Procedūra : 2011/2881(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0555/2011

Pateikti tekstai :

B7-0555/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0471

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 130kWORD 78k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0542/2011
24.10.2011
PE472.752v01-00
 
B7-0555/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Egipte ir Sirijoje, ypač krikščionių bendruomenėse


Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan PredaTokia Saïfi, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte ir Sirijoje, ypač krikščionių bendruomenėse  
B7‑0555/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto ir Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2011 m. liepos 8  ir 31 d., rugpjūčio 1, 4, 18, 19, 23 ir 30 d., rugsėjo 2, 12 ir 23 d. bei spalio 8 d. pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl krikščionių padėties religijos laisvės atžvilgiu, dėl kurios balsuota 2011 m. sausio 20 d. ir kurioje Europos Parlamentas paprašė vyriausiosios įgaliotinės Europos išorės veiksmų tarnybos Žmogaus teisių direktorate sukurti nuolatinius pajėgumus ir stebėti padėtį vyriausybinių ir visuomeninių religijos laisvės ir susijusių teisių apribojimų srityje bei kasmet pateikti Parlamentui ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į vasario 20 d. įvykusio Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdžio išvadas, kuriose vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton prašoma pranešti apie priimtas priemones ir konkrečius pasiūlymus siekiant stiprinti tolesnius Europos Sąjungos veiksmus religijos ir įsitikinimų laisvės skatinimo ir apsaugos srityje;

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2011 m. spalio 10 d. išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, prie kurio Egiptas ir Sirija yra prisijungę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

Egiptas

A. kadangi spalio 9 d. Kaire nužudyti mažiausiai 28 Egipto piliečiai ir daugiau nei 350 buvo sužeista kariuomenei imantis veiksmų prieš koptų krikščionis po protesto prieš išpuolį prieš Asuano srityje esančią bažnyčią;

B.  kadangi nuo Arabų pavasario įvykių pradžios maždaug 100 000 koptų paliko Egiptą;

Sirija

C. kadangi po žiauraus taikių protestų numalšinimo Sirijoje 2011 m. kovo mėnesį dramatiškai daugėja nuolatinių žudymų, smurto ir kankinimų ir Sirijos kariuomenė ir saugumo pajėgos toliau vykdo suplanuotus žudymus, kankinimus ir masinius areštus; kadangi remiantis JT vertinimais žuvo mažiausiai 3 000 žmonių, daug daugiau buvo sužeista, o tūkstančiai – sulaikyta; kadangi dėl smurto ir perkėlimų daugelis Sirijos gyventojų susiduria su blogėjančia humanitarine padėtimi;

D. kadangi vertinama, kad krikščionių gyventojų skaičius Sirijoje, visų pirma dėl su migracija susijusių priežasčių, galėjo sumažėti nuo 10 iki 8 proc.; kadangi tūkstančiai Irako krikščionių pabėgo į Siriją gelbėdamiesi nuo prieš juos nukreipto smurto Irake; kadangi didelė dalis Sirijos krikščionių baiminasi, kad taps sektantiško smurto šalyje aukomis;

Egiptas

1.  griežtai smerkia saugumo pajėgų vykdomą protestuotojų žudymą Egipte; reiškia gilią užuojautą aukų artimiesiems; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad saugumo pajėgos nenaudotų besaikės ir visiškai neproporcingos jėgos, ir ragina atlikti išsamų ir nepriklausomą smurtinių represijų prieš protestuotus Kaire tyrimą;

2.  ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad visi Egipto piliečiai, įskaitant koptų krikščionis, turėtų visapusišką religijos laisvę ir kad koptų krikščionių bendruomenės netaptų smurtinių išpuolių aukomis, galėtų taikiai gyventi ir laisvai reikšti savo tikėjimą visoje šalyje; ragina užtikrinti atitinkamą bažnyčių apsaugą, kad pasibaigtų nuolatinė islamistų ekstremistų agresija ir jų vykdomas bažnyčių niokojimas;

3.  ragina Egipto valdžios institucijas kartu su vyriausybės, pilietinės visuomenės ir tarptautinių organizacijų atstovais nustatyti mechanizmą, kurį taikant būtų registruojami ir viešinami visi išpuoliai prieš religines mažumas Egipte;

4.  ragina ES valstybes nares teikti užsienio karinę pagalbą Egiptui su sąlyga, kad patiekti ginklai nebus naudojami išpuoliams prieš beginklius civilius;

5.  ragina Egipto valdžios institucijas paleisti Maspero rajone sulaikytus 28 krikščionis;

6.  ragina Egipto valdžios institucijas perimti pastarųjų riaušių aukų medicinines išlaidas, taip pat kaip kompensaciją padengti tolesnes išlaidas;

7.  ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti koptų krikščionių diskriminavimą, pvz., išbraukti nuorodą apie religiją visuose oficialiuose dokumentuose;

8.  ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti vienodą pagarbą ir vienodas galimybes visiems Egipto piliečiams, įskaitant koptų krikščionis, užimti bet kokį viešą ir politinį postą, taip pat atstovavimą ginkluotosiose pajėgose, parlamente ir vyriausybėje;

9.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton užtikrinti, kad būtų įgyvendinti minėtieji reikalavimai ir jų laikomasi;

10. mano, jog prieš organizuojant parlamento rinkimus būtina priimti konstituciją;

11. mano, kad konstitucijoje turi būti aiškiai nurodyta teisės į religijos laisvę apsauga ir mažumų apsauga;

12. ragina laikinąją Egipto vyriausybę kaip galima greičiau pakeisti vyriausybe, sudaryta remiantis laisvų rinkimų rezultatais;

13. ragina Egipto valdžios institucijas imtis priemonių, kad pasibaigtų nusikalstama veikla, kurios priežastis – religiniai motyvai, pvz., koptų mergaičių, kurios buvo verčiamos perimti islamo tikėjimą, grobimas (maždaug 1 000 dokumentais įrodytų atvejų);

14. ragina iš dalies pakeisti Egipto baudžiamąjį kodeksą, kad nusikalstama veikla būtų laikomas atvertimas į kitą tikėjimą, kai žmonės jėga verčiami pakeisti savo religinius įsitikinimus;

15. kadangi ES ir Egipto santykiai grindžiami pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, ES pasilieka teisę priimti prieš Egiptą taikytinas priemones tuo atveju, jei rimtai būtų pažeidžiamos visų Egipto piliečių, įskaitant koptų krikščionis, kuriuos institucijos diskriminuoja ir kurie yra persekiojami, žudomi ir verčiami bėgti iš savo šalies, žmogaus teisės; pabrėžia, kad ES, stengdamasi padėti Egipto gyventojams, kurie taikiomis priemonėmis siekia demokratinės ateities, turi būti pasirengusi patvirtinti papildomas priemones;

Sirija

16. griežtai smerkia civilių gyventojų, taikių protestuotojų ir jų artimųjų žudymą, masinius areštus ir kankinimą; yra pasibaisėjęs brutaliomis Sirijos režimo represijomis, vykdomomis prieš Sirijos gyventojus; pakartoja savo raginimą prezidentui Basharui al-Assadui ir jo režimui nedelsiant atsisakyti valdžios, kad būtų sudarytos sąlygos politiniam pereinamajam procesui Sirijoje;

17. yra labai susirūpinęs dėl krikščionių padėties Sirijoje, ypač jų saugumo; smerkia veiksmus, kuriais skatinamas religinių grupių tarpusavio konfliktas; ragina esamas ir būsimas Sirijos valdžios institucijas užtikrinti patikimą ir veiksmingą šalies krikščionių bendruomenės apsaugą;

18. reiškia gilią užuojautą aukų artimiesiems; labai vertina Sirijos gyventojų drąsą ir ryžtą ir tvirtai remia jų siekį užtikrinti visapusišką pagarbą teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir garantuoti geresnes ekonomines ir socialines sąlygas;

19. pakartoja savo raginimą Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai ir Komisijai toliau skatinti ir remti organizuotų Sirijos demokratinės opozicijos pajėgų kūrimąsi Sirijoje ir už jos ribų; palankiai vertina politinės opozicijos pastangas sukurti bendrą platformą ir pažymi, kad sukurta Sirijos nacionalinė taryba;

20. palankiai vertina ES įsipareigojimą ir toliau reikalauti aktyvių JT veiksmų siekiant padidinti tarptautinį spaudimą; pakartoja savo raginimą JT Saugumo Tarybos narėms, visų pirma Rusijai ir Kinijai, neblokuoti rezoliucijos, kurioje būtų smerkiama Sirijos režimo naudojama mirtina jėga ir raginama nutraukti tokios jėgos naudojimą, ir taikyti sankcijas, jei tai nebus padaryta; aktyviai pritaria 2011 m. rugsėjo 23 d. priimtam ES sprendimui patvirtinti papildomas sankcijas, taikytinas Sirijos režimui; pabrėžia, kad ES, stengdamasi padėti Sirijos gyventojams, kurie taikiomis priemonėmis siekia demokratinės ateities, turi būti pasirengusi patvirtinti papildomas priemones;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, JAV administracijai ir JAV kongresui, Arabų Lygos generaliniam sekretoriui, Egipto Arabų Respublikos vyriausybei, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

Atnaujinta: 2012 m. gegužės 30 d.Teisinis pranešimas