Menetlus : 2011/2865(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0550/2011

Esitatud tekstid :

B7-0550/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/10/2011 - 8.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0472

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0543/2011
24.10.2011
PE472.747v01-00
 
B7-0550/2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Sündmused Ukrainas


Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon sündmuste kohta Ukrainas  
B7‑0550/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta, eriti 9. juuni 2011. aasta resolutsiooni Julia Tõmošenko juhtumi kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. märtsil 1998, ning partnerlus- ja koostöölepingut asendava uue assotsieerimislepingu üle peetavaid läbirääkimisi,

–   võttes arvesse ELi–Ukraina assotsieerimiskava, mis asendab tegevuskava ja mille ELi–Ukraina koostöönõukogu kinnitas 2009. aasta juunis,

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt 11. oktoobril 2011. aastal Euroopa Liidu nimel Julia Tõmošenko juhtumi kohta tehtud avaldust,

–   võttes arvesse komisjoni 12. mai 2011. aasta teatist ,,Euroopa naabruspoliitika hindamine” (KOM(2010)0207) ja 25. mai 2011. aasta arenguaruannet Euroopa naabruspoliitika rakendamise kohta,

–   võttes arvesse 29.–30. septembril 2011 Varssavis toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisavaldust,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELiga ühinemine on endiselt Ukraina poliitilise tegevuskava põhiprioriteet ja Ukraina ühiskonna ning nii praeguse valitsuse kui ka varasemate valitsuste (sõltumata võimul olevatest poliitilistest jõududest) üks peamisi eesmärke; arvestades, et stabiilne ja demokraatlik Ukraina, kes järgib sotsiaalse turumajanduse põhimõtteid, õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja vähemuste kaitset ning tagab põhiõigused, on nii ELi kui ka Ukraina kodanike huvides;

B.  arvestades, et 29.–30. septembril 2011 Varssavis toimunud tippkohtumisel kinnitasid ELi ja Ida-Euroopa riikide juhid, et idapartnerlus põhineb ühistel väärtustel ning vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtetel;

C. arvestades, et korruptsiooni ja ametiseisundi kuritarvitamist esineb Ukrainas endiselt väga palju ning et see nõuab selle eest vastutavate isikute vastutuselevõtmisel ametivõimudelt kindlat tegutsemist; arvestades, et vastutuselevõtmine ja uurimine peavad olema erapooletud ja sõltumatud ning neid ei tohi kasutada poliitilistel eesmärkidel;

D. arvestades, et kohtusüsteemi ulatuslikku reformi ning kriminaaluurimisel ja süüdistuse esitamisel õigusriigi põhimõtete austamist, mis hõlmab ka ausaid, erapooletuid ning sõltumatuid kohtumenetlusi, ei ole Ukrainas praktikas veel ellu viidud; arvestades, et õigusriigi põhimõtete austamine, mis hõlmab ausaid, erapooletuid ning sõltumatuid õigusmenetlusi, on ELi ja Ukraina suhete edasise arengu eeltingimus;

E.  arvestades, et 11. oktoobril 2011 määras Kiievi Petšerski ringkonnakohtus endisele peaministrile Julia Tõmošenkole ametivõimu kuritarvitamise eest seitsmeaastase vanglakaristuse, sest ta oli sundinud ettevõtet Naftohaz 2009. aastal Venemaaga gaasiimpordi lepingut sõlmima, samuti arvestades, et Julia Tõmošenko on kohustatud riigi energiaettevõttele Naftohaz maksma 200 miljonit dollarit ja tal on keelatud kolme aasta jooksul valitavale ametikohale kandideerida;

F.  arvestades, et Ukraina julgeolekuteenistus algatas 12. oktoobril Julia Tõmošenko ja endise peaministri Lazarenko suhtes uue kriminaalasja, kus neid süüdistatakse vandenõus, mis puudutab aega, mil Julia Tõmošenko oli Ukraina ühinenud energiasüsteemide juht ja tegelik omanik, ja mille eesmärk oli Ukraina avaliku sektori rahaliste vahendite ulatuslik kuritarvitamine;

G. arvestades, et president Janukovõtš avaldas toetust sellele, et kriminaalkoodeksi artikkel 365, mille alusel Julia Tõmošenkole süüdistus esitati ja mille alusel ta süüdi mõisteti, dekriminaliseerida; arvestades, et artiklid 364 ja 365 on praegu Ülemraadas läbivaatamisel;

H. arvestades, et vahistatud on endine siseminister Juri Lutsenko, keda süüdistatakse tõsiste tagajärgedega võimu kuritarvitamises ja ametivolituste ärakasutamise teel riigivara omastamises ning keda on alates 27. detsembrist 2010 vangis hoitud; arvestades, et tema üle jätkatakse kohtupidamist, kuigi tema tervislik seisund halveneb;

I.   arvestades, et mitmeid teisi Julia Tõmošenko endise valitsuse liikmeid ähvardab süüdistuse esitamine;

J.   arvestades, et poliitikud sekkuvad järjest rohkem Ukraina õigussüsteemi ja seda eelkõige seoses sellega, et praegu toimub poliitilistel põhjustel ametnike väljavahetamine;

K. arvestades, et praegustel läbirääkimistel, mis käsitlevad Ukrainaga sõlmitavat ulatuslikku assotsieerimislepingut, mille eesmärk on Ukraina Euroopa-perspektiivi silmas pidades kõigil tasanditel suhteid tugevdada ja süvendada, rõhutab EL endiselt, et inimõigustest ja õigusriigi põhimõttest tuleb kinni pidada;

L.  arvestades, et põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda (DCFTA), mis on assotsieerimislepingu lahutamatu osa, puudutavad läbirääkimised on lõpule jõudnud;

1.  peab kahetsusväärseks viisi, mil Julia Tõmošenko üle kohut peeti, mis paljude sõltumatute vaatlejate sõnul toimus poliitilistel ajenditel ja mille puhul ei järgitud rahvusvahelisi standardeid;

2.  on mures laialt levinud arvamuse pärast, mille kohaselt kasutati kohtulikke meetmeid kõnealusel juhul valikuliselt, ja hoiatab kriminaalkoodeksi kasutamise eest poliitilistele vastastele süüdisuste esitamiseks ja poliitiliste eesmärkide saavutamiseks;

3.  kutsub Ukraina ametivõime üles tagama erapooletu ja läbipaistva kohtupidamise, ning nõuab tungivalt, et Ukraina ametiasutused ei piiraks Julia Tõmošenko võimalusi järgmisel aastal toimuvatel parlamendivalimistel kandideerida;

4.  tuletab Ukraina ametivõimudele meelde, et Euroopas valitseb üksmeel selles osas, et otsustel, mis on tehtud ametisoleku ajal toimunud poliitilise tegevuse raames ja ilma isiklikku kasu saamata, ning otsustel, mis seadustavad korruptsiooni ja annavad isikule otsest või kaudset majanduslikku kasu, tuleb vahet teha; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et Ülemraada otsustas õigusaktide muudatusi, mis peaks teatavat tüüpi majanduskuritegude puhul vanglakaristuse kaotama ja mis võimaldaksid Julia Tõmošenko vabastada, kaaluda alles tulevikus;

5.  rõhutab Ukraina Euroopasse integreerumise suurt tähtsust majandus-, sotsiaal- ja poliitiliste reformide elluviimiseks Ukrainas; juhib aga tähelepanu sellele, et assotsieerimislepingu üle peetavatel läbirääkimistel toimunud märkimisväärne edasiminek on seotud ELi demokraatlike standardite ja õigusriigi põhimõtte austamisega;

6.  võtab sellega seoses teadmiseks, et komisjoni president ja nõukogu eesistuja otsustasid Ukraina presidendi Viktor Janukovõtšiga kavandatud kohtumise, mis pidi toimuma 20. oktoobril ja mis pidi eelseisval ELi-Ukraina tippkohtumisel lepingu lõplikule vormistamisele teed sillutama, edasi lükata;

7.  tunneb heameelt, et DCFTA üle peetavad läbirääkimised on lõpule viidud, sest see on assotsieerimislepingu sõlmimiseks oluline samm;

8.  on seisukohal, et korruptsioonivastane võitlus on põhitegur Ukrainas õigusriigi põhimõtte kehtestamisel ja tugevdamisel, mis on vajalik ELi ja Ukraina vaheliste suhete süvendamiseks ja Ukraina senisest ulatuslikumaks integreerimiseks ELi meetmetesse; rõhutab, et nimetatu saavutamiseks on vaja ausaid, erapooletuid ning sõltumatuid õigusmenetlusi;

9.  kutsub komisjoni üles toetama Ukraina kohtusüsteemi reformi ja kasutama selleks senisest rohkem ELi suutlikkuse suurendamise programmi, samuti arutama Ukraina jaoks kõrgetasemelise ELi nõustajate rühma loomist, et toetada riiki tema jõupingutustes viia seadused, sh justiitsvaldkonnas, ELi õigusega vastavusse;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele ja OSCE Parlamentaarsele Assambleele.

Viimane päevakajastamine: 26. oktoober 2011Õigusalane teave