Menettely : 2011/2814(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0495/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0495/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0389

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 73k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0490/2011
12.9.2011
PE472.676v01-00
 
B7-0495/2011

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Itä-Afrikan nälänhädästä


Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Itä-Afrikan nälänhädästä  
B7‑0495/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Afrikan sarven nälänhädästä kärsii yli 12 miljoonaa ihmistä Somalian, Etiopian, Kenian ja Djiboutin alueella;

B.  ottaa huomioon, että kuivuus johtuu sateen puutteesta, kun taas nälänhätä on ihmisen aiheuttamaa;

C. ottaa huomioon, että 750 000 ihmistä on vaarassa menehtyä lähikuukausina, jollei riittäviin toimiin ryhdytä; ottaa huomioon, että nälänhätä on pahin 60 vuoteen;

D. ottaa huomioon, että nykyisen nälänhädän taustalla on moninaisia syitä, kuten sisällissota, poliittinen epävakaus, koko alueella vallitseva turvattomuus, maaperän pilaantuminen, ilmastonmuutos, myrkyllisten jätteiden laiton upottaminen Somalian rannikkovesille sekä eurooppalaisten ja aasialaisten tehdasalusten Somalian rannikon edustalla harjoittama liian voimaperäinen ja laiton kalastus;

E.  ottaa huomioon, että Somalian hallituksen oli pakko lopettaa rannikkovartiostonsa toiminta kansainvälisen velkakriisin aiheuttaman rahoitusvarojen puutteen vuoksi; ottaa huomioon, että tämä aiheutti Somalian aluevesillä tyhjiön, jota käyttivät hyväkseen laittoman kalastuksen harjoittajat, mikä on yksi pääsyistä siihen, että somalialaiset kalastajat ovat menettäneet toimeentulomahdollisuutensa;

F.  ottaa huomioon, että EUNAVFOR Atalanta-operaatio käynnistettiin 8. joulukuuta 2008 ja sen täysitehoinen toiminta alkoi helmikuussa 2009 ja että sen tehtävänä on suojella Maailman elintarvikeohjelman (WFP) aluksia niiden toimittaessa elintarvikeapua asuinseuduiltaan siirtymään joutuneille henkilöille Somaliaan, suojella Adeninlahdella ja Somalian rannikolla liikkuvia suojattomia aluksia sekä estää ja tukahduttaa merirosvoutta ja aseellisia ryöstöjä Somalian rannikolla; ottaa huomioon, että hyökkäykset Somalian aluevesillä ovat moninkertaistuneet Atalanta-operaation käynnistämisen jälkeen;

G. ottaa huomioon, että Somaliassa toteutettavaa Afrikan unionin operaatiota (AMISOM) rahoittaa pääasiassa Afrikan rauhanrahasto, jota rahoitetaan yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) pitkän aikavälin kehitysmäärärahoista; ottaa huomioon, että EU rahoittaa Afrikan unionin operaatiota Afrikan rauhanrahaston kautta 142,5 miljoonalla eurolla;

H. ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan melkein puolet Somalian väestöstä kärsii nälänhädästä ja neljännes väestöstä on paennut naapurimaihin, erityisesti Keniaan ja Etiopiaan, etsimään ruokaa ja vettä ja että alueen suurin pakolaisleiri Dadaabissa on täyttynyt äärimmilleen ja siellä on yli 420 000 ihmistä;

I.   ottaa huomioon, että monet pakolaisista ovat naisia ja lapsia ja että nämä turvattomassa asemassa olevat ihmiset joutuvat usein kokemaan uhkailua ja seksuaalista väkivaltaa;

J.   ottaa huomioon, että Afrikan sarven nälänhätä johtuu myös ulkomaisten sijoittajien laajamittaisesta maatalousmaan hankinnasta, maataloustuotteiden ja öljyn kohonneista hinnoista, maailmanlaajuisesta talouskriisistä sekä perushyödykkeisiin kohdistuvasta keinottelusta;

K. ottaa huomioon, että elintarvikkeiden ja maatalousalan perushyödykkeiden markkinoihin perustuvista johdannaisista on tullut erittäin suosittuja, ja ne ovat helposti sijoittajien saatavilla ympäri maailman, ja että elintarvikehintojen nousun merkittävänä taustatekijänä on se, että tarjolla on yhä laajempi valikoima elintarvikkeiden ja maatalousalan perushyödykkeiden markkinoihin perustuvia likvidejä rahoitusvälineitä;

L.  ottaa huomioon, että virallisesta kehitysavusta maatalouteen kansainvälisellä tasolla osoitettava osuus on supistunut merkittävästi 30:n viime vuoden aikana;

1.  ilmaisee pahoittelunsa Afrikan sarven kuivuuden aiheuttamista ihmishenkien menetyksistä ja kehottaa lisäämään EU:n apua kuivuuden pahimmin koettelemille alueille ja väestöryhmille sekä peruuttamaan pahimmin kärsineiden maiden velan;

2.  pyytää paikallisia viranomaisia sallimaan humanitaarisen avun järjestöjen pääsyn hädänalaisimmassa tilanteessa olevien luokse kansainvälisen humanitaarista apua koskevan oikeuden mukaisesti;

3.  vaatii lopettamaan välittömästi nälkää ja kuivuutta pakenevaan siviiliväestöön ja erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvat väärinkäytökset;

4.  kehottaa toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan sitovien kansainvälisten sitoumusten noudattaminen sekä vuosituhattavoitteiden ja etenkin niistä ensimmäisen saavuttaminen, jotta oikeus riittävään ravintoon toteutuisi;

5.  pyytää Euroopan unionia lisäämään maataloustukea syrjäalueille, jotka kärsivät siitä, että kansainvälinen yhteisö on jättänyt ne huomiotta; kehottaa lisäämään maatalouden saamaa osuutta virallisesta kehitysavusta, investoimaan pieniin kestäviin maatiloihin ja laiduntalouteen, takaamaan pienviljelijöille maan saannin ja siten vahvistamaan paikallisia markkinoita sekä huolehtimaan siitä, että Afrikan sarven väestön päivittäinen ravinnonsaanti on hyväksyttävällä tasolla;

6.  pitää myönteisinä EU:n ja sen jäsenvaltioiden antamia sitoumuksia ja panee merkille, että komissio on osoittanut 97,47 miljoonaa euroa humanitaarisena apuna Afrikan sarven alueelle ja valmistelee tukensa lisäämistä entisestään siten, että EU:n humanitaarinen tuki Afrikan sarven kuivuudesta kärsivälle väestölle nousisi tänä vuonna 158 miljoonaan euroon; muistuttaa kuitenkin, että YK:n pyytämästä välttämättömästä hätäavusta puuttuu vielä miljardi Yhdysvaltojen dollaria; vaatii kansainvälistä yhteisöä vastaamaan sitoumuksistaan;

7.  pyytää neuvostoa ja komissiota tekemään ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään keinottelu elintarvikkeiden ja maatalousalan perushyödykkeiden markkinoilla, jotta elintarvikkeiden hinnat korkeina ja epävakaina pitävä keinottelu saadaan loppumaan, sekä asettamaan köyhyyden ja inhimillisen kärsimyksen torjumisen Afrikan sarven alueella ja kehitysmaissa sellaisen toiminnan edelle, jolla pyritään saamaan voittoa ja tuloa elintarvikkeiden hinnoilla keinottelusta;

8.  pyytää EU:ta päivittämään maapolitiikan suuntaviivoja ja antamaan sille enemmän painoarvoa kehitysyhteistyöohjelmiensa ja kaikkien kehitysmaita koskevien unionin toimintalinjojen yhteydessä;

9.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tarkistamaan Somaliaa ja Atalanta-operaatiota koskevan poliittisen strategiansa, koska sitä ei voida pitää onnistuneena lisääntyvien ja yhä väkivaltaisempien hyökkäyksien vuoksi; vaatii niitä sen sijaan keskittymään maan tilanteeseen kokonaisuudessaan ja ennen kaikkea tarpeeseen puuttua maan humanitaariseen tilanteeseen ja kitkeä tuhoisan tilanteen todelliset syyt, jotka aiheuttavat kärsimystä miljoonille somalialaisille;

 

10.  korostaa, että kehitysavun resursseja, kuten EKR:ää, ei pitäisi käyttää mihinkään sotilaallisiin tarkoituksiin; vastustaa voimakkaasti EKR:n käyttöä sotilaallisten joukkojen koulutukseen Somaliassa toteutettavassa turvallisuusalan uudistuksessa; katsoo, että EKR on pidettävä tiukasti kehitysmaiden köyhyyden ja nälänhädän poistamiseen tarkoitettuna rahoitusvälineenä;

 

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Afrikan unionin toimielimille, yleisafrikkalaiselle parlamentille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä EU:n jäsenvaltioiden hallituksille.

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus