Menetlus : 2011/2865(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0553/2011

Esitatud tekstid :

B7-0553/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/10/2011 - 8.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0472

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0543/2011
24.10.2011
PE472.750v01-00
 
B7-0553/2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Ukraina sündmused


Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ukraina sündmuste kohta  
B7‑0553/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta,

–   võttes arvesse 2010. aasta korralist eduaruannet Ukraina kohta ja 25. mail 2011. aastal avaldatud Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise tulemusi,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning volinik Stefan Füle ühisavaldust seoses Julija Tõmošenko vahistamisega Ukrainas 5. augustil 2011,

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 11. oktoobri 2011. aasta avaldust Julija Tõmošenko kohtuasjas langetatud otsuse kohta,

–   võttes arvesse 29. ja 30. septembril 2011 Varssavis toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisdeklaratsiooni,

–   võttes arvesse oma 9. juuni 2011. aasta resolutsiooni Julija Tõmošenko ja teiste endiste valitsusliikmete juhtumite kohta Ukrainas,

–   võttes arvesse 2011. aasta 15. ja 16. märtsil Brüsselis toimunud ELi ja Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni 16. kohtumise avaldust ja soovitusi,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ukraina partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. märtsil 1998, ning partnerlus- ja koostöölepingut asendava assotsieerimislepingu üle peetavaid läbirääkimisi,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et EL soovib stabiilset ja demokraatlikku Ukrainat, kes järgiks turumajanduse põhimõtteid, õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi, kaitseks vähemusi ning tagaks põhiõigused;

B.  arvestades, et Ukraina on Euroopa riik ning võib vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 49 esitada ELi liikmeks astumise avalduse, nagu iga Euroopa riik, kes järgib vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid;

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi välispoliitika üks peamisi eesmärke on tõhustada ja edendada suhteid Ukrainaga ning tugevdada Euroopa naabruspoliitikat, et elavdada ELi ja selle liikmesriikide poliitilisi, majandus- ja kultuurisuhteid asjaomaste riikidega;

D. arvestades, et Ukraina integreerimisel ELi võib olla positiivne mõju kogu maailmajao julgeolekule, stabiilsusele ja heaolule;

E.  arvestades, et 11. oktoobril 2011 mõisteti Ukraina endine peaminister Julija Tõmošenko süüdi ja talle määrati seitsmeaastane vanglakaristus; arvestades, et Petšerski ringkonnakohus otsustas, et Tõmošenko ei tohi kolme aasta vältel töötada riigiametis ja peab ettevõttele Naftogaz maksma 1,5 miljardit grivnat kahjutasu; arvestades, et 13. oktoobril 2011 algatati Julija Tõmošenko vastu teine kriminaalasi, milles endist peaministrit süüdistatakse umbes 405 miljoni USA dollari suuruse võla – Tõmošenko ettevõtte võlg Venemaa kaitseministeeriumile – ümbersuunamises Ukraina riigieelarvesse;

F.  arvestades, et kõrge esindaja Catharine Ashton rõhutas oma 12. oktoobril 2011 Euroopa Parlamendis peetud kõnes Ukraina olukorra kohta, et Julija Tõmošenko vastutusele võtmine toimus poliitilistel ajenditel ja kohtuprotsess, mis lõppes tema süüdimõistmisega, ei vastanud ilmselt õiglase, läbipaistva ja sõltumatu õigusemõistmise rahvusvahelistele standarditele;

G. arvestades, et Euroopa Liit rõhutab jätkuvalt vajadust järgida õigusriigi põhimõtteid, mille hulka kuulub ka õiglane, erapooletu ja sõltumatu õigusemõistmine, ning samal ajal vajadust vältida mulje kujunemist, nagu kasutataks kohtulikke meetmeid valikuliselt; arvestades, et EL peab neid põhimõtteid eriti oluliseks Ukrainale kui riigile, kes püüab sõlmida tihedamaid lepingulisi suhteid ja edendada poliitilist assotsieerumist;

H. arvestades, et assotsieerimislepingu parafeerimine, mis peaks toimuma detsembrikuisel ELi ja Ukraina tippkohtumisel, ning sellele järgnev lepingu ratifitseerimine Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikide parlamentide poolt, on Ukraina reformiprotsessi eduka jätkamise üks tähtsamaid tegureid;

1.  rõhutab, et Ukrainal on tihedad ajaloolised, kultuurilised ja majanduslikud sidemed Euroopa Liiduga ning Ukraina on Ida-Euroopas ELi üks tähtsamaid strateegilisi partnereid, kes mõjutab oluliselt kogu Euroopa julgeolekut, stabiilsust ning heaolu;

2.  on mures, kuna endise peaministri Julija Tõmošenko kohtuprotsessi ja süüdimõistmise asjaolusid ja tingimusi võib pidada õigusriigi põhimõtte valikulise rakendamise näiteks Ukrainas ja see on vastuolus Ukraina valitsuse tõotusega austada demokraatia põhimõtteid ja euroopalikke väärtusi;

3.  toonitab, et assotsieerimisleping, mis hõlmab küll peamiselt majanduskoostööd, sisaldab loodetavasti ka vahendeid Ukraina ühiskonnas demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste üldstandardite tugevdamiseks;

4.  rõhutab, et praeguses olukorras on ülimalt tähtis pidada Ukraina ametivõimudega kõikidel tasanditel dialoogi, et saavutada edu Julija Tõmošenko asjas ja assotsieerimislepingu üle peetavatel läbirääkimistel;

5.  hindab positiivselt president Viktor Janukovõtši avaldust, et kriminaalõigussüsteemi reformimine lähendab Ukrainat tänapäevastele Euroopa normidele; rõhutab, et see reform on oluline, et tagada kooskõlas Euroopa normidega Ukraina õigussüsteemi sõltumatus ja erapooletus ning esmajoones tagada, et Ukrainas järgitaks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni nõudeid;

6.  loodab, et Ukraina ametivõimud jätkavad Euroopaga integreerumise kurssi ning rõhutab, et see protsess on väga tähtis Ukraina majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste reformide teostamiseks; loodab, et selles saavutatakse edu, et kiirendada assotsieerimislepingu sõlmimist;

7.  märgib, et Julija Tõmošenko palus ELil jätkata assotsieerimislepingu üle peetavaid läbirääkimisi hoolimata oma kohtuprotsessi tulemusest; rõhutab, et Ukraina assotsieerimislepingu üle peetavad läbirääkimised ja selle lepingu sõlmimine peaks jääma esmatähtsaks ülesandeks kummalegi osapoolele ning võimaluse korral tuleks leping parafeerida 2011. aasta lõpuks;

8.  kinnitab, et Ukraina reformidega – mille eesmärk on parandada riigi poliitilist ja majanduslikku olukorda ning lähendada Ukrainat ELi standarditele, pidades silmas Euroopasse integreerumist – peaksid kaasnema jõupingutused demokraatlike standardite tugevdamiseks, inimõiguste kaitseks ja õigusriigi põhimõtete järgimiseks;

9.  väljendab muret seoses üha sagenevate väidetega, et demokraatlikud vabadused ja õigused, nagu kogunemisvabadus, sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus, on Ukrainas viimastel kuudel olnud ohustatud;

10. kutsub Ukraina ametiasutusi üles hoidma demokraatlikke väärtusi, järgima õigusriigi põhimõtteid, kindlustama põhiõigused riigi kõikidele kodanikele, tagama, et kohtulikke meetmeid ei kasutataks valikuliselt ning uurimine, süüdistuse esitamine ja kohtuprotsess oleksid võimalikult läbipaistvad;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikidele, Ukraina valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele ja OSCE Parlamentaarsele Assambleele.

 

Viimane päevakajastamine: 26. oktoober 2011Õigusalane teave