Procedure : 2011/2814(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0492/2011

Indgivne tekster :

B7-0492/2011

Forhandlinger :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Afstemninger :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0389

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 67k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0490/2011
12.9.2011
PE472.673v01-00
 
B7-0492/2011

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om hungersnøden i Østafrika


Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om hungersnøden i Østafrika  
B7‑0492/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at tørken på Afrikas Horn har ramt mere end 12 mio. mennesker; der endvidere henviser til, at de ramte lande omfatter Somalia, det østlige Kenya, det sydøstlige Etiopien, Djibouti og dele af det centrale Uganda, medens den sydlige del af Somalia fortsat er hårdest ramt;

B.  der henviser til, at næsten halvdelen af Somalias befolkning på 7,5 mio. er ramt af tørken, og at en fjerdedel af befolkningen har søgt tilflugt i nabolandene;

C. der henviser til, at hungersnøden og tørken i Somalia især er blevet forværret af kampe mellem klaner om kontrol med ressourcer og af bandeaktiviteter som følge af manglen på en fungerende regering siden 1991;

D. der henviser til, at den vedvarende usikkerhed i Somalia har begrænset hjælpearbejdernes evne til at stille den særdeles nødvendige humanitære bistand til rådighed;

E.  der henviser til, at hungersnøden på Afrikas Horn ikke kun kan reduceres til et tørkeproblem, eftersom den skyldes en række andre indbyrdes forbundne og komplicerede problemer, såsom klimaændringer og miljøforurening, borgerkrig og manglende politisk stabilitet, regionale rivaliseringer mellem staterne som følge af lokale og nationale politiske konflikter, mangel på investeringer i landbruget til lokalt forbrug og udenlandske investorers erhvervelse af landbrugsjord med støtte fra regeringens side samt en stigning i priserne på basisfødevarer;

F.  der henviser til, at et omfattende antal illegale skibsladninger med giftigt affald, hvis indhold udviser lækager, ifølge en rapport fra De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP) er blevet deponeret langs Somalias kyst uden nogen som helst respekt for lokalbefolkningens sundhed og miljøbevarelsen, og at dette affald forårsager uoprettelige skader på folkesundheden og miljøet i regionen, hvilket er en åbenlys krænkelse af menneskerettighederne;

1.  glæder sig over EU’s hurtige reaktion på hungersnøden på Afrikas Horn; bemærker, at Kommissionen har afsat 97,47 mio. euro til humanitær bistand til Afrikas Horn og forbereder sig på at forhøje sin støtte yderligere, hvorved den humanitære bistand til den tørkeramte befolkning på Afrikas Horn når op på 158 mio. i år;

2.  opfordrer regeringerne i EU og på Afrikas Horn til at kæde katastrofehjælpen sammen med genopbygning og et omfattende bæredygtigt program, hvor der især lægges vægt på landbrugssektoren for at give garanti for fødevaresikkerhed;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle programmer for katastrofeforebyggelse og kapacitet til forvaltning af kriseberedskab sammen med nationale regeringer, lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer;

4.  er dybt foruroliget over den ulovlige erhvervelse af jord i Afrika, som risikerer at undergrave den lokale fødevaresikkerhed; opfordrer regeringerne på Afrikas Horn og EU til at vurdere, hvilke følger den nuværende erhvervelse af landbrugsjord får for fattigdommen i landdistrikter og for hungersnøden; opfordrer også indtrængende Kommissionen til at inddrage den ulovlige erhvervelse af landbrugsjord i dens politiske dialog med udviklingslande for at sikre sammenhæng i politikkerne på nationalt og internationalt plan;

5.  minder om, at en løsning på tørke- og hungersnødkatastrofen på Afrikas Horn som helhed og i særdeleshed i Somalia kun vil være mulig, hvis der tages fat på de tilgrundliggende politiske, økonomiske, miljømæssige og sikkerhedsmæssige problemer af de lokale aktører såvel som det internationale samfund;

6.  opfordrer alle somaliske grupperinger til at standse volden, overholde menneskerettighederne og de individuelle frihedsrettigheder fuldt ud og bilægge deres konflikter; opfordrer de somaliske oppositionsledere til uindskrænket at forpligte sig til at arbejde for fred og en virkelig national udsoningsproces gennem etablering af konstruktive forbindelser med Somalias overgangsinstitutioner;

7.  minder om den manglende politiske strategi i Den Europæiske Union med hensyn til Afrikas Horn; minder om, at tjenesten for EU's optræden udadtil har udarbejdet et sådant strategidokument, som blev forkastet af adskillige af EU’s udenrigsministre under deres samling den 18. marts 2011; opfordrer til en EU-strategi for regionen, hvori der redegøres for de politiske mål og de individuelle skridt, der skal tages, og hvori det fastlægges, hvorledes de individuelle humanitære udviklingsmæssige, sikkerhedsmæssige og militære foranstaltninger hænger sammen og afstemmes også finansielt;

8.  opfordrer EU’s højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til at foretage en kritisk gennemgang af Djibouti-fredsprocessen, især set på baggrund af den seneste ensidede udvidelse af de føderale overgangsinstitutioner og at overveje at oprette et team af mæglere, hvis medlemmer nyder tillid hos et bredt spektrum af Somalias aktører, herunder kvindeorganisationer, og som er i stand til at bringe mange forskellige af Somalias aktører sammen omkring forhandlingsbordet; opfordrer EU’s højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til også sideløbende at iværksætte en proces for det somaliske civilsamfunds aktører i og uden for landet, hvilket muliggør en regelmæssig og fortsat drøftelse om mulige på de politiske problemer i landet; opfordrer EU’s højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til at sammenlægge disse to processer, idet den vellykkede fredsproces mellem 2000 og 2005 i Sudan tjener som et godt eksempel herpå;

9.  noterer sig, at EU’s flådestyrkers mission (operation Atalanta) befinder sig ud for Somalias kyst; minder om, at EUNAVFOR Atalanta og andre flådeoperationer, som f.eks. NATO-operationen Ocean Shield, kun kan afskrække og inddæmme piratvirksomhed, medens de grundlæggende årsager til problemet skal bekæmpes på land; bemærker, at piratvirksomheden på trods af omfattende finansielle bidrag på mellem 1,2 og 2 mia. euro til flådeoperationer omkring Afrikas Horn er tiltaget i de seneste år og måneder; er bekymret over, at piraterne og også EU’s og andre flådestyrker i tiltagende grad anvender vold mod ubevæbnede civile fartøjer; minder om, at piraterne bør behandles som forbrydere, og at der bør gøres en større indsats for at bringe tilfangetagne pirater for en domstol;

10. glæder sig over den seneste rapport fra Jack Lang, De Forenede Nationers generalsekretærs særlige rådgiver om juridiske anliggender i forbindelse med piratvirksomhed ud for Somalias kyst og opfordrer EU’s højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til at støtte hans forslag om en styrkelse af retsstatsprincippet i Somalia, der tager sigte på at overlade det juridiske ansvar for bekæmpelsen af piratvirksomhed til Somalia; opfordrer EU’s højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til at forhindre, at der anvendes private sikkerhedsfirmaer på civile fartøjer, og for at undgå en industrialisering af bekæmpelsen af piratvirksomhed; opfordrer EU’s højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til at fremsætte forslag til EU-retsakter, der tager sigte på en regulering af private sikkerhedsfirmaers arbejde;

11. noterer sig Rådets afgørelse af 28. juli 2011 om en forlængelse af Den Europæiske Unions militærmission til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia) i Uganda indtil udgangen af 2011; er bekymret over, at EU med EUTM forsøger at ændre militærbalancen i landet uden, at der findes en overordnet politisk strategi til løsning af konflikten; er bekymret over, at mange af de allerede uddannede somaliske soldater hoppede af efter at være blevet udstationeret og tog våben og anden udrustning med; er bekymret over, at den føderale overgangsregerings væbnede styrker både mangler kommando- og kontrolstrukturer og et finanssystem, som gør det muligt at udbetale løn regelmæssigt; er bekymret over rapporter om regeringsstyrkers plyndring af de internationale donorers levering af fødevarehjælp til flygtningelejre i Mogadishu; opfordrer EU’s højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til at undersøge yderligere måder til en styrkelse af FN’s militærmission AMISON i Somalia;

12. opfordrer FN til at yde støtte til en detaljeret undersøgelse til indsamling af data i forbindelse med udenlandske aktørers illegale dumping af giftigt affald i somaliske farvande, herunder udtagelse af vand- og jordprøver for at sikre, at miljøforureningen gøres til genstand for en omfattende behandling;

13. opfordrer FN, Kommissionen og EU’s højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand til at træffe yderligere foranstaltninger til at inddæmme eventuelle farer for befolkningen og miljøet i kystområder ved at fastlægge ansvarsområder på alle niveauer og bringe de ansvarlige for denne miljøforurening for en domstol; opfordrer EU’s medlemsstater og Kommissionen til at øge deres indsats for at forhindre og sætte en stopper for det illegale fiskeri i somaliske farvande;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU's højtstående repræsentant, Østafrikas regeringer og Den Afrikanske Unions institutioner.

 

 

Seneste opdatering: 14. september 2011Juridisk meddelelse