Postup : 2011/2814(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0493/2011

Predkladané texty :

B7-0493/2011

Rozpravy :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Hlasovanie :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0389

NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 76k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0490/2011
12.9.2011
PE472.674v01-00
 
B7-0493/2011

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o hladomore vo východnej Afrike


Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o hladomore vo východnej Afrike  
B7‑0493/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o regióne Afrického rohu,

–   so zreteľom na rozvojové ciele tisícročia,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie Catheriny Ashtonovej z 24. augusta 2011 o činnosti EÚ vzhľadom na hladomor, ktorý sa vyskytuje v Africkom rohu,

–    so zreteľom na Medzinárodnú konferenciu darcov, ktorú zorganizovala Africká únia 25. augusta 2011 v Addis Abebe,

–   so zreteľom na svoje uznesenie o špekulácii s cenami potravín zo 17. februára 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dlhotrvajúce sucho, ktoré ničí Africký roh, spolu s konfliktami v regióne, vysokými cenami potravín a stále obmedzenejšími zdrojmi, spôsobilo najväčšiu humanitárnu a potravinovú krízu na svete, ktorá podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí postihuje v súčasnosti 13,3 milióna osôb, z toho 840 000 utečencov, a prinieslo smrť desiatkam tisícov ľudí, pričom viac ako polovica boli deti;

B.  keďže Africký roh musí čeliť dvojitej núdzovej situácii spojenej s najhorším suchom za posledných 60 rokov a hromadným premiestňovaním obyvateľstva, pretože štvrtina zo 7,5 milióna Somálčanov bola premiestnená buď vo vnútri krajiny, alebo utiekla do susedných krajín;

C. keďže podľa definície OSN sa krajina nachádza v situácii hladomoru vtedy, ak najmenej 20 % domácností čelí závažnému nedostatku potravín, najmenej 30 % obyvateľstva trpí výraznou podvýživou a denná úmrtnosť dosahuje mieru najmenej 2 z 10 000 osôb;

D. keďže vo väčšine regiónov, v ktorých pretrváva sucho, miera podvýživy presahuje 30 %, čo je viac ako dvojnásobok hranice núdze uznanej na medzinárodnej úrovni;

E.  keďže 4 milióny postihnutých osôb a šesť regiónov vyhlásených za oblasť hladomoru znamená, že Somálsko je krajina, ktorá je najviac postihnutá touto humanitárnou katastrofou; keďže tieto okolnosti sa zhoršili v dôsledku nedostatku prírodných zdrojov na somálskom území a následkov, ktoré na území zanechal dvadsaťročný konflikt;

F.  keďže hladomor každý týždeň prináša tisícky utečencov, situácia v táboroch sa každý deň zhoršuje, pričom 30 % detí mladších ako šesť rokov trpí podvýživou, objavujú sa epidémie, napr. cholery alebo osýpok, a boli zaznamenané viaceré prípady znásilnenia;

G. keďže Dadaab v Keni je v súčasnosti najväčším utečeneckým táborom na svete a keďže 400 000 osôb žije v tomto tábore, ktorý bol pripravený na prijatie 90 000 utečencov; keďže každý deň viac ako 3 000 Somálčanov prechádza hranice krajiny smerom do Etiópie a Kene v snahe nájsť potravu a dostať sa do bezpečia;

H. keďže dodnes bolo zabezpečená financovanie iba 62 % z 2,4 miliardy dolárov, o ktoré žiadalo OSN na boj proti suchu v regióne, a keďže je ešte potrebných 940 miliónov dolárov na poskytnutie vitálnej pomoci v regióne;

I.   keďže prístup k obyvateľstvu zostáva hlavnou prekážkou pre uľahčenie potravinovej situácie v regióne; keďže Somálsko je dodnes jednou z najnebezpečnejších krajín pre osoby prichádzajúce s humanitárnou pomocou;

J.   keďže Svetový potravinový program potrebuje ďalších 250 miliónov EUR na zabezpečenie pomoci potrebnej na ďalších šesť mesiacov;

K. keďže na riešenie núdzovej situácie, v ktorej sa ocitol Africký roh, Komisia vyčlenila pre tento región humanitárnu pomoc vo výške 97,47 miliónov EUR a pripravuje sa zintenzívniť svoju podporu, čím humanitárna pomoc vyčlenená v tomto roku na pomoc obyvateľstvu, ktoré je obeťou sucha, dosiahne sumu 158 miliónov EUR; keďže významné členské krajiny Africkej únie sa počas Medzinárodnej konferencie darcov, ktorá sa konala v Addis Abebe, zaviazali poskytnúť približne 350 miliónov dolárov krajinám trpiacim suchom;

L.  keďže zmena klímy, ako aj nedávna hospodárska kríza priniesli výrazné zvýšenie cien surovín a potravín;

1.  je hlboko znepokojený nad bezprecedentnou humanitárnou situáciou, ktorá panuje v Africkom rohu a ktorá sa neustále zhoršuje, a ľutuje nad mieru vysoký počet obetí hladomoru v Somálsku, Keni, Etiópii a Džibutsku;

2.  zdôrazňuje, že situácia sa do nového roku pravdepodobne nezlepší v dôsledku neskorej a podpriemernej úrody, spasených pastvín, vyčerpaných zdrojov vody a nárastu cien základných obilnín, napr. kukurice, vody a palív;

3.  vyzýva v väčšej mobilizácii medzinárodného spoločenstva, ktoré by malo znásobiť úsilie pri riešení tejto núdzovej situácie, s cieľom uspokojiť rastúce humanitárne potreby, zabrániť ďalšiemu zhoršeniu situácie a čeliť nedostatočnému financovaniu;

4.  trvá na tom, že je potrebné riadiť pomoc prostredníctvom identifikácie spoľahlivých partnerov v teréne, lepšou koordináciou, lepšou organizáciou distribúcie, a vyhnúť sa tak zneužívaniu a rabovaniu;

5.  víta mobilizáciu EÚ (Európskej komisie a členských štátov) a vyzýva k zvýšeniu poskytovanej pomoci; víta úsilie, ktoré Africká únia vyvinula pri riešení tejto krízy, a trvá na tom, že je okrem potravinovej pomoci naliehavo potrebné zlepšiť sanitárne podmienky v teréne;

6.  zdôrazňuje, že v Somálsku je prístup obyvateľstva k potravinovej pomoci najmä v centre, na juhu krajiny a v oblastiach kontrolovaných hnutím aš-Šabáb mimoriadne ťažký; zdôrazňuje, že je potrebné zapojiť všetky osoby, ktorých sa somálsky konflikt týka, a to na všetkých úrovniach; nabáda k zavedeniu režimu národného zmierenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pristúpilo k obnove krajiny;

7.  vyzýva orgány v regióne, aby v súlade s medzinárodným humanitárnym právom umožnili humanitárnym organizáciám voľný prístup a zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva, najmä žien a detí, a to za každých okolností;

8.  pripomína potrebné prepojenie humanitárnej pomoci a rozvoja a dôležitosť včasného prechodu z núdzovej situácie na rozvoj a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby hľadelo ďalej ako je núdzová pomoc a aby dlhodobo investovalo do poľnohospodárstva ako základného zdroja potravy a príjmov v regióne a do výstavby trvalo udržateľných infraštruktúr;

9.  zdôrazňuje, že africké krajiny musia tiež s podporou medzinárodného spoločenstva prijať dlhodobé opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sucho nebolo viac synonymom hladomoru, a zdôrazňuje, že prijatie okamžitých opatrení musí byť spojené s poskytnutím dlhodobej podpory, ktorá umožní zabezpečiť udržateľné prostriedky obživy;

10. v tejto súvislosti víta rozhodnutie Komisie vyčleniť do roku 2013 viac ako 680 miliónov EUR pre tento región vo forme dlhodobej pomoci v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a potravinovej bezpečnosti;

11. želá si, aby sa zlepšila transparentnosť, kvalita a včasnosť informácií o rezervách a zásobách potravín, ako aj o tvorbe cien na medzinárodnej úrovni, ako sa to vyžaduje v nedávnom oznámení Komisie s názvom Riešenie problémov na komoditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia potrebné na boj proti nadmernej špekulácii na trhoch s komoditami s cieľom zastaviť prudký nárast cien potravín; zdôrazňuje, že je potrebné prijať tieto opatrenia v rámci úsilia o reguláciu finančných trhov vyvíjaného na celosvetovej úrovni;

12. zdôrazňuje, že zmena klímy predstavuje závažnú hrozbu pre svetovú potravinovú bezpečnosť a ešte viac zvyšuje tlak na svetový potravinový systém, ktorý je už aj tak v zlom stave; vyzýva EÚ, aby zohrávala vedúcu úlohu pri podpore chudobných krajín v boji proti potravinovej neistote;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie Catherine Ashtonovej, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, inštitúciám Africkej únie, vládam a členským štátom Medzivládneho úradu pre rozvoj, Parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, ako aj vládam členských štátov.

Posledná úprava: 14. septembra 2011Právne oznámenie