Διαδικασία : 2011/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0580/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0580/2011

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0510

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 175kWORD 103k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0577/2011
9.11.2011
PE472.791v01-00
 
B7-0580/2011

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου


Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου  
B7‑0580

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις διατλαντικές σχέσεις,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και την επιθυμία για ανοιχτές κοινωνίες, και συνεπώς έχουν κοινό συμφέρον και ευθύνη για τη συνεργασία στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ασφάλεια, την τρομοκρατία και τη διάδοση των πυρηνικών όπλων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος επιβάλλουν κοινή δράση και διατλαντική συνεργασία, ωστόσο η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει έρθει στο προσκήνιο ως η κύρια πρόκληση που πρέπει αντιμετωπιστεί σήμερα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μαζί το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, η δε ύψους 4,28 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εταιρική τους σχέση είναι η μεγαλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και μακρόβια οικονομική σχέση στον κόσμο και αποτελεί κύρια κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια οικονομική ευημερία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ, μολονότι παραμένουν οι δύο κορυφαίες οικονομίες στον κόσμο, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τις αναδυόμενες οικονομίες και τις οικονομίες των χωρών BRIC, και ότι προτεραιότητα και για τις δύο είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλούν τη σταθερότητα και την ευημερία των οικονομιών μας και την ευημερία των πολιτών μας, και ότι για να καταπολεμηθούν αυτές οι κρίσεις είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική και αναγκαία η στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενταθούν οι απαιτούμενες επαφές και να διευκολυνθεί ο διάλογος για τα νομοθετικά μέτρα με διατλαντικό αντίκτυπο σε όλα τα στάδια του συστήματος λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει στο βωμό της επιτακτικής ανάγκης για εσωτερική ελευθερία και ασφάλεια να θυσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές των πολιτικών ελευθεριών και η τήρηση κοινών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση

1.  επισημαίνει ότι η σημερινή κρίση είναι η χειρότερη παγκόσμια ύφεση από το οικονομικό κραχ του 1929, και ότι οι δομές οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης που υπήρχαν όταν ξέσπασε η κρίση, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εξασφάλισαν επαρκή σταθερότητα για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα· πιστεύει ότι η εντεινόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αγορών επιβάλλει συνεργασία στις μακροοικονομικές πολιτικές και εποπτεία των σημαντικών οικονομιών· επιμένει, ακόμα, ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της εκπροσώπησής της στο ΔΝΤ, και χαιρετίζει την αναγγελία της υποβολής πρότασης για ενιαία εκπροσώπηση της ευρωζώνης από τον Πρόεδρο Μπαρόζο·

2.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με την Κίνα για τη διευθέτηση της παγκόσμιας διένεξης σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες χωρίς μέτρα προστατευτισμού ή αντίποινα· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υφίστανται διαφορετικές πιέσεις από την αγορά σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα και την ύπαρξη της νομισματικής ένωσης· ζητεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εφαρμόζουν τις εσωτερικές οικονομικές πολιτικές τους με τρόπο που εντείνει το πρόβλημα της παγκόσμιας ισορροπίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών·

3.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρυθμιστικός διάλογος για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ των νεοσύστατων αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ, με στόχο τον συντονισμό των προσεγγίσεων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, τον εντοπισμό των κενών και τη βελτίωση της σύγκλισης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της «Βασιλείας» σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις·

Το διεθνές εμπόριο

4.  είναι πεπεισμένο ότι το διατλαντικό διμερές εμπόριο μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στη μεγέθυνση της οικονομίας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ να αναπτύξουν και να αναλάβουν κοινή διατλαντική πρωτοβουλία για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου οδικού χάρτη για την άρση των απομενόντων μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις, και για ελεύθερο εμπόριο με μηδενικά επίπεδα δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα·

5.  ζητεί από την Επιτροπή και τις ΗΠΑ να δεσμευτούν τόσο στα διμερή όσο και στα πολυμερή φόρουμ, ότι θα καταπολεμήσουν την παγκόσμια τάση για προστατευτισμό και θα καθιερώσουν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για την αποτροπή του προστατευτισμού στις διμερείς σχέσεις·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της διαδικασίας του ΔΟΣ, προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη κοινών προτύπων για νέους τομείς ρύθμισης, όπως η νανοτεχνολογία, ή για νεοεμφανιζόμενους οικονομικούς τομείς, όπως η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δεδομένου ότι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στην εφαρμογή προτύπων ρύθμισης και στην καταπολέμηση της απομίμησης έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της διατλαντικής αγοράς και τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στις διατλαντικές σχέσεις, και θεωρεί ότι η Επιτροπή και η ΗΠΑ θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη διάσκεψη κορυφής για τον καθορισμό κοινών αρχών όσον αφορά τις επενδύσεις·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίλυση των χρόνιων αντιδικιών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, και πιστεύει ότι το γεγονός αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί για την άρση των υπόλοιπων εμποδίων στο εμπόριο· καλεί ιδιαίτερα τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν προς την απόφαση για μηδενισμό όταν λαμβάνουν μέτρα κατά του ντάμπιγκ, να επιτρέψουν την εισαγωγή όλων των προϊόντων μοσχαρίσιου κρέατος προέλευσης ΕΕ και να μην προχωρήσουν στην επιβολή απαιτήσεων τύπου «αγοράζετε αμερικανικά προϊόντα»·

9.  καλεί τις ΗΠΑ να επιδείξει, στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2012, φιλοδοξία για την επιτυχή έκβαση των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις κρατικές προμήθειες, του ΠΟΕ (GPA)· υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν για το διατλαντικό εμπόριο οι ανοιχτές αγορές προμηθειών που προσφέρουν ίσους πρόσβασης στους προμηθευτές, και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της GPA για τη διασφάλιση τέτοιας ανοιχτής και ισόρροπης πρόσβασης και στις δύο αγορές·

10. ζητεί από τις ΗΠΑ να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την αύξηση της γενικότερης διαφάνειας του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act)· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταλήξουν τελικά οι ΗΠΑ σχετικά με το δεσμευμένο ποσοστό των προμηθειών που προβλέπει η Small Business Act για τις μικρές επιχειρήσεις (set-aside)·

Οι μεταφορές

11. ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να βαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας των μεταφορών, και να υιοθετήσουν προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, όπως τα συστήματα «ασφαλούς επιχείρησης» και ο έλεγχος των υγρών, αντί γενικών περιορισμών ευρείας έκτασης όπως ο έλεγχος του 100% των εμπορευματοκιβωτίων ή η απαγόρευση των υγρών στα αεροσκάφη·

12. επισημαίνει με ανησυχία ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ για τον έλεγχο του 100% των εμπορευματοκιβωτίων θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αμερικανίδα Υπουργός Εσωτερικών, κυρία Napolitano, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η έναρξη ισχύος του νόμου μπορεί να αναβληθεί για δύο χρόνια, όπως προβλέπει η νομοθεσία·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2011 και απηχεί την κοινή δέσμευση για μια πολυεπίπεδη προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, υποστηριζόμενη από διμερή και πολυμερή διεθνή συνεργασία, και στο πλαίσιο αυτό ζητεί να προκύψουν θετικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο από την επικείμενη στρατηγική των ΗΠΑ για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού παγκοσμίως·

Βιομηχανία, ενέργεια, έρευνα και ΤΠΕ

14. υπογραμμίζει ότι απαιτείται να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της έγκρισης και εφαρμογής ενός κοινού οδικού χάρτη ΕΕ-ΗΠΑ για τις πρώτες ύλες προς το 2050, με έμφαση στις σπάνιες γαίες, ιδιαίτερα δε να δοθεί ώθηση στην έρευνα για εναλλακτικά υλικά και να ενισχυθεί η συνεργασία στους τομείς της καινοτομίας στις τεχνολογίες εξόρυξης και ανακύκλωσης πρώτων υλών·

15. ενθαρρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν την έρευνα και ανάπτυξη της βιομηχανικής εφαρμογής της νανοτεχνολογίας και να συνεργαστούν στην αξιολόγηση της ανάγκης για τον καθορισμό κανονιστικού πλαισίου για τις νανοτεχνολογίες·

16. επαναλαμβάνει την ανάγκη για συνεργασία στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υψηλών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας παγκοσμίως, και επιδοκιμάζει τις προσπάθειες για συνεχή συντονισμό των προγραμμάτων ενεργειακής επισήμανσης του εξοπλισμού πληρογραφικής και συνεργασίας στην ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών (νέα συμφωνία Energy Star μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ) και στη διερεύνηση της επέκτασης του συντονισμού αυτού (ενεργειακά άστρα) σε άλλα συστήματα επισήμανσης·

17. ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας στην έρευνα για νέες ενεργειακές τεχνολογίες, και ιδιαίτερα για ευφυή δίκτυα (τυποποίηση και προώθηση εφαρμογών), και ζητεί τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της συμμετοχής των ΗΠΑ και της ΕΕ σε ερευνητικές ομάδες στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων των ΗΠΑ και της ΕΕ·

18. ενθαρρύνει την ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ όσον αφορά τρόπους προώθησης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και του χειρισμού χρεοκοπιών·

19. ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν την προστασία και την ακεραιότητα του παγκόσμιου διαδικτύου και την ελευθερία των επικοινωνιών, αποφεύγοντας μονομερή μέτρα ανάκλησης διευθύνσεων IP και ονομάτων τομέα·

Κλιματική αλλαγή

20. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά παγκόσμια απειλή, και εκφράζει στο πλαίσιο αυτό τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που έγιναν με τη συμφωνία της Κοπεγχάγης και επισημοποιήθηκαν με τις συμφωνίες της Κανκούν δεν επαρκούν για τη μείωση των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον δεύτερο στόχο· υπογραμμίζει ότι η επικείμενη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος, στο Ντέρμπαν, πρέπει να ανανεώσει την παγκόσμια δέσμευση που αναλήφθηκε με το Πρωτόκολλο του Κυότο προκειμένου να εξευρεθούν εφαρμόσιμες λύσεις για τη χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη χρήση γης και την αποδάσωση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας·

21. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για τον νόμο 2594 που ενέκρινε η Αμερικανική Βουλή, ο οποίος απαγορεύει τη συμμετοχή των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· καλεί την Αμερικανική Γερουσία να μην εγκρίνει τον νόμο αυτό, και ζητεί τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου για το συγκεκριμένο ζήτημα·

Εξωτερικές Υποθέσεις

22. υπενθυμίζει ότι η καλύτερη εγγύηση για την παγκόσμια ασφάλεια είναι η ανάπτυξη ελεύθερων και ανοιχτών δημοκρατιών που προωθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν περαιτέρω την ειρήνη, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, και να υποστηρίξουν τις αναδυόμενες δημοκρατίες της Βόρειας Αφρικής·

23. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση για την επανεκκίνηση των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, σε πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, προς την κατεύθυνση μιας λύσης δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών, με ειρηνική και ασφαλή συνύπαρξη και γειτονία του κράτους του Ισραήλ με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος·

24. επιδοκιμάζει τη στενή συνεργασία και εταιρική σχέση που ανέπτυξαν η ΕΕ και οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της στρατιωτικής δράσης που αναλήφθηκε με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να βοηθήσουν στην προστασία των Λίβυων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα τους· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΗΠΑ, παρέχοντας στους Ευρωπαίους συμμάχους εναέριο ανεφοδιασμό με καύσιμα, πληροφορίες και στρατιωτική αναγνώριση·

25. ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη μεταβατική αρχή της Λιβύης σε όλες της τις προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας στη Λιβύη και να διοργανώσει τις πρώτες ελεύθερες, δημοκρατικές εκλογές· τονίζει, παράλληλα, ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να εξαρτάται από τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και να αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαδικασίας οικοδόμησης μιας δημοκρατικής κοινωνίας, με διασφαλισμένα θεμελιώδη δικαιώματα και πολιτική συμμετοχή για όλους τους πολίτες·

26. υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να προωθήσουν ψήφισμα που να καταδικάζει και να ζητεί να τεθεί τέλος στη χρήση θανάσιμης βίας από το καθεστώς της Συρίας και να ορίζει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· καταδικάζει απερίφραστα την κλιμακούμενη χρήση βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τη βάναυση και συστηματική δίωξη ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων στη Συρία· υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν, και καλεί τον Πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσσαντ και το καθεστώς του να παραδώσουν αμέσως την εξουσία·

27. πιστεύει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά και στο πλαίσιο της P5+1 για τη διατήρηση ισχυρής πίεσης στο Ιράν, ιδιαίτερα με αποτελεσματικές κυρώσεις για την αποτροπή και την εξουδετέρωση των απειλών που θέτει για τη διεθνή ασφάλεια αναπτύσσοντας πυρηνικά όπλα ή με τρομοκρατικές ενέργειες·

28. εξακολουθεί να υποστηρίζει τη νέα αντίληψη των ΗΠΑ για μια στρατηγική καταστολής της εξέγερσης που αποσκοπεί στην προστασία του τοπικού πληθυσμού και στην ανοικοδόμηση περιοχών του Πακιστάν στις οποίες έχει εδραιωθεί η ασφάλεια, καθώς και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

29. υπογραμμίζει και πάλι ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη λύση για την κατάσταση στο Αφγανιστάν πρέπει να βασίζεται στα συμφέροντα του αφγανικού λαού για εσωτερική ασφάλεια, προστασία των πολιτών και οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· επισημαίνει ότι οι πόροι για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Αφγανιστάν διατίθενται ως επί το πλείστον μέσω διεθνών μηχανισμών, αλλά σημαντικό ποσοστό αυτής της βοήθειας δεν φθάνει στους νόμιμους δικαιούχους, τον λαό του Αφγανιστάν· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη βελτίωση του συντονισμού των χορηγών στο Αφγανιστάν, σε στενή συνεργασία με άλλους κύριους χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ·

30. διαπιστώνει με ικανοποίηση την ένταση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο πλαίσιο της αποστολής κράτους δικαίου EULEX στο Κοσσυφοπέδιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη των ΗΠΑ στον διάλογο Βελιγραδίου Πρίστινας, που θα πρέπει να εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στις άμεσες και πρακτικές ανάγκες του πληθυσμού, όπως η αύξηση των ταξιδιών και των εμπορικών συναλλαγών· εκφράζει την εκτίμησή του για την υποστήριξη που προσφέρουν οι ΗΠΑ στη διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ·

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανειλημμένη έκκληση των συμμάχων κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, να ενισχυθεί περαιτέρω η στρατηγική εταιρική σχέση ΝΑΤΟ ΕΕ, που αποσκοπεί στην αύξηση της συμπληρωματικότητας και την αμοιβαία ενίσχυση των ρόλων όσον αφορά την υποστήριξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ικανοτήτων της στη διαχείριση κρίσεων και σε επιχειρήσεις που απαιτούν ουσιαστικές στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες, με παράλληλη αποφυγή της περιττής επικάλυψης των προσπαθειών και με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων·

32. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Ομπάμα αντιμετωπίζει ως τώρα σημαντικά προβλήματα στις προσπάθειες της να κλείσει τις φυλακές του Γκουαντάναμο στην Κούβα, ενώ το 2009 είχε ανακοινώσει ότι θα έκλειναν μέσα σε ένα χρόνο· επισημαίνει με λύπη του μόνο λίγα κράτη μέλη έχουν δεχτεί (ή έχουν υποσχεθεί να δεχτούν) μικρό αριθμό αποφυλακισθέντων κρατουμένων, και τα άλλα αρνήθηκαν·

Ανάπτυξη

33. υπενθυμίζει ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ θα πρέπει να διπλασιάσουν ουσιαστικά τον προϋπολογισμό τους για βοήθεια προκειμένου να ανταποκριθούν στους Στόχους της Χιλιετίας για το 2015· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τις δύο πλευρές να λάβουν επείγοντα μέτρα προκειμένου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για ποσοστό 0,7% του ΑΕΕ, και να τηρήσουν τις συγκεκριμένες υποσχέσεις τους έναντι της Αφρικής και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών·

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη, τον Μάρτιο του 2011, των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία τους με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· αναμένει ότι θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αυτές στο άμεσο μέλλον· υπενθυμίζει τη θέση που έλαβε για τη συμφωνία αυτή με το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ ΗΠΑ(1) και υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθορίζοντας νομικώς δεσμευτικά και εφαρμόσιμα πρότυπα προστασίας των δεδομένων και καθιερώνοντας μηχανισμούς για την εξασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής των προτύπων αυτών στην πράξη·

35. υπογραμμίζει ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίζονται στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τον Καναδά(2)· και να είναι σύμφωνη με το πνεύμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες (COM(2010)0492

36. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν σωστά οι συμφωνίες ΕΕ ΗΠΑ για την έκδοση και την αμοιβαία νομική συνδρομή, και τα αντίστοιχα διμερή μέσα·

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς επίσης στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

 

 

(1)

              Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο P7_TA(2010)0396 (παράγραφος 47).

(2)

              P7_TA(2010)0144, ΕΕ C 81 Ε70, 15.3.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου