Procedure : 2011/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0580/2011

Indgivne tekster :

B7-0580/2011

Forhandlinger :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Afstemninger :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0510

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 90k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0577/2011
9.11.2011
PE472.791v01-00
 
B7-0580/2011

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd


Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd  
B7‑0580/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om transatlantiske forbindelser,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU og USA deler værdier for så vidt angår frihed, demokrati, menneskerettigheder og et ønske om åbne samfund og derfor har en fælles interesse i og ansvar for at arbejde sammen om at tage hånd om den finansielle krise, klimaændringerne, energisikkerhed, terrorisme og spredning af atomvåben;

B.  der understreger, at mange globale udfordringer inden for udenrigspolitik, sikkerhed, udvikling og miljø lægger op til en fælles indsats og transatlantisk samarbejde; der påpeger, at den igangværende økonomiske krise imidlertid er trådt i forgrunden som den primære udfordring, der skal løses i dag;

C. der henviser til, at EU og USA tilsammen tegner sig for halvdelen af den globale økonomi, og at deres partnerskab, til en værdi af 4,28 billioner USD, repræsenterer det største, mest integrerede og længst varende økonomiske samarbejde i verden og udgør en afgørende drivkraft for den globale økonomiske vækst;

D. der henviser til, at selv om EU og USA fortsat er de to største økonomier på verdensplan, står de over for alvorlige udfordringer som følge af finanskrisen og den øgede konkurrence fra vækstøkonomierne, herunder BRIK-landene, og henviser til, at de begge prioriterer vækst og jobskabelse højt;

E.  der påpeger, at den igangværende finansielle og økonomiske krise i såvel Europa som USA truer vores økonomiers stabilitet og vækst og vores borgeres velfærd, og at et tættere økonomisk samarbejde mellem Europa og USA aldrig været mere presserende og nødvendigt end nu, hvis denne krise skal bekæmpes;

F.  der henviser til, at der er behov for at styrke hensigtsmæssige kontakter og fremme dialogen om lovgivning med transatlantiske konsekvenser i alle faser af beslutningsprocedurerne mellem EU og USA;

G. der understreger, at målsætningen om at sikre frihed og sikkerhed på hjemmefronten ikke må opfyldes på bekostning af helt grundlæggende principper om borgerlige frihedsrettigheder og opretholdelsen af fælles standarder for menneskerettigheder;

Den økonomiske og finansielle krise

1.  mener, at den igangværende krise er den værste verdensomspændende recession siden den store depression, og at de økonomiske og finansielle styringsstrukturer, der eksisterede inden krisen på globalt plan, i USA eller i EU ikke i tilstrækkelig grad bragte stabilitet til det globale finansielle system; mener, at det i lyset af den stigende gensidige afhængighed på de økonomiske og finansielle markeder er nødvendigt at styrke samarbejdet omkring de makroøkonomiske politikker og om tilsynet med de større økonomier; insisterer endvidere på, at EU skal behandle spørgsmålet om sin repræsentation i IMF, og glæder sig over ​​Barrosos bekendtgørelse om at fremsætte et forslag om en enkelt ekstern repræsentation for euroområdet;

2.  opfordrer EU og USA til sammen med Kina at arbejde for at løse de globale problemer vedrørende valutakurser uden gennemførelse af protektionistiske foranstaltninger eller gengældelsesforanstaltninger; mener, at EU’s medlemsstater er udsat for andre krav fra markedet i forhold til USA, navnlig i forhold til statsobligationer og den eksisterende monetære union; opfordrer USA til ikke at forværre problemet vedrørende den globale balance mellem valutakurser i forbindelse med gennemførelsen af den nationale pengepolitik;

3.  fremhæver betydningen af ​​at styrke dialogen om finanstilsyn mellem de nyetablerede EU-myndigheder og de amerikanske myndigheder med det formål at samordne fremgangsmåderne mellem lovgivere, fastslå mangler og arbejde på at forbedre konvergensen, herunder gennemførelsen af Basel-kapitalkravene;

International handel

4.  er overbevist om, at den transatlantiske bilaterale handel har et stort potentiale til at sætte skub i den økonomiske vækst; opfordrer derfor EU og den amerikanske regering til at udvikle og lancere et fælles transatlantisk initiativ for arbejdspladser og vækst, herunder en køreplan for fjernelse af de resterende ikke-toldmæssige hindringer for handel og investeringer og frihandel, hvor der ikke pålægges forarbejdede varer nogen form for afgift;

5.  opfordrer Kommissionen og den amerikanske regering til i både bilaterale og multilaterale fora at forpligte sig til at bekæmpe den globale tendens til protektionisme og indføre en tidlig varslingsmekanisme, der kan gøre det muligt at afsløre og forebygge protektionisme i de bilaterale forbindelser;

6.  understreger, at det for at nå disse mål er nødvendigt at styrke TEC-processen, herunder med henblik på at udvikle fælles standarder på nye lovgivningsområder såsom nanoteknologi eller fremspirende økonomiske sektorer såsom elkøretøjsteknologi, eftersom samarbejdet mellem EU og USA med hensyn til anvendelsen af standarder for regulering og bekæmpelsen af varemærkeforfalskede varer er af afgørende betydning for at styrke det transatlantiske marked og lette verdenshandelen;

7.  minder om betydningen af direkte udenlandske investeringer inden for de transatlantiske forbindelser og mener, at Kommissionen og USA skal bruge dette topmøde til at fastsætte fælles principper vedrørende investeringer;

8.  glæder sig over afslutningen på de langvarige WTO-tvister og mener, at disse bør bruges som springbræt til at søge en løsning på udestående handelshindringer; opfordrer indtrængende USA til at følge afgørelsen om at nulstille (zeroing), når der vedtages antidumpingforanstaltninger, så der kan åbnes op for import af alle former for oksekødsprodukter fra EU, og til at afstå fra at anvende krav om at købe amerikansk;

9.  opfordrer indtrængende USA til i forbindelse med den ministerkonference, som efter planen skal finde sted i december 2011, at lægge sig i selen for at få afsluttet de igangværende forhandlinger om markedsadgang i forbindelse med WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA) på en god måde; minder om, at åbne markeder for offentlige indkøb, der giver lige adgang for leverandører, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, er af stor betydning for den transatlantiske handel; understreger betydningen af GPA med henblik på at sikre en åben og afbalanceret adgang til begge markeder;

10. opfordrer USA til at gøre fremskridt for så vidt angår øget gennemsigtighed i USA’s Small Business Act samlet set; betoner, hvor vigtigt det er, at USA bevæger sig i retning af en standsning af tilsidesættelserne i Small Business Act;

Transport

11. opfordrer i den forbindelse EU og USA til at uddybe deres samarbejde inden for transportsikkerhed med henblik på at bevæge sig i retning af risikobaserede fremgangsmåder, som f.eks. indførelse af "sikker operatør"-ordninger og scanning af væsker, i stedet for de meget brede generelle restriktioner, såsom kravet om 100 % containerscanning eller forbuddet mod væsker om bord på fly;

12. konstaterer med bekymring, at den amerikanske lovgivning om 100 % containerscanning stadig er planlagt til at træde i kraft fra juli 2012, men glæder sig over, at den amerikanske minister for indenrigssikkerhed, Janet Napolitano, ved flere lejligheder har udtalt, at gennemførelsen af ​​loven kan blive udskudt i to år, som fastsat i lovgivningen;

13. glæder sig over EU og USA’s fælles erklæring om forsyningskædesikkerhed, som blev vedtaget i juni 2011, hvilket afspejler en fælles vilje til en flerstrenget risikobaseret tilgang til sikkerhed, der støttes af et bilateralt og multilateralt internationalt samarbejde, og opfordrer derfor indtrængende til, at den kommende amerikanske strategi om global forsyningskædesikkerhed bibringer en positiv udvikling i denne forbindelse;

Industrien, energi, forskning og ikt

14. understreger behovet for at arbejde hen imod vedtagelse og gennemførelse af en fælles EU-USA-køreplan for råstoffer indtil 2050 med fokus på sjældne jordarter og navnlig for at fremme forskningen i alternativer og samarbejdet om innovation inden for udvindings- og genanvendelsesteknologier for råstoffer;

15. opfordrer EU og USA til at støtte forskningen og udviklingen af industriens udnyttelse af nanoteknologi og samarbejde om at vurdere ​​behovet for at opstille et regelsæt for nanoteknologi;

16. gentager, at der er behov for samarbejde om fremme af energieffektivitet, vedvarende energi og høje standarder for nuklear sikkerhed på verdensplan, og glæder sig over den fortsatte koordinering af energieffektivitetsmærkningen af kontorudstyr og samarbejdet om udvikling af energiteknologier (ny Energy Star-aftale mellem EU og USA) og undersøgelse af mulighederne for at udvide denne samordning ("Energy Star") til andre energimærkningsordninger;

17. opfordrer indtrængende til øget samarbejde inden for forskning i nye energiteknologier, navnlig i intelligente net (standardisering og fremme af applikationer), og til, at der træffes foranstaltninger for at sikre deltagelse af amerikanske og europæiske forskningsklynger i amerikanske og europæiske forskningsprogrammer;

18. opmuntrer til udveksling af erfaringer og bedste praksis om metoder til fremme af iværksætteri, herunder gennem støtte til nystartede virksomheder og håndtering af konkurser;

19. opfordrer EU og USA til at sikre beskyttelsen og integriteten af det globale internet og kommunikationsfriheden ved at undgå unilaterale skridt til at tilbagekalde IP-adresser eller domænenavne;

Klimaændringer

20. minder om, at klimaændringerne er en global trussel, og finder det derfor beklageligt, at de nuværende tilsagn og løfter, der er afgivet inden for rammerne af Københavnsaftalen og formelt fastsat under Cancún-aftalerne, er utilstrækkelige til at nedbringe mængden af CO2 i overensstemmelse med 2 °C-målet; understreger, at den kommende klimakonference i Durban skal forny den verdensomspændende forpligtelse, der blev indgået med Kyoto-protokollen, for at finde brugbare løsninger for finansiering, teknologioverførsel, arealanvendelse og afskovning, for udviklingslandenes overvågning, rapportering og verifikation og for beskyttelsen af biodiversiteten;

21. er derfor betænkelig ved lovforslag 2594, der for nylig blev vedtaget i det amerikanske underhus, og som går ud på at forbyde amerikanske flyselskaber at deltage i EU's emissionshandelsordning; opfordrer det amerikanske Senat til ikke at vedtage dette lovforslag og opfordrer til en konstruktiv dialog om spørgsmålet;

Udenrigsanliggender

22. minder om, at udviklingen af frie og åbne demokratier, der fremmer fred og stabilitet, er den bedste garanti for global sikkerhed, og opfordrer derfor EU og USA til yderligere at fremme freden, især i Mellemøsten, og støtte de fremspirende demokratier i Nordafrika;

23. opfordrer indtrængende EU og USA til at presse på for en genoptagelse af direkte forhandlinger mellem Israel og palæstinenserne i fuld overensstemmelse med folkeretten, og mener, at disse bør føre til tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 og med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat kan leve side om side i fred og sikkerhed;

24. udtrykker sin påskønnelse af det tætte samarbejde og partnerskab, som foregik mellem EU og USA under den militære aktion, der iværksattes på mandat fra FN's Sikkerhedsråd som en nødvendig foranstaltning for at hjælpe med at beskytte libyerne under frihedskampen; anerkender den afgørende rolle, som USA spillede ved at levere lufttankning samt efterretnings- og rekognosceringsbistand til de europæiske allierede;

25. opfordrer både EU og USA til at støtte de libyske overgangsmyndigheder i alle deres bestræbelser for at opbygge et inklusivt og demokratisk samfund i Libyen og organisere de første frie demokratiske valg; understreger samtidig, at denne støtte skal være betinget af, at menneskerettighederne og retsstatsprincippet respekteres fuldt ud, og at den skal rettes mod bistand til processen med at opbygge et demokratisk samfund med grundlæggende rettigheder og friheder og sikring af politisk deltagelse for alle borgere;

26. støtter de bestræbelser, USA og EU-medlemsstaterne i FN's Sikkerhedsråd gør for at få vedtaget en resolution, der fordømmer det syriske styres brug af dødbringende vold og kræver, at det ophører hermed, samt fastlægger de sanktioner, som vil blive taget i brug, hvis det undlader at opfylde dette krav; fordømmer på det kraftigste den eskalerende magtanvendelse over for fredelige demonstranter og den brutale og systematiske forfølgelse af demokratiforkæmpere, menneskerettighedsforkæmpere og journalister i Syrien; minder om, at der ikke findes nogen straffrihed for forbrydelser, der er begået, og opfordrer præsident Bashar al-Assad og hans styre til at omgående at give afkald på magten;

27. mener, at EU og USA bør fortsætte med at arbejde tæt sammen og inden for P5 +1 opretholde et stærkt pres på Iran, navnlig gennem effektive sanktioner til at afskrække og inddæmme de trusler, som landet udgør mod den internationale sikkerhed, det være sig udvikling af atomvåben eller terroraktiviteter;

28. støtter fortsat den nye amerikanske tanke om en antioprørsstrategi, som sigter mod at beskytte den lokale befolkning og genopbygge de områder, hvor sikkerheden er blevet garanteret i Afghanistan, samt EU's handlingsplan for Afghanistan og Pakistan;

29. understreger igen, at en langsigtet løsning på situationen i Afghanistan skal være baseret på de afghanske borgeres interesse i landets indre sikkerhed, civilbeskyttelse og økonomisk og social udvikling; bemærker, at størsteparten af midlerne til socioøkonomisk udvikling i Afghanistan kanaliseres gennem internationale mekanismer, men at en betydelig del af denne bistand ikke når de retmæssige modtagere, nemlig det afghanske folk; understreger derfor, at EU bør spille en ledende rolle i forbedringen af ​​donorkoordinering i Afghanistan i tæt samarbejde med andre centrale donorer, herunder USA;

30. glæder sig over at kunne registrere øget samarbejde mellem EU og USA inden for rammerne af retsstatsmissionen EULEX i Kosovo; glæder sig over den amerikanske støtte til dialogen mellem Beograd og Pristina, som bør fortsætte med at fokusere på befolkningens umiddelbare og praktiske behov, såsom forøgelse af rejsemuligheder og handel; værdsætter den amerikanske støtte til EU-integrationsprocessen i alle lande på det vestlige Balkan;

31. glæder sig over de allieredes gentagne opfordring på NATO-topmødet i Lissabon om yderligere at styrke NATO og EU’s strategiske partnerskab, som tager sigte på at øge deres supplerende og gensidigt forstærkende rolle i at støtte international fred og sikkerhed, herunder en styrkelse af dettes evner til krisestyring og operationer, som kræver en effektiv militær og civil kapacitet, og samtidig undgå unødvendigt dobbeltarbejde og maksimere omkostningseffektiviteten;

32. beklager, at Obama-regeringen indtil nu er stødt på betydelige hindringer i sine bestræbelser for at lukke den amerikansk drevne tilbageholdelsesfacilitet i Guantánamo-bugten i Cuba på trods af, at den i 2009 bebudede, at anlægget ville blive lukket ned inden for et år; noterer sig med beklagelse, at kun et begrænset antal EU-medlemsstater har taget imod (eller lovet at tage imod) et lille antal frigivne fanger, mens andre har nægtet;

Udvikling

33. minder om, at både EU og USA bliver nødt til næsten at fordoble deres bistandsbudget for at opfylde målsætningen med 2015-målene; opfordrer derfor begge parter til omgående at tage skridt til at opfylde deres forpligtelser om at give 0,7 % af BNI samt til at indfri deres specifikke løfter til Afrika og de ​​mindst udviklede lande;

Retlige og indre anliggender

34. glæder sig over påbegyndelsen i marts 2011 af forhandlinger om en aftale mellem EU og USA om beskyttelse af personoplysninger, når disse overføres og behandles med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser, herunder terrorisme, inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager; forventer at se betydelige fremskridt i disse forhandlinger inden for kort tid; minder om sin holdning til denne aftale, som det gav udtryk for i sin beslutning af 11. november 2010 om det kommende topmøde mellem EU og USA(1), og understreger, at en sådan rammeaftale bør sikre et højt beskyttelsesniveau for grundlæggende rettigheder, idet der fastsættes retligt bindende og gennemførlige databeskyttelsesstandarder og etableres mekanismer, der kan sikre effektiv anvendelse af disse standarder i praksis;

35. understreger, at den planlagte PNR-aftale mellem EU og USA skal være i overensstemmelse med de krav, som Europa-Parlamentet opstillede i sin beslutning af 5. maj 2010 om iværksættelse af forhandlinger om aftaler om passagerlisteoplysninger (PNR-aftaler) med USA, Australien og Canada(2), og som fremgår af Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande (KOM(2010)0492);

36. understreger betydningen af en korrekt gennemførelse af aftalerne mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp og de relevante bilaterale instrumenter;

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og USA's præsident og den amerikanske Kongres.

 

(1)

Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2010 om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, P7_TA(2010)0396 (punkt 47).

(2)

P7_TA(2010)0144; EUT C 81E70 af 15.3.2011.

Seneste opdatering: 11. november 2011Juridisk meddelelse