Förfarande : 2011/2814(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0492/2011

Ingivna texter :

B7-0492/2011

Debatter :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Omröstningar :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Antagna texter :

P7_TA(2011)0389

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 67k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0490/2011
12.9.2011
PE472.673v01-00
 
B7-0492/2011

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om hungersnöden i Östafrika


Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om hungersnöden i Östafrika  
B7‑0492/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Torkan på Afrikas horn har drabbat över 12 miljoner människor. Bland de drabbade länderna återfinns Somalia, östra Kenya, sydöstra Etiopien, Djibouti och delar av Uganda. Södra Somalia är dock det område som drabbats värst.

B.  Enligt FN:s flyktingkommissariat har närmare hälften av Somalias 7,5 miljoner invånare drabbats av torkan, och en fjärdedel av befolkningen har flytt till grannländerna.

C. Somalia har inte haft en fungerande regering sedan 1991, vilket har lämnat fältet fritt för strider mellan klaner om kontrollen över råvaror och banditverksamhet. Detta har i hög grad förvärrat hungersnöden och torkans effekter i Somalia.

D. Det osäkra läget i Somalia har begränsat hjälparbetares möjligheter att tillhandahålla det humanitära bistånd som landet är i stort behov av.

E.  Hungersnöden på Afrikas horn är inte bara en följd av torkan utan även av en rad samverkande och komplicerade faktorer, t.ex. klimatförändringar och miljöförstöring, inbördeskrig och politisk instabilitet, regionala stridigheter som sträcker sig över nationsgränser och som är en följd av lokala och nationella politiska konflikter, avsaknad av investeringar i jordbruksverksamhet för lokal konsumtion och regeringsunderstödda utländska investerares uppköp av jordbruksmark samt höjda priser på baslivsmedel.

F.  Enligt en rapport från FN:s miljöprogram (UNEP) har ett stort antal olagliga sändningar av giftigt – läckande – avfall deponerats längs Somalias kust, utan något som helst hänsynstagande till lokalbefolkningens hälsa och miljön. Detta avfall orsakar irreparabla skador på folkhälsan och miljön i området, i uppenbar strid med de mänskliga rättigheterna.

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s snabba insatser för att avhjälpa hungersnöden på Afrikas horn. Parlamentet konstaterar att kommissionen har avsatt 97,47 miljoner euro i humanitärt bistånd till Afrikas horn och är i färd med att öka detta stöd, vilket innebär att EU i år ger humanitärt stöd motsvarande 158 miljoner euro till de människor som drabbats av torkan i detta område.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU och regeringarna i länderna på Afrikas horn att koppla katastrofbiståndet till rehabilitering och ett omfattande och hållbart program med särskild inriktning på jordbrukssektorn, i syfte att trygga livsmedelsförsörjningen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med nationella regeringar, lokala myndigheter och civila samhällsorganisationer utveckla program för förebyggande av katastrofer och insatshanteringskapacitet.

4.  Europaparlamentet är djupt oroat över markrofferiet i Afrika som riskerar att äventyra den lokala livsmedelsförsörjningen. Parlamentet uppmanar regeringarna i länderna på Afrikas horn och i EU att granska hur dagens uppköp av jordbruksmark påverkar fattigdomen på landsbygden och svälten. Parlamentet uppmanar även kommissionen att ta upp frågan om markrofferiet i sin politiska dialog med utvecklingsländer i syfte att skapa en konsekvent politik på nationell och internationell nivå.

5.  Europaparlamentet påminner om att en lösning på den katastrof som torkan och hungersnöden har utlöst på Afrikas horn som helhet och i Somalia i synnerhet är möjlig endast om både lokala aktörer och det internationella samfundet tar itu med de underliggande politiska, ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsrelaterade problemen.

6.  Europaparlamentet uppmanar alla somaliska fraktioner att sätta stopp för våldet, att till fullo respektera mänskliga rättigheter och individuella friheter samt att lägga meningsskiljaktigheter åt sidan. Parlamentet uppmanar samtliga somaliska oppositionsledare att med övertygelse förbinda sig att arbeta för fred och för en verklig nationell försoningsprocess genom att upprätta konstruktiva förbindelser med de somaliska övergångsinstitutionerna.

7.  Europaparlamentet påminner om att EU saknar en politisk strategi för Afrikas horn. Parlamentet påminner om att ett sådant strategiskt dokument har utarbetats av Europeiska utrikestjänsten, men att det förkastades av flera av EU:s utrikesministrar vid mötet den 18 mars 2011. Parlamentet efterlyser en EU-strategi för området som i stora drag anger politisk målsättning, enskilda åtgärder samt hur humanitära och militära åtgärder liksom utvecklings- och säkerhetsåtgärder samverkar och finansieras i förhållande till varandra.

8.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att kritiskt ompröva Djiboutiprocessen för fred, särskilt mot bakgrund av den ensidiga förlängning som nyligen skedde av de federala övergångsinstitutionernas mandat, och att överväga möjligheten att inrätta en grupp av medlare som ett brett spektrum av somaliska aktörer hyser förtroende för, inbegripet kvinnoorganisationer, och som är i stånd att samla många och vitt skilda somaliska aktörer runt förhandlingsbordet. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att parallellt med detta även inleda en process för somaliska civila samhällsaktörer i och utanför landet, vilken ska möjliggöra en regelbunden och kontinuerlig diskussion om möjliga lösningar på landets politiska problem. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att sammanföra dessa två processer med utgångspunkt i den framgångsrika fredsprocessen mellan 2000 och 2005 i Sudan.

9.  Europaparlamentet noterar att EU:s örlogsflotta genom operation Atalanta är på plats utanför Somalias kust. Parlamentet påminner om att EU:s militära operation till sjöss Atalanta och andra sådana operationer som Natos Ocean Shield endast kan avskräcka från och hejda piratverksamhet, samtidigt som orsakerna till problemet måste bekämpas på land. Parlamentet konstaterar att piratverksamheten har ökat under de senaste åren och månaderna trots de avsevärda bidragen på 1,2–2 miljarder euro till militära operationer till sjöss kring Afrikas horn. Parlamentet konstaterar oroat att piraterna, liksom EU:s och andra sjöstridskrafter, i tilltagande utsträckning använder våld mot civila obeväpnade fartyg, och påminner om att piraterna bör behandlas som brottslingar och att mer bör göras för att ställa tillfångatagna pirater inför rätta.

10. Europaparlamentet välkomnar den nyligen offentliggjorda rapporten från Jack Lang, FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare i frågor som rör piratverksamhet utanför Somalias kust, och uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att stödja förslagen i denna rapport när det gäller att stärka rättsstaten i Somalia med målsättningen att överlåta det juridiska ansvaret för kampen mot piratverksamheten åt Somalia. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att förhindra att privata säkerhetsföretag använder sig av civila fartyg samt att förhindra att insatserna för att bekämpa piratverksamheten blir en näringsverksamhet i sig. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att ta initiativ till EU-lagstiftning för att reglera privata säkerhetsföretags verksamhet.

11. Europaparlamentet tar del av rådets beslut av den 28 juli 2011 om att förlänga EU:s utbildningsuppdrag för somaliska säkerhetsstyrkor (EUTM Somalia) i Uganda fram till slutet av 2011. Parlamentet konstaterar bekymrat att EU genom EUTM försöker ändra den militära balansen i landet utan en övergripande politisk strategi för att lösa den rådande konflikten. Parlamentet konstaterar bekymrat att många av de soldater som avslutat sin utbildning har hoppat av efter utstationeringen och tagit vapen och annan utrustning med sig. Parlamentet är oroat över att de federala övergångsinstitutionernas väpnade styrkor saknar både inflytande och kontroll och ett finansiellt system som gör det möjligt att regelbundet betala ut löner. Parlamentet tar bekymrat del av rapporterna om att regeringsstyrkor har plundrat hjälpsändningar av livsmedel från internationella givare till flyktingläger i Mogadishu. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att undersöka ytterligare former för hur FN:s militära uppdrag Amison i Somalia ska kunna stärkas.

12. Europaparlamentet uppmanar FN att finansiera en ingående studie för insamling av bevis på utländska aktörers olagliga dumpning av giftigt avfall i somaliska vatten, vilken bl.a. ska inbegripa vatten- och markprover för att garantera att miljöföroreningen hanteras på ett övergripande sätt.

13. Europaparlamentet uppmanar FN, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att vidta ytterligare åtgärder för att undanröja eventuella risker för befolkningen och kustmiljön genom att fastställa ansvarsområden på alla nivåer och ställa dem som bär ansvaret för detta miljöbrott inför rätta. Parlamentet uppmanar även medlemsstaterna och kommissionen att öka sina insatser för att förhindra och motverka olagligt fiske i somaliska vatten.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s höga representant, regeringarna i Östafrika och Afrikanska unionens institutioner.

 

Senaste uppdatering: 14 september 2011Rättsligt meddelande