Postup : 2011/2898(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0608/2011

Předložené texty :

B7-0608/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Hlasování :

OJ 17/11/2011 - 129
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0513

NÁVRH USNESENÍ
PDF 120kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0608/2011
15. 11. 2011
PE472.820v01-00
 
B7-0608/2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0648/2011

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o modernizaci právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení jednotného digitálního trhu


Arlene McCarthy za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o modernizaci právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení jednotného digitálního trhu  
B7‑0608/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na otázku ze dne 30. září 2011 položenou Komisi ohledně modernizace právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení jednotného digitálního trhu (O-000226/2011 – B7‑0648/2011),

 

–   s ohledem na články 113 a 167 SFEU,

 

–   s ohledem na směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty,

 

–        s ohledem na směrnici 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby,

 

–   s ohledem na sdělení Evropské komise nazvané „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“,

 

–   s ohledem na sdělení Evropské komise o digitální agendě pro budoucnost,

 

–   s ohledem na zelenou knihu Evropské komise o budoucnosti DPH,

 

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví,

 

–   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. října 2011 o budoucnosti VAT,

 

–   s ohledem na pokyny OECD ohledně neutrality DPH,

 

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

 

A. vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 obsahuje stěžejní iniciativu na vytvoření jednotného digitálního trhu;

B.  vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh EU zůstává roztříštěný, částečně i kvůli daňovému systému EU a zejména pak kvůli spotřebním daním na zboží a služby;

C. vzhledem k tomu, že hospodářská krize vážně oslabila příležitosti pro hospodářský růst a že digitální ekonomika může v příštích letech významně přispět k prosperitě Evropy;

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie musí umožnit plně rozvinout potenciál jednotného trhu tím, že usnadní internetový a přeshraniční obchod mezi členskými státy;

E.  vzhledem k tomu, že se Evropská komise právě zabývá budoucím vývojem DPH a že při tom musí zohlednit strategii EU 2020;

1.  upozorňuje na to, že stávající právní rámec a zejména příloha 3 směrnice 2006/112/ES kladou překážky rozvoji nových digitálních služeb, a jsou tudíž v rozporu s cíli stanovenými v digitální agendě;

2.  domnívá se, že sazby DPH stanovené pro knihy jsou dokladem nedostatků v platných právních předpisech; zatímco členské státy mohou uplatňovat nižší sazby DPH na dodávky knih v jakékoli fyzické formě, na elektronické knihy se vztahuje běžná sazba začínající minimálně na 15 %; tato diskriminace je neudržitelná vzhledem k potenciálnímu růstu tohoto segmentu trhu;

3.  zdůrazňuje, že Evropská unie musí být ambiciózní a neomezovat se na odstraňování nesrovnalostí ve stávajícím právním rámci; při revizi předpisů upravujících DPH by se mělo přednostně usilovat o povzbuzení společností k vývoji a nabízení nových služeb poskytovaných on-line na celém území EU;

4.  připomíná americký zákon o daňové svobodě při obchodování přes internet (Internet Tax Freedom Act), který vstoupil v platnost v roce 1998 a od té doby byla jeho působnost rozšířena; tento zákon, který zakazuje federální vládě a vládám jednotlivých států uvalovat na prodej přes internet jakékoli diskriminační sazby daně z prodeje, měl značný dopad na elektronický obchod a podpořil vznik společností, které dominují celosvětovému trhu;

5.  poukazuje však na skutečnost, že Evropská unie by měla nalézt řešení přesně odpovídající jejím potřebám; za účelem rozvinutí skutečně jednotného trhu by právní předpisy Evropské unie mohly poskytovat členským státům možnost požádat o dočasné snížení sazby DPH na elektronické služby s kulturním obsahem;

6.  tato nová kategorie, která by byla zařazena do stávající přílohy 3 směrnice 2006/112/ES, by mohla pokrývat poskytování služeb on-line, jako je televizní vysílání či zprostředkování hudby, knih nebo tisku, dodavatelem usazeným v EU pro kteréhokoli odběratele rovněž usazeného v EU;

7.  uplatňování snížené sazby DPH na produkty s kulturním obsahem poskytované on-line Evropskou unii nevyhnutelně přiměje k pokroku ve vytváření, produkci a distribuci produktů digitálního charakteru na všech platformách;

8.  připomíná, že v roce 1998 byla na konferenci v Ottawě schválena pravidla OECD pro zdanění elektronického obchodování; tato pravidla stanoví, že předpisy pro spotřební daně, jako je DPH, by měly vést ke zdanění podle právních předpisů místa spotřeby; podle směrnice 2008/8/ES se pravidla OECD budou na Evropskou unii vztahovat od 1. ledna 2015;

9.  domnívá se, že současně s přepracováním právních předpisů upravujících DPH, které by členským státům poskytlo větší flexibilitu při snižování jejích sazeb, by měla být uplatňována pravidla stanovená směrnicí 2008/8/ES; poukazuje však na to, že má-li být jednotný digitální trh stejně přínosný pro všechny členské státy, mělo by co nejdříve platit pravidlo, že daná transakce bude zdaněna v tom členském státě, v němž sídlí zákazník;

10. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost přepracovat směrnici 2008/8/ES do 1. ledna 2015 tak, aby stanovila, že DPH bude placena ve členském státě, v němž sídlí zákazník;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 16. listopadu 2011Právní upozornění