Procedure : 2011/2828(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0529/2011

Ingediende teksten :

B7-0529/2011

Debatten :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Stemmingen :

PV 29/09/2011 - 10.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0429

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 114kWORD 62k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0525/2011
27.9.2011
PE472.712v01-00
 
B7-0529/2011

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Palestina


Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean‑Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo, João Ferreira namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Palestina  
B7‑0529/2011

Het Europees Parlement,

–   gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

–   gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

–   gezien de relevante VN-resoluties, in het bijzonder resoluties 181 (1947) en 194 (1948) van de Algemene Vergadering van de VN, en resoluties 242 (1967) en 338 (1973) van de VN-Veiligheidsraad,

–   gezien de conclusies van de Raad van 8 december 2009 over het vredesproces in het Midden-Oosten,

–   gezien de samenvatting van de voorzitter van het ad-hocverbindingscomité van de vergadering in Brussel op 13 april 2011,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in haar resolutie 181 van 29 november 1947 besloot twee staten te creëren op het grondgebied van het voormalige Mandaat voor Palestina;

B.  overwegende dat de staat Israël vervolgens middels resolutie 181 is erkend en op 11 mei 1949 lid van de VN is geworden, terwijl de staat Palestina nog niet is erkend en nog geen lid is van de VN;

C. overwegende dat Palestina de status van "non-member permanent observer entity" in de Algemene Vergadering van de VN heeft;

D. overwegende dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas op 23 september 2011 officieel een aanvraag voor Palestijns lidmaatschap van de VN bij de secretaris-generaal van de VN heeft ingediend;

E.  overwegende dat het onvervreemdbare recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking en op een eigen staat onaanvechtbaar is, net als het bestaansrecht van de staat Israël;

F.  overwegende dat de oprichting van een Palestijnse staat de internationale vrede en veiligheid dient, het behoud mogelijk maakt van de tweestatenoplossing en een basis biedt voor de hervatting van de vredesonderhandelingen overeenkomstig de conclusies van de Raad over het vredesproces in het Midden-Oosten van 8 december 2009 en 13 december 2010;

G. overwegende dat de successen van president Mahmoud Abbas en premier Salam Fayyad bij het opbouwen van staatsstructuren door verschillenden internationale actoren, waaronder het ad-hocverbindingscomité, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, zijn erkend;

H. overwegende dat de EU in conclusies van de Raad herhaaldelijk haar steun heeft bevestigd voor de tweestatenoplossing, met de staat Israel en een onafhankelijke, democratische, aangrenzende en levensvatbare staat Palestina die zij aan zij leven in vrede en veiligheid, heeft opgeroepen tot de hervatting van directe vredesgesprekken tussen Israel en de Palestijnen, en heeft verklaard dat geen andere wijzigingen van de grenzen van vóór 1967, inclusief met betrekking tot Jeruzalem, zullen worden erkend dan degene die door de partijen zijn overeengekomen;

1.  dringt aan op de onmiddellijke erkenning van de Palestijnse staat en goedkeuring van de aanvraag voor het lidmaatschap van de VN;

2.  herhaalt de tweestatenoplossing krachtig te steunen, met als basis de grenzen van 1967 en Jeruzalem als hoofdstad van beide staten, waarbij de staat Israel en een onafhankelijke, democratische, aangrenzende en levensvatbare staat Palestina zij aan zij leven in vrede en veiligheid;

3.  erkent en is verheugd over het succes van de inspanningen van president Mahmoud Abbas en premies Salam Fayyad gericht op het opbouwen van staatsstructuren, die maken dat Palestina nu een soevereine staat kan zijn;

4.  verzoekt de EU en de EU-lidstaten alle mogelijke inspanningen te leveren om, overeenkomstig eerdere verklaringen, te komen tot ondersteuning van de erkenning van de Palestijnse staat met de grenzen van 1967, inclusief met betrekking tot Jeruzalem, en de toelating van die staat als volwaardig lid van de VN;

5.  dringt aan op onmiddellijke stopzetting van alle nederzettingenactiviteiten;

6.  verzoekt de internationale gemeenschap, met inbegrip van de EU en de EU-lidstaten, zich opnieuw toegewijd te verklaren aan de veiligheid van de staat Israël en het Palestijnse grondgebied;

7.  herhaalt zijn steun voor het recht van Palestijnse vluchtelingen om, overeenkomstig resolutie 194 (1948) van de Algemene Vergadering van de VN, terug te keren;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, de secretaris-generaal van de VN, de president van de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Wetgevende Raad, de premier van Israël en de Knesset.

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2011Juridische mededeling