Postup : 2011/2926(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0690/2011

Predkladané texty :

B7-0690/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 6
CRE 14/12/2011 - 6

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 117kWORD 71k
12.12.2011
PE479.389v01-00
 
B7-0690/2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0670/2011

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o hodnotiacej tabuľke na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami: predpokladaný úvodný návrh


Sharon Bowles v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o hodnotiacej tabuľke na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami: predpokladaný úvodný návrh   
B7‑0690/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na legislatívny balík o správe ekonomických záležitostí prijatý 16. novembra 2011, a najmä na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh(1),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 27. októbra 2011 s názvom Hodnotiaca tabuľka na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami: predpokladaný úvodný návrh (SEK(2011)1361),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  pripomína, že hlavným cieľom novovytvoreného mechanizmu dohľadu je prevencia a náprava makroekonomických nerovnováh v Európskej únii, a predovšetkým v eurozóne; pripomína, že podľa nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 medzi ďalšie ciele nového mechanizmu patrí trvalá konvergencia hospodárskej výkonnosti členských štátov a užšia koordinácia hospodárskych politík;

2.  zdôrazňuje, že v súčasnej hospodárskej situácii je nevyhnutné, aby bol rámec pre makroekonomický dohľad vytvorený čo najskôr a aby čo najskôr začal fungovať;

3.  vyjadruje presvedčenie, že prípadné účinky politík členských štátov a Únie, ktoré presahujú do iných oblastí, by sa mali identifikovať a prediskutovať v skoršej fáze (napríklad v rámci ročného prieskumu rastu) a v každom prípade pred prijatím konvergenčných programov/programov stability, ako aj po ich prijatí; žiada Komisiu, aby výslovne uviedla, akým spôsobom sa na tieto účinky mieni zamerať v najnovšej verzii hodnotiacej tabuľky;

4.  zastáva názor, že vlády členských štátov musia byť pripravené konať v súvislosti s prípadnými problémami, keďže len tak je možné zabezpečiť, aby mal rámec dohľadu požadovaný účinok;

5.  pripomína vyhlásenie Komisie pripojené k uzneseniu Európskeho parlamentu z 28. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (balík šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí)(2), v ktorom sa uvádza, že „makroekonomický dohľad sa uplatňuje na krajiny s deficitom a prebytkom bežného účtu a je podľa potreby rozlíšený podľa naliehavosti politických opatrení a typu potrebných opravných opatrení“; konštatuje, že toto vyhlásenie pripravilo pôdu pre konečné schválenie balíka šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí; vyzýva Komisiu, aby sa aj naďalej plne angažovala v súvislosti s týmto balíkom; trvá na tom, že žiadne závery, ktoré môžu byť prijaté v Rade, nemôžu obmedziť zákonné práva Komisie v tomto smere;

6.  poznamenáva, že hraničnými hodnotami ukazovateľov použitými v návrhu hodnotiacej tabuľky, ktoré majú najvyššiu výpovednú hodnotu, sú buď horné alebo dolné hraničné hodnoty, aj napriek tomu, že v nariadení sa výslovne uvádza, že sa zavedú horné a dolné hraničné hodnoty s výnimkou prípadu, ak by to bolo nevhodné; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pracovný dokument Komisie neobsahuje vysvetlenie, prečo by malo byť nevhodné stanoviť horné a dolné hraničné hodnoty pre väčšinu týchto ukazovateľov;

7.  konštatuje, že Komisia nevzala do úvahy všetky prvky, ktoré boli stanovené pre ekonomické čítanie hodnotiacej tabuľky v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011; žiada Komisiu, aby všetky tieto prvky začlenila do ekonomického čítania hodnotiacej tabuľky, predovšetkým v súvislosti so zamestnanosťou, stimulmi produktivity a úlohou energie;

8.  zdôrazňuje, že hraničná hodnota ponechaná pre mieru nezamestnanosti nezohľadňuje plynulý vývoj, napríklad ročný nárast tejto miery;

9.  berie na vedomie zámer Komisie vypracovať do konca roku 2012 a včas pred nasledujúcim európskym semestrom nový súbor ukazovateľov a súvisiacich hraničných hodnôt pre finančný sektor; žiada Komisiu, aby objasnila vzťah medzi takýmito ukazovateľmi pre finančný sektor a prehľadom rizík, ktorý je navrhnutý v nariadení o Európskom výbore pre systémové riziká;

10. v súvislosti s vytvorením budúcich makroekonomických tabuliek, ktoré môžu obsahovať širokú škálu ukazovateľov, konštatuje, že tieto ukazovatele musia vychádzať z nezávislých a overiteľných oficiálnych štatistických údajov Európskeho štatistického systému a Európskeho systému centrálnych bánk;

11. poznamenáva, že v pracovnom dokumente Komisie sa hovorí o „dostupnej ekonomickej literatúre“ bez toho, aby bol uvedený jediný konkrétny odkaz; vyzýva Komisiu, aby poskytla ucelenejšie vysvetlenie svojho metodického prístupu vrátane rozličných navrhovaných variantov a tiež komplexnú bibliografiu, ako podklady pre hodnotiacu tabuľku;

12. zdôrazňuje, že predtým, ako predloží svoje stanovisko k začleneniu nových ukazovateľov a k zmene hraničných hodnôt, Výbor pre hospodárske a menové veci môže organizovať verejné vypočutia o návrhu hodnotiacej tabuľky;

13. zdôrazňuje, že transparentné vykonávanie tohto nového politického nástroja má v rámci tohto procesu nezastupiteľný význam, a v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli všetky dokumenty alebo pracovné dokumenty týkajúce sa hodnotiacej tabuľky výslovne a oficiálne adresované Parlamentu i Rade na rovnocennej báze;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.

(2)

P7_TA-PROV(2011)0424.

Posledná úprava: 14. decembra 2011Právne oznámenie