Menetlus : 2011/2913(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0589/2011

Esitatud tekstid :

B7-0589/2011

Arutelud :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Hääletused :

PV 17/11/2011 - 6.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0512

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 108kWORD 62k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0588/2011
14.11.2011
PE472.801v01-00
 
B7-0589/2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Kassettlahingumoona keelustamine


Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon kassettlahingumoona keelustamise kohta  
B7‑0589/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kassettlahingumoona konventsiooni (KLK), mille 107 riiki 19.–30. mail 2008 Dublinis toimunud diplomaatilisel konverentsil vastu võtsid,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 30. mai 2008. aasta teadaannet, milles ta soovitas riikidel sellele olulisele konventsioonile viivitamata alla kirjutada ja see ratifitseerida, ning märkis, et ootab selle kiiret jõustumist,

–   võttes arvesse kassettlahingumoona konventsiooni (KLK), mis jõustus 1. augustil 2010 ja mille 8. novembriks 2011 on heaks kiitnud 111 riiki (108 riiki on konventsioonile alla kirjutanud, nende seas kolm ELi liikmesriiki, 63 riiki on konventsiooni ratifitseerinud, nende seas 19 ELi liikmesriiki ja 3 läbirääkijariiki),

–   võttes arvesse 26. augusti 2011. aasta kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõu,

–   võttes arvesse oma 20. novembri 2008. aasta resolutsiooni kassettlahingumoona konventsiooni kohta(1),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kassettlahingumoon kujutab endast tõsist ohtu tsiviilisikutele, sest ta põhjustab enamasti surmavaid vigastusi, ning arvestades, et konfliktijärgses olukorras on kassettlahingumoona kasutamine põhjustanud palju traagilisi vigastusi ja tsiviilohvreid, sest sageli leiavad mahajäänud lõhkemata osislõhkekehasid lapsed ja teised pahaaimamatud süütud inimesed;

B.  arvestades, et enamiku ELi liikmesriikide, parlamentide algatuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide toetus on otsustavalt kaasa aidanud nn Oslo protsessi edukale lõpuleviimisele, mille tulemuseks on kassettlahingumoona konventsiooni (KLK); arvestades, et konventsioonil on praegu 66 osalisriiki, nende seas 17 ELi liikmesriiki ja 5 läbirääkijariiki;

C. arvestades, et KLKs nõutakse osalisriikidelt sellise lahingumoona varude hävitamist;

D. arvestades, et KLKs on kehtestatud uued ohvrite abistamise humanitaarnormid ning riikidelt nõutakse konfliktidest maha jäänud lõhkemata kassettlaskemoona eemaldamist;

E.  arvestades, et enamiku ELi liikmesriikide ja väga paljude kodanikuühiskonna organisatsioonide toetus on otsustavalt kaasa aidanud KLK sõlmimisega seotud nn Oslo protsessi edukale lõpuleviimisele,

1.  kutsub kõiki ELi liikmesriike üles mitte vastu võtma, toetama ega ratifitseerima teatavate tavarelvade konventsiooni protokolli, mis lubab kasutada KLKs keelatud kassettlahingumoona, ning kutsub nõukogu ja ELi liikmesriike üles vastavalt tegutsema teatavate tavarelvade konventsiooni neljandal läbivaatamise konverentsil, mis toimub 14. –25. novembril 2011 Genfis;

2.  kutsub ELi liikmesriike üles hoiduma kõikidest toimingutest, mis võimaldaksid KLK või selle sätete täitmisest kõrvale hoida või nende täitmist ohustada; eelkõige kutsub kõiki liikmesriike üles mitte võtma vastu, heaks kiitma ega nõustuma end siduma võimaliku tavarelvade konventsiooni protokolliga, mis lubab kassettlaskemoona kasutamist ega ole kooskõlas KLK artiklitega 1 ja 2, mis keelustavad sellise laskemoona kasutamise;

3.  nõuab tungivalt, et kõik konventsioonile alla kirjutanud ELi liikmesriigid kasutaksid kõiki võimalusi, sealhulgas kahepoolseid kohtumisi, sõjaväelastevahelisi arutelusid ja mitmepoolseid foorumeid, et innustada konventsiooniga mitteühinenud riike konventsiooniga võimalikult kiiresti ühinema, ning annaksid kooskõlas oma kohustustega KLK artiklil 21 kohaselt oma parima selleks, et konventsiooniga mitteühinenud riigid loobuksid kassettlahingumoona kasutamisest;

4.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid alustaksid konventsiooni täitmist näiteks lahingumoona varude hävitamise, mahajäänud lahingumoona kõrvaldamise ja ohvrite abistamisega ning osaleksid teistele riikidele suunatud rahastamises või muus abis, et nad saaksid konventsiooni täitma hakata;

5.  nõuab tungivalt, et konventsiooni allkirjastanud liikmesriigid võtaksid vastu õigusaktid selle rakendamiseks riiklikul tasandil;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning kassettlahingumoona vastasele koalitsioonile.

(1)

ELT C 16 E, 22.1.2010, lk 61.

Viimane päevakajastamine: 16. november 2011Õigusalane teave