Procedura : 2011/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0577/2011

Teksty złożone :

B7-0577/2011

Debaty :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Głosowanie :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0510

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 82k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0577/2011
9.11.2011
PE472.788v01-00
 
B7-0577/2011

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA w dniu 28 listopada 2011 r.


Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy politycznej ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA w dniu 28 listopada 2011 r.  
B7‑0577/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie szczytów UE-USA i stosunków transatlantyckich,

–   uwzględniając wspólne oświadczenia oraz sprawozdania okresowe przyjęte na poprzednich posiedzeniach Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRG), łącznie z 5. posiedzeniem TRG w dniu 17 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając porozumienie o współpracy UE-USA dotyczącej badań naukowych i rozwoju w dziedzinie lotnictwa cywilnego,

–   uwzględniając porozumienie pomiędzy UE i USA z marca 2011 r. w sprawie transportu lotniczego,

   uwzględniając ramy na rzecz wzmocnienia transatlantyckiej integracji gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że współpraca między UE i USA jest fundamentem polityki zewnętrznej UE;

B.  mając na uwadze, że UE i USA pełnią strategiczną rolę w kontekście światowych wyzwań gospodarczych, ponieważ ich produkt krajowy brutto (PKB) stanowi ponad połowę światowego PKB, będąc główną siłą napędową światowego wzrostu gospodarczego, handlu i dobrobytu oraz największym, najbardziej zintegrowanym i najdłużej trwającym związkiem gospodarczym na świecie;

C. mając na uwadze, że w 2010 r. z UE do USA wywieziono towary i usługi o całkowitej wartości 411,6 miliardów EUR, a przywieziono ich za 300,5 miliardów EUR;

D. mając na uwadze, że UE i USA mają też wspólne interesy polityczne i wspólnie ponoszą odpowiedzialność na światowej scenie politycznej za promowanie pokoju, poszanowania praw człowieka oraz stabilności, jak również za radzenie sobie z różnorodnymi ogólnoświatowymi zagrożeniami i wyzwaniami, takimi jak m.in. rozprzestrzenianie broni jądrowej, terroryzm, zmiana klimatu, bezpieczeństwo energetyczne oraz likwidacja ubóstwa,

E.  mając na uwadze, że jeśli nie zostanie znalezione odpowiednie rozwiązanie, obecny kryzys gospodarczy oraz problemy fiskalne niektórych krajów strefy euro będą mieć poważny wpływ na zarówno gospodarkę UE, jak i na gospodarkę USA;

F.  mając na uwadze, że cztery państwa członkowskie UE są nadal objęte ograniczającym amerykańskim obowiązkiem wizowym;

G. mając na uwadze, że Transatlantycka Rada Gospodarcza (TRG) odgrywa ważną rolę w nadzorowaniu i przyspieszaniu współpracy dwustronnej pomiędzy UE a USA w celu pogłębiania wzajemnej integracji gospodarczej; mając na uwadze, że obecną rolę TRG należy wzmocnić, zwłaszcza w odniesieniu do promowania ujednolicenia standardów technicznych;

1.  ponownie stwierdza, że stosunki UE-USA są dla UE najważniejszym strategicznym partnerstwem, i podkreśla znaczenie nasilenia strategicznego dialogu, współpracy i koordynacji przy zmaganiu się z globalnymi wyzwaniami i konfliktami regionalnymi;

2.  podkreśla znaczenie NATO jako fundamentu bezpieczeństwa transatlantyckiego; wzywa do strategicznej współpracy między Stanami Zjednoczonymi a państwami członkowskimi UE, tak aby sprostać ogólnoświatowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje rolę sił NATO w doprowadzeniu do przemian demokratycznych w Libii;

3.  ponownie wzywa obydwu partnerów do propagowania poszanowania demokracji i praw człowieka na świecie jako kluczowego elementu ich polityki;

4.  zwraca się do UE i USA, aby zacieśniły współpracę przy podejmowaniu wspólnych ogólnoświatowych wyzwań, zwłaszcza w odniesieniu do nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz do rozbrojenia, przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania terroryzmowi oraz do bezpieczeństwa energetycznego;

5.  z zadowoleniem przyjmuje stanowisko USA w sprawie palestyńskiego wniosku o przyjęcie w poczet członków ONZ; wzywa USA i UE, aby kontynuowały pełne zaangażowanie w prace Kwartetu Bliskowschodniego w celu doprowadzenia Palestyńczyków i Izraelczyków do stołu negocjacyjnego, gdyż tylko rozmowy dwustronne – ukierunkowane na rozwiązanie oparte na koncepcji dwóch państw, w tym niezależnego i trwałego państwa palestyńskiego – mogą przynieść wymierne efekty i przywrócić pokój w regionie;

6.  ponownie podkreśla znaczenie promowania przez obu partnerów – w duchu zaufania i przejrzystości – skoordynowanego podejścia w prowadzonej przez nich polityce wobec Iranu, Iraku, Afganistanu i Pakistanu;

7.  wzywa UE i USA do działania na rzecz wspólnego podejścia do przemian zachodzących w Afryce Północnej oraz do koordynowania poparcia dla sił demokratycznych w krajach takich jak Tunezja, Libia i Egipt, aby pomóc tym krajom w przekształcenie się w prawdziwe i silne demokracje; w związku z tym wzywa obu partnerów do ścisłej współpracy oraz wywierania nacisków na władze Syrii i Bahrajnu, aby zaprzestały prześladowań i brutalnych działań podejmowanych wobec swoich obywateli i wprowadziły niezbędne reformy demokratyczne uwzględniające wolność słowa, wolność zgromadzania się i ochronę podstawowych praw obywateli;

8.  wzywa USA do zniesienia obowiązku wizowego wobec pozostałych państw członkowskich i do traktowania wszystkich obywateli UE jednakowo i na zasadach pełnej wzajemności;

9.  wzywa UE i USA, aby kontynuowały rozpoczęty na szczycie G20 w Cannes szczery dialog na temat znalezienia sposobów rozwiązania kryzysu zadłużenia w strefie euro stanowiącego zagrożenie dla gospodarki światowej;

10. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie promowania, dostarczania i korzystania z satelitarnych systemów nawigacyjnych Galileo i GPS, na co niedawno wyraził zgodę Parlament Europejski;

11. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie drugiego etapu umowy o transporcie lotniczym między UE i USA, zawierającej liczne zachęty do wprowadzenia zmian ustawodawczych w USA, których wdrożenie pozwoli obu stronom na ustanowienie otwartego obszaru lotniczego;

12. z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzone w dniu 4 listopada 2011 r. w Brukseli pierwsze udane testy reagowania transatlantyckiego na incydenty w przestrzeni wirtualnej, w tym na ataki cybernetyczne;

13. wyraża uznanie dla pozytywnej roli odgrywanej przez TRG, która odbyła dotychczas pięć posiedzeń; uważa, że TRG może odegrać ważną rolę we wspieraniu wspólnego stanowiska UE i USA w ich stosunkach handlowych z krajami trzecimi;

14. zwraca uwagę na zobowiązania podjęte na szczycie TRG w 2010 r. w kwestiach takich jak zatwierdzone przedsiębiorstwa handlowe, surowce i zasady dotyczące handlu w dziedzinie usług z zakresu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), ale uważa, że należy przeprowadzić dokładną analizę, aby ocenić poczynione postępy; podkreśla, że należy nasilić wspólne działania w niektórych dziedzinach, jak w szczególności dialog regulacyjny, znoszenie ceł, usuwanie nieuzasadnionych barier pozataryfowych oraz tworzenie wspólnych standardów służących usuwaniu barier technicznych z myślą o otwartym i uczciwym handlu;

15. wyraża uznanie dla UE i USA za to, że są stronami umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) wraz z innymi uprzemysłowionymi, wschodzącymi i rozwijającymi się krajami, które połączyły siły na arenie międzynarodowej w walce z podróbkami i piractwem;

16. przypomina o swoim wniosku w sprawie transatlantyckiej inicjatywy na rzecz wzrostu i zatrudnienia, uważając, że podczas szczytu należy dokonać jej przeglądu w celu podania wytycznych postępowania na nadchodzące miesiące;

17. przypomina o znaczeniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ramach stosunków transatlantyckich oraz o potrzebie stworzenia inwestorom stabilnego i atrakcyjnego otoczenia, co przyczyni się do pewności inwestycji oraz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia po obu stronach Atlantyku;

18. jest przekonany, że wymiana handlowa między UE a USA ma wielki potencjał pobudzenia wzrostu gospodarczego; w związku z tym wzywa obie strony do podjęcia dialogu na temat ograniczenia nieuzasadnionych barier pozataryfowych; przypomina, że usunięcie połowy istniejących barier pozataryfowych i rozbieżności przepisów przełożyłoby się po obu stronach Atlantyku na wzrost PKB w wysokości 163 miliardów EUR do 2018 r.;

19. apeluje do Komisji i rządu USA o zobowiązanie się do przeciwdziałania na forach dwustronnych i wielostronnych światowym tendencjom protekcjonistycznym; wzywa UE oraz USA do wprowadzenia mechanizmu wczesnego ostrzegania w celu wykrywania przypadków protekcjonizmu w stosunkach dwustronnych i zapobiegania im;

20. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie długotrwałych sporów na forum WTO (np. protokołu ustaleń w sprawie wysokiej jakości wołowiny), ale jest zdecydowany nadal wzywać USA do wdrażania zaległych sprawozdań i orzeczeń organu WTO oraz usuwania przeszkód w handlu; wzywa rząd USA w szczególności do ponownego rozpatrzenia obowiązku prześwietlania wszystkich kontenerów, do stosowania się do orzeczenia organu odwoławczego WTO w sprawie praktyki „zerowania” podczas przyjmowania środków antydumpingowych, do zdecydowanego ulepszenia niedostatecznej ochrony oznaczeń geograficznych, do ostatecznego wdrożenia zaleceń OIE (Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt) dotyczących BSE (gąbczastej encefalopatii bydła) oraz do zezwalania na przywóz wszystkich produktów z wołowiny pochodzącej z UE;

21. podkreśla potrzebę zakończenia w najbliższej przyszłości dauhańskiej rundy rozwojowej; uważa jednak, że – ze względu na utrzymujący się impas dotyczący pierwotnej struktury i celów dauhańskiej agendy rozwoju – konieczne jest jak najszybsze wznowienie debaty na temat sposobów wzmocnienia WTO i przygotowania jej na nadchodzące wyzwania;

22. wzywa obie strony TRG do stymulowania dwustronnej współpracy w dziedzinie badań, aby lepiej wykorzystać potencjał rozszerzonej umowy o współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy UE i USA oraz rozwijać współpracę w kierunku dywersyfikacji źródeł energii i promowania gospodarki wydajnej ekologicznie;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, współprzewodniczącym Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców oraz współprzewodniczącym Transatlantyckiej Rady Gospodarczej i jej sekretariatowi.

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2011Informacja prawna