Postup : 2011/2898(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0608/2011

Predkladané texty :

B7-0608/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Hlasovanie :

OJ 17/11/2011 - 129
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0513

NÁVRH UZNESENIA
PDF 108kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0608/2011
15.11.2011
PE472.820v01-00
 
B7-0608/2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0648/2011

predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,


o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH s cieľom podporiť jednotný digitálny trh


Arlene McCarthy v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH s cieľom podporiť jednotný digitálny trh  
B7‑0608/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na otázku z 30. septembra 2011 adresovanú Komisii o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (O-000226/2011 – B7 0648/2011),

 

–   so zreteľom na články 113 a 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 

–   so zreteľom na smernicu 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,

 

–        so zreteľom na smernicu 2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb,

 

–   so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu,

 

–   so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Digitálna agenda pre budúcnosť,

 

–   so zreteľom na zelenú knihu Európskej komisie o budúcnosti DPH,

 

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu,

 

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH,

 

–   so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o neutralite DPH,

 

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A. keďže jednou z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 je vytvorenie jednotného digitálneho trhu;

B.  keďže jednotný digitálny trh EÚ ostáva rozdrobený, a to čiastočne v dôsledku daňového systému EÚ, a najmä spotrebných daní, ktoré sa uplatňujú na tovar a služby;

C. keďže hospodárska kríza vážne poškodila príležitosti hospodárskeho rastu a digitálne hospodárstvo má potenciál v najbližších rokoch významne prispieť k prosperite Európy;

D. keďže Európska únia musí napĺňať potenciál jednotného trhu uľahčovaním internetového a cezhraničného obchodu medzi členskými štátmi;

E.  keďže Európska komisia v súčasnosti uvažuje o budúcnosti DPH, pričom by sa mala zohľadniť stratégia Európa 2020;

1.  upozorňuje, že súčasný právny rámec, a najmä príloha 3 k smernici 2006/112/ES predstavujú prekážky rozvoja nových digitálnych služieb, a sú teda v rozpore s cieľmi stanovenými v digitálnej agende;

2.  domnieva sa, že sadzby DPH uplatňované na knihy sú príkladom nedostatkov súčasných právnych predpisov; kým na dodávky kníh vo všetkých fyzických podobách môžu členské štáty uplatňovať znížené sadzby DPH, na knihy v elektronickej podobe sa vzťahuje štandardná sadzba DPH vo výške najmenej 15 %; toto znevýhodnenie je z pohľadu potenciálneho rastu tohto segmentu trhu neobhájiteľné;

3.  zdôrazňuje, že Európska únia musí byť ambiciózna, prekonať očakávania a nielen opraviť nezrovnalosti súčasného právneho rámca; prioritou revízie pravidiel týkajúcich sa DPH by malo byť poskytnutie takej podpory spoločnostiam, aby rozvíjali a ponúkali nové celoeurópske internetové služby;

4.  pripomína príklad zákona o oslobodení predaja cez internet od dane v Spojených štátoch amerických, ktorý nadobudol platnosť v roku 1998 a odvtedy sa jeho pôsobnosť ďalej rozširovala; tento zákon, ktorý zakazuje federálnym a miestnym vládam uplatňovať akékoľvek diskriminačné sadzby dane na predaj prostredníctvom internetu, mal významný vplyv na elektronický obchod a prispel k založeniu firiem, ktoré ovládajú celosvetový trh;

5.  upozorňuje však, že Európska únia by mala dospieť k riešeniam primeraným jej vlastným potrebám; v záujme vytvorenia skutočného jednotného trhu by Európska únia mohla povoliť členským štátom uplatňovať dočasne zníženú sadzbu DPH na elektronicky poskytované služby s kultúrnym obsahom;

6.  táto nová kategória, ktorá by bola zaradená do súčasnej prílohy 3 k smernici 2006/112/ES, by mohla zahŕňať poskytovanie internetových služieb, akými je televízia, hudba, knihy alebo tlač, dodávateľmi so sídlom v EÚ akejkoľvek osobe, ktorá je tiež usadená v EÚ;

7.  uplatnenie zníženej sadzby DPH na kultúrny obsah poskytovaný prostredníctvom internetu v Európskej únii nevyhnutne podporí tvorbu, výrobu a distribúciu digitálneho obsahu na všetkých platformách;

8.  pripomína zásady OECD týkajúce sa zdaňovania elektronického obchodu schválené na konferencii v Ottawe v roku 1998; tieto zásady ustanovujú, že pravidlá týkajúce sa spotrebných daní, akou je DPH, by mali viesť k zdaňovaniu v jurisdikcii, na ktorej území spotreba nastala; v súlade so smernicou 2008/8/ES začnú zásady OECD platiť pre Európsku úniu od 1. januára 2015;

9.  domnieva sa, že okrem uskutočnenia revízie právnych predpisov týkajúcich sa DPH, ktorá by poskytla členským štátom viac flexibility, pokiaľ ide o znížené sadzby DPH, by sa mali uplatňovať zásady ustanovené v smernici 2008/8/ES; poukazuje však na to, že ak majú mať všetky členské štáty rovnaký úžitok z jednotného digitálneho trhu, zásada zdaňovania v členskom štáte, v ktorom je zákazník usadený, by sa mala začať uplatňovať čo najskôr;

10. vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť revízie smernice 2008/8/ES s cieľom stanoviť, že DPH sa bude platiť v tom členskom štáte, v ktorom je zákazník usadený, a to ešte pred 1. januárom 2015;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 16. novembra 2011Právne oznámenie