Postup : 2011/2913(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0592/2011

Predkladané texty :

B7-0592/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.6

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0512

NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 78k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0588/2011
14.11.2011
PE472.804v01-00
 
B7-0592/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o zákaze kazetovej munície


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o zákaze kazetovej munície  
B7‑0592/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor o kazetovej munícii, ktorý nadobudol platnosť 1. augusta 2010,

–   so zreteľom na Dohovor o kazetovej munícii prijatý 107 krajinami počas diplomatickej konferencie v Dubline, ktorá sa konala 19. až 30. mája 2008,

–   so zreteľom na návrh protokolu (VI) o Dohovore o kazetovej munícii z 26. augusta 2011,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o Dohovore o kazetovej munícii,

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 29. apríla 2011 o údajnom používaní kazetovej munície v Líbyi,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Dohovor o kazetovej munícií bolo možné podpísať od 3. decembra 2008 v Oslo a následne na pôde Organizácie Spojených národov v New Yorku a keďže dohovor vstúpil do platnosti 1. augusta 2010;

B.  keďže dohovor je dôležitým krokom vpred, ako odpoveď na humanitárne problémy, ktoré civilnému obyvateľstvu spôsobuje tento typ munície;

C. keďže dohovor zakazuje používanie, výrobu, uskladňovanie a prenos kazetovej munície ako samostatnej kategórie zbraní a jeho signatárskym štátom nariaďuje zlikvidovať jej zásoby;

D. keďže kazetová munícia predstavuje závažné riziko pre civilné obyvateľstvo, a to aj po jej rozmiestnení a po ukončení konfliktu; keďže kazetová munícia je navyše preukázateľne kontraproduktívna z hľadiska vojenskej účinnosti;

E.  keďže dohovor vytvoril novú humanitárnu normu pre pomoc obetiam a štátom ustanoví povinnosť odstrániť zvyšky nevybuchnutej kazetovej munície, ktoré zostali po konfliktoch,

F.  keďže v období 2008 až 2013 je hlavným cieľom EÚ pokračovanie v pomoci tretím krajinám, aby splnili ciele Ottawského dohovoru z roku 1998 (Dohovor o zákaze mín), ktorými je likvidácia mín a vyriešenie hospodárskych a sociálnych problémov spôsobených týmito zbraňami;

G. keďže Európsky parlament je hlboko znepokojený správami o používaní kazetovej munície proti civilnému obyvateľstvu v Líbyi;

1.  víta skutočnosť, že Dohovor o kazetovej munícii už ratifikovalo 63 štátov, pričom 108 štátov ho podpísalo;

2.  vyzýva všetky členské i kandidátske štáty EÚ, ktoré nie sú zmluvnou stranou dohovoru, aby dohovor podpísali a signatárske štáty, aby dohovor čo najskôr ratifikovali;

3.  vyzýva členské štáty EÚ, ktoré podpísali dohovor, aby prijali právne predpisy umožňujúce jeho vykonávanie na vnútroštátnej úrovni;

4.  vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby v súlade s tým vystupovali na nadchádzajúcej 4. konferencii o preskúmaní dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní (CCW), ktorá sa uskutoční 14. až 25. novembra 2011 v Ženeve;

5.  vyzýva členské štáty EÚ, aby začali uplatňovať dohovor, a to aj tým, že zničia zásoby, začnú s odstraňovaním kazetovej munície a poskytnú pomoc obetiam, a aby prispievali na financovanie alebo rôzne formy pomoci ostatným štátom s cieľom pomôcť im pri uplatňovaní dohovoru; víta postup tých členských štátov, ktoré si plnia svoje úlohy a pravidelne informujú o dosiahnutom pokroku podľa článku 7 Dohovoru o kazetovej munícii;

6.  vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie a vytvorili vhodné alternatívy s cieľom dosiahnuť zákaz kazetovej munície podľa definície v článku 2 písm. (ii) Dohovoru o kazetovej munícii;

7.  podporuje proces v OSN, ktorý je zameraný na rozšírenie dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní o protokol o kazetovej munícii, ktorý by mohol poskytnúť právne záväzný nástroj proti štátom, ktoré sú významnými výrobcami alebo držiteľmi kazetovej munície a neustále odmietajú podpísať dohovor z Osla;

8.  žiada Radu a Komisiu, aby zákaz používania kazetovej munície zahrnuli ako štandardnú doložku do dohôd s tretími krajinami ako dodatok k štandardnej doložke o nešírení zbraní hromadného ničenia;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ a kandidátskych krajín, generálnemu tajomníkovi OSN a Koalícii proti kazetovej munícii.

Posledná úprava: 16. novembra 2011Právne oznámenie