaisleirille Keniaan on ahtautunut yli 420 000 ihmistä;

K. ottaa huomioon, että 80 prosenttia pakolaisista on naisia ja lapsia, joista moni on joutunut kokemaan seksuaalista väkivaltaa ja uhkailua joko matkalla tai pakolaisleireillä;

L.  ottaa huomioon, että muun muassa kolera, tuhkarokko ja malaria ovat yhä suurempi uhka heikentyneelle väestölle ja että terveydenhuoltoon, vedensaantiin ja hygieniaan tarvitaan pikaisesti lisää tukea;

M. ottaa huomioon, että EU on varannut 158 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun vuonna 2011 ja jäsenvaltiot 440 miljoonaa euroa ja että lisäksi yli 680 miljoonaa euroa on varattu alueen pitkän aikavälin apuun maatalouden, maaseudun kehittämisen ja elintarviketurvan alalla vuoteen 2013 asti;

N. ottaa huomioon, että Afrikan unionin (AU) johtajat ovat pyytäneet yli 350 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria humanitaariseen operaatioon;

O. ottaa huomioon, että hätäavun nopea lisääminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan vastata humanitaarisiin tarpeisiin ja estää tilanteen paheneminen; ottaa huomioon, että kuivuuteen liittyviin Djiboutissa, Etiopiassa, Keniassa ja Somaliassa toteutettaviin Maailman elintarvikeohjelman (WFP) toimiin seuraavien kuuden kuukauden ajaksi tarvittavasta rahoituksesta puuttuu 190 miljoonaa dollaria;

P.  ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on vaikuttanut vakavasti alueen viljasatoihin, mikä yhdessä globaalin talouden laskusuhdanteen sekä elintarvikkeiden ja polttoaineen hinnannousun kanssa on jarruttanut köyhyyden vähentämistä ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista;

Q. ottaa huomioon, että merirosvouksen lisääntyminen Intian valtamerellä haittaa suuresti tavaratoimituksia alueelle ja alueelta;

1.  ilmaisee syvimmän myötätuntonsa alueella koettujen ihmishenkien menetysten ja kärsimysten vuoksi; vaatii jäsenvaltioiden avun lisäämistä alueille, joilla nälänhätä on ankarin, jotta kaikkein heikoimmassa asemassa oleville voidaan toimittaa ruoka-apua, terveydenhuoltopalveluja, puhdasta vettä sekä hygienia- ja sanitaatiotarvikkeita;

2.  kehottaa kaikkia alueen viranomaisia ja ryhmittymiä sallimaan humanitaaristen käytävien avaamisen elintarvikkeiden ja avun toimittamiseksi syvemmälle kyseisille alueille;

3.  vaatii, että kaikkien osapuolten on välittömästi lopetettava siviileihin, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta, asetettava syylliset edesvastuuseen ja varmistettava avun saanti ja kaikkien konfliktia ja kuivuutta pakenevien vapaa liikkuvuus;

4.  tuomitsee jyrkästi aseistautuneen islamistijärjestön al-Shabaabin toiminnan, koska se estää avustusjärjestöjä ja Maailman elintarvikeohjelmaa toimittamasta ruoka-apua niin suurelle määrälle väestöä, kuin se operationaalisesti olisi mahdollista;

5.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä vastedes keskittämään avustusohjelmansa kahdelle tasolle siten, että toisaalta vastataan edelleen humanitaariseen kriisiin ja toisaalta toteutetaan pitemmän aikavälin toimia, joilla varmistetaan, että kyseisen alueen väestö on vastustuskykyisempää kuivuuskausien aikana, niin että vältytään inhimillisiltä kärsimyksiltä;

6.  tunnustaa, että Afrikan sarven alueella tarvitaan tehokkaita toimia, joilla varmistetaan sekä alueen toipuminen että sen tuleva elinvoimaisuus, ja että samalla on otettava huomioon ympäristö, paimen- ja paimentolaisyhteisöjen talous, väestönmuutos, kehitysmenojen tasapuolisuus, hyvä hallinto ja tarve välttää riippuvuutta;

7.  pitää myönteisenä Afrikan unionin sitoutumista humanitaariseen operaatioon, AMISOMIn rauhanturvaoperaatio mukaan luettuna, mutta pitää valitettavana sitä, että tähän mennessä vain 9 000 Afrikan unionin sitoumuksen mukaisesta 20 000 rauhanturvaajasta on saapunut Somaliaan;

8.  pitää EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoumuksia myönteisinä; muistuttaa kuitenkin, että YK:n pyytämästä välttämättömästä hätäavusta puuttuu vielä miljardi Yhdysvaltojen dollaria; vaatii, että kansainvälisen yhteisön on vastattava sitoumuksistaan;

9.  tunnustaa, että nälänhädän ja elintarvikekriisin välttämiseksi alueella vastedes jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön on tuettava maataloutta ja nopeutettava investointeja maaseudun kehittämiseen;

10. tunnustaa Somalimaan suuren merkityksen Afrikan sarven alueen vakauttamisen, turvallisuuden ja kasvun edistämisessä; onnittelee riippumatonta demokraattista itsehallintoaluetta sen toimista al-Shabaabin vastustamiseksi ja merirosvouksen torjumiseksi alueella;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n turvallisuusneuvostolle ja pääsihteerille, Afrikan unionin toimielimille, Afrikan sarven alueen yhteistyöjärjestön jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, yleisafrikkalaiselle parlamentille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, G20-ryhmän puheenjohtajavaltiolle ja EU:n jäsenvaltioiden hallituksille.

 

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus