Förfarande : 2011/2814(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0495/2011

Ingivna texter :

B7-0495/2011

Debatter :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Omröstningar :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Antagna texter :

P7_TA(2011)0389

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 117kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0490/2011
12.9.2011
PE472.676v01-00
 
B7-0495/2011

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om hungersnöden i Östafrika


Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om hungersnöden i Östafrika  
B7‑0495/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Hungersnöden på Afrikas horn drabbar mer än 12 miljoner människor i området bestående av Somalia, Etiopien, Kenya och Djibouti.

B.  Orsaken till torkan är förvisso bristen på regn, men hungersnöden är människans verk.

C. Under de närmaste månaderna står 750 000 människoliv på spel om inte lämpliga åtgärder vidtas. Detta är den värsta hungersnöden under de senaste 60 åren.

D. Denna hungersnöd har flera orsaker, bland annat inbördeskrig, politisk oro, bristfällig säkerhet i hela regionen, markförstöring, klimatförändringar, illegal dumpning av giftiga avfall vid Somalias kust samt alltför intensivt och dessutom illegalt fiske från europeiska och asiatiska fabriksfartyg utanför Somalias kust.

E.  Somalias regering har varit tvungen att lägga ner sin kustbevakningsstyrka eftersom finansiella resurser saknats på grund av den internationella skuldkrisen. Detta har skapat ett tomrum som utnyttjats för illegalt fiske i Somalias territorialvatten och var en av huvudorsakerna till att somaliska fiskare har förlorat sitt uppehälle.

F.  Insatsen Eunavfor Atalanta inleddes den 8 december 2008 och blev fullt operativ i februari 2009. Insatsens syfte är att bidra till att skydda Världslivsmedelsprogrammets (WFP) fartyg då de levererar livsmedelsbistånd till flyktingar i Somalia, skydda utsatta fartyg som färdas i Adenviken och utanför Somalias kust samt förhindra och ingripa mot sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust. Angreppen i Somalias territorialvatten har ökat flera gånger om sedan Atalanta-insatsen inleddes.

G. Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) finansieras framför allt av den fredsbevarande resursen för Afrika, som i sin tur finansieras med den nionde europeiska utvecklingsfondens (EUF) anslag för långsiktig utveckling. Via den fredsbevarande resursen bidrar EU till Amisom med 142,5 miljoner euro.

H. Enligt siffror från FN:s flyktingkommissariat är nästan hälften av Somalias befolkning drabbad av hungersnöden, och en fjärdedel av befolkningen har flytt till grannländerna för att finna mat och vatten. I synnerhet har de flytt till Kenya och Etiopien, och flyktinglägret i Dadaab, som är det största i regionen, är överbefolkat med sina mer än 420 000 invånare.

I.   Många flyktingar är kvinnor och barn, och dessa utsatta människor blir ofta offer för hot och till och med sexuellt våld.

J.   Hungersnöden på Afrikas horn beror också på utländska investerares storskaliga förvärv av jordbruksmark, de stigande priserna på gårdar och olja, den internationella ekonomiska krisen samt råvaruspekulation.

K. Derivatinstrument som bygger på marknaderna för livsmedel och jordbruksvaror har blivit extremt populära och lättillgängliga för investerare världen över, och ett allt större antal likvida finansiella instrument som bygger på marknaderna för livsmedel och jordbruksvaror utgör en av de främsta orsakerna till de kraftigt stigande globala livsmedelspriserna.

L.  Den andel av det officiella utvecklingsbiståndet som på internationell nivå tilldelas jordbruket har sjunkit drastiskt under de senaste 30 åren.

1.  Europaparlamentet beklagar förlusterna av människoliv till följd av torkan på Afrikas horn och efterlyser ett ökat bistånd från EU för att hjälpa de värst drabbade områdena och de mest utsatta befolkningsgrupperna. Parlamentet begär att man skriver av skulderna för de värst drabbade länderna.

2.  Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna att ge organisationer för humanitärt bistånd tillträde till de sämst ställda i enlighet med internationell rätt om humanitärt bistånd.

3.  Europaparlamentet begär att man omedelbart sätter stopp för samtliga övergrepp mot civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, som flyr från hungersnöd och torka.

4.  Europaparlamentet begär att åtgärder omedelbart vidtas när det gäller att fullgöra bindande internationella åtaganden och uppnå millennieutvecklingsmålen, särskilt det första av dem, i syfte att säkra rätten till tillräcklig mat.

5.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att öka stödet till jordbruket i marginaliserade områden som förbises av världssamfundet. Parlamentet efterlyser en höjning av den andel av det officiella utvecklingsbiståndet som tilldelas jordbruket, för investeringar i små hållbara jordbruk och betesbruk, för att garantera små jordbrukares tillgång till mark och på så sätt stärka den lokala marknaden samt för att se till att folket på Afrikas horn dagligen får en acceptabel mat och näring.

6.  Europaparlamentet välkomnar EU:s och dess medlemsstaters åtaganden, och konstaterar att kommissionen har avsatt 97,47 miljoner euro i humanitärt bistånd till Afrikas horn och är i färd med att trappa upp sina ansträngningar ytterligare, vilket innebär att den kommer att öka sitt humanitära bistånd till de torkdrabbade befolkningsgrupperna till 158 miljoner euro i år. Parlamentet påpekar emellertid att FN:s vädjan om nödhjälp fortfarande motsvarar en miljard US-dollar mindre än vad som behövs, och uppmanar eftertryckligen världssamfundet att leva upp till sina åtaganden.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att föreslå bestämmelser som förbjuder spekulation på marknaderna för livsmedel och jordbruksvaror, för att på så sätt stoppa spekulationsverksamheten, som leder till höga livsmedelspriser med stor volatilitet, och att prioritera kampen mot fattigdom och mänskligt lidande på Afrikas horn och i utvecklingsländer framför vinster och inkomster som bygger på spekulation i livsmedelspriser.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU att uppdatera sina markpolitiska riktlinjer och att lägga större vikt vid detta genom sina program för utvecklingssamarbete och samtliga EU‑strategier som avser utvecklingsländer.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se över sin politiska strategi för Somalia och Atalanta-insatsen, eftersom den inte kan anses vara någon framgång med tanke på de allt vanligare och våldsammare angreppen. Parlamentet uppmanar dem med eftertryck att i stället koncentrera insatserna på landet som helhet. Särskilt viktigt är behovet att hantera den humanitära situationen lokalt och avlägsna de verkliga orsakerna till den katastrofala situation som orsakar lidande för miljontals människor i Somalia.

 

10.  Europaparlamentet framhåller att de medel som avsatts för utvecklingsbistånd, såsom Europeiska utvecklingsfonden, inte får användas i militära syften. Parlamentet motsätter sig kraftigt att Europeiska utvecklingsfonden utnyttjas för utbildning av militära styrkor inom ramen för reformen av säkerhetssektorn i Somalia, och anser att Europeiska utvecklingsfonden strikt måste förbli ett instrument för finansiering av kampen för att utrota fattigdom och hunger i utvecklingsländerna.

 

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Afrikanska unionens institutioner, Panafrikanska parlamentet, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen samt EU-medlemsstaternas regeringar.

 

Senaste uppdatering: 14 september 2011Rättsligt meddelande