Procedūra : 2011/2913(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0593/2011

Pateikti tekstai :

B7-0593/2011

Debatai :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Balsavimas :

PV 17/11/2011 - 6.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0512

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 121kWORD 75k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0588/2011
14.11.2011
PE472.805v01-00
 
B7-0593/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl kasetinių šaudmenų uždraudimo


Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl kasetinių šaudmenų uždraudimo  
B7‑0593/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, kurią pasirašė 108 šalys ir ratifikavo 66 šalys,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto pirmininko pavaduotojos Christine Beerli pareiškimą 2011 m. rugsėjo 16 d. Beirute,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 2 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus laišką antrajam Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų šalių narių susitikimui, kurį 2011 m. rugsėjo 13 d. Beirute perdavė aukšto lygio atstovas nusiginklavimo reikalams Sergio Duarte,

–   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton pareiškimus, ypač į jos 2010 m. rugpjūčio 1 d. pareiškimą dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų ir 2011 m. balandžio 29 d. pareiškimą dėl pakartotinių pranešimų apie kasetinių šaudmenų naudojimą Libijoje,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliucijas, ypač į rezoliuciją dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimo 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir ES vaidmens,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nuo 2008 m. gruodžio 3 d. Konvencija dėl kasetinių šaudmenų buvo teikiama pasirašyti iš pradžių Osle, vėliau Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke, ir įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d.;

B.  kadangi pagal Konvencijoje dėl kasetinių šaudmenų pateikiamą apibrėžtį kasetiniai šaudmenys yra įprastiniai šaudmenys, skirti sprogstamiesiems antriniams šaudmenims, kiekvienas iš kurių sveria mažiau nei 20 kg, išmėtyti ar paskleisti;

C. kadangi pagal Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų draudžiama naudoti, gaminti, kaupti ar perduoti kasetinius šaudmenis;

D. kadangi Konvencija dėl kasetinių šaudmenų žymi esminį daugelio vyriausybių, kurios anksčiau laikė kasetinius šaudmenis būtinais pagal savo saugumo ir karines doktrinas, pozicijos pasikeitimą;

E.  kadangi 22 ES valstybės narės konvenciją pasirašė, 15 ratifikavo, o 5 yra nei pasirašiusios, nei ratifikavusios;

F.  kadangi pagal Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų sukurtas naujas pagalbos aukoms humanitarinis standartas ir reikalaujama, kad pasirašiusios šalys pašalintų po konfliktų likusias kasetinių šaudmenų liekanas; kadangi Europos Komisija ir kai kurios kitos šalys skiria tam tikras lėšas nukentėjusiems regionams, kad būtų vykdoma kasetinių šaudmenų pašalinimo iniciatyva;

G. kadangi pastaruoju metu Kambodžoje, Tailande ir Libijoje kasetiniai šaudmenys ne kartą panaudoti prieš civilius gyventojus ir būtina skubiai imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad nesprogę kasetinių šaudmenų antriniai šaudmenys būtų pašalinti ir išvengta mirčių ar sužeidimų;

H. kadangi Vientiano veiksmų plane išdėstomi konkretūs ir išmatuojami žingsniai, veiksmai ir tikslai, kuriais siekiama užtikrinti, kad Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų nuostatos būtų realiai ir laiku įgyvendintos;

I.   kadangi lapkričio 14–25 d. Ženevoje vyks ketvirtoji Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų peržiūros konferencija;

J.   kadangi VI protokolo projekto tekstas, kuris bus aptariamas ketvirtojoje Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų peržiūros konferencijoje, nėra teisiškai suderinamas su Konvencija dėl kasetinių šaudmenų ir jos nepapildo; Kadangi visos Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų šalys narės teisiškai įpareigotos sunaikinti visus šaudmenis, o šiame protokolo projekte draudžiami tik prieš 1980 m. pagaminti kasetiniai šaudmenys, numatomas ilgas pereinamasis laikotarpis, kuris sudarys sąlygas atidėlioti įsipareigojimo vykdymą bent 12 metų, leidžiama naudoti kasetinius šaudmenis, kuriuose įtaisytas savaiminio susinaikinimo mechanizmas, ir leidžiama šalims naudoti kasetinius šaudmenis, kurių nesprogimo tikimybė lygi arba mažesnė už 1 %;

1.  džiaugiasi, kad Konvencija dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d.;

2.  primena, kad pagal 21 straipsnį visos šalys narės privalo skatinti visuotinį Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų pasirašymą ir įgyvendinimą; ypač primygtinai ragina ES valstybes nares ir šalis kandidates, kurios dar nepasirašė ar neratifikavo Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų, skubiai patvirtinti šią konvenciją;

3.  palankiai vertina tai, kad penkiolikoje šalių narių ir konvenciją pasirašiusių šalių užbaigtas atsargų sunaikinimas ir kad likusios dvylika šalių užbaigs naikinimą per nustatytą terminą, o aštuoniolikoje šalių ir trijuose kituose regionuose vyksta valymo operacijos;

4.  ragina ES valstybes nares imtis veiksmų ir pradėti įgyvendinti konvenciją: naikinti šaudmenų atsargas, valyti teritorijas ir teikti pagalbą aukoms, taip pat prisidėti prie kitoms šalims teikiamo finansavimo ar kitų formų paramos, kad konvencija būtų įgyvendinta;

5.  griežtai primena, kad pagal Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų šalys narės yra įpareigotos niekada ir jokiomis aplinkybėmis nenaudoti, nekurti, negaminti, kitaip neįsigyti, nekaupti, nesaugoti ir niekam neperduoti, tiesiogiai ar netiesiogiai, kasetinių šaudmenų;

6.  labai apgailestauja, kad VI protokolo projekto tekstas, kuris bus aptariamas ketvirtojoje Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų peržiūros konferencijoje lapkričio mėn., kelia pavojų aiškiai ir tvirtai tarptautinei normai, kurią nustato Konvencija dėl kasetinių šaudmenų, kurioje visapusiškai uždraudžiami šie ginklai, ir susilpnins civilių apsaugą;

7.  primygtinai ragina pripažinti humanitarines pasekmes ir didelę politinę kainą, kuriuos lems pritarimas šiam siūlomo protokolo projektui, pilnam išimčių ir spragų, dėl kurių bus leidžiama naudoti kasetinius šaudmenis;

8.  ragina vyriausiąją įgaliotinę Europos Sąjungos užsienio reikalams ir saugumo politikai ypač pabrėžti teminius tikslus sumažinti kasetinių šaudmenų keliamą pavojų ir įgyvendinti siekį, kad Sąjunga pasirašytų Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, nes tai įmanoma įsigaliojus Lisabonos sutarčiai;

9.  mano, kad VI protokolas nesuderinamas su Konvencija dėl kasetinių šaudmenų ir kad ES valstybės narės teisiškai privalo tvirtai prieštarauti siūlymams priimti VI protokolą ir juos atmesti;

10. tvirtai ir primygtinai ragina Europos Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę priminti ES valstybėms narėms jų teisinius įsipareigojimus pagal Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų;

11. ragina Tarybą ir Komisiją be standartinės masinio naikinimo ginklų neplatinimo išlygos įtraukti kasetinių šaudmenų draudimą kaip standartinę išlygą į susitarimus su trečiosiomis šalimis;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui ir Kasetinių šaudmenų koalicijai.

Atnaujinta: 2011 m. lapkričio 15 d.Teisinis pranešimas